Pages

Friday, April 2, 2010

KASSAI (Cassai) ZSIGMOND DAVID (SIGISMUNDUS) Hungarus Rector Scholarum Albensis et Varadiensis

http://books.google.ca/books?id=vZoOAAAAYAAJ&pg=PA342&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U2NFcgLY18gX-RWnb95MKfmgRoN9w&ci=130%2C115%2C798%2C1393&edge=0
KASSAI ANTONINUS János
Cassoviensis)
1499–1563
Antonio patri. »Hic actum placidi post… # …vita bene acta iuvat.«
d. 1. Johannis Dubravii… poemata. Kraków 1531.
. ~: Epigrammata in Antonium patrem suum. Kraków 1544. RMK III. 355.
. Pannoniae luctus. Kraków 1544. fol. C3v.
. Weszprémi I., Pannoniae luctus. Wien 1798.
. Weszprémi I., Pannoniae luctus. Pozsony 1799.
Suis. »Antoni genitor, mater Catharina… # …saltem fungerer officio.«
d. 1. Johannis Dubravii… poemata. Kraków 1531.
. ~: Epigrammata in Antonium patrem suum. Kraków 1544. RMK III. 355.
. Pannoniae luctus. Kraków 1544. fol. C3v.
. Weszprémi I., Pannoniae luctus. Wien 1798.
. Weszprémi I., Pannoniae luctus. Pozsony 1799.
Paternis amicis. »Doctus Ioannes lignis… # …facilis gaudet amore Deus.«
d. 1. Johannis Dubravii… poemata. Kraków 1531.
. ~: Epigrammata in Antonium patrem suum. Kraków 1544. RMK III. 355.
. Pannoniae luctus. Kraków 1544. C fol. 3v–C4r.
. Weszprémi I., Pannoniae luctus. Wien 1798.
. Weszprémi I., Pannoniae luctus. Pozsony 1799.
Elegia in obitum Petri Tomicii
d. Kraków 1535. RMK III. 311.
Elegia in obitum Erasmi Rotterodami († 1536)
d. Kraków 1536. RMK III. 314.

KASSAI CSÁSZÁR György
Caesar Cassoviensis)
1571–1586
Oratio de vita et obitu Basilii Fabricii Szikzoviani († 10. 1576), (1577)
s. typ. Sárospatak, Ref.; mem. MKSz 1881. p. 252.
d. Wittenberg s. a. RMK III. 665.

KASSAI MICHAELIS György
1640–1725
De antipodibus, (08. 08. 1677)
d. Wittenberg s. a. RMK III. 2865.
De Rugia insula maris Baltici disputatio, (13. 04. 1678)
d. Wittenberg s. a. RMK III. 2953.
Oratio funebris in obitum Jeremiae Pilárik († 31. 05. 1708)]
d. ~: Perpetuum honoris, favoris et amoris monimentum. Wittenberg s. a. RMK III. 4656.

KASSAI ZSIGMOND Dávid
Sigemundus)
1556–1586
Elegia Pannoniae gravissima pestilentia conflictantis
d. Wittenberg 1577. RMK III. 667.
Parentatio Johannis Viti Balsaráti († 07. 04. 1575)
d. Witttenberg 1577; mem. RMK III. 668.
Elegia continens hodoeporicon itineris Germanici = Iter Germanicum et Sarmaticum. »Sol Ovis emensus longum Nepheleidos… # …in toto mitior aura polo.«
d. 1. Tübingen 1579. RMK III. 683.
. Reusner: Hodoep. 1580. p. 581–598.
. Reusner: Itiner. 1592. p. 581–598.
. Reusner: Hodoep.1598. p. 581–598.
De Ladislao Gyulaffy]. »Nomine avum referens… # …extinctos terra Cehina tegit.«
s. typ. (XVII.) Budapest, BU, ms. G 147, p. 122–125.
d. ~: Consolatio. Kolozsvár 1584. RMNy 544.
Epitaphium Nicolai Varkocii. »Varkocio tellus dedit haec… # …patriae nobilitatis agit.« »Nicoleos hic Varcocius sub mole… # …nil praeter tumba cadaver habet.«
d. ~: Consolatio. Kolozsvár 1584. RMNy 544.
Epitaphium Nicolai Telegdi filii Nicolai Telegdi. »Ille ego, cui patrium… # …«
s. typ. (XVII.) Budapest, BU, ms. G 147, 128–129.
d. ~: Consolatio. Kolozsvár 1584. RMNy 544.
Epitaphium Emerici Sulyoc. »Hic tegor ingenio praestans… # …quando me monimenta tegunt.«
s. typ. (XVII.) Budapest, BU, ms. G 147, p. 130–131.
d. ~: Consolatio. Kolozsvár 1584. RMNy 544.
KASSAI ANDRAS /CASSAI  ANDREAS
CASSAI ANDRÁS.
(Magyar unikum 1644-ből.)

1644-ben Bártfán Klősz Jakab nyomdájában egy magyar könyvecske
látott napvilágot, melynek főrészét egy az özvegység sanyarú
állapotáról szóló prédikáczió képezi. Ugy látszik nem sok példányban
jelent meg, mert most már unikum, s egyetlen fenmaradt példánya a
soproni ág. hitv. evang. liceum könyvtárában van.
Olyan könyv ez, melynek már története még pedig nagy története
van, mert olyan névhez is fűződik, mint a milyen Lethenyei Istváné.
Ugyanis az a példány, a mely most a liceum könyvtárában van, azelőtt
Lethenyei István, a nagynevű csepregi prédikátor és esperes könyvei
között foglalt helyet, hová úgy látszik magának a szerzőnek ajándékából
került. Lethenyeinél nem pihent sokáig a könyvecske, mert 1648-ban
már Révai Zsófia grófnőnek, az akkor már elhunyt gróf Erdődi Bálint
özvegyének ajándékozta. A könyvecske történetének ezt az adatát a
könyv első lapja őrizte meg számunkra, hol Lethenyei kezeírásával
találjuk a következő sorokat:
»Az Nemzetes, Tekéntetes és Nagos
Groff Révai Sophia Aszszpnnak,
a néhai Groff Erdődi Balintnenak,
meghagyot Özvegyének
mint Kegyes Patrona Aszszonyának;
Ezt az Özvegységnek sanyarú
állapattyárul irot könyvecskét
adta és ajándékozta
Lethenyei ISTVÁN KúszSghi
Magyar Praedicator és Senior,
szywbéli jó akarattal és Isteni
áldással die 20 Septembris
Anno Christi 1648.«
Lethenyei István a hazai protestáns irodalom egyik legnagyobb
alakja. Csepregi evang. lelkész volt, de 1643-ban Nádasdi Ferencz áttérésekor
elhagyta Csepreget és engedett a kőszegiek hívásának. Halála
évét eddig 1647-re tették, de ez az adat, amit sajátkezűleg írt a könyvecskébe,
mutatja, hogy 1648 szeptember havában még élt mint kőszegi
prédikátor. — Révai Zsófia tulajdonában 1652-ig maradt a könyvecske,
ekkor átadta olyannak, kinek úgy látszik inkább volt szüks.ge vigasztalásras,
mint neki már akkor. Átadja a könyvet Horváth Katalinnak a
következő ajánlás kíséretében, a mit sajátkezűleg írt a könyvecskének
ugyancsak első lapjára: . .. .-.:•.-
35? ADATTÁR
>En Révai Sophia attam
a Nemes Horváth Kata
Aszonnak szúbeli akaratai
15 Juli 1652.«
Hogy azután Horváth Katalin tulajdonából mily úton és miféle
kezeken át került a soproni ev. liceürri Tconyvtárába, azt már nem tudjuk.
Azonban most ott van és az Le szekrényben 495. szám alatt foglal
helyet.
Meglehetősen rossz állapotban megmaradt könyv, melynek fedőlapját
és a kötést molyok rágták keresztül-kasul. Fedele kutyabőrből
k.szült s valatni régi irás nyoma látszik rajta, de ez a fedőlap annyira
kopott, hogy még az sem állapítható meg, hogy milyen nyelven volt
írva az a szöveg, a mi egyszer volt rajta, mert most már egymással
oÅNsszefüggő 2 betűt is alig találni a fedőlap régi írásából. A. mi azonban
magát a tulajdonképeni könyvet illeti,, az teljesen hiánytalanul maradt
ránk és betűiben még az XVI. századbeli magyar nyomdatermékeket
követi. Kötése nem valami erős, mert csak két bőrszelet tartotta össze
a fedőlapot a tulajdonképeni könyvvel, de most a fedőlap már levált
és látni engedi azon részeit, a melyekből a bekötés alkalmával készítették,
hogy bizonyos keménységet kapjon. Ezek iráspróbák magyar,
latin és német nyelven, és egy Lethenyei, névszerint Paulus Lethenyei
próbálgatásainak eredményei. És ebből következik az, hogy Lethenyei
István köttette, vagy kötötte kutyabőrbe a könyvet és pedig valószínűleg
akkor, mikor Révai Zsófiának ajándékozta.
A könyv szerzője Cassai András újfalui reform, prédikátor,
Cassai 2 művel szerepel a magyar irodalom történetében. Egyik
műve, mely ma mi," Pintén unikum, a »Centuria Questionum duabus
minus, de graíiosa servatoris nostri passione«, mely kettő-hián száz
kérdést és feleletet foglal magában Krisztusnak kínszenvedéséről, mely
ugyancsak 1644-ben jelen- meg, de csak 1644 szeptember elsején irta,
mig a másik könyvet, a melyet részletesebben akarok ismertetni s a
mely ugyancsak 1644-ben jelent meg, 1643 ban írta. Ebből az volna
következtethető, hogy az özvegységnek sanyarú állapotáról szóló prédikáczió
előbb jelent volna meg, mint Cassai előbb említett másik műve. *
Van a soproni ev. líceum könyvtárában egy kézirat, mely Hrabovszky
György kéziratai között foglal helyet. A kézirat czíme a
következő:
»Auctorum et Scriptorum Hungáriáé praecipuorum Catalogus
Alphabeticus diaresis sumtuosis iisque periculosissimis intineribus ab anno
MDCCXXVI—MDCCXLV collectus studio indefesso M. R. G. H.« Ez
Rotarides Mihály egy kéziratának másolata, melynek eredetijét Rotarides
kezdte meg, halálától pedig 1756-ig úgy látszik az folytatta munkáját,
a kit a kézirat G. H. kezdőbetűkkel jelöl. Ezt a kéziratot, mely a czím
szerint a magyar irodalom legnevezetesebb iróit, valójában pedig csaknem
minden akkor ismert magyar írót felsorol, kik 1517—1756-ig
lelték és működtek, egy. ismeretlen valaki 1787-ben Wittenbergben
másolta le az eredetiről. Cassai Andrásról a következőket találjuk benne;
--"- .
ADATTÁR 359
»Cassai András ed. Centuria Questionum de Passione. Bartfel. 1626.
Hungáriáé, idem Pastor Ujfalv. ed. Vigasztalással tellyes predikatzio az
özvegységnek sanyarú állapotjárói ib. 1644. 8.« Tehát e szerint nem
1644-ben jelent volna meg Cassai első műve, hanem 1626-ban. Ez azonban
nem áll.
Az özvegység sanyarú állapotáról szóló prédikácziót, a melyről
most részletesebben akarok szólni, ajánló levelének tanúsága szerint
1643-ban írta Cassai, ott mondja: »írtam Uy-faluban Simon ludas
Innepe Napján, úgy mint Octobernek húszon nyolczadikabä. 1643.«
Ekkor írta és az erre következő 1644-iki évben jelent meg a következő
czímlappal:
Vigasztalással Tellyes Praedicatio Az Özvegységnek sanyarú állapattyárol,
melyben Meg-Tanulhattyák Az Özvegyek; kivel és miben
biztathaítyák magokat: Es mit cselekedet az Ur Isten gyakorta azokban,
és ma is mit akar cselekedni, .végére mehetnek* Irattatot Cassai
András Uyfaluy Ecclesiának Praedicátora által. Anno M. DC. XLIIIL
Nyomtattatot Bártphan Klosz Jakab által.
Ez a czímlap csak épen arról szól, a mi a könyv főrészét foglalja
el, pedig a prédikáczión kivül egyéb is foglaltatik benne. De legfontosabb
része természetesen a prédíkáczió, melyet elsősorban általa
ismert prédikátorok özvegyeinek ajánlt, másodsorban pedig az özvegyeknek
általában. A prédikácziót ugyanis egy ajánló levél előzi meg,
mely a könyvet öt tisztelendő özvegynek ajánlja, u. m. Nagy-Rosaly
Kun Annának, Tárkány István özvegyének, Monaki Zsófiának, Tatai
György özvegyének, Mutnoky Annának x az öregbik Alvinczi Péter özvegyének,
Korlát Katának, Fúló Miklós özvegyének és Konczsik Annának
Cassai György özvegyének.
Nekik mondja eL az ajánló levélben, hogy hogyan támadt benne
az a gondolat, hogy az özvegységről prédikácziót írjon. Látta, hogy az
embereket küloÅNnfeÅLle baj és .nyomorúság éri s arra jutott, hogy ilyen
nagy baj, sőt a legnagyobbak koÅNzül való, ha egy asszony özvegyi
sorsra jut. Mert az asszony feje a férj, az özvegy pedig fő n.lkül való
test. Ezen állapot tarthatatlanságát egy versikével illusztrálja:
>Ha az fő el esik,
hova lesznek a' tagok?
Az fő-n.lkül semmik:
mind el-hervadnak azok :
Hát én szegény fejem medgyek ?
nagy Ur Isten ki Fejem-n.lkül élek.«
De nem elégszik meg avval, hogy egyszerűen kimondja, hogy az
özvegy sorsa szomorú, hanem részletezi okait és állításainak bizonyítására
szentirásbeli helyeket idéz, küloÅNnben rendes módszere az, hogy
állításainak bizonyítására a lapok szélén pontosan megjelöli az illető
szentirásbeli helyet, hol állításának magyarázata található. Czélját is
1 V. ö. a 369. lappal.
360 ADATTÁR
.tisztázza ugyancsak az ajánló levélben, mikor, azt .mondja: .»Tudgyák
penig„ Kegyelmetek magokat mivel vigasztalni és idejében avagy csak ez
Kegyelmetek kedveért s nevek alat irot rövid Praedikatiocskámmal,«
Tehát azért irta, hogy legyen, a mivel vigasztalhassák magukat, a mikor
baj éri őket, de figyelmezteti őket, hogy gyakran forduljanak az Istenhez,
ki nekik küloÅNnoÅNsen kedves atyjuk, a mit bizonyít a könyvecske
jeligéje, mely' Syrach 35. V. fejezetéből van véve s a czimlap belső
felén foglal helyet. Ugyanezen gondolatot fejezi ki, csakhogy részletesen
fejti ki a Szép-vigasztal ássál Tellyes Predikatio, mely a könyvnek czímét
adja s ennélfogva is főrészét képezi, habár terjedelemben alig haladja
meg a könyv többi részeit együttv.ve.
A prédikáczió alapját a Psalm. LXVIII. képezi, mely következőképen
hangzik: »Enekellyetek az Istennek és örvendgyetek ő előtte, ki.
az Árváknak Attya és az özvegyeknek őrizője.« Ezen textuson építi fel
prédikáczióját, melyet önkényesen 3 részre tagol: »Az elsőben szóllok :
.Micsoda az Eözvegy ? Az Másodikban megmutatom: Mely erős szemmel
vigyázót az Isten mindenkoron az Eözvegyekre, és keményen fenyegetőzőt,
az őket háborgatok ellen. Az Harmadikban illetem: Minemű csudákat
cselekedet Isten a' Kegyes Eözvegyek által.« Ha e három részt
csak egy kissé akarjuk részletezni, a következőket mondhatjuk:
Az első részben 20 soros meghatározásban állapítja meg az özvegy
fogalmát és Pál apostolnak Timotheushoz írt levele alapján ő is kétféle
m. p. vén és ifjú özvegyasszonyt küloÅNnboÅNztet meg. A kettő között
igen nagy küloÅNnbseÅLg van, de koÅNtelesseÅLgük egyforma: Gyakran forduljanak
imádsággal Istenhez. A második részben 15, a szentatyáktól és
az apostoloktól vett idézetben mutatja be, hogy milyen nagy tiszteletben
állottak az özvegyek Isten és az emberek előtt. A harmadik részben
pedig, hogy az özvegyek öntudatát emelje, azon csodákat tárgyalja,
melyeket Isten özvegyek által cselekedett. Példáit természetesen itt is a
bib ból veszi, de merít egyéb szent iratokból is. Érdekes, hogy ez a
prote \ ns prédikátor a biblia és a szent iratok özvegyasszonyai közé
egy magyar özvegyasszonyt, egy magyar szentet is felvesz. így került
a csodatevő özvegyek sorába magyarországi Szent Erzsébet. Ez a jelenség
olyan érdekes, hogy érdemes szórul-szóra idézni azt, a mit Cassai
említésre méltónak tart Szent Erzsébetről: »Szent Erzsébet minemű jószágos
cselekedeteckel tündoÅNklő Eözvegy Asszony volt, mert noha ő méltóságos
Magyar király nemzetségből — való vala, mind-azáltal édes férjének
Duringiai és Hessei Groff Ludvignek halála után, Jerusalemi uttyában
Apuliának Ortrand nevű városában, kegyesen lelkét Istennek adván
meg-hala, sok szerencsétlenségeket és nyomoruságokat szenyvedvén.«
Evvel végzi prédikációja harmadik részének tárgyalását, melyet azon
Jgérettel fejez be az 58-ik oldalon, hogy az Ür igazságos bírájuk lesz
és- földi nyomorúságukban megsegíti őket, ha figyelmeztetéseit eszükbe
veszik. Az 58-ik oldaltól kezdve két imádság követi a prédikácziót:
. »Elhagyattátot Eözvegynek imádságai« czímen, melyek szintén a könyvecske
főgondolatához alkalmazkodnak'.
De úgy a prédikácziónál, mint imádságainál fontosabhak Cassai
ADATTÁH 361
András költeményes szerzeményei,1 melyek Poétika Elaboratio Authoris
czím alatt ugyancsak e könyvecskében maradtak ránk és a 61-ik oldaltól
a könyv végéig, azaz a. 72-ik oldalig terjednek. Ez a néhány, számszerínt
6 kőkemény teszi Cassai munkásságának legértékesebb alkotásait.
Költeménynyé alakítja át az 54-ik zsoltárt, hogy az özvegyeknek és
egyéb nyomorgóknak buzgó fohászkodást nyújtson. Két himnust ir a
szent háromságra, melyek koÅNzül az elsőt a szent háromság első személyéhez
intézi, a második pedig boldog házasulásért könyörög. Versben
ir meg egy reggeli hálaadó éneket és könyörgést, továbbá egy estéli
hálaadó éneket és könyörgést. Legköltőibb koÅNzüloÅNk a gyűjteményben az
utolsó, a 148-ik zsoltár költői magyarázatának versbe való öntése.
Cassai ügyes lirikus és valóban költői lélek volt. Nem lehet
tagadni, hogy költeményeiben gyakran emelkedik a hang az óda magas
szárnyalásáig, de mégis összehasonlíthatatlanul a többiek fölé emelkedik:
»A száz Negyven-nyólczadik Sóit árnak Magyarázattya«, mely a magyar
protestáns vallásos lira egyik legügyesebb alkotása. Ugyanazon gondolatot
fejezi ki, a mit másfél század múlva Berzsenyi Dániel a »Fohászkodás
« ban természetesen sokkal nagyobb erővel és költőiességgel fejezett ki.
Megérdemlik ezek a költemények, hogy a kétszázados mellőzés
után újból napvilágot lássanak.
Az ötven negyedik Sóltárből, buzgó fohászkodására az Eözvegyeknek és
egyéb nyomorgóknak.
Az te nagy nevedért tarcs meg én Istenem,
Győzhetetlen erőddel ály boszszút érettem
Hallgasd meg már sok imádságomat Uram énnékem,
Ne feletkezzél tellyesseggel igy-el én felőlem,
Bizonyios reménységem, segély most ideje, légy jelen nékem.
Én reám inert mösF)nagy sokan fel-támadtak,
Ollyanok kik veled semmit nem gondolnak,
(SP kergetTk)lelkemet, mert szörnyű halálomra járnak
Eri"perfig seg.ts.gül csak téged egyedül várlak
lm igay cían)el-fogyatnak ha el-hacz és torkokban vécz azoknak.
(Deieltemet>Uram te támogatod
Búval bővült lelkemet meg vigasztalod,
Ellenségemnek az kölcsönt te bövön meg meg-adod,
Igazságoddal az álnok sziveket-is meg-rontod,
S-nyilván^nie^bizonyitod hogy segélli az hű embert job karod.
Tenékeaackor hálát adok örömmel,
Áldozom szivem szerént szép dicsirettel,
A' te felséges nagy nevedet áldván tisztelettel
..Te előtted ^ügyemben járni akarok bátor' sííive+p
Dicsirlek é^eke^k^D"ÍTÍgyím veszteket megh-látom meg két szememmel.
""v~ Amen.
Hymnus Ad S. Sanctam Trinitatem.
Az Szent Háromságnak első személye
Mindez széles világnak teremptője, •>•
Atya Isten dücsüsseges felsége,
Tekincs reám $y~"eT-veszett szegényre.
1 Az 1., 2., 3. és 6. ének. Balassáé. Nagyobb változtatás csak a 3. ének
11. 12. során történt. . . Szerk.
ADATTÁR
Állas és vehes ki Uram a' sok {jreszbőíT^)
Viselj gondot Uram te Árvád felől,
Ne szakadgyak el tőlled Istenemtől,
Segély, hozzád kiáltok csak egyedül.
Veszet fejemnek mert oly állapattya,
Mint hajónak kit elveszt tenger habja,
Nincs senki vezére kormány-tartója^^
A' sok vész közöt csak ag^ten pyjäT)
Remélvén mindeniknél életem,
Látván vesztem oÅNrül jjok ellenségem,
(Csudál van~ Téjéciel(csufá^^sngetn.
Barátim-is mind idegenek tülem
Gondod nincs reám, mert minden azt tudgya
Hogy eddig-is éltem ki ki csudállya,
Mondván, ennek ittTmtvagyon dotga^,
<^^etetlej^h^gy_s&nkF^k^zabadi^Sr>
/TJé~míndennyi sok háboruságokban-is,
Érzi lelkem, hogy reménseg kivűl-is
Csudaképpen meg ki mentesz végre-is,
Noha nem látom most egX^§2!)mó^Sy*t-is.
Azért a/.jejkem érzette(Soljódat,)
f^hallogasdj^neg-szabaduläsömät,
MefT~rlaHéPveszek-is Uram mi hasznod,
Azzal ugyan nem oÅNregbül hatalmad.
De ha meg-mentesz ez jók következnek,
Edgyik; ez} hogy mind holtomig dicsirlek,
Másik meg az, hogy azok is__meg-térnek.
Kik segedelmedrőlCígtsegbeii esneG)
Terjeszd^apfényes orczádnak világát, <
Szárazd azzaTszemeim(n^^^>vóltát \
Mert csak te fényed siralmat szárazthat,
Búbul mindent mentesz s-jóra fordítasz.
Nabugodonozort hét esztendejére,
Vévéd ismét királyi fölsegre,
Meg-szántván szemedet veted szegényre,
Azért tekincs réám-is ily veszetre.
Kiért velem edgyüt földi kerekség,
Dicsirjen téged oh mennyei nagy fölseg,
Veszendőknek kivagy igazi segítség,
Dücsüssegeddelfrakvajmind föld s-mind Egh.
anazon tellyes Szent Háromsághoz az boldog hazasulasert.
Az Szent Háromságnak harmadik személye,
Szerelem Istene szerént gerjesztője,
Az jó házasságnak ki vagy bölcs szerzője
Szivek szentelője.
Szent Lélek Ur Isten ki jókat ontasz,
Meg-keseredteket örömmel látogacz,
Félelmes sziveket bátorsággal áldasz,
Siralmast vigasztalsz.
Régi Szentek házasságát te szerzötted,
Az én szivemet-is csak te ébrezgessed,
Hordozzad kedvedből és meg-is szentellyed,
Tüzedben égessed.
Könyörgök néked, hogy szentely-meg engem
Tulaydon templomod hogy lehessen lelkem,
Förtelem n.lkül tiszta legyen életem,
Lakozzál én bennem.
ADATTÁR 363
S-ad meg azt-is társul énnékem boldogul,
Az kit tőlled kérek, mint én Uramtúí,
Hadd vehessek búcsút már bűneimtől,
Legyek vig ezentúl.
Áldgy-meg mindeninkünket igaz szerelemmel
EüroÅNk egéss?ggel Isteni félelemmel
Kétség és versengés koÅNzzülünk veszszen el,
.llyünk csendes szivei.
Te Reguláid szerint hogy éllyen jól élvén,
Hozzánk tartozóckal imádgyuk dicsirvén,
Téged vigasztaló Szent Lélek Istennel,
Mind öröcké, Ámen.
Reggeli Hála-adás és Könyörgés.
Hálát adok Uram a-te jó-voltodért,
S ez elmúlt éyjel-is reám viselt gondodért,
Kiben szent oltalmad minden felől ugy ért,
Hogy semmi ártatlan személyemhez nem tért.
Eép egészségemre hoztad fel a' Napot,
Rajtam martalékot ördög nem kaphatót,
' Noha veszélyemre sokat ólálkodot,
Gondviselésedben de ő meg-akadot.
Terjezd-ki lelkemre Lelkednek világát,
Hallhassák füleim szent Igédnek hangját,
Szivemről ircsák-le tévelygések gazzát,
Igéd értelmének vegye az igazát.
Józan mértékletes testi táplálást adgy,
Lelki kenyérből-is éhezővé ne hadgy,
Ellenségem ellen ügyemben ki-támadgy,
Vehessék eszekben hogy oltalmam te vagy.
Adgy az elégségben elégséget vennem,
És az elégséget adgyad-is ismernem,
Ki élvén ne-is hadgy telhetetlenkednem,
Szorgalmatoskodó kapdozóvá lennem.
Gyarló és halandó éltemet gyámolicsd,
S-meg-rettent lelkemet kedvedből bátoricsd,
Minden jóra penig rest elmémet ébricsd,
S-balra tért voltomat job-kéz felé téricsd.
így vártassad velem a' Nap nyugodalmát,
Ki végezze raytam áldással forgását,
Én könyörgésemnek hald-meg kívánságát,
És azoknak velem éresztessed hasznát.
Kiért dicsirettel hogy áldgyam nevedet,
Igyekezetemhez add segedelmedet,
Viseld felettem-is vezérlő kezedet,
Zárhassam jó véggel bé az jó kezdetet.
Amen.
Estvéli Hála-adás és Könyörgés.
Mi kegyelmes Atyánk tégedet dics.rünk,
Hogy nap Estvéjét engetted meg.rnünk,
Bocsásd-megh kegyesen vétkeinket n.künk,
Tudva, tudatlanul kiket cselekedtünk.
Mint a' Napnak fényét Éy el-enyésztette,
Világát föld-alá nyugovással vitte,
Bűnünket előtted ugy emészte élte.
Büntet.st, vádolást ne vegyünk érette.
364 ADATTÁR
Adgyon kegyelemre az csak néked okot,
A' ki mi k.pünkben szenyvedett kánokat,
És meg-engesztelte a' te haragodat,
Mind bé-pecsételvén az áldozatokat.
Ugy lelki mind testi nyugalommal áldgy,
A' te itileted ellenünk legyen lágy,
Hiszszük, hogy világod setéts^gben nem hagy,
S-nem vét párnát alánk, pokolbéli tüz ágy.
Maradgy Uram velünk mert el-setétedet,
Szüks.günk vagyon rád, terjezd ki fényedet.
Zárd áklódban azt-is, az ki el-tévedet,
Csak te jártadhatod velünk ösvényedet.
Fedez-bé bennünket, szárnyad árnyékával,
Ne telhessek ördög toÅNllünk mint praedával,
Vally'on gyalázatot sok praktikállásával,
Födöztessed Tóbiás-úti Angyalával.
Szabadics minket meg minden ellenségtől,
Eyjeli szörnyű rettenetessegtől,
Ne sebesttte->sek lelkünk-is kéts^gtűl,
S-testünk se bántassek sullyos betegségtől.
Szent akaratodnak terjedgyen ránk árja,
Virratát hogy szivünk vig örömmel várja,
Ki már álomra szemét húnnya, zárja,
S reggel szent nevedet szánk dicsirje, áldgya. Amen.
A száz Negyven-nyólczadik Soltárnak Magyarazattya.
Mennyei_seregek boldog tiszta lelkek,
*íj£mberi nemzetre^kik az Égből néztek,
Az" Urat^öröckon. ti mind dicsirjétek.
Angyalok az Urnák követi kik vadtok,
Szent s^éki_előtjtnind koÅNrnyül~alíyaííjk,
Eöröckön az Urat felmagasztaflyátok.
Fényes nap-világa e' világ fáklyája,
Szép Hóid ő lámpása, Q^gSeirsok csillaga
Az Urnák szent nevét mind öröckön áldgya.
Tüzes hatalommal forgó ti nagy Egek,
S-avagy tengereckel edgyüt minden vizek,
Eörök dicsérettel őtet tisztellyétek.
Mert csak ő egyedül minden teremptője,
Mindent bir valamit magában rendele,
Megmarad mindenek ellen szerzése.
Földnek, keregsegén minden állatockal,
Vízben(uszo)halak tengeri csudáckal,
Az UraVtírőckön áldgyátok szótockal.
fy Tenger mély ösvénye, menydörgés, villámlás
CKo-esső, hó, szél-vész és háború csattagás,
Télben nyárban-is felyhő sok h a v a s . r j^
Szép halmok, s?zöld(^ga£).kesült rak, dombok,
Kik küloÅNmb-kül.mbfele sok gyümoÅNlcsoÅNt hoztok,
S füvek kik gyönyörű szaggal illatoztok,
Sok színben öltöző tündoÅNkiÅLoWujaÅL^ok,
Erdők, berkecskékben,tva^aT^rk^~Taktok,
Eöröckön-az-Urnak nevét kiálcsáíoIT
Gyíkok, kígyók földön lakó sok állattal,
Sőt az madarak is küloÅNmb küloÅNmb szóckaj,
Eöröckön. az Urat dicsirvén hangasággal.
ADATTÁR 365
Világ Fejedelmi, Urak és fő népek,
Kik kősséggel birtok néki törvényt tesztek,
Eöröckön az Urat áldgyátok s-fellyétek.
Együgyű gyermekek, kegyesek szép szüzek,
Kesergő sok özvegyek, boÅNcsületes vének,
Dicsiretet tegyenek az Ur szent nevének.
Mert ő az a' kinek hatalmában az Ég,
Néki enged Tenger, meny-s föld kerekség,
Segelli mint Övéit mennyei ő felség.
Ezt azért ti hivek Urak szent serege,
Kik leg-inkáb vadtok az ő szerelmébe,
Eöröckön szent nevét dicsirjétek Menybe
Amen.
BOTHÁR DÁNIEL.

CASSAI ANDRÁS ÉLETÉHEZ.
1634.
Amplissime, consultissime Domine nec non musarum piarum Maecenas,
summa reverentia praeveniunde salule et servitiorum meorum
humilium commendatione praemissa.
Isten minden jókkal, jó egésséggel áldja meg Uraságodat minden
Uraságodhoz tartozókkal egyetemben boldogságosan.
Nemzetes és kegyes Patrónus Uram. Die ipso divi Georgii proxime
praeterlapsi kijővén Graeczből az Hagymási ifjakkal, Andrási János uram
ő Kegyelme Sopronban megadá énnekem az Uraságod boÅNcsületes levelét,
melyben miről certioráljon Kegyelmed engem, bőségesen megértettem. Nemzetes
Uram az többi között mind az én nyomorult ha2ám állapotjárói értett
Uraságod, mostan mi karban lészen s mind egyebekről is kegyesen
tudósít, hogy tudniillik, ha nagyobb káromat nem akarom vallani,
egyszer immár vagy magam alá mennék, vagy rendes véggel idején
felőle disponaljak. Nem kicsiny gondviseletlenseg ugyan tőlem ez
Nemzetes Uram Patronusom, hogy miattam így haladott az dolog, mások
szolgalatjára ekkoráig figyelmezvén, de megyek, ha ez említett ifjak
mellett való kötelességem is, nek'em tisztességemre ez mai napiglan volt
és szolgált kedvem szerint. De mivel immár Istennek hírével haza hoztam
őket az graeci collegiumból, kitelvén esztendejek ebben, nem reménylem,
hogy tovább immár mellettek töltsem időmet! hála Istennek őket
szárnyokra, okosságokra eresztettem és az ott benn való sárból is fertezés
n.lkül kihoztam mind ennyi háborús fellegekben is. Jóllehet azért,
ha az mostani ujabban fellobbant s zűrzavarban egyveledett idő engedte
volna, még talán két esztendeig is édes szülei tovább benne tanulni
szenvedték volna. így immár az én szerencsémre az ido úgy hozta magával,
Nemzetes Uram, én is a következendő pünkoÅNsd után Isten egésségemet
adván és jó szerencsét, haza felé eredek s Uraságtok közzé mentől
hamarébb lehet sietvén sietek. Adja az magasságbeli Isten Uraságtokat
kedves jó egésségben láthassam, szivem szerint kívánom. Az nemes
366 ADATTAR
városnak és Alvinczi Péter uramnak mint nekem kegyes patrónus
uraiméknak magam tiszta szüből írtam volna, de ez alkalmatossággal,
minthogy az követ siető félben volt, érkezem csak az Uraságodnak szóló
levelem k.szület.re az tájban. Mindazonáltal alázatosan kérem Uraságodat,
hogy Uraságod az nemes tanács előtt mentsen ebből, hogy nem
írhattam, háládatlanságnak jelének ne magyarázzák ő Uraságok. Ha Isten
alá viszen Uraságoddal meg tudok én alkudni ez én hitvány házam
részéről, az mellett én is reménylem, hogy Uraságod is hozzám minden
kegyes patrociniumjával leszen és nagy bizodalommal folyamodom mindenkor
az Uraságod hűséges kegyességéhez és árvákon szíve eshető koÅNnyoÅNrületesseÅLgeÅLhez.
His et de coetero amplissimam dominationem vestram in
annos quam plurimos rectissime valere cupio. Praescriptae in arcé
Zent-Grot die 5 Maii Anno ultimae numinis patientiae 1634.
Amplissimae Dominationis Vestrae
humillimus cliens
Andreas Cassoviensis Metropolitanus
Pannonius.
K.vül: Amplissimo, consultissimo dominó Matthia Köszögy liberae
regiaeque civitatis Cassoviensis iudici prudentissimo dominó necnon musarum
piarum Maecenati summe colendissimo.
Alatta más kézzel: Exhibitae die 2 Juni anno 1634.
(Eredetije papiroson, zárlatán piros gyűrűpecséttel, Kassa város lvt.
6538/97. sz. a.)
KEMÉNY LAJOS.
ALVINCZI PÉTER ÉLETÉHEZ. *
1612.i

Stephanum Kassai, Jllustrissimi Domini Domini Principis Transilvaniae Prothonotarium

ISTORIE ŞI IDEOLOGIE

coordonator: Manuela Dobre

eBooks
Pagina anterioară
Pagina de start
Cuprins
Despre autor
Pagina următoare


PUTEREA PROBATOARE A DOCUMENTELOR DOMNILOR MUNTENI ÎN ŢARA FĂGĂRAŞULUI ÎN SECOLUL AL XVII-LEALukacs ANTALStăpânirea domnilor munteni asupra Ţării Făgăraşului, în formula ducatului, a avut consecinţe decisive asupra omogenizării structurilor sociale ale regiunilor de pe cele două laturi ale Carpaţilor. Transformarea feudalităţii prestatale făgărăşene în boieri a fost validată de domnie prin privilegii care au devenit temeiul juridic al noului statut al acestora, puterea lor probatoare fiind invocată de acum încolo pentru protejarea dreptului de stăpânire asupra domeniilor feudale1. După revenirea definitivă a Ţării Făgăraşului sub autoritatea regală, în deceniul al nouălea al veacului al XV-lea, boierii făgărăşeni se vor strădui să obţină confirmarea statutului lor de către noile autorităţi, adeseori pe baza hrisoavelor domneşti. Documentele au fost prezentate în judecăţile de natură patrimonială, în faţa slujbaşilor princiari pentru atestarea scutirii de obligaţii a boierilor, în procesele cu fiscul ori cu saşii învecinaţi, puterea lor juridică fiind foarte rar pusă sub semnul întrebării.

În cele ce urmează, vom prezenta un asemenea caz, semnalat mai de mult în istoriografia noastră, reluarea fiind justificată de regăsirea documentului menţionat.

După o călătorie de studii de trei luni în Transilvania, prilej nepreţuit de cunoaştere a bogatelor arhive de aici, Bogdan Petriceicu-Haşdeu publica în coloanele revistei “Columna lui Traian” regestele unor documente inedite referitoare la români, depistate de el cu această ocazie2. Pornind pe urmele indicaţiilor marelui istoric, am avut deja ocazia să regăsim şi să publicăm câteva dintre documentele care priveau istoria Ţării Făgăraşului3. Continuarea investigaţiilor noastre a permis reperarea altora, menţionate şi ele de Haşdeu, care aduc mărturii importante despre valoarea probatorie, până târziu în secolele XVI-XVII, a vechilor documente pe care boierii făgărăşeni le obţinuseră de la domnii Ţării Româneşti în perioada ducatului.

Documentul în cauză fusese emis de principele Gheorghe Rákóczi I. la 14 noiembrie 1640 referitor la procesul dintre satele Şinca din Ţara Făgăraşului şi Zărneşti, aparţinător de Braşov, pentru stăpânirea asupra muntelui Nămaia de la izvoarele Bârsei. Haşdeu precizează că satul făgărăşean a câştigat pe baza unui hrisov dat de voievodul Ţării Româneşti, Basarab voievod, în 8 mai 1372. Informaţia a fost preluată ca atare, corectându-se doar numele voievodului, pe baza datei, în Vladislav, şi cuprinsă în principalele colecţii de documenete ale Ţării Româneşti. David Prodan a intuit că este vorba de fapt despre documentul emis de Laiotă Basarab în 1476 în favoarea boierilor din Şinca, Ohaba şi Ludişor.4

Documentul princiar a fost regăsit de noi într-un transumpt al capitlului din Alba Iulia, eliberat din ordinul Mariei Terezia, la cererea magistraţilor braşoveni, în anul 1751.5 Directorul fiscal, reprezentantul principelui în cauza judecată, a prezentat documentul domnului muntean, scris, după cum se susţine, în limba română, întărit cu sigiliul atârnat şi cu semnătura autografă a acestuia, şi emis la Bucureşti în anul de la facerea lumii 6084! Că descrierea nu este exactă o dovedeşte chiar originalul documentului, păstrat din fericire şi astăzi!6 Documentul este scris în limba slavonă, sigiliul s-a pierdut, semnătura nu este autografă şi evident, data nu putea fi cea indicată în 1640. Starea precară de conservare este răspunzătoare pentru citirea incompletă a veleatului, interpreţii neputând desluşi cifra sutelor.7 O informaţie contemporană certifică faptul că documentul era deteriorat încă din acea perioadă şi că anul 6984 nu mai era lizibil. În urbariile Ţării Făgăraşului din anul 1637, la satul Perşani se consemnează că braşovenii au ocupat cu forţa un munte al lor încă în anul 1631, cu toate că veniturile acelui munte reveneau de drept boieritului din Ohaba, aşa cum au dovedit-o cu o scrisoare veche, ruptă şi fără sigiliu, scrisă în limba valahă, emisă de voievodul muntean Basarab înaintaşilor lor.8

Documentul a atârnat greu în înclinarea balanţei în favoarea satului Şinca deşi nu trebuie să pierdem din vedere nici faptul că principele era direct interesat în recuperarea munţilor şi pădurilor pe care braşovenii le ţineau ocupate pe nedrept. Acelaşi urbariu menţionează cazuri asemănătoare la Şinca şi Vad, principele însuşi fiind nevoit să dispună reluarea lor de către provizorul cetăţii.9 Disputele nu erau de dată recentă, pătrunderea Braşovului în Ţara Făgăraşului încă din a doua jumătate a secolului al XV-lea deschizănd un şir de acţiuni care vizau dobândirea prin toate mijloacele (danie, cumpărare, zălogire sau chiar cu forţa) a cât mai multor sate care să asigure controlul importantului drum ce lega Ţara Bârsei de Ţara Făgăraşului.10

Transumptul pe care-l publicăm conţine şi hotărnicirea făcută în anul următor, 1641, cu menţionarea tuturor juraţilor şi martorilor prezenţi la faţa locului. Sunt enumerate peste 50 de boieri făgărăşeni din satele învecinate, dar şi din sate mai îndepărtate, ca Voila, Arpaşul de Jos, Berivoiul Mare etc. Comparată şi completată cu alte izvoare contemporane, această listă poate contribui în mod substanţial la reconstituirea realităţilor sociale ale Ţării Făgăraşului în prima jumătate a secolului al XVII-lea.

Posted by Picasa1751 octombrie 23, [Alba Iulia]

Nos Capitulum Cathedralis Ecclesiae Carolino Albensis in Transilvania. Memoriae commendamus tenore praesentium, significantes quibus expedit universis; quod pro parte et in Personis Amplissimorum simul et Consultissimorum Dominorum Christophori a Seevald Judicis Primary, Joannis item Seuler de Seulen Willici, et Georgii Herman Senatoris Liberae Regiaeque Civitatis Coronensis, in suis ipsorum propriis, caeterorumque ejusdem Civitatis Magistrorum, Senatorumque et civium nominibus et in Personis, exhibitae sunt nobis et praesentatae Literae quaedam Sacratissimae Caesareo Regiae Majestatis Mariae Theresiae, Dei Gratia Romanorum Imperatricis, ac Germaniae, Hungariae Bohemiaeque Reginae, Archi-Ducis Austriae, Ducis Burgundiae etcetera, Hereditariae Principis Transilvaniae et Siculorum Comitis, Dominae Dominae nostrae Benignissimae, Requisitoriae Sigillo ejusdem Majestatis ab extra in medio, loco videlicet solito, super cera rubra ductili impressive communitae et roboratae, clausaeque confectae et emanatae, nobis vero praeceptorie simul et benigne sonantes et directae in haec verba:

MARIA THERESIA, Divina favente Clementia Romanorum Imperatrix, ac Germaniae, Hungariae Bohemiaeque Regina, Archi-Dux Austriae, Dux Burgundiae etcetera, Haereditaria Princeps Transilvaniae et Siculorum Comes. Fidelibus nostris Wenerabili Capitulo Albae Carolinensis, Gratiam Nostram Caesaream et Regio Principalem!

Exponitur Majestati nostrae in Personis Prudentum ac Circumspectorum Chistophori a Seevald Judiciis Primary, Joannis Seuler de Seulen Willici, et Georgii Herman Senatoris, in suis ipsorum propriis, sic et caeterorum Magistrorum, Civium, et Senatorum Liberae Regiaeque Civitatis Coronensis Nominibus et in Personis, qualiter Fidem Paribus Literarum, et Literalium Instrumentorum, puta: Transactionalium, Cautionalium, Emptionalium, Wenditionalium, Contractualium, signanter vero Metalium, factum videlicet Territorii Possessionis Zernesth, in Districtu Barcensi, cum territorys Possessionum Pojana Meruluj, Sinka, Ohába et Holbach, omnino in Districtu Fagarasiensi existentium concentrantis, ac aliarum quarumlibet Judicialium quocunque tempore, et sub quibusvis verborum formulis confectarum et emanatarum, Ipsos Exponentes quocunque modum tangentium et concernentium, in Sacristia Vestra, seu Conservatorio praefati Capituli Vestri repositarum et locatorum, ad paesens pro Jurium suorum tuitione plurimum indigerent, essentque Iisdem eadem summe necessaria.

Proinde vobis harum serie committimus et mandamus firmiter, quatenus acceptis praesentibus, statim vos praescriptas Literas in Sacristia seu Conservatorio praefati Capituli vestri repositas et locatas, diligenter requirere et reinvenire, requisitarumque et reinventarum tenorem in Transumpto Literarum vestrarum sub Sigillo vestro Capitulari et Authentico Iisdem Exponentibus extradare modis omnibus debeatis et teneamini. Caveatis tamen ne dolus et fraus hac in parte eveniat aliqualis. Secus non facturi.

Datum in Libera Regiaque Civitate nostra Saxonicali Cibiny, die nona Mensis Octobris. Anno Domini Millesimo Septingentesimo quinquagesimo primo.

Quibus receptis nos Mandatis Altefatae suae Majestatis, in omnibus uti semper tenemur et par est, humilima cum submissione obedire satisfacereque volentes, praemissa diligenti requisitione nostra, reinvenimus Mandato Requisitorio in certas quasdam Literas Metales, hunc tenorem continentes:

Nos Georgius Rákótzi, Dei Gratia Princeps Transilvaniae, partium Regni Hungariae Dominus, et Siculorum Comes etcetera. Damus pro memoria per praesentes; Quod Nobis die decima currentis Mensis Novembris, instante scilicet termino celebrationis Judiciorum octavi diei festi Beati Lucae Evangelistae11 proxime praeteriti, ad quem ut puta terminum, universae Causae Dominorum et Nobilium Transilvanensium ex publica eorundem constitutione adjudicari solitae per Nos generaliter fuerant prorogatae, una cum fidelibus nostris Generosis Michaele Tholdalaghi de Ertse, Consiliario nostro, ac in judicys in Persona nostra Praesidente, Capitaneoque Supremo Sedium Siculicalium Marus et Udvarhely, Magistris item Prothonotarys nostris, ac Juratis Sedis nostrae Judiciariae Assessoribus pro faciendo Causantibus Judicio moderativo in eadem Sede nostra Judiciaria pro Tribunali sedentibus, Egregius Blasius Maxai de Nyárádtheö, pro Fideli nostro Generoso Stephano Wársólczi de Kolosvár, Causarum Fiscalium in Transilvania Directore nostro ut Actore ab una, ac Egregius Franciscus Pál de Kénos, pro universis Incolis et Inhabitatoribus Possessionis Zernest, ad Civitatem nostram Brassó pertinentis, velut Inctis, partibus ab altera, utrinque cum sufficientibus Procuratorys Mandatis, juxta tenorem et continentiam quarundam Literarum fidelium nostrorum Generosorum, Egregiorum et Nobiliorum Ladislai Cseffei de Noszály in partibus Regni Hungariae ditioni nostrae Transilvanicae annexis et incorporatis Magistri Prothonotary, ac Comitis Comitatus Szolnok interioris Supremi, Joannis Sárosi de Póka, Tabulae nostrae Judiciariae Jurati Assessoris, ac Sedis Siculicalis Marus praedictae Notary, Georgii Hajdu de Wizakna Supremi Judicis Nobilium, et Michaelis Székely Vice Comitis Comitatus Albensis Transilvaniae, hominum nostrorum, ex speciali Commissione nostra ad id deputatorum et transmissorum, Adjudicatoriarum Sententionalium, in quadruplici papiro clause confectarum, Sigillisque eorundem usualibus ab extra, in dorso earundem impressive communitarum et roboratarum, in figura Judicii nostri comparentes. Idem Procurator dicti Actoris, easdem Literas Adjudicatorias Transmissionales contra praenominatos Inctos nostrum Judiciarium producere curavit in conspectum, quae declarassent: qualiter in hoc Anno praesenti Millesimo Sexcentesimo quadragesimo, die vero Nona Mensis Octobris proxime elapsi, inter universos Incolas et Inhabitatores praenominatarum Possessionum Sinka et Zernest in Districtu Bartzensi et Comitatu Albensi Transilvaniae praedicto existentium habitarum, ratione et praetextu cujusdam Alpis vulgo Numay havassa vocatae, in praedicto Comitatu Albensi Transilvaniae existentis adjacentis, quedam Causa et Litis differentiae orta, mota et suscitata extitisset.

Propter quod nos ad dirimendam illam inter praefatas partes controversiam, dictos Commissarios nostros ad praedictum locum litigiosum transmisissemus, eisdemque serio demandassemus, ut Ipsi ad facies loci litigiosi accedenti, dictam Controversiam ratione ejusdem Alpis inter partes motam et intentatam dirimerent et sopirent, praenotatique Commissarii nostri, juxta Commissionem nostram ad facies praenotatae Alpis litigiosae accessissent, ibique praemissam controversiam complanare et dirimere volentes, tandem dictus Director noster eorundem exurgens in praesentiam, exhibuisset et praesentavisset quasdam Literas Donationales Magnifici quondam Bassarabae Vajvodae olim Regni Wolachiae Transalpinensis, ac Terrarum Fagaras et Omlás Baronis, sub pendenti ejus Sigillo, manusque propriae subscriptione, in anno creationis mundi Sexagesies millesimo octuagesimo quarto, die octava Mensis Maii, in Civitate Bukurest emanatas, et in pergameno patenter Walachica lingva conscriptas, quae inter alia continuissent: quomodo Idem Bassaraba Wajvoda certis quibusdam Nobilibus in Districtu Fogarasiensi residentibus et commorantibus, vulgo Boérok vocatis, annotatae Possessionis Sinka integram dimidietatem una cum praedicta12 Alpe litigiosa certos ob respectus dedisset, donasset et contulisset.

Quam ob rem dictus quoque Procurator annotatorum Inctorum in contrarium exhibuisset quasdam Literas Privilegiales in pendenti sigillo patenter confectas, quae demonstrassent; qualiter metae ac termini, Limitesque quarumlibet terrarum, silvarum et Alpium Rukaiensium a metis et terminis Brassoviensium distinguerentur et separarentur. Quibus sic habitis, tandem exhibuissent praefatae ambae partes litigantes ad comprobandum eorundem assertionem, certorum quorundam Testium fassiones et attestationes, quibus exhibitis et praesentatis, continetiisque earundem perlectis, intellectis, et sane discussis, supplicarunt quod fatarum partium Procuratores per Commissarios nostros praedictos, in praemissis Juris aequitatem, justitiaeque complementum elargiri. Unde Iidem Commissary nostri, habito et assumpto superinde Consilio praematuro, quoniam ex praescriptis etiam Literis Donationalibus praefati quondam Bassarabae Wajvodae manifeste elucuissset et constasset, ac etiam ex praedictorum Testium Fassionibus et Attestationibus lucide apparuisset, et innotuisset praescriptam Alpem litigiosam ad ipsam Possessionem Sinka de iure pertinere.

Ob hoc, quia et Testimonia dictorum Inctorum invalida, paucioraque, et quaedam ex eis viribus destituta, et aliena adjudicata fuissent, eandem praenotatam Alpem litigiosam vulgo Numay havassa vocatam, simul cum cunctis suis utilitatibus, et pertinentys quibuslibet eisdem universis Incolis et Inhabitatoribus praenotatae Possessionis Sinka perpetuo possidendam adjudicassent et commississent, ita tamen, ut in Supplementum testium praenotatorum non quidem de necesse, sed tantum pro bene esse, Incolae Barones saepefatae Possessionis Sinka decimo quinto se ratione Alpis dictae litigiosae, eaedem videlicet meta et limites ejusdem Alpis, usque ad fluvium Bartza pataka vocatum extendantur, juramenti Sacramentum praestare debere judicialiter decrevissent et commississent.

Quo judicio praenotatorum Commissariorum nostrorum praenotati Incti minime contenti, Causam eandem sanioris revisionis gratia, in Curiam nostram, nostram scilicet in praesentiam per viam Appelationis provocassent. Iidemque Commissary nostri Literas suas praemissas Adjudicatorias Transmissionales transmisissent.

Quibus exhibitis et praesentatis, continentiisque earundem perlectis, supplicarunt tandem praefatarum partium Procuratores, per Nos in praemissis suis Pricipalibus Juris aequitatem, justitiaeque complementum elargiri. Unde nos habito et assumpto superinde praefatorum Praesidentis, Magistrorumque nostrorum Prothonotariorum, ac Juratorum Sedis nostrae Judiciariae Assessorum, nobiscum in discussione et examine praesentis Causae constitutorum et existentium, consilio praematuro, et sana deliberatione, praescriptum Judicium, et Judiciarium deliberationem annotatorum Commissariorum nostrorum in eo, ubi Incolis Baronibus saepe nominatae Possessionis Sinka decimo quinto se super metis et terminis dictae Alpis litigiosae Juramenti Sacramentum in Supplementum testium praestandum esse adjudicassent, tanquam incongrue et illegitime latam et pronunciatam corrigere et emendare, ac Incolis Baronibus Possessionis Sinka toties dictae, vigesimo quinto se, sibi similibus honestae famae, bonaeque conditionis hominibus ejusdem Possessionis Sinka, super metis, terminis et limitibus praenotatae Alpis litigiosae Numay havassa vocatae, quod videlicet meta et limites praedictae Alpis litigiosae Numay havassa nuncupatae, inter Possessiones Sinka et Zernest sit Bartza patak. Prima die Mensis Juny Anni proxime affuturi Millesimi Sexcentesimi quadragesimi primi, coram Egregiis et Nobilibus Vice Comitibus, Judicibusque Nobilium Comitatus Albensis Transilvaniae, et altero Requisitore Capituli Ecclesiae ejusdem Albensi Transilvaniae, in facie praescriptae Alpis litigiosae Sacramentum juramenti esse praestandum.

Quorum quidem juramentum ita uti per nos deliberatum exstitit depositione rite et legitime peracta tandem, Iidem Vice-Comites et Judicialium ac Requisitores praetactarum Alpem litigiosam cum cunctis ejusdem utilitatibus et limitibus memoratis, universis Incolis et Inhabitatoribus saepe dictae Possessionis Sinka omni eo jure, quoad ipsos pertinere dinoscitur in perpetuum tenedam, restituendam esse judicandum, decrevimus et commissimus prout decernimus et committimus per praesentes.

Fidelibus igitur nostris dictis Wice-Comitibus et Judicialium ac Requisitorum harum serie committimus et mandamus firmiter, quatenus, die et termino superius ad id praefixo, ad facies dictae Alpis litigiosae Numay havassa vocatae accedendo, praescripti juramenti Sacramentum dictorum Incolarum Baronum vigesimo quinto se honeste famae et conditionis hominibus, sibi scilicet similibus, in praenotato loco, modo antelato fiendum recipere debeant et teneantur, dictante juris aequitate, et justitia mediante.

Datum in Civitate nostra Medgyes, die decima quarta Mensis Novembris, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo quadragesimo.

His inferius in calee partis dextrae scriptura talis legebatur: Lecta, et extradata per Stephanum Kassai, Jllustrissimi Domini Domini Principis Transilvaniae Prothonotarium; Erantque Sigillo ejusdem Serenissimi eotunc Principis Judiciali et Authentico super cera rubra ductili impressive ab infra in medio communitae et roboratae, patenterque in simplici papiro confectae et emanatae. Quarum quidem literarum praemissarum executionis consignatio sequitur hoc tenore:

Anno Millesimo Sexcentesimo quadragesimo primo, die prima Junii, praesens executio facta est praesentibus Generosis, Egregiis et Nobilibus Joanne Kemén de Bükös Comite etcetera, Francisco Gál de Kénos Directore etcetera, Martino Literato Felvintzi de eadem Felvintz, Joanne Kovásznai, Joanne Kantor, Joanne Kertész Judicialium, Nicolao Katy, Andreas Literatus Hévizi, omnino de Fogaras, Providis item et Ignobilibus Thoma Mészaros, Vice-Judice Substituto, Petro Warga jurato, Serbul Boér de Ludisor, Dragits Boér de Lutza, Oprea Lasul de Alsó Arpás, Stoika Boér de Bessembák, Ladislao Sorbumon de Gurez[Hurez!], Opra Gabrilla de Jaas, Sztoika Bulya de Ohába, Nyaguly Strembuly de Sinka, Opra Pipoh, Opra Kornya de Illyen, Sorbán Ispán de Lucza, László Ispán de eadem, Dridiffi Juon de eadem, Stephano Boér de Nagy Berrinyo[Berivoi!], Stanila Ispán de Wojla.

Providis item et Ignobilibus Joanne Markos Judice Substituto, Fabiano Beszegh, Martino Barthos, Joanne Demeter, Juratis in Halmágy, Petro Stephán, Joanne Weler, Juratis in Nagy Sáros, Michaele Lonigyer, Georgio Gelner, Juratis in Baránykutha, Thoma Kamerth, Georgio Bek, juratis in Nádpatak, Hermanno Zip, Joanne Sutoris, juratis in Zelistáth, Komano Belecz, Sztoika Kiisde, Bukuro Kiisde, Nyagojo Intze Boeronibus in Perseny, Komano Járul Judice, Bukuro Ferencz Senarabe [sic!] in Burczyn, Joanne Bornemisza Judice, Martino Kis, juratis in Sárkány, Michaele Santa Nobile, Georgio, Joanne, Laurentio Balogh, Joanne Syne, aliisque quam pluribus ibidem collectis, Suae Illustrissimae Celsitudinis ac Prudentum et Circumspectorum Jobbagionibus, suis ipsorum Dominorumque suorum Terrestrium nominibus et in Personis, in praefatis Possessionibus et Districtu Terrae Fagarasiensis, Coronensis, ac Sedium Saxonicalium existentibus residentibus, Homines Ilustrissimae Celsitudinis suae Regy Testimonio nostro Capitulari semper presente, ad facies Possessionum Sinka et Zernest, exacto primum a Boeronibus juxta tenorem Literarum Sententionalium, ( puta Barbule Radotza de Buczin, Jovan Czetz, Sztoika Motok de Szesztsor, Sorbán Popa, Komsa Popa de Vajvodény, Russori Miklós, Komán Algye de Reusory, Rétsei János de eadem, Miklos Ursz, Komsa Rusz de Marsina, Opra Kaplia de Desan, Grama Jonasko de Ludisór, Raduly Mathia de Illyén, Pap János, Komán Boér de Buczon, Michael Felföldi de Todoritza, Sztoika Lupul de Wád, Sztán Boér de Grid, Dragits Boér de Parróh, Koltsár István, Radul Czotza de Komána, Peter Salamon, Sandor Salamon, Sztoika Salamon, Thoma Móga, Koman Pers alias Bobetz, Retsy János, Barb Radotzie, Sztoika Kiisde) firmissimo super metarum ostensione juramento: Ego tale et tale juro per Deum viventem, qui et Pater, Filius et Spiritus Sanctus etcetera.

Et praesentibus una et consimiliter accedentes, ascendendo per quamquam antiquam semitam a parte Possessionis Sinka, in margine silvae, verticeque Alpis Numay havassa vocatae versus partem dextram primam metam novam terream penes Ovile, vulgo Isztina dictae, quod Ovile est Boeronis Ludul Sztoiae de Sinka, erigi curasset, de hinc continue ulterius versus eandem dextram partem seniter flectendo, in apice Excelsi monti, vulgo Wurful Herszaul nuncupati, circa dumos pinetos secundam novam metam terream erexisset a parte occidentali.

Ab hinc Orientem versus paululum declinando in eodem monte tertiam metam novam terream aggregassent. Inde versus Orientem tendendo, in latere cuiusdam Bértz inter piniferas, vulgo Ubersia Barsegia vocati quartam de novo erigi curassent. Postea in eadem latere ulterius progrediendo, versus eandem dextram partem eundo, ad caput praedicti Bértz meridiem versus, quintam metam novam terream erexissent.

Ab hinc meridiem versus descendendo, ad rivulum Bartza patak vocatum, hinc iterum ad dextram partem Occidentem versus in fine Piszkul Hersaly nominati, inter duos rivulos Bartza dictos sextam metam novam terream construxissent. Exinde ulterius versus Occidentem eundo, ad verticem montis Gruj Lungul vocati, septimam metam quam inter arbores piniferas crucibus signatas pro veris metis reliquissent. Hinc descendendo Orientem versus ad fluvium Nagy Bartza vize vocatum, ubi est antiqua ferri fodina e regione fluvy Rukaj decurrentis, octavam novam metam terream erexissent. Hinc penes fluvium Bartza ascendendo, ad verticem montis nonam metam ultimam terream novam13 aggegassent, quae metae distingunt metas Possessionis Sinka a metis Zernesd.

Ex certa scientia et deliberatione praefatorum Dominorum Rectificantium et mutua correspondentia Dominorum praefatorum Saxonum separantes et sequestrantes, eadem territoria suae Illustrissime Celsitudinis et Incolis annotatae Possessionis Sinka, eorundemque Successoribus, haeredibusque et posteritatibus utriusque sexus universis, simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinentys quibuslibet et quovis nominis vocabulo vocitatis, ad eadem de jure, et ab antiquo spectantibus, et pertinere debentibus, intra metas praefatas existentibus, sub suis veris metis limitatis, restrictis et rectificatis, jure perpetuo et irrevocabiliter tenendam, possidendam pariter et habendam reliquissent omni prorsus contradictione exclusa.

Seriem itaque huiusmodi Executionis, Reambulationis nostrae Dominorumque Rectificatorum Metali, una cum Vicinorum et Commetaneorum, qui praemissae Metali Reambulationi, Rectificationique nostrae interfuerunt, Nominibus et Cognominibus, terminoque asssignato uti fuerat expediendum ad relationem suae Illustrissimae Celsitudinis, et nostri hominum fidedignam [!] fideliter et conscientiose sub Sigillo Capituli huius usitato et Authentico suae Illustrissimae Celsitudini rescribendam duximus Eandem ad vota foeliciter valere desiderantes.

Datum die decima sexta diei Reambulationis, Rectificationis, Sequestrionis, Executionis nostrae praemissae14.

Nos itaque taliter requisitarum et reinventarum praespecificatarum Literarum tenores et continentias, de verbo ad verbum, sine diminutione et augmento, variationeque prorsus aliquali, praesentibus Literis nostris inserentes, Par, sive Transumptum hujusmodi ad Mandatum Altefatae suae Majestatis Literatorium, jurium praefatorum Dominorum Exponentium uberiorem futuram ad cautelam necessariam, sub Sigillo Nostro Capitulari Authentico fideliter et conscientiose extradandum duximus et concedendum, communi justitia et aequitate suadente.

Datum Sabbato proximo ante Dominicam vigesimam primam post Pentecostem Anno Domini Millesimo Septingentesimo quinquagesimo primo.

Lecta, correcta, et extradata per eosdem

Capitulares

Direcţia Judeţeană Braşov a Arhivelor Naţionale, Fond Primăria Oraşului Braşov, col. Privilegii, nr. 676.

Orig., hârtie, sigiliu timbrat.1 D. Prodan, Boieri şi vecini în Ţara Făgăraşului în secolele XVI–XVII, în vol. Din istoria Transilvaniei.Studii şi evocări, Bucureşti, 1991, pp. 17–19.
2 Trei luni peste munţi. Dare de seamă despre o escursiune sciinţifică în Transilvania, “Columna lui Traian”, V(1874), p. 125 şi urm.
3 Ţara Făgăraşului la începutul secolului al XVI-lea. Documente noi, în vol. Naţional şi universal în istoria românilor. Studii oferite prof.dr. Şerban Papacostea cu ocazia împlinirii a 70 de ani, Bucureşti, 1998, pp. 207–230; Două traduceri latine ale unui document emis de Mircea cel Bătrân şi o familie de boieri din Ţara Făgăraşului, în vol. Faţetele istoriei. Existenţe, Identităţi, Dinamici. Omagiu Academicianului Ştefan Ştefănescu, volum îngrijit de Tudor Teoteoi, Bogdan Murgescu, Şarolta Solcan, Bucureşti, 2000, pp. 347–354.
4 Vezi A. Lukács, Documente false şi interpolate privind Ţara Făgăraşului în secolele XIII-XV, în vol. Miscellanea in honorem Radu Manolescu emerito, ed. Zoe Petre şi Stelian Brezeanu, [Bucureşti], 1996, pp. 100–101.
5 Direcţia Judeţeană Braşov a Arhivelor Naţionale, Fond Primăria Oraşului Braşov, Colecţia Privilegii, nr. 676.
6 Direcţia Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale, Documente istorice, CXXXIV/47. Publicat în DRH, B., I, pp. 253–256. Documentul a ajuns în împrejurări necunoscute în colecţia lui Grigore Tocilescu şi a fost donat Academiei Române în 1910 de Facultatea de Litere din Bucureşti. Aceste informaţii le-am obţinut prin bunăvoinţa domnului Director al Bibliotecii Academiei Române, prof. Gabriel Ştrempel, căruia îi mulţumesc şi pe această cale.
7 Datorez mulţumiri domnului Marcel Ciucă pentru sprijinul acordat în cercetarea documentului.
8 Urbariile Ţării Făgăraşului, ed. D. Prodan, Bucureşti, 1970, I, pp. 503–504.
9 Ibidem, pp. 201, 500, 502–503.
10 Pentru întreaga problemă v. studiul fundamental al lui Gernot Nussbacher, Posesiunile oraşului Braşov în Ţara Făgăraşului în secolele XV–XVII, în “ Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie” Cluj, XXIV, pp. 325–336.
11 18 octombrie.
12 Scris deasupra rândului.
13 Scris deasupra rândului.
14 16 iunie.
eBooks
Pagina anterioară
Pagina de start
Cuprins
Despre autor
Pagina următoare


© Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN: 973-575-658-7
Comments to: Manuela DOBRE
Last update: Septembrie 2003
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU


Wed, June 17, 2009 9:35:38 PM


XXIX. Torda város helyhatósági alkotmánya (constitutiója).
From:
Tibor Breznan  
View Contact
To:dbreznan@hotmail.com; breznan breznan 
XXIX. Torda város helyhatósági alkotmánya (constitutiója).

I. Rákóczi György Fejervárott szept. 4-én 1633-ban maga és Márkosfalvi Márton titoknok aláirása alatt kiadott oklevelében átirta és megerősitette Torda városának azon Constitutióit, melyek Hidvégi Mikó Ferencz fejedelmi tanácsos Csik-Gyergyó és Kászon főkapitánya és kincstárnok, valamint Alsó-Balásfalvi Cserényi Farkas, Belső-Szolnok vármegye főispánja és Kolozsvári Kassai István fejedelmi tanácsos és itélőmester (protonotarius Regni Trans.), mint fejedelmi megbizottak jelenlétében egyfelől Iklódi Toldalagi János közügyigazgató és tordai kamara-ispán s más kamarai tisztek közt, másfelől tordai főhadnagy Pál János s Torda polgárai közt a megnevezett fejedelmi kiküldöttek jelenlétében 1631-ben augusztus 29-én létrejött, s melynek eredetileg is magyarul szerkesztett pontjai következők:*
1. A minemű dolgok, causák és casusok ennekelőtte eleitől fogva a városi birák és sóvágók között előfordultak és termináltattanak, ennekutána is a tordai birák előtt folytattassanak és végeztessenek be, az aknai dolgok a kamaraispán előtt.
2. Mint szintén a városbeliek, azonképen az akna szolgái is, kiki maga búzájának s egyéb veteményének dézsmáját behozza.
3. Kamaraispán uram sóvágók háta megett lakó zselléreket czirkálja fel és azokat mind indifferenter posztozza be az aknára.
4. A mi a városnak közönséges igazságát illeti, abban, mint szintén a városi rend, azonképen a sóvágók is conjunctis viribus egyaránt való terhet viseljenek az egyéb szokás szerint való határ oltalmazásában is egyetértsenek.
5. Derék hid, malom és főgátoknak csinálásában, töltésében és egyéb közönséges szükséghez való város dolgaiban, melyek a sóvágóknak is hasznokra szolgálnak, egyenlőképen való terhét viseljék a sóvágók a városbeliekkel, mindazáltal a sóvágók szolgáltatásában oly módalitás tartassék, hogy az mián az akna meg ne fogyatkozzék.
6. A tordai biró a szükséghez képest a sóvágókat, vagy egyszersmind mindnyájan őket, vagy egy héten harmadát, más héten más harmadát hajtsa közönséges dologra, a mint a szükség mutatja.
7. A korcsmárlás dolgában pedig közönségesen valami módot és rendet tartanak a városi rendek, a sóvágók is abban egyetértsenek és magokat ahhoz tartsák. A borkérdésben pedig a borbirótól várjanak, mind szintén a városi rendek. Lehessen az borkorcsmárlásban is az városi rendekkel egyenlő állapotjuk a sóvágóknak is.
8. Hogy pedig ennekutána újabb veszekedésre való minden alkalmatosság teljességgel abscidáltassék és ezek a végzések utrinque (mindkét fél) jobb módjával és állandóbban megtartassanak, a mi k. urunk ő Nga kegyelmes parancsolatjából ilyen vinculumot vetünk közikbe, hogy ha a sóvágók és kamaraházhoz való szolgák ezekhez a felyül megirt Articulusokhoz éppen és egészben magokat nem tartanák, hanem az ellen cselekednének, in tali causa (ily esetben) a tordai birák és polgárok protestáljanak az engedetlenek ellen a régi mód és szokás szerint, senki ebben őket megháboritani ne merészelje, sub gravissima indignatione dicti Illmi Di Principis nostri. A tordai birák és polgárok is tartozzanak mindazáltal a felyül megirt articulusokat megtartani és a sóvágókkal és kamaraházhoz való szolgákkal azoknak contentioja (tartalma) szerint alkudni és szép egyezségben élni stb. Ugyanezen fejedelmi biztosok jelenlétében az ó- és új-tordaiak közti egyenetlenségek is elintéztettek ugyanazon év augusztus 29-én, a következő eredeti magyar szövegű pontok szerint:*
Közli egész terjedelmében gr. Kemény Dipl. Trans. VII. k. 549-553. lap. Lásd Erd. Muzeum levéltárában.
1. Az régi királyoktól adatott örökséghez való tilalmas erdőket ne kárositsák és tüzre a tordai birák ellen ne pusztitsák, az erdőbirákat ne fenyegessék, hanem az erdő oltalmazásában egyetértsenek a régi módok szerint; az új-tordaiaknak is erdőbirájok lévén, ha mikor mi szükségük leszen, tanács hire nélkül reá ne menjenek, a minthogy magoknak az ó-tordaiaknak sem volt soha szabad tanács és erdőbiró hire nélkül reámenni és hordani, a minthogy most sem szabad, ezután is e mód megtartassék.
2. Az Aranyoson való szükséges derékhidnak épitésében is, hogy az ó-tordaiakkal egyetértsenek az új-tordaiak, ne veszekedjenek, ugy, hogy ha mikor 20 szekeret a hidra való fahordásnak ürügye alatt küldtek és a hidhoz három szekérrel hozzanak s a többit magok számára tartsák meg; hanem ha az hid szükségiért való fáért mennek, hozzák az hidhoz, ne hordják haza.
3. Hogy külső idegen embereket a magok árnyékában az új-tordaiak sóhordásban és egyéb kereskedésben magokkal vám nélkül - a városnak nyilván való kárával - ne hordozzanak; ha pedig az idegenek az új-tordaiak szekerei közé elegyitnék szekereiket, az vámos vigyázzon reá és az olyanokon az ő igazságával éljen. Ha pedig az új-tordai szekerek közzül az ilyenek mellett támadna az vámos ellen, a vámos avagy az ó-tordai biró találja meg a hadnagyot felölle, et mox et defacto az olyanokon azon paenat (büntetést) tartozzék felvenni az hadnagy, melyet az olyan vámot elszökő ember megérdemelne.
4. Minthogy az új-tordaiak sponte és libere leválák, hogy ezután a Tordának romlására és praejuciumára (kárára) a városi rendből magok közé soha senkit be nem fogadnak; ezután azért minden időben az efféle observáltassék; ha pedig tanáltatnának effélék, a biró a hadnagyot megtalálván, azokat mindjárást restituálja.
5. Hogy pedig ennekutána az újabb veszekedésre való alkalmatosság teljességgel abscindáltassék (eleje vétessék) és ezek a végzések utrinq. jobb módjával és állandóbban megtartassanak, a mi k. urunk eő Nga parancsolatjából ilyen vinculumot vetettünk közikbe, hogyha az uj-tordaiak az felyül megirt Articulusokhoz éppen és egészen magokat nem tartanák, hanem az ellen cselekednének, in tali causa, az uj-tordaiak is tartozzanak vámot adni, mint szintén egyéb idegen uton járók; senki pedig azoktól való vámvételben megháboritani őket ne merészelje sub gravissima indignatione Ill. Dni Principis nostri stb.
De ez nem enyésztette el a két városrész közti egyenetlenséget, sőt az ugy elmérgesedett, hogy 1672-ben máj. 25-én Ns. Torda vármegyének Bogáthon tartott közgyüléséből a főispán Teleki Mihály, Macskási Boldizsár, Bodoni György kir. tábl. ülnökök, szt.-mihályfalvi Szoboszlai János Tordam. főbirája, Kovács István s mások küldettek ki és bizattak meg az ó- és uj-tordaiak közt előfordult nehézségek elintézésére; kik is ugyanazon évi jun. 2-án Tordán megjelenvén, nem kevés bajjal ezen - mindkét városrész összes lakói által elfogadott - végzéseket hozták:
1. Hadnagyot, Assesorokat arra alkalmas egyének közül együtt válaszszanak, a megválasztottak erős hittel legyenek kötelesek nagynak, kicsinnek igazságot szolgáltatni.
2. Határosztás egyenlő akarattal történjék.
3. Korcsma, mészárszék, vásárok iránt együttesen egyik a másik hátránya nélkül végezzenek.
4. Mikor város szükségére bizonyos ideig a korcsmárlást közakaratból fentartják, azon idő alatt senki magány nyereményre italt ne áruljon.
5. Az ily fentartott időn túl bort mind Ó-, mind Uj-Tordán mindenki szabadon s bárhol árulhat, csakhogy minden vederről egy-egy pénzt illető eklezsiájuknak beszolgáltassanak.
6. Külön határa a két városrésznek nem lévén, marhájukat - a tilalmason kívül - bárhol legeltethetik.
7. A quartára nézve, ha meg nem egyezhetnek, a Generálist találják meg.
8. Város hasznára boltok épittethetnek.
9. Ezután mindenki egy szabadsággal és egy törvénynyel éljen, ki ezen pontok ellen vét, 50 forinton maradjon, melyet per menedéken kivül (remidium) felvegyen a vármegye. Ez 1674. jan. 26-án a bogáthi gyülésen felolvastatván, helybenhagyatott és megerősittetett.*
Van Torda városának egy 1666-ban ápr. 9-én Torda vármegye előtt felolvasott, helybenhagyott és kihirdetett statutuma, mely e város szervezetére világot vet s melyet itt kivonatilag ismertetnem kell.*
1. Torda városának biró helyett minden évben új esztendő napján választott hadnagya legyen.*
2. A hadnagy mellé 10 vagy 12 törvénytudó, igazságos, szabadságszerető személy választassék valláskülönbségre való tekintet nélkül.
3. A hadnagy az esküdtekkel minden kedd napon gyülést tartson s ott a tordai határon levő minden fekvőkről stb. törvényt üljön, valamint az ingó javak és örökösödés kérdéseiben is, melyek Torda vármegye törvényszékéhez kivánatra felebbezhetők.
4. Pénz, ezüst, arany, marha, osztozás, adósság, lopás, becsületsértés stb. kérdései város törvényes székén tárgyaltatnak s végitélet és végrehajtás is ott történik.
5. Ezeknél nagyobb, 50 frton felül haladó ügyeknek felebbezése az ország törvényei értelmében meg van engedve vármegyéhez vagy táblára. A liquidum debitumok a segesvári t.-czikk szerint tárgyalandók.
6. Ha a felperes 50 frt summáig a tordai széken akar perelni, azt szabadoson tehesse s az alperes tartozzék megfelelni.
7. A quinque causákban (5 eset) is azon summáig a felperes a városi törvényszéken indit pert, s az alperes, akár akar, akár nem, tartozik megjelenni.
8. Ha valamelyik fél a tordai törvényszéken pert kezd, de azután azt más székre vinné, perpatvar büntetésen (calumnian) marasztatik, s perétől örökre elesik.
9. Gyilkosságért is a tordai széken lehet perelni s a vádlott tartozik megjelenni; ha a gyilkos tetten kapatik, az ország törvényei szerint azon széken történik elitélése és kivégeztetése is.
10. Idegenek, keringők, törvénytelenséget, erőszakot tevők és pártolók a sértett fél kérésére a város határán bárhol elfoghatók s megbüntethetők.
11. A nemesség cselédei, zsellérei a városi törvényszék előtt tartoznak törvényt állani; azonban az urak és asszonyaik illedelmes megtalálásának alkalmazásával.
12. Tiz forintig menő ügy véglegesen elláttatik a tanács által minden felebbvitel kizárásával. Paraszt-rend hadnagy pecsétjére tartozik megesküdni, nemes-rend csak urunk parancsára.
13. Nyolcz napi idézés város idézője által hadnagy pecsétjével történik.
14. A perek az idézéstől számitott 8 nap előtt meg nem kezdhetők.
15. A nyolcz nap elteltével felperes irásban adja be keresetét, az alperes, ha kivánja, párt vehet s szintén irásban felelhet; ha meg nem jelenik, >nemora< iratik a következő ülésig.
16. Ezen második széken az alperes felelhet s három kifogást ajánlhat, azután érdemlegesen is hozzászólhat; ha az alperes ekkor sem jelennék meg, ismét nemora iratik.
17. A kétszeri meg nem jelenés után az alperes a jegyzőnél megtekintheti a pert s párt vehet, hogy a 3-ik széken tárgyaltassa; de a késedelemért 2 frtot fizet.
18. A felperesi exmissio szerint ezen 3-ik széken végleges itélet mondatik; későbbi remedium és fellebbezés az 50 frtos ügyben meg nem engedtetvén.
19. Ha valaki patvarkodásból citáltat valamely ártatlant vagy szegényt s azt ok nélkül fárasztja, a szék megfizettesse költségét, fáradságát s a harmadik széken mentse fel.
20. Az ügyek a bejegyzési rendben vétessenek elő, azonban a szék némely szegény ember dolgát soron kivül is előveheti.*
21. Az esketésről való jelentéseket pecsét alatt tartoznak kiadni.
22. A bepecsételt jelentés: >Nobilibus Ductori et Juratis sedis Judiciarie Assesoribus Oppidi Torda< czímen kézbesittessék.
23. Ha a peres felek látni akarják, hadnagy vagy jegyző bontsa fel.
24. Ezen perrendtartást - igy végződik a helyhatóságilag alkotott szabály - szabad akaratból elfogadjuk s tartására kötelezzük magunkat, de idegen vagy vármegyei személyt ide nem értünk, kivéve a tordai területen elfogott idegen gonosztevőket.
25. Idegen, Tordán levő házat, örökséget s ingatlan javat törvénynyel ne keressen, hanem ha mi jussa van, Ns. Torda vármegye levén illetékes törvényszéke, a tordai nemeseket vármegye székén keresse; azonban ha akarja, itt is perelhessen, a fellebbezés ily esetben megengedtetvén. A birságok a következőkben állittattak meg: calumnia 33 frt és causae amissio. Indebita, 16 frt 50 den. Violatio sedis 16 frt 50. Emenda linguae 33 frt. Emenda capitis 33 frt. Mortuum homagium 33 frt 33. Vivum homagium 16 frt 50. Major potentia 25 frt. Depositio causae 1 frt 50. Revocatio procur. 1 frt 50. Onus repulsionis 16 frt 50 den.*
Torda város constitutiónak kiegészitésére igen kedvező alkalmat szolgáltatott nekem egy nagybecsű gyüjtemény, a mely a budapesti nemzeti muzeum levéltárában a gr. Bethlen-család levéltárával került. Ezen eredetiben levő régi (kutyabőr) kötésű terjedelmes okiratgyüjteménynek czíme: >Ordines sive Constitutiones senatorum et civium Oppidi Thorda ab anno 1603<, a melyben 1603-tól egész 1677-ig terjedőleg be vannak irva,* e városnak constitutiói, különféle rendszabályai, eskű-minták, a közgyülések nevezetesebb végzései, határozatai, tisztviselők utasitásai, az évente megtartott tisztujitások eredményei, s más sok közérdekű ügyek. Oly érdekes, s e város belkormányzatára, az ottani jogviszonyokra, s főleg e város magas műveltségi szinvonalára mutató oly sok becses adat foglaltatik e gyüjteményben, hogy annak egész terjedelmében való közlése is nyeremény lenne jogtörténelmi irodalmunkra nézve. E munka szűkre szabott kerete azonban nem engedi meg egész terjedelmében való felvételét; mindazonáltal még se tarthatom magamat fölmentettnek attól, hogy abból a Torda város multjára, önkormányzatának kiválóbb jelenségeire és sajátságaira vonatkozó részét ki ne emeljem, s azokat legalább kivonatilag ismertetni ne iparkodjam. Igy mindjárt kezdetén (6-7 levél) találunk egy fontos rendszabályt, mely szigorú büntetést szab azokra, a kik a közügyek szolgálata alól ki akarják vonni magokat, >a ki a biróság alól vonogatja magát, 200 frton maradjon, az, ki a polgárság elől 100 frton maradjon; az, ki pedig egyéb közönséges tiszttől 40 frton propter neglectum publici sufragii<. A 2. pont a város ládáján levő pecsétekről intézkedik, a kulcs a birónál álljon, az elszámolt regestrumok is oda tétessenek. A 4. pont szerint a tisztviselők karácsony előtt 2 héttel tartoznak számot adni tisztökről 12 frt büntetés terhe alatt. Az 5. k. p. szerint a jegyzőkönyvet a jegyző vezesse. A fejedelmek itt létekor való gazdálkodáshoz szükségeseket is ő vele irassa fel a biró.
A ki bort hoz a városra az egyház pénzét (quartát) megadja. Végre irja, hogy város ládájában van egy kehely (merő aranyos), egy ezüst talnér (igy) az oltárhoz való sacramentumra és comunicálásra ordináltattak.
Egy 1609-ki végzés a puszta telkek iránt intézkedik, nevezetesen a könnyen megépithető házakra kimondja, hogy ha örököse nem épiti vagy holléte nem tudatik, s igy jobban elpusztulván, később felépitése többe kerül; de különben is kihalás esete is foroghatván fenn, a midőn az városra marad,* az is a várakozás miatt károsodnék. Azért az ily puszta örökséget, ha ki felépiteni akarja, becsültesse meg, s értékét adja a város kezére, ha aztán az örökös megjön, adják azt kezére, ha azzal nem lenne megelégedve, a tett épitkezéseket fizesse meg az épittetőnek (8. levél).
1612-ben 3 frt birságot szabnak arra, ki vasárnap marháját befogja, csak kényszer esetben mentik fel (7. levél).
1612. jun. 17-én a káromkodás ellen hoznak szigorú rendszabályokat. Férfiaknál a lelkével káromkodókra három botütést, külső rendűeknél kalodába rekesztéssel súlyositva, attól (a kalodától) 100 pénzen válthatja magát, de a 3 plagát kikapja; ha nő káromkodik, 2 frtig büntetik, ha harmadszor is vétkezik, azon is 3-at üssenek (7. levél).
1613-ban előadván, hogy sok ember alattomban vesz és ad el örökséget, s ily módon oly idegen elemek tolakodnak a városba, a kik távol vannak az város igazságától; azért elrendelik, hogy a régi szokás szerint >minden valaki, a ki örökséget veszen, vagy pedig ad, az város székén adja és vegye, mert valaki különben cselekszik, az eladott és megvött marhát mindgyárast elfoglalják és elpriválják az eladott és megvött örökségtől, jótól (11-12. lev.)<
1614. febr. 7-én Erdélyi István birót függesztik fel hivatalától, mig az ellene emelt vádakkal szemben nem igazolja magát (12. lev.).
A gyüjtemény 5. levelén van beiktatva a hivatalnokok fizetése. E szerint biró kap 40 frtot s a malomból 12 köböl buzát. Jegyző 25 frtot s 4 köböl buzát.
A pap 80 frtot s a Rákos patakán levő kétkövű malom másfél kerekének hozományát. Rector 50 frtot és 4 köböl buzát.* Város szolgája 12 frtot, Fodor igler dolmánt és Karassia nadrágot kap, biró uramnál étkezik.
1616. máj. 30-ról van egy igen érdekes határozat, a melyben a többek közt ez áll: Mikor ide az mi székünkre kérdőt (zekünkre kerdeott) hoznak kinről (kivülről) való atyánfiai, a régi jó rendtartást ezután is fentartsák, hogy t. i. törvény-kimondástól 13 dénart, irástól 16, az bepecsétléstől 24 dénart vegyenek, s csak ezt gyüjtessék be polgár uraim a város szolgája által. Igy csak a feljül megirt 24 pénzt tartoznak azjáraiak és kolozsiak fizetni.
Ez adat arra, hogy Jára és Kolozs bizonyos ügyeiket a tordai törvényszékhez fellebbezték.
1665-ben a mészárosok ügyét rendezik, mikor az universitás elrendeli, hogy a mészárszék közhelyen legyen négy nyilással, hogy könnyen hozzáférjenek; abban reggeltől estig mindig elég hus legyen. A hust melegen nem szabad mérni, a kivágandó marhát előző nap délutánján vágják le, s a vásárbirák mindig megszemléljék a levágandó marhát, hogy beteg, vagy bolond (kergeteges) ne legyen, a hus fontjának árát két pénzre szabták.
1675-ben ismét visszatérnek a mészárosok ügyére, két húslátot (igy) rendelnek, a mig ezek meg nem vizsgálják, marhát levágni nem szabad. A ki ez ellen vét, 1 frtot fizet, a ki a húslátókat böcstelenitené (igy) 3 frtot. A húslátóknak minden marha után 2-2 font húst adnak. Szombaton mindenik mészáros egy-egy font húst ad az iskolabeli deákoknak.
E nagyon üdvös közegészségi intézkedések párositva levén a nevelésügy pártolásával, becsületére válnak Tordának.
1667. jul. 14-ki közgyülésen ismét foglalkoznak a vasárnap megszegőivel, s hivatkozva az 5-ik Edictumra, mindazokra - kik méltó mentséget nem adnak - 6 frt birságot szabnak, s ez iránt a városszolga által amicabiliter megintik; ha a birságot meg nem fizetné, avagy zálogot nem adna, a szék (törvényszék) küld két ülnököt, ha ezeknek is resistálna, a közgyülés vagy szék 12 frt erejéig indit ellene végrehajtást, s ha valamely főtiszt kedvezni akarna az ilyennek, az ily részrehajló tisztviselőn is 12 frtot exequáljanak.
Ez a tordaiak mély vallásosságáról nyujt bizonyitványt; de másrészről a véghatározat igen érdekes mozzanatát tárja fel a protectio és hivatalos bűnpalástolás elleni intézkedéseknek, s jogtörténelmi tekintetben is méltán figyelmet kelthet.
1672. jan. 1-én statutum alkottatott, a mely kimondja: Valakik számadással tartoznak praedecesor Hadnagy, vagy mások s a következendők is az egész tanács előtt tartoznak számot adni; az, holott meg examináltatván, ratiójuk az egész Universitas előtt (közgyülés), mint lött a számvétel elolvastassék; lássa és értse minden ember.
Továbbá elhatároztatott, hogy: Valamikor a Széken maratság esik (Széksértés), hadnagy uram senkivel meg ne békélhessék, annál inkább a poenát magának ne tarthassa; hanem egész tanács közt oszoljon az efféle maratság. Egy részes levén ebben hadnagy uram is, mint egyik assesor. Ezen statutum érdekes már csak azért is, mert a nyilvánosság előtti számadás, tehát a tisztviselők nyilvános felelősségének elvét akkor mondotta ki, a midőn ilyenről Európa többi részében nem is álmodtak. Valamint a tisztviselők tekintélyét illetőleg valódi alkotmányos intézkedéseket foganatositott.
Ez évről még van egy érdekes határozat, mely szerint Mursu Miklós és Andreka a város jobbágyaivá szegődve, hogy város földéről el nem szöknek 40 frt terhéig kezességet válalt egy csomó nemes és nem nemes ember, nem tordaiak, hanem mind külbirtokosok és földes urak, kik után oda van jegyezve, hogy hány jobbágygyal birnak.
1675-ben márcz. 19-én az utak és utczák tisztán tartása iránt rendelkeznek; ganénak az utczákra való rakását, tapasztani való sárnak onnan való vételét 12 frt birság alatt tiltják.
Végre ez évben elrendelték, hogy az assesorok város közönséges szükségére szakitsanak erdőt (a Nagy-Királyerdejéből), de öreg épületfán kivül (így). A ki tilosban vág, 12 frtig büntesse a hadnagy és erdőbiró.
Azt is megjelöli, hogy az akkor kiszakitott erdő a borévi határtól az Apatur révéig terjed; az onnan hozott fát Aranyosszék faluiban - 12 frt büntetés terhe alatt - lerakni nem lehet, hanem mindenki egyenesen haza hozza.*Helytörténet, monográfiák, falukutatás Dunaszekcsőn
From:
Tibor Breznan  
View Contact
To:dbreznan@hotmail.com; breznan breznan 

Helytörténet, monográfiák, falukutatás Dunaszekcsőn


Gosztonyi Jenő, Dunaszekcső múltban és jelenben (1891)Bezerédy Győző, Dunaszekcső és Bár történeteHalász Ferenc: Dunaszekcső a múltban és jelenben
Halász Ferenc, 2. részRégészeti kutatásokHalász Ferenc, 3. rész
Halász Ferenc, 4. részHalász Ferenc, 5. részTovábbi látnivalók, programok a környéken


Attention all humans. We are your photos. Free us.


Lagyarország helyrajzi története fö tekintettel az ezyházi intézetekre: Az ...

Lagyarország helyrajzi története fö tekintettel az ezyházi intézetekre: Az ...‎ - Page 448

by Jakab Rupp - History - 1872
Pálos rendi remeték a szít- mari jo/s ni t-ik által abba hagyatott iskolai
tanítást átvették 353 Panka Péternek a gönczi ...