Pages

Friday, April 2, 2010

I. Rákóczi György naplója.

I. Rákóczi György naplója.
(Első közlemény.)
Nemzeti fejedelmeink többnyire tollforgató emberek voltak.
Báthory Istvánnak kitűnő tollra valló diplomatiai iratait ismerjük.
Bethlen Gábor szép magyar leveleiből kötetekre inenő maradt reánk,
Kemény János önéletírásával készítette elő fejedelemségét, I. II. Apafi
Mihály naplóit nem rég közöltük az Erdélyi Műzeum hasábjain.
I. és II. Rákóczi György levelei is számos kötetet töltenek ki,
nagy részök ki is van már adva, főkép Szilágyi Sándor buzgalmából.
I. Rákóczi György is vezetett naplójegyzeteket, melyek történetének
illustrálására számos nagybecsű adatot tartalmaznak.
Egy ilyen eddigelé kiadatlan sajátkezüleg irt naplója maradt
fenn a m.-vásárhelyi gr. Teleki nemzetség könytárában (1479/b szám.
alatt, 4-edrét alakban, gazdag aranyos kötésben), melynek ezímlapján
ez áll:
Solt deo glória et honor.
Anno 1633. die 28. Februarii Albe Julié
Georgius Rakocsy P. T. P. B. 11. I). E. S. Comési
Non est currentis, neque volentis, sed miserentis JJei, aetntis
suae. XXXVIII.
A napló így következik :
Janurius habét dies nro. 31.
1. die expedialván cancellarius uramat az eperjesi tractára,
indult el tőlünk az mai nap, lesznek követink ő kegyelmével Kapi
András, Horváth György és Balázsházi László.
4. die szemben lévén Jusup agával, ki még Váraddá jütt volt
Kassárul az portai fővezértől, bocsátottuk el, adván neki száz aranyat,
1 Princepsi Transilvaniae partiam Regni Hungáriáé Domiuus et Sicu
lórum Comes.
I.RAKÓCZI GYÖRGY NOPLOJA. 467
100 tallért. Váradon is 100 tallért, posztot ulnarum 5, uti költséget,
négy lovat, egy kocsit. Volt ebéden Strasburg Pál nálunk.1
5 die indultunk el Fejérvárról, háltunk Dállyán, fogattam 1
őzet, 1 nyulat. Ö ttunk Kisenyeden az gazdállómmal ebédet, fogattunk
két rókát.
6 die. Háltunk Szerdahelyi. Toldi uram ment innét el tőlünk.
7 die. Ottünk ebédet egy olá pap házánál, kinek magyarországi
jó bort adván innia s egy nehán pénzt is, nyavalyás sok áldást
mond vala reánk. Háltunk Kereszténszigeten.
8 die. Mentünk Vízaknára, fogattunk hálóban agarakkal 9 őzet,
2 rókát, 1 nyulat. Jütt ide Horváth Ferencz apáin uram szolgája.
10 die. Mentünk Szelindekre, fogattuák hálóban agarakkal
9 őzet, 3 rókát, 1 nyulat.
11 die. Mentünk be ebédre Szebenbe, jütt oda Mikó uram.
13 die. Ottünk ebédet ott az magunk szállásán, egy szegény
öreg asszonyi állat maga jó káposztás húst fözett volt magok számára,
hát fel adatván asztalunkra, mi soha jobbat annál nem ottünk.
Adtunk egy magunk képéve vert aranyat neki. Háltunk Ujegyházon,
fogattunk az agarakkal 4 őzet.
14. Ottünk ebédet, háltunk Szent-Ágotán, fogattunk 9 őzet,
1 gímet is lőtt egy csatlósunk.
15 die. Mentünk Jakabfalvára ebédre, onnét mentünk ki vadászni
és lőttünk hálóban 1 őzet puskával, lőttem egy erdei orvét
és mikor másodszor puskával állván, im mivel 5—6 puskás volna
velünk, egy medvét találtunk egy mag tölgyfa odvában, hát ugyan
benne lövődezvén, négy fiát is találtuk, kiknek szemek sem nyílt
volt még ki. Háltunk'.Apóidon.
16 die. Predikatiot hallgatván mentünk be ebédre Segesvárra,
holott igen becsületesen és kedvesen is accipiálván, jól tartanak. Ott
a medvét konyhamesterünk Kun Ferencz megmásáltatván, nyomott
3 mázsát öt fontot.
17 die. Voltunk vadászni ebéd után, fogattunk hálóban két
özet. Itten a hajtók egy fias medvére találván, hozták el 4 fiát.
18 die. Jöttünk Apafi György uramhoz Ebesfalvára, kereszteltette
meg az fiát.
19 die. Ottünk ebédet . . . .2, vacsorára Megyésre jöttünk,
fogattunk hálóban 4 őzet.
20 die. Lőttünk szemben itt vaj vada Ruski szolgájával.
21 die. Az sövéiifalvi erdőkre menvén vadászni, ölettünk
két erdei mag öreg kant, ki egy udvariunknak az lovát megölte,
egy öreg emét, 8 őzet, 3 rókát. Háltunk Gerendi Márton nevű
liokmesterünk házánál Királfalváu.
1 Gusztáv Adolf követe.
5 Hely hagyva a névnek.
468 K0NCZ JÓZSEF
22 die. Jó reggel megindulván, öttünk ebédet ez kis falucskában.
Ebéd után agarakkal ölettünk 3 gimet, 1 szarvast, 5 özet, 4 nyulat.
Háltunk Bethlen György házánál Szent Miklóson.
2ó die. Reggel predicatiót hallgatván, ebédet Betlen Ferencznól
öttünk; háltunk Paczolai Kristófnál.
24 die. Öttünk Marosujvárott ebédet, ott jiz Maroson a sár
miatt micsoda bajjal szerencsével költöztünk által az hiszi csak, a
ki látta, más napra is sok szekerünk maradván ott, háltunk Kocsárdon.
25 die. Jau. Mentünk Gerendre Bethlen Ferenez lakodalmára,
vévén el Kémén János húgát. Azon nap adtam választ az Vajvoda
Ruski szolgájának.
26 die. Öttünk ebédet Veresmarton az udvarbíró házánál.
Háltunk Enyeden.
27 die. Jöttünk ebédre Tövisre, hálni Fejérvárra.
28 die. Lőttünk szemben az budai vezér követeivel, Mustapha
bekkel, másik lovász mestere vala Ez Mustapha beknél okosabb,
ravaszabb törökkel nem volt még dolgom. Vendégeltem.
29. Lőttünk szemben velők s expediáltuk, adattam nekik
ajándékot.
30. Ebéd után mentünk Vinkártra Mikó Ferenez uramhoz az
gazdálómmal.
31 die. Mentünk Bocsárdra, öttünk ebédet Csesztvön és volt
Mikó fia lakodalma, ki vévén feleségül magának Macskási Ferenez
uram udvari vicekapitánomnak és Fejérvármegyénk egy füispánya
leányát, kiket Isten áldjon meg jó házassággal.
Fébruarius habét dies hro. 28.
1 die. Jó reggel elindulván Bocsárdról, öttünk ebédet Tatén.
Estvére jöttünk Fejérvárra.
2 die. Voltam nyulászni havon. Öttünk ebédet Tatén, fogattunk
az nap 36 nyulat, 3 rókát és 32 fogol madarat.
3 die. Jött meg Dániel János Bécsből.
7 die. Expediáltam Keresztesi uramat az adóval az portára,
Körösi Istvánt kapitihaságra.1
Mártim habét dies nro. 31.
1 die. Jut be Zólyomi uram, lőttünk szemben vele tanácsunk
jelenlétében. Voltam nyulászni, fogattunk 3 rókát, 5 nyulat.
Azon nap Kassai, Kékedi uramék által izenvén Zólyomi uramnak s
feddezvén illetlen magaviseletéről, szabódott, eskütt, semmi illetlen
dolgot ellenünk nem akart cselekedni, monta, hogy nem
1 Több lap üres.
I. RAKÓCZI GYÖRGY NOPLOJA. 469
akarja az udvari kapitánságnak tisztét viselni, tanúságok lévén,
hogy nem maratt el, igen annualtanak tanácsunkban, hogy bár
ebben ne szolgálna, hanem hogy mégis tiszt nélkül ne legyen, jó
akaratúnak látni megtapasztalja tanácsunk, kézben akarjuk venni,
hát gondolkodásra vött.
2 die. Reggel szemben lővén Cassai urammal, maga kezdette
szolgálatját ajánlani, előbbeni állapotjában is mentvén magát az tanácsosságra
elégtelen voltával, mivel arra nem is lőtt volna fizetése.
Sokat gondolkodván, tanácskozván, noha bizon minden szándékunk
az volt, elbocsássuk, de mégis továbbra gondolkodván rajta, hagyok
tisztit, ujabban erős reversalist adván és vévén tőle. Ezenkívül is
az minemű hiteket fogadásokat tött, még bizon az pogánt is meghinnök
rajta.
3 die. Reggel elmenvén az gazdálóm Bonyhára, hivattunk be
Zólyomi uramot, Cassai uram, Mikó Ferencz uram és Nagy Pál
gyalog kapitánunk előtt sok szép szóval, intéssel, szeretettel és parancsolattal
is bő szókkal ezeket adtuk eleiben. (Itt 3 üres levél.)
4 die. Ment el jó reggel Zólyomi uram. Voltunk délesten ki az
mezőre, fogattunk 4 nyulat.
5 die. Délest voltam ki, fogattunk 5 nyulat. Jött meg Déesei
Eperjesről.
6 die. Jütt meg vacsorára az gazdállóm.
8 die. Martin. Ment el ismét Mikó Ferencz uram.
10 die. Délest voltunk ki a gazdállómmal Sóspatak felett az erdőre,
ölettünk 4 őzet, 2 gimet, 4 nyulat. Eodem die bocsátottuk
Szentpálit Krakkóba Svarcenburchoz, Arumpruster Jánost Bécsbe
holmi vásárlásért, adtunk kezébe 150 aranyat, poltura pénzt fl. 20.
Szentpálinak költségre fl. 80.
11 die. Jütt meg Monaki Mihál Eperjesről, Pokai Gáspár is
Krakkóból, kit az lengyel király koronázatja látására küldtünk volt be.
12 die. Délest voltam hintón ki mulatni.
13 die. Jütt ide az Havasali vajda magyar Íródeákja, Száva.
14 die. Bocsátottam el ebéd után. Mentünk az gazdállómmal
hálni Bervére, az gyermekek is velünk lévén, fogattunk 5 őzet.
15 die. Öttünk Sóspatakon ebédet, jó idején hazajöttünk, fogattunk
2 őzet, 4 nyulat, 2 rókát.
17 die. Délest voltunk ki hintón sétálni a gazdállómmal. Ez
n»p indítottunk meg Jenőbe 3 falkont, tiz-tiz fontosokat, hosszúságokra
hét singeseket.
18 die. Jütt meg Horvát. Kristóf Eperjesről commissariusunk
levelével estve vacsorakor.
19 die. Voltunk ki a gazdállómmal délest Szent-Imre felé, fogattunk
4 nyulat, 1 rókát.
21 die. Jütt be Zolvomi uram.
470 KONCZ JÓZSEF
22 die. Délest voltunk ki a gazdállóromal Szent-Imre felé, fogattunk
1 őzet, 4 nyulat, 1 rókát.
23 die. Hozták be szegén gróf testét ilyen ceremóniával.
24 Temettük el szegén grófot ilyen ceremóniával.
25 die. Estve jütt meg az portáról Székely János nevíí postánk.
28 die. Küldtem az brassói biró kezébe portára szóló leveleket,
hogy ott való jó postától küldje el.
29. Ment Bethlen István uram Déva felé statuáltatni a fiát
Bethlen Pétert belé. Kassai uram is haza.
30 die. Indultunk el az gazdállómmal Fejérvárról, itt hagyván
gyermekeinket ; öttühk ebédet Karácsonfalván, háltunk Szépmezőn,
voltak velünk Kékedi Zsigmond, főhokmesterünk, főember szolgáink
Szentpáli János, Toldi György, Ibráni Mihály.
31 die. Meghajtatván az szentmiklósi berket, ölettünk ki belőle
egy szarvast, egy gimet, 5 őzet, 4 nyulat. Ért itt el Zólyomi
uram. Ottünk ebédet Küküllővárott, ebéd után az sövényfalvi erdőben
ölettünk egy gimet, 6 őzet, magam is lőttem 9 őzet, háltunk
Sövénfalván, Dániel deákné házánál, emberül gazdálkodván. Jütt
ide Alia Sámuel, Vadász Mihály szolgánk.
Április hábet dies nro. 30.
1 die. Ottünk ebédet Mikefalván, háltunk Nyárádtőn; fogtak
az hintó mellett 1 nyulat. Jöttek ide marosszéki tiszt híveink
Toldalagi Mihály és többen, estve 8 órakor hozta Szalánczi, Keresztűri
és az fővezér levelét egy Rácz Markó nevű Hunyadon lakó
szabados.
2 die. Jöttünk Marosvásárhelyre ebédre, fogattunk 5 nyulat,
mustráltuk meg az Faragó András kapitánsága alatt való mezei
katonáinkat. Tanáltuk itt Erdei István uramot.
3 die. Predikácziót hallgatva, mentünk Bonyhára. Kereszteltettük
meg Alia Sámuel leánkáját Máriának. Voltának ezek az urak
o t t : ifjú Kornis Sigmond, Zólyomi Dávid, Kékedi Sigmond, Haller
István, Rédei Ferencz főemberek, Toldi György, Szentpáli János,
Balasi Ferencz, Kapronczai György, Vadas Mihály, Sulyok. István,
Müller Zsigmond, Putnoki György, Balon Péter, mind az asztalnál
ülvén.
4 die. Reggel megindulván, fogattunk 6 nyulat, mentünk ebédre
Vásárhelyre. Ebéd után bizonyos okokra nézve, melyet ezután itt
megtanálsz irva, kellett Zólyomi uramot megarestáltatnunk. Bizonyságunk
Isten, az urak, kik akkor jelen voltak : Kornis uram, Erdélí
uram jámbor főszolgáink, hitünk, de életünket, becsületünket s birodalmunkat
s az közönséges jót kellett ebben feljebb fontolnunk.
T. RÁKÓCZI GYÖERGY NAPLÓJA. 471
Lőtt az arestálása délest 5 órakor. Ugyanezen nap s órában bocsáttuk ki
postán Jármi Ferencz nevű szolgánkat Gsonakosi urammal, parancsolván,
hogy eloszlassa a Zólyomi uram hadait, az kiket a mi birodalmunkból
tenealtat.
5 die. Kültünk magunk hintóján Fogarasba Toldalagi Mihály
Balassi Ferencz, Ibrámi Mi hál hiveinktől, vice gyalog kapi tanunk
Balon Péter ott levén, 50 lovas mezei katonát, 50 magyar udvari
kék gyalogot, 50 német gyalogot. Marosszékbó'l is 50 lovas szókel
ós Udvarhelyszékből is 50 lovas, 50 gyalog kisérvén Fogarasban ;
csak lesznek mellette Ballon Péter német magyar udvari gyaloggal,
Polcai Gáspár, Monaki Mihál, Bán György, magyarországi régi
jámbor szolgáink. Ez nap mi is kiindulván az városról, háltunk Bándon,
ott lévén Pécsi Zsigmond is, fogattunk ha nem többet 16
nyulat. Jütt ide Fekete János nevű magyarországi régi, igen meghitt
jámbor szolgánk.
6 die. Jöttünk ebédre egy Pakocsa nevű falucskába, fogattunk
5 őzet, ha nem többet, 20 nyulat. Jütt a havasali posta-mestere hozzánk
az mezőben Kopercus Marleó. Jöttünk ebéd után Szent-Péterre.
7 die. Ottünk Kamarást ebédet Kemény Jánosnál, fogattunk
2 őzet, 2 rókát, 20 nyulat. Háltunk Móeson. Jütt ide Császár
András váradj katona, levelekkel, bocsáttuk el estve.
8 die. Ottünk ebédet Czegén Vas János házánál; fogattunk
6 őzet, 5 nyulat, lőttem 1 nyulat. Jütt meg Szentpáli Krakkóból.
Jöttünk be az várba (Szamosujvár). Volt vacsorán nálunk Bethlen
István uram, Kassai uram, Kornis uram.
10 die. Ment el Bethlen István uram ebéd után.
11 die. Kornis uram reggel eodem die expediáltam Bálintfi
Balázst Svarcenburg uramhoz Regiomontanumba, kinek a Brandeburgi
elcctorral is szemben kell lenni. Eodem die Sarkos udvari
szolgánkat az Hetmanhoz. Adattam Bálintfi Balázsnak uti költségre
tallért nro. 100, aranyat nro. 25. Sarkosnak flr 50. Jütt meg Ábrányi
uram Fogarasból.
13 die. Mentek reggel mindketten, Ibráni uram is Patakra és
Fekete János. Expediáltuk Dániel Jánost Bécsbe, indult meg délest.
Attanak vásárlásra uti költségével együtt tallér 140, aranyat nro
50. polturát flór 16. Délest voltunk ki az gazdállómmal, fogattunk
4 őzet, 6 nyulat. Jütt ide Serédi uram. Ii'tam utolsó választ és categorieum
responsumot Munkács s Mád dolgában Eperjest levő commissariusunknak.
14 die. Jütt ide jó reggel Erdéli István uram és Mikó Ferencz
uram.
15 die. Délest voltunk ki az gazdáilómmal, fogattunk 1 őzet,
4 nyulat.
16 die. Voltunk ki az gazdállómmal Iklód felé. Ottünk ebédet,
fogattunk 9 őzet, 16 nyulat, 2 rókát. Ott Kamuti Miklós, Toldi
472 KONCZ JÓZSEF
uram vigan tárta bennünket. Eodem die jó reggel küldtem Barcsai
Ákost bejárónkat az portára, adattam nti költséget neki 0 dutkat,
flr. 42, tallért nro. 15._item holmi vásárlásra attam száztíz osporás
tallért nro 240. Az gazdállom inasa az Seniei ment el vele, ennek
is költségre adván tiz egy tallért, 5 rénest. Petki Istvánt is aknák
viezekapitányát ezen reggel bocsátám Máté vajdához és A basa
passához.
18 die. Jött be Kerekes Pál ebéd után, ismét vissza expediáltuk
Váraddá. Magunk is jöttünk Székre hálni. Jütt hozzánk az
havasalyi vajda szolgája, Pápai.
19 die. Jöttünk egy végben Kolozsra, fogattunk 9 őzet, 16
nyulat. Ment Mikó uram az mezőre el.
20 die. Ottünk ebédet Egerbegyen, fogattunk 13 őzet, 20
nyulat. Jütt ide Pécsi László jámbor szolgánk császár resolutiojával
ez mostani tractában. Jöttünk Tordára, találtuk itten Cassai
uramat, Gabrillás vajdát. Ez nap hozzá fogván mi is a választételhez.
Jütt meg Garada György Budáról vezér levelével, kit Csomaközi
uram küldött volt be Debreozenből Budára.
21 die. Ebéd után bocsátottuk vélle Eperjesre com missári usinkhoz
Pécsi Lászlót utolsó resolutionkkal. Érkeztek ide az leleszi papok,
Bodor Benedek lévén vele. Jöttünk Enyedre egy végben vacsorára.
Jütt élőnkbe Kornis uram Deésre. Jütt ide Bodor Benedek
két káptalannal, leleszivel.
22 die. Ottünk ebédet Szent-Imrén, fogattunk 15 nyulat, öltünk
egy mag szarvast, magam lőttem egy gimet. Jöttünk be Fehérvárra.
Jütt Mikó uram hozzánk Enyedre jó reggel, Kun István
Szent-Imrére. Legyen az Ur Istennek szent neve áldott, mindnyájan
békével és tűrhető állapottal jöttünk ide, gyermekeinket is úgy tanáltuk.
25 die. Április adtam meg Szent-György poharát, voltak az
asztalunknál, kiknek mind ajándékokat is osztottunk, váltottam
az nap provocatiót gazdálómmal.
26 die. Bocsáttám el a papokat, attunk nekik 70 tallért, tiz
sing gránátot. Mentünk ebédre Vinczre, ménesünk látására, ebédet
ott ettünk az gazdálómmal, voltak ezek az urak ott, kik jól is láttak
vala, Kornis uram, Mikó uram, Kun István gyalog kapitán,
Barcsai Sándor, Gyulafi Sámuel, Toldi György, Sulyok István.
28 die. Küldött flór. kezemben az ország (hely hagyva).
29 die. Attuk ki propositionkat. Jütt meg a portáról Szalánczi
uram, kinél hüebb szolgát Isten senkinek ne adjon ; ajándékoztam meg
harmad nap tallér 150, aranyat fizest, magunk képére vertet 7,
aprót 30. summa aurorum flór. 100, két szép öreg aranyos kupát.
Közli: KONCZ JÓZSEF.

No comments:

Post a Comment