Pages

Friday, April 2, 2010

Báthory Zsigmond udvartartásához.

KÜLÖNFÉLÉK.
Báthory Zsigmond udvartartásához.
Kolozsvár város levéltárában a XVI. század végéről és a XVII.
századból sok városi számadás maradt meg, bár többnyire hiányosan,
s ezek még nagyon sok értékes anyagot rejtenek magokban ; főleg a
gazdaság-történetre s a művelődés és a szokások történetére vonatkozókat.
E számadások legszárazabbnak tetsző egyik része a „Szekerezésre!"
szóló. Jegyzete annak, mely fuvarosoknak mit fizetett a város azért,
hogy a fejedelem udvarához tartozó, vagy más előkelő személyeket,
vagy ezek portékáit szállították. De éppen e naplókból idegen országok
követeinek és más előkelő vagy érdekes személyeknek érkezését, elutazása
idejét pontosan meghatározhatjuk s más adatokat is nyerhetünk.
Itt csak mintegy mututóúl az 1595-ik évi naplóból Báthory
Zsigmond udvartartásához tartozókról közlök pár jegyzetet.
A fejedelem egyik secretariusa Váradi Lukács deák volt, a ki
ápril. 28-án szolgákkal, kék darabontokkal ment Tasnád felé, a hópénzzel
a Magyarországon toborzott zsoldosok elé.
Vicekocsis lovászmester volt Xagy György. 0 május hóban
megjárta a várakat és a méneseket, „lovak visitálui és bélyegezni".
Valószínűleg, a mit mi most assentálásnak mondunk.
Mint udvari papjai említve vannak Páter Valentinus, kit Monostorról
szállítanak Tordán át Fejérvárra; Petrus Paulus, ki valami megbízatásban
febr. 26-ikán indul Olaszországba. Stephanus Cassovius
(Kassay István)
ápril 28-ikán érkezik Kolozsvárra, de ott beteg lessz
s kísérője visszatér Fejérvárra ezt a fejedelemnek jelenteni s pénzt hozni
részére.
A fejedelem egyik udvari orvosául DoctorBibiellus1 van megemlítve,
egy másik, Doctor Muraltus jau. hó 24-én érkezett Olaszországból.
De midőn octóber hóban az akkori unitárius püspök komolyan
és egy tekintélyes nagy úr, kivel a város igen barátságos viszonyban
volt, Sombori Sándor veszélyesen megbetegednek, a város nem ezekhez
folyamodik, hanem a város sáfárját — akkor az a híres Heltai Gáspárnak
ugyancsak Gáspár nevű fia volt — és monostorútezai Borbély
János uramat Újvárra a fejedelemasszonyhoz küldik, kérve onnan az ő
orvosát, a kit el is hoznak. Sombori e betegségében meghalt. A püspök
1 Kern Bucella P előbb Báthory István orvosa! Szerk.
118 KÜLÖNFÉLÉK.
gyógyításáért pedig a város 6 írt fizetett a doctornak mi a pénz akkori
értékét tekintve 60 mostani írtnak felelt meg. Patikai-szerekért pedig
2 frtot fizettek.
S az orvos szállásáról, ellátásáról is a város gondoskodott.
A fejedelem kedvencz környezete olaszokból állt. Egyik komornyikja
Francisco Boreza volt. Egy más Ferencz nevű olasz Olaszországból
Doctor Muraltussal együtt, egyszerre érkezik ; onnan a fejedelemnek
fegyverszerszámokat hozott.
Olasz lantos volt Donatus Hector, velenczei nemes. Yirginás pedig
Olasz Gasparo.
Voltak kozákok, oroszok is az udvarnál, mint ajtónállók s alsóbb
rangú testó'rök alkalmazva.
Érdekesnek tartom azon följegyzést, a mel> bizonyítja, hogy daczára
az erdélyi ötvös ipar fejlettségének, a fejedelem egy udvari aranyművest
tartott, neve Durandot volt. Hangzását tekintve inkább délfranczia,
mint olasz név. Ezt szállították 3 ötvös legénynyel, minden műveló'
szerszámmal Deésig. Talán Kó'várba a fejedelemasszonyhoz mentek ?
A fejedelem udvari festője pedig Stolpof Vagyoninak van nevezve.
Valószínűleg Astolfo Vagioni.
Legbizalmasabb embere azonban a fejedelemnek úgy látszik Genga
Simon nevű olasz volt. Ezzel ment, hogy menyasszonyát még az ünnepélyes
fogadás előtt megláthassa, álruhába öltözve eleibe Károlyba;
a honnan csakugyan föl nem ösmerve tértek vissza. A mint az különben
már tudva van s Mária Christierna életrajzában dr. Szádeczky is leírta.
E néhány igénytelen adatot kultúrtörténetünkhöz mozaik kövecskékűl
kérem tekinteni.
Komáromy Andor.

No comments:

Post a Comment