Pages

Saturday, May 15, 2010

KASSAY FAMILY GENEALOGY AND HISTORY

http://www.arcanum.hu/mol/lpext.dll?f=templates&fn=main-hit-h.htm&2.0


DL 15544
Kelt: 1461-01-20
KeltHely: Trinchinii Trencsén Trencsén m
Kiadó: MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: Q 311 / 430 54
Fennmaradási forma: Átírás 1461
Nyelv: Latin
Irattípus: vizsgálati - idézõ
Link with Hit in itnévmutató — tárgymutató
Regeszta: Mátyás király a nyitrai káptalanhoz. Jelentették elõtte Veronika úrnõ, Nysfor leánya, Lwdan-i Tamás özvegye nevében, hogy 9 évvel azelõtt Kassa-i János és Szaniszló a trencsénmegyei Ban városát, amely az õ urát zálog címén megillette, az ugyanott emelt erõdítménnyel együtt anélkül, hogy bármi ellenszolgáltatást adtak volna, az özvegy kezébõl elfoglalták és még most is elfoglalva tartják. Azért meghagyja a káptalannak, küldje ki a testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi ember elõbb megvizsgálva a tényállást, idézze meg Kassa-i Jánost és Szaniszlót az exponenssel szemben a 32-ik napra a királyi személyes jelenlét elé. - Kijelölt királyi emberek: Georgius de Kostolan, sive Petrus de Zamard, aut Jacobus de Descer, vel Nicolaus filius Johannis de dicta Zamard, sin Benedisctus Bosan de Maytha, seu Gaspar de Dresk, sive Andreas de Halacz. - Regeszta forrása: OL regeszta.DL 14467
Kelt: 1451-04-30
Kiadó: BUDAI KÁPTALAN
Régi jelzet: Q 311 / 1524 21
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Függõ
Nyelv: Latin
Irattípus: iktató - birtokfelosztó
névmutató — tárgymutató

Regeszta: A budai káptalan bizonyítja, hogy midõn megkapta az országnagyoknak az ítéletlevelét Thorna-i Silvester feleségének: Zsuzsannának a javára a szabolcsmegyei és biharmegyei Hosywmooh, Theglas, Zobozlo, Hegyesd és Geberyen birtokokban lévõ birtokrészeknek a felosztásáról és statuálásáról, az országnagyoknak e célra külön kiküldött emberével: Debreczen-i Mihály-lyal Somlyo-i Demeter mester kanonoktársát küldte ki, akik elõször ápr. 11-én Hosywnoch birtokhoz szálltak ki és azt osztották két részre. Kezdték a felosztást Chanol-i János boldogult feleségének: Zsófiának a birtokrészénél, nyugat felõl, a Nagy utcában, amely Zenthgywrgh felé mutat és annak az egyik felét, a szabolcsmegyei részt, amelyben a következõ jobbágyok laknak: Kochykos, Valentinus Pathmar, Blasius Danch, Benedictus Glara, Paulus Papa, Jacobus Baga, Ladislaus, Mathius, Valentinus Weres, Gregorius Ekegyaratho, Dominicus filius Nicolai et Franciscus Paly "dictus", Zsuzsannának juttatták és statuálták; majd a helység másik utcájában, a keleti oldal felõl, amely már Biharmegyéhez tartozik, ugyancsak a boldogult Zsófia úrnõ birtokrészébõl azokat a telkeket, amelyekben Ladislaus Poka, Lucas Bacho, Thomas Bede és Laurantius Wegh laknak, Zsuzsannának, Thorna-i Silvester feleségének juttatták és statuálták. Még ugyanazon a napon ugyanabban a Hosywmochban Thelekd-i Ffrank özvegyének: Katalinnak a birtokrészét osztották két részre, újra nyugat felõl kezdve, a Nagy utcában, amely Zenthgywrgh felé mutat és Szabolcsmegyéhez tartozik, ahol három jobbágytelek, amelyekben Lucas Cozma, Andreas Nondis és Stephanus similiter Cozma laknak, jutott Zsuzsannának, míg a Biharmegyéhez tartozó másik utcában, amely Debreczen városa felé mutat, az utca végén, az erdõ mellett öt jobbágytelek és két telek-hely jutott Zsuzsannának, amelyekben Dominicus filius Mathei, Gallus Fekethe, Stephanus Erwa, Symon et Gregorius Parvus, item alter Gregorius Fekethew penes Petrum similiter Fekethew laknak. Ugyancsak azon a napon osztottak két részre Thelekd-i Miklósnak Hosywmochban lévõ birtokrészét, ahol a felosztást megint a Nagy utcában kezdték, nyugat felõl, Zenthgywrgh oldaláról, a Szabolcsmegyéhez tartozó részen, ahol három jobbágytelek és két telek-hely jutott Zsuzsannának, amelyekben Ambrosius Kozma, Stephanus Chyre et alter Stephanus filius Nicolai laknak, míg a másik utcában, amely Debreczen felé mutat, az erdõ mellett négy jobbágytelek jutott neki osztályrészül, amelyekben Martinus Thasr, Johannes Santha, Georgius Kebles et Johannes filius Thoma laknak, azonkívül abban az utcában, amelyben a parochialis egyház áll, három jobbágytelket juttattak és statuáltak Zsuzsannának, amelyekben Franciscus Toth, Valentinus filius Martini et Vincentius Guba laknak, és õ kapta a Szent Mihály egyház kegyuraságának a felét is. - majd ápr. 12-én Hegyesd birtokhoz mentek és azt is arányosan két részre osztották: Kezdték az északi oldalon, Nadwdwar felõl, Chahol-i János boldogult feleségének: Zsófiának a birtokrészénél, ahol három jobbágytelek: Mathias Fyr, Anthonius Thaar et Gregorius filius Symonis és egy fundus curie jutott Zsuzsannának a birtokban lévõ vám felével; Zsófia birtokrészébõl Hegyesd szélén még egy telek jutott Zsuzsannának, amelyben Johannes pap "dictus" lakik. Még ugyanaznap Thelekd-i Ffrank özvegyének: Katalinnak Hegyesd-i birtokrészét osztották két részre: egyik helyen, a Debreczen városa felõli részbõl két jobbágy-telek jutott neki, amelyekben Stephanus Zewke és Ladislaus Cheke laknak és a Zygeth felé esõ részbõl szintén két jobbágytelek:j Nicolaus Bank et Johannes Zay. - Még ugyanaznap kiszálltak Zobozlo birtokhoz és azt is két részre osztották. Kezdték a felosztást ismét a boldogult Zsófia úrnõ birtokrészénél, amelybõl 11 jobbágytelek jutott Zsuzsannának, amelyekben Mathias Fferenczy, Stephanus judex, Brictius Wayda, Gallus similiter Wayda, Petrus Gyghe, Valentinus similiterr Gyghe, Petrus filius Blasii, Jacobus Mezey, Osvaldus Kecskes, Georgius Zabo, relicta Emerici Wenczey et Johannes Keral laknak; ugyanaznap Thelekd-i Miklósnak Zobozlo-i birtokrészét osztották két részre: a kelet felõl esõ részbõl négy jobbágytelek jutott Zsuzsannának, amelyekben Lucas filius Philippi, Johannes literatus, Nicolaus Bartha et relicta Nicolai Ragwas laknak, míg egy másik utcában egy jobbágytelek, amelyben Benedictus Besre lakik, míg lejjebb, a birtok szélén, Debreczen felé, egy mélyedésen túl három jobbágytelek, amelyekben Petrus Kassay, alter Petrus Parvus et Lucas Byal laknak; végül Katalin úrnõ ottani birtokrészét osztották két felé: kezdték a felosztást nyugatról, nem messze egy falutól Buda irányában, ahol négy jobbágytelek jutott Zsuzsannának, amelyekben Petrus Lewkes, Dominicus similiter Lewkes, Franciscus Bws et Gregorius Thasolyos laknak, és egy másik utcában kelet felõl három jobbágytelek, amelyekben Nicolaus filius Francisci, Johannes Bwe et Nicolaus Hencze laknak, jutott Zsuzsanna részére az ottani vám felével. - Azután ápr. 14-én kiszálltak Bathhaz birtokhoz és azt is két részre osztották, kezdve északról és dél felé haladva Dob-i László birtokrésze mellett Thelekd-i Miklós birtokrészébõl Zsuzsannának két jobbágytelek jutott, amelyekben Matheus Parvus et Gregorius Mezarus laknak, majd nyugat felé fordulva a Kis utcába, ott három jobbágytelek jutott neki, amelyekben Petrus Keral - következik egy üres telek - Balentinus Gengesy és Johannes Santha laknak és egy másik utcában, amely Debreczen felé mutat, négy jobbágytelek jutott Zsuzsanna részére, amelyekben Gregorius Kwn, Lucas Bothos, Gregorius Veghkos et Petrus Merges laknak. Ezek után Katalin úrnõnek ottani birtokrészét osztották fel. Kezdték a Nagy utcában, dél felé tartva, ahol öt jobbágytelek, melyekben Stephanus literatus, relicta Alberti Chewrch, Anthonius Herczegh, Johannes Zewke et Nicolaus filius Petri laknak és észak felõl egy másik utcában, amely Debreczen felé mutat, két jobbágytelek jutott Zsuzsannának, amelyekben Valentinus Pethew et Gregorius faber laknak; majd a bodogult Zsófiának a birtokrészét osztották két felé: elõször a Nagy utcában, Dob-i László birtokrésze mellett három lakott és egy lakatlan jobbágytelek jutott Zsuzsanna részére, amelyekben Georgius Literatus, Blasius Maria et Michael Warga laknak és ugyanabban az utcában másik négy jobbágytelek, amelyekben Stephanus Kadar, Johannes Eles, Stephanus Magas et Johannes Mezarus laknak, míg a Debreczen felé esõ utcában két jobbágy-telek, amelyekben Matheus filius Georgii et Thomas similiter filius ejusdem Georgii laknak; a templom elõtt észak felõl ismét két jobbágytelek, amelyekben Nicolaus filius Laurentii et Blasius Konya laknak és ugyanott még egy telek jotott neki, amelyben Ladislaus filius Pauli lakik; megkapta ugyanott a Boldogságos Szûz temploma kegyurasságának a felét. - Ugyanaznap kiszálltak Theglas birtokhoz és azt is két részre osztották, ahol tizenhárom jobbágytelek jutott Zsuzsannának, amelyekben Franciscus Chytha, Nicolaus Toth, ...Ffrank, Jacobus similiter Ffrank, Clemens Parvis, Balentinus Bakws, Sthanislaus literatus, Gregorius Zakoly, Vicentius Horwath, Michael Magnus, Dominicus filius Petri, Nicolaus Fferencz et Mathias filius Georgii laknak. - Ápr. 15-én kiszálltak az utolsó birtokhoz: Geberyenhez, amelyet összes tartozékaival meghagytak Zsuzsannának, amint eddig is bírta azokat. - A fenti összes birtokrészeket, mindenütt azonnal a felosztás után statuálták Thorna-i Silvester feleségének: Zsuzsannának, nem törõdve Chahol-i Jánosnak, Thelekd-i Miklósnak és Thelekd-i Frank özvegyének: Katalinnak vagy bárki másnak az ellenmondásával. - Datum per manus honorabilis viri domini Valentini lectoris et canonici ecclesie nostre predicte. - Méltóságsor: Presentibus ibidem honorabilibus viris dominis Mathia cantore, Andrea custode, magistris Eberhardo, Kiliano, Paulo, Stephano, Thoma, Mathia, Jacobo et Johanne de Igal ceterisque canonicis. - Littere alphabeto intercise. - Függõ pecsét.

DL 14543
Kelt: 1452-04-14
KeltHely: Horth Hort Heves m
Kiadó: PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet: Q 312 / LÁD 4 3
Fennmaradási forma: Átírás 1452
Nyelv: Latin
Irattípus: vizsgálati
névmutató — tárgymutató
Regeszta: Palocz-i László comes országbiró Borsodmegye comeséhez, vicecomeséhez és szolgabíráihoz. Jelentették elõtte a Laad-i pálosrendi szerzetesek nevében, továbbá György fia: János, Jakab fia: Éliás, Zalonta-i Karaczon Péter fia: Mihály, Byk-i Miklós, Pál fia: Miklós, Byk-i Fábián fiai: Sebestyén és Imre, Montay Péter, Farnas-i Balás fia: Miklós és Chath-i Sandrinus fia: Miklós nevében, hogy az elmult évben hamvazó szerda körül Peren-i János királyi tárnokmester Keetz-i György nevü familiarisának és Emewdön alkalmazott officilaisának a biztatására a következõ Emewd-i embereinek és jobbágyainak: Nicolai Geche, Sebastiani Santa, Georgii Grosz, Blasii Varga, Ladislai Kygyk, Demetrii Parvi, Jacobi Bathay, Bartholomei Khender, Benedicti Maly, Blasii Kazay, Valentini Mykes, Anthonii Seli, Jacobi, Joannis et Blasii .... Thome Vathay, Laurentii similiter Vathay, Blasii Morocz, Georgii Kemen, Thome sartor, Michaelis Lukes, Jacobi Kazmer, Joannis similiter Kazmer, Benedicti Zekeres, Joannis Porchik, Barnabe Binta, Mathei Thot, Emerici Hewcheg, Petri Lengen, Dionisii sartor, Barnabe Saly, Elie Kazmer, Joannis filii Nian /:Nicolai?:/ Blasii Csonkas, Georgii Pethe, Valentini Fekete, Thoma Zaz, Joannis Vathay, Benedicti Veres, Petri carnificis, Joannis Torkos, Francisci Carnificis, Simonis Bodor, Pauli Karachon, Andree Pogan, Stephani filii Marthini, alterius Stephani filii Ladislai, Egidii Barchi, Galli Kemen, Georgii Vörös, Joannis sartor, Barthe Kassay, Alberti Kemen, Dominici sartor, Laurentii et Stephani dictorum Pipis, Pauli Tardi, Laurentii Gazda, Johannis Kwly, Nicolai filii Pauli, Emerici Baak, et Johannis filii Pauli segitségével az exponenseknek nagy területü szántóit és rétjeit a borsodmegyei Zalonta és Keresztur birtokok továbbá Beinek puszta határain belül jogtalanul a maga számára foglalta el és Emewd nevü birtokához csatolta, sõt új határokat is vonatott. Azért megkéri a cimzetteket, küldjenek ki egyet vagy kettõt maguk közül, akik a fenti ügyben vizsgálatot tartsanak.
Regeszta: (V.p. Pascae D.) Horth. Pálóczi László országbíró megparancsolja Borsod megyének, hogy vizsgálja ki a Laad-i pálosok, Zalonta-i György fia János, Jakab fia Illés, Karaczon Péter fia Mihály, Byk-i Miklós, Byk-i Pál fia Miklós, Fábián fiai: Sebestyén és Imre, Montay-i Péter, Farnas-i Balázs fia Miklós, Chath-i Sándor fia Miklós panaszát, amely szerint az elmúlt évben Úrnap körül (jún. 24. körül) Perényi János királyi tárnokmester Keetz-i György nevû Emeöd-i familiárisa és officiálisa, továbbá Geche Miklós, Santa Sebestyén, Grosz György, Varga Balázs, Kygyk László, Pani(?) Demeter, Bathay Jakab, Khender Bertalan, Maly Benedek, Kazay Balázs, Mykes Bálint, Seli Jakab fia Antal, János és Balázs, Vathay Tamás, Vathay Lõrinc, Morocz Balázs, Kemen György, Tamás szabó (sartor), Kukes Mihály, Kazmer Jakab, Kazmer János, Zekeres Benedek, Porchik János, Binta Barnabás, Thot Máté, Hewcheg Imre, Lengen Péter, Dénes szabó (sartor), Saly Barnabás, Kazmer Illés, Nian fia János, Csonkas Balázs, Pethe György, Fekete Bálint, Zaz Tamás, Vathay János, Veres Benedek, Péter mészáros, Torkos János, Ferenc mészáros, Bodor Simon, Karachon Pál, Pogan András, Márton fia István, László fia István, Barchi Egyed, Kemen Gál, Vörös György, János szabó, Kassai Bertalan, Kemen Albert, Domonkos szabó, Pipis (dicti) Lõrinc és István, Tardi Gál, Gazda Lõrinc, Kwly János, Pál fia Miklós, Baak Imre, Pál fia János, Baak Imre, Pál fia János Emeöd-i jobbágyok tanácsára és akaratából Zalonta, Keresztur, Beiuek(?) puszta határain belül nagy darab szántókat és réteket foglalt el, Emeöd birtokhoz csatolt és új határjeleket emelt. ) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Bándi Zsuzsanna): BLÉ 5 (1985) 640.
DL 36399
Kelt: 1508-08-30
Kiadó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT
Régi jelzet: Q 333 / O 1503 248 1
Fennmaradási forma: Protokollum
Regeszta: A kolozsmonostori konvent jelenti, hogy Kwssal-i Jakabffy László és Péter Naghmon-i (Közép-Szolnok vm) ama birtokrészüket, amelyet néhai Bewnye-i János fiai: Gergely és Mihály azelõtt a Warad-i káptalanban 100 Ft-on néhai Zylaghzegh-i Pálnak, ez pedig Deeshaza-i Mihálynak, Istvánnak, Péternek, Bálintnak és Lukácsnak adott zálogba, újabb 40 magyar Ft ráfizetése ellenében - a Kassay Miklóstól és Alberttõl lakott két jobbégytelek és a Poganwarhegh nevû hegyen lévõ két szõlõ kivételével - maguk is az említett désházai nemeseknek zálogosítják. - Tisztázata a Wesselényi cs. zsibói lt-ban (DF 254902). - Regeszta forrása: Jakó, KmJkv 3474.
DL 27948
Kelt: 1487-01-21
Kiadó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT
Régi jelzet: Q 320 / SZOLNOK MED B 21
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Záró
Nyelv: Latin
Regeszta: A kolosmonostori konvent jelenti Mátyás királynak, hogy megkapta Bathor-i István comes országbírónak a néhai Bewnye-i András fiai: Tamás és László, meg a néhai Kewres-i Symon fia István javára és Kewres-i Zsigmnod ellenében szóló ítéletlevelét, melynek értelmében Sandorhaza-i Magnus Györggyel és Naghdoba-i Somogy Lõrinccel, Közép-Szolnok megye két választott és felesküdt nemesével, akik az új decretum generale értelmében helyettesítik a királyi embert, Benedek rendi testvért küldte ki testimoniumként, akik jan. 6-án (in festo epiphaniarum Domini) elõször a nevezett Kewres birtokhoz szálltak ki és következésképp Bewnye-i Tamásnak és Lászlónak Kewresen lévõ birtokrészeihez és azokat a szomszédok és határbirtokosok jelenlétében visszajuttatták a nevezett Symon fia Istvánnak, mint amelyek õt csere útján illetik. Majd a következõ és más ahhoz szükséges napokon kiszálltak Bewnye birtokhoz és ott is egybehíván a szomszédokat és határbirtokosokat, az említett Symon fia Istvánnak abban lévõ birtokrészét, ugyancsak az elõbbi csere címén, a nevezett Bewnye-i András fiainak: Tamásnak és Lászlónak juttatták vissza összes tartozékaikkal egyetemben, egyik esetben sem véve figyelembe bárkinek az ellenmondását. Ezek után az ott lévõ kilenc jobbágysessiot és a három nemesi sessiot, úgy, amint azokat egy elõbbi felosztás szerint egymás között birtokolták, mire nézve tisztes öreg embereket hallgattak ki, akik mind Bewnye-iek voltak, a királyi és konventi emberek a szomszédok segítségével így osztották fel: elõször egy nemesi sessiot és egy lakott jobbágysessiot, amelyben Zylaghzeg-i György lakik és két, jelenleg elhagyott jobbágysessiot, amelyek egyikében azelõtt Balas György, a másikában Madaraz György laktak és hat települési helyet (loca sessionalia), mint amelyek egykor una Anthonii Zabo, secunda Thome Chehy, tertia Petri Moldway, quarta alterus Petri Thoth, quinta Mathie Baranyay et sexta Michaelis Kassay-é voltak, az északi oldal felõl Bewnye-i Györgynek nemesi házán alól, meghagyták a nevezett Tamásnak és Lászlónak. - Ugyancsak egy jobbágysessiot "pro domo nobilitari", amelyben jelenleg Chehy János lakik és két jobbágysessiot, amelyek egyikébenKassay István, a másikában Nagy Ambrus lakik és hat elhagyottat, amelyek elsejében azelõtt Deeak Péter, a másodikban Laky János, a harmadikban Eles István, a negyedikben Petherke Simon, az ötödikben Kassay Tamás és a hatodikban Egyed János laktak, a déli oldal felõl, a KowachMaar nevezetû hegy alatt, azonkívül egy települési helyet (locum sessionalem) Kassay Tamás háza mellett, a Zylaghpathaka mentén Kewres-i Symon fiának, Istvánnak hagyták a megejtett birtokcsere címén. Végül pedig két nemesi házat és két jobbágytelket, amelyek egyikében Petkes István, a másodikban Thoth Balázs laknak, a déli oldal felõl, az említett KowachMaar nevû hegy alatt és öt jobbágysessiot, amelyek elsejében azelõtt Mátyás literatus, a másodikban Nagh András, a harmadikban Chapo Péter, a negyedikben Madaraz István a nyugati oldal felõl, a Hydeghkwth nevezetû forrás mellett, és az ötödikben Zechy Kelemen laktak, ez utóbbi a déli oldal felõl, Bewnye-i Györgynek és Jánosnak hagyták örök tulajdonul. - Másképp ugyancsak egy jobbágytelket "pro loco nobilitari", amelyben jelenleg Kis Kelemen lakik és háron jobbágytelket, amelyek egyikében Bartha Illés, a másodikban az északi oldal felõl, a Bydeskwth birtok felõli oldalról Erkedy Mátyás, a harmadikban pedig a déli oldal felõl Madaraz Tamás laktak, azonkívül öt elhagyottat, amelyek elsejében azelõtt Kassay a másodikban Tamás literatus, a harmadikban Erekedy Pál, a negyedikben az északi oldal felõl Erkedy Benedek, Bydeskwth birtok oldala felõl, és az ötödikben Pethkes Benedek laktak a déli oldal felõl és egy letelepedési helyet (locum sessionalem) Chechy Tamás háza mellett, s Zylaghpathaka mentén a nevezett Kewres-i Zsigmondnak hagyták. És a most felosztott sessiokon kívül nem találtak más sessiokat, amelyeket a nevezett Zsigmond elfoglalt volna. Viszont a Papkwthya nevezetû forrás medrének mindkét oldalán lévõ települési helyeket, Bewnye birtok közepén két részre osztották, ameyl részek egyikét, a Bydeskwth birtok felõlit a nevezett Kewres-i Zsigmondnak és a néhai Bewnye-i Balázs fiainak: Jánosnak és Györgynek, a második részt pedig, t.i. a déli oldal felõlit, Zylaghzegy György jobbágysesssiojától kezdve, Bewnye-i Tamásnak, Lászlónak és Istvánnak hagyták. Azonkívül Kewres birtokban két jobbágyot és Bewnye birtokban is két jobbágyot találtak, akiket a nevezett Zsigmond vitt el, ezeket visszatelepítették régi helyükre; végül mind a károkat, amelyeket a nevezett Zsigmond okozott, elõbb vizsgálatot tartva ezek valódisága felõl és mindazokat, amelyekre Bewnye-i Tamás és László megesküdtek, az ország jogszokása szerint felbecsültetve, azok összegét 80 arany forintnyinak találták, amely összeg ellenértékéül a nevezett Zsigmondnak Samson-i birtokából 3 jobbágysessiót foglaltak le, amelyek elsejében Mathee Bálint, a másodikban Adoryan Bálint, a harmadikban Nagy Demeter laknak és egy elhagyottat, amelyben azelõtt Kenez Mátyás lakott; azután Bewnye birtokban is egy jobbágysessiot, amelyben Bartha Illés lakik, és egy elhagyottat, amelyben azelõtt Erkedy Pál lakott, azonkívül egy házhelyet Chechy Tamás háza mellett, ezek minden tartozékával egyetemben a 80 arany forint fejében az actoroknak statuálták, senkinek az ellenmondását sem véve figyelembe. - Regeszta forrása: OL regeszta.

Regeszta: (XVI.d. Epiph.Dom.) A Colosmonostra-i Szûz Mária monostor konventje jelenti I. Mátyás királynak, hogy Bathor-i István országbíró (m) Bewnye-i néhai András fiai: Tamás és László, valamint Kewres-i néhai Symon fia: István érdekében, Kewres-i Zsigmond ellen kiadott ítéletlevele értelmében Sandorhaza-i Nagy (magno) György és Naghdoba-i Somogy Lõrinc Közép-Szolnok megyei választott és esküdt nemesekkel, az új, általános decrétum értelmében, mint királyi emberekkel kiküldte megbízottját, Benedek frater papot (sac.), akik visszatérve jelentették, hogy január 6-án kimentek Kewres birtokra és Bewnye-i Tamás és László birtokrészeibe csere címén visszaiktatták néhai Simon fiát: Istvánt, a következõ és az azt követõ napokon pedig Bewnye birtokra szálltak ki, ahol szintén csere címén Symo fia: István birtokrészeibe senki ellentmondását figyelembe nem véve visszaiktatták Bewnye-i Tamást és Lászlót. A királyi emberek továbbá felosztottak Bewnye-n levõ kilenc jobbágytelket és három nemesi telket - közöttük és az õ atyafiaik között a régi felosztás szerint - az elfoglalt nemesi telkek három telekhelyével együtt, amelyekrõl Bewnye birtokon lakó hitükre megesküdött fogott bírák által megegyeztek. Elõször egy nemesi házat és egy jobbágytelket, amelyen ZylaggZegy György lakik, két lakatlant amelyeken egykor néhai Balas György ill. Madaraz György lakott, továbbá hat telek helyet (loca sessionum), amelyek néhai Zabó Antalé, Chehy Tamásé, Moldway Péteré, Toth Péteré, Baranyany Mátyásé és Kassai Mihályé voltak, Bewnye-i György észak felõli nemesi házát nevezett Tamás és László kapta. Hasonlóképpen egy nemesi házhoz tartozó jobbágytelket, amelyen jelenleg Chehy Tamás lakik és két jobbágytelket, amelyeken Kassai István ill. Nagy (magnus) Ambrus lakik, továbbá hat lakatlant - amelyeken néhai Deak Péter, Leley János, Eles István, Petherke Symon, Kassay Tamás és Egyed János lakott - dél felõl KowachMaar nevû hegy alatt és egy telekhelyet (locum sessionalem), amely Kassay Tamás háza és Zylaghpathaka folyó mellett van, Kewres-i néhai Symon fiának: Istvánnak iktatták, említett Tamással és Lászlóval való csere címén. Végül két nemesi házat és két jobbágytelket, amelyeken Pethkes István ill. Thoth Balázs lakik, dél felõl az említett KowachMaar hegy alatt, továbbá öt lakatlant - amelyeken néhai Mátyás deák, Nagh András, Chapo Péter, Madaraz István Hydegkwth nevû kút (puteum) mellett nyugat felõl és Zechy Kelemen lakott dél felõl, Bewnye-i György és János kapta. Továbbá egy nemesi telekhez (pro loco nobilitari) jobbágytelek, amelyen most Kis (parvus) Kelemen lakik és három jobbágyteleket, amelyeken Bartha Illés, Erkedy Mátyás lakik észak és Bydeskwth birtok felõl és Madaraz Tamás dél felõl, továbbá öt lakatlan, amelyeken Kassay Balázs, Tamás deák, Erkedy Pál, Erkedy Benedek észak és Bydeskwth birtok felõl, Pethkes Benedeké dél felõl, továbbá egy telekhely (locum sessionalem) Chehy Tamás háza mellett nyugat felõl a Zylaghpathaka folyó mellett Kewres-i Zsigmondnak jutott. A már felosztott jobbágytelkeken túl. Nevezett Zsigmond által elfoglaltakat Bewnye birtok közepén, bizonyos Papkwtha nevû kút határa felõl lévõ telekhelyeket két részresztották: a Bydeskwth felõli rész Kewres-i Zsigmondé és Bewnye-i néhai Tamás fiaié: Jánosé és Györgyé, a dél felõli, Zylaghzegy György jobbágytelkén lévõ ház felõli rész említett Bewnye-i Tamásnak, Lászlónak és Istvánnak jutott. Kewres birtokon két jobbágyot pedig, úgyszintén Bewnye birtokon is kettõt, akiket mondott Zsigmond helyezett oda, visszaparancsolták régi lakóhelyükre. Ezt követõen a kárt, amelyet nevezett Zsigmond okozott az említett javakban, jobbágyok elköltözetésével és egyéb módon, megbecsülték a királyi és konventi emberek és a jelenlévõ szomszédok és határosok az ország szokása szerint, és Bewnye-i Tamás és László húsz nemessel megesküdött 80 arany Ft kárra. A királyi és konventi ember figyelmeztetésére nevezett Zsigmond javaiból (bonis) ti. Sampson birtokbeli részeibõl (de iuribus possessionariarum) három jobbágytelket, amelyeken Mathee Bálint, Adorjan Bálint és Nagy (magnus) Demeter lakik, és egy lakatlant, amelyen néhai Mathias Kenez lakott, valamint Bewnye birtokban egy jobbágytelket, amelyen Bertha Illés lakik és egy lakatlant, amelyen Erkedy Pál lakott és egy Chehy Tamás háza mellett levõ telekhelyet minden haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt az említett 80 arany Ft kár értékében Tamásnak és Lászlónak iktattak senki ellentmondását figyelembe nem véve. Jelen oklevelet és a konvent pecsétfõjével megjelölt említett ítéletlevelet elrendelte eljuttatni a visszaküldés reményében a per idõtartamára a királyi felségnek. Eredeti, foltos papíron, zárópecsét nyomával. DL 27948. (KKOL Cista Com. Közép-Szolnok B-21) - Regeszta forrása: Erdélyi regeszták (Rácz Gy.)
DL 27978
Kelt: 1492-12-06
Kiadó: ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet: Q 320 / SZOLNOK MED B 50
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Záró
Regeszta: (Bude,f.V.a.Concept.virg.) II. Ulászló király a Kolosmonostra-i egyház konventjének. Mivel egy másik oklevelével hozzájárult és megerõsítette azt az adásvételt, amelynek értelmében Kwsal-i Ferenc (e) Olahnadasd egészbirtokát (Közép-Szolnok vm) eladta Bewnye-i Tamásnak és fiainak: Miklósnak, Mihálynak, Ambrusnak és Jánosnak 625 arany Ft-ért - a kol.mon.konv. oklevelével - és figyelembe véve a Bewnye-iek által a szent koronának és neki tett szolgálatokat, a birtokban rejlõ királyi jogokat is nekik adományozta, ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldje ki hiteles emberét, akinek jelenlétében a kijelölt királyi emberek egyike iktassa be az adományosokat a mondott birtokba és az abban rejlõ királyi jogokba. Az esetleges ellentmondókat idézze a királyi személyes jelenlét elé és az iktatásról is ugyanoda tegyen írásban jelentést. - Királyi emberek: Naghdoba-i Balázs és László, Werwelg Wyrg* János, Deeshaza-i István deák, Naghlelew-i Imre, Zenthkyral-i Pál és Kis (parvus) Tamás. - Zárlatán: Lecta. - A hátlap bal szélén feljegyzés az iktatásról: Homo regius Johannes Wyd de Werwelgh, noste frater Ladislaus sacerdos executio facta est feria quinta proxima ante Ramispalmarum, vicini et commetanei, Andreas Pethkes, Martinus Parvus de Deshaza, Andreas Eze de eadem Deshaza, nobilis domina relicta Petri, Petrus filius dicti condam Petri Anthal, Petrus, Michael de Bydeskwth, Georgius et Benedictus Nagh de eadem Bydeskwth Emericis Chehy de Lelee, Barla de Sandorhaza, Georgius ZylagZegy, alter Georgius Madaras et Stephanus Kassay et Benedictus Nagh de Bewnye. Eredeti, papíron, vörös zárópecsét nyomaival. DL 27978. (KKOL Cista Com. Közép-Szolnok B-50.) * Így, helyesen: Wyd. - Regeszta forrása: Erdélyi regeszták (Rácz Gy.)
DL 27981
Kelt: 1496-03-31
Kiadó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT
Régi jelzet: Q 320 / SZOLNOK MED H 6
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: 0
Regeszta: (VIII.d.f.V.a.Annunt.virg.) (A kolozsmonostori Szûz Mária monostor konventje jelenti II. Ulászló királynak, hogy 1495. május 5-én kelt levele értelmében) Chewgh-i/Chewg-i* Mihály királyi emberrel kiküldte a konvent tagját Gergely frater papot (sac.), akik jelentették, hogy (1496) március 24-én (f.V.a.Annunt.virg.) kimentek Myhalfalwa és Gyrolth birtokokra, hogy a szomszédok és határosok jelenlétében Wegla-i Gaspart és Stelen Kiliánt beiktassák, de Bewnye-i János familiárisa Kassay Miklós (in Bewnye commorans* Bewnye-i János felesége: Katalin és Zenthkyral-i Benedek felesége: Margit - akik néhai Myhalfalwa-i György leányai - nevében ellentmondott (Gyrolth birtok és Iledthelke prédiumot illetõen).* Az ellentmondókat a királyi személyes jelenlét elé idézték. A királyi iktatólevél hátlapjára írt fogalmazvány. DL 27981. * A hátlapi papírfelzetre írt helyszíni feljegyzés variánsai és kiegészítései. - Regeszta forrása: Erdélyi regeszták (Rácz Gy.)

DL
 88809
Kelt: 1496-05-30
Kiadó: GERÉB PÉTER ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet: Q 67 / 40 J 155
Fennmaradási forma: Másolat
Regeszta: Geréb Péter országbíró Kassay János fia: Miklós, Kanizsai György és felesége: Rozgon-i Erzsébet, majd utóbb Béla-i Barnabásné: Borbála a Kürt, Viskeleth, Taxon, Parlocz, Naagh és Czuhapathaka (Pozsony m) birtokokért folyt perében elrendelte a birtokok felbecslését (estimatio). - Regeszta forrása: OL regeszta - H.A.
DL 71112
Kelt: 1509-06-05
Kiadó: PERÉNYI IMRE NÁDOR
Régi jelzet: Q 148 / 494
Fennmaradási forma: Átírás 1509
Regeszta: Buda, Peren-i Imre Abaujmegye (Abawywariensis) örökös ispán nádor (et iudex Comanorum) és Ulászló király helytartója meghagyja Kewlche-i Lajosnak, Márknak és Lászlónak, Bornemyzza Gáspár Esthwandy papnak, Czegen-i Kendel Lõrincnek és Péternek, Czegen-i Jánosnak, Rosal-i Kwn Pálnak, Domanhyda-i Simonnak, Dengeleg-i Ferencnek, Nadasd-i Mátyásnak, Pathyod-i Kelemennek, Fewldes-i Gergelynek és Kwn Pál Wgocha megyei Salank-i tisztjének: Horwath Andrásnak, hogy Peren-i Gábor királyi fõkamarásmester panasza tárgyában, mely szerint "Osualdo Kowa[ch], Demetrio Kys, Luca frabro (!), Johanne frabro(!), Jacobo Mwsay, Ablerto Mwsay, Simone Greda, altero Simone Fabyan, Nicolao similiter Fabian, Vrbano Beke, Michaele similiter Beke, Clemente Weres, Paulo Beke, Gallo Weres, Elia Beke, Johanne Feyes, Georgio Tharswtho, Ambrosio Fodor, Matheo Simon, Mattino Bozzasy, Andrea Naghbathy, Johanne Beke, Gregorio Fylep, Matheo Nesthe, Benedicti Bartha, Paulo Molnar, altero Paulo Feyes, Clemente Kowach, Johanne Sebesthyn, Simone Sebasthyan, Anthonio Thwry, Petro Jakab, Ladislao Balynth, Barnaba Mwsay, Dominico similiter Mwsay, Laurentio Kormos, Anthonio Feyes, Johanne Therek, altero Johanne Tewkes, Blasio Nyeko, Franciscus Zalaghy, Johanne Zolthan, Sebastiano Lwdas, Gregorio Pap, Mathia Banchyk, Antonio Mod, Petri Simon, Gregorio Pap, Johanne similiter Pap, Petro Beke, Martino Weres, Matheo similiter Weres, Gregorio Weres, Anthonio Varga, Blasio Zakach, Demetrio Mezody, Matheo Pasthor, Valentino Thwry, Ladislao Mezewdy, Simone Mwsay, Bartholomeo Kewmyes, Anthonio Kor[...] Francisco Halaz, Petro Bach, Gallo Mathe, Thoma Soos, Nicolao Sypos, Martino Kassay, Ambrosio Korlath, Petro Mathe, Paulo Byro, Michaele Bos, altero Michaele Pap, Valentino Alch, Petro Mathe, Nicolao Phylep, Georgio Doma, in Kewlche predicta, Laurentio Kyral, Benedicto similiter Kyral, Dyonisio Palady, Michaele Palady, Petro Weres, Vrbano [...] Valentino Kormos, Thoma Forgolamy, Petro Zakach, Matheo Polgar, Michaele Koly, Anthonio Azzon, Martino Nyryageb, Barnaba Ageb, Anthonio fa[...] Dionisio [...] ch, Simone pater, Anthonio Jakab, Michaele Zylagy, Dominico Barmos, Stephano Paar, altero Stephano [...]osy, Balyko Kathona, Ambrosio Pasthor, Thoma Foztho, Petro [...]lady, Ladislao Barch, Thoma Kormos, Petro Bewdewr, Benediocto Barthos, in Kyskewlche, Adam Byro, Gregorio Feyes, Thoma Ked, Ladislao Warga, Stephano Zalkay, Blasio Ferencz, Gregorio Gyarmathy, Emerico Zaz, Valentino Gyarmathy, Stephano Phylep, Johanne Myklos, Thoma Koua, Alberto Marthon, altero Alberto Bako, Johanne Nagh, altero Johanne Koua, Gregorio Zaka, Laurentio Mathe, Dionisio [...]a, Nicolao Bartha, Francisco Banya, Lazaro Bako, Simone Damokos, Johanne Bako, Clemente Damokos, Stephano Jakab, Gregorio Demyen, Johann Jakab, Alberto Lwkach, Martino Jakab, Stepheno Illyes, Clemente Lwkach, Anthonio Damakos, Gregorio NaghJanos, Elia Kathona, Petro Fyas, Laurentio Barath, Johanne Alch, Dominico Jo...age., Michaele Ferenczy, Dobos Thamas, Johanne Chederk, Benedicto Phylep, Egidio Koua, Benedicto Kanthor, Petro Regh, Mathia, Fylep, Anthonio Zaky, Petro Mathe, Valentino Zabo, Ladislao Konya, Thoma Lwgzy, Bendicto Barhta, Valentino Mark, Thoma Jakab, Benedicto Bartha, Emerico Kycz, Gallo Kanthor, Blasio similiter Kanthor, Clemente Thorbath, Anthonio Reth, Emerico Byro, Clemente similiter Byro, Paulo Lwkach, Valentino Kanthor, Lazaro Kanthor, Petro Nesthe, Thoma Konya, Stephano Jakab, Martino Ageb, Stephano Molnar, altero Stepheno Dobos, Ladislao Zabo, Johanne Simon, Clemente Marthon in Cheke, Petro Thwrthyn, Ladislao Kysthar, Stephano Gathaly, Ladislao Fodor, Demetrio similiter Fodor, Ambrosio Gewbecz, Benedicto Mochy, Petro Eles, Andrea Bayank, Johanne Molnar, Stephano Eles, Gregorio Kys, Clemente Job, Benedicto Kys, Ambrosio Nagh, Briccio Kapros, Stephano Rasa, Gregorio Gembecz, altero Gregorio Weres, Paulo Chengery, Petro Jwhaz, Clemente, Paulo Forgacz, Thoma Nagh, Stephano Monyos, Benedicto Kys, Dominico litterato, Gregorio litterato, Nicolao Paly, altero Nicolao Zolga, Andrea Wayos, Blasio Thar in iamdicta Czegen, Sebastiano Balko, Johanne Pethe, Dominico Balko, Sebestiano fabro, Ladislao Nagh, Demetrio Alch, Michaele Thoth, Blasio Fekethe, Philip Pethe, Anthonio Zaz, Elia Fodor, Blasio Petho, Blasio Thoth, Matheo Lanthos, Nicolao Balog, Valentino Oroz, Ambrosio Petho, Johanne Zewke, Gregorio Recze, Johanne Fodor, Stephano Was, altero Stephano Gorzan, Andrea similiter Gorzon, Johanne Gorzon, Nicolao Both, Anthonio Belparth, Andrea Farkas, Nicolao Farkas, Benedicto Gorzon, Matheo Bodog, Johanne Katho, Benedicto Zezke, Demetrio Zaz, Ambrosio Pynczes, Paulo Pyspek, Clemente Thoth, Georgio Illethes, Alberto Chwfody, Benedicto Sebesthyen, Paulo Sebesthyen, Georgio Pogan, Sebastian Bith, Alberto Esthwandy, Johanne similiter Esthwandy, Blasio Pyspek, Ladislao Pethew, Paulo Nagh, Stephano Balthasar, Benedicto fabro, Ladislao Balog, Thoma Nagh, Laurentio Warga, Blasio Nagh, Benedicto similiter Nagh, Michaele Zaz, Demetrio Illyes, Johanne Balog, Michaele Bencze, Matheo Zezke, Ambrosio Zaz in Naghzekeres, Matheo Warga, Benedicto Molnar, altero Benedicto Symon, Blasio Nylas, Clemente Berecz, Anna Madar, Gregorio Warga, Alberto Rosa, Augustino Wyncze, Matheo Reges, Philipo Dyenes, Mathia Chonth, Andrea Thoth, Elia Elych, Johanne Warga, Anthonio Benedek, Nicolao Soos, Jacobo Wyncze, Blasio Kalmar, Valentino Wndyg, Laurentio Nylas, Blasio Molnar, Petro Anthal, altero Petro Warga, Martino Balog, Matheo Simon, Augustino Sandor, Demetrio Feyes, Stephano Myhal, Benedicto litterato, Alberto Lazlo, Stephano Anthal, Benedicto Nagh, Blasio Simon, Georgio Thoth, Michaele Mathosy, Anthonio Chonoak, Gregorio Nylas, Ambrosio Nagh, Stephano Balog, Demetrio Nylas, Francisco Erdely, Vrbano Nylas, Blasio Valentino Koncz, Adriano Nyry, Thoma Sypos, Ambrosio Kondor in Mylotha, Mathia Foztho, Nicolao Karmaczy, Thoma Weres, Sebastiano Weres, Dominico Kowach, Michaele Nagh, Sebastiano litterato, Clemente Weres, Petro Molnar, Luca Kys, Benedicto Mathe, Paulo similiter Mathe, Alberto, Paulo Molnar, Petro Gembecz, Georgio Wyg, Michaele Bartha, Stephano Horwath, Andrea Wedergyartho, Laurentio Balogh, Michaele Kowach, Luca Nagh, Paulo Marthon, altero Paulo Armos, Jacobo Barhta, Dionisio Halaz, Michaele Chekey, Stephano Dwzka, Michaele Moldway, Benedicto Andoryasy, Valentino Nagh, Johanne Zolthan, Mathia Nagh, Francisco Bartha, Matheo Barthos, Petro Wyd, Mathia Kys, Luca Warga, Vrbano Feyes, Michaele Feke in Esthwandy antedicta Johanne Anthal, Martino Chyrke, Gallo Mathe, Paulo Nagh, Georgio Pathyod, Simone Olah, Kanthor Kathelyn, Clemente Nehez, Stephano similiter Nehez, Valentino Poka, Thoma Poka, Anthonio Kegyes, Andrea Somogy, altero Andrea Bedycz, Ambrosio Zwrky, Thoma Ango, Ambrosio Zype, Simon Warga, Luca Erdews, Francisco Thalpalo, Petro Mezaros, Johanne similiter Mezaros, Thoma Gaspar, Dyonisio Myzaros, Gregorio Izgho, Alberto Nehez, Nicolao Mezaros, Michaele Halaz, Sixto, Thoma Chethy, Simone Mezaros, Jacobo fabro, Benedicto Molnar, Blasio Fazakas, Ambrosio Illyes, Johanne Gaspár, Benedicto Almasy, Siluestro, Emerico Kanthor, Nicolao Bediko, Petro Bediko, Georgio litterato, Matheo Warga, Paulo litterato, Michaele Warga, Demetrio Morocz, Fabiano Balas, Valentino Kyraly, Martino Borhy, Alberto Lazló, in Korod, Matheo Thoth, Gregorio Kys, Thoma Thekes, Bartholomeo Molnar, Marko Kyraly, Demetrio Kosa, Johanne Molnar, Gregorio Anthal, Georgio Lazlo, Gregorio Bartha, Adriano Kyraly, Nicolao Barlya, Luca Pagy, Forys Lukach, Petro Kyraly, Benedicto Patho, Johanne Walkay, Stephano Lwkach in Cheke, Stephano Gyarmathy, Valentino similiter Gyarmathy, Johanne Gyarmathy, Paulo Fylesdy, altero Paulo Myhal, Valentino Fylesdy, Francisco similiter Fylesdy, Johanne Karos, Elia similiter ..., Blasio Nag, Vincentio similiter Nagh, Gallo Nagh, Matheo Fylesdy, Francisco similiter Fylesdy, Blasio Kosa, Stephano, Johanne Nagh, Petro Thoth, Valentino Fylesdy, Petro Pyspek et Johanne Zolthan in Fylesd possessionibus vocatis omnino in comitatu Zathmariensi existentibus commorantibus - jogabionibus - "Peren-i Gábor szatmármegyei Cseke nevû birtokán lévõ kúriájára törve hatalmaskodtak, több holmit és aprójószágot Kende Péter cégényi birtokrészére vitettek 200 forint kárt okozva, - jelenjenek meg. Datum Bude, feria tertia proxima ante festum sacratissimi Corporis Christi, anno eiusdem millesimo quingentesimo nono.– Regeszta forrása: OL regeszta (FNA, Borsa)

Nébest Mihály, eperjesi harmincados
p. 87-95.

Kiadó: Ferdinánd 2
Jelleg: 55.t.
Dátum: 1629.06.30.Pozsony
Utaló: t:Farkas János bártfai harmincados, Gribowsky András eperjesi harmincados, Kassay Ádám kurimai harmincados
Helység: Eperjes
3Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1627/Bethlen Gábor
14Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1627/Kassay István
15Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1627/Kassay István
16Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1627/Kassay István
17Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1633/Bethlen István
18Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1634/Rákóczi György
19Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1634/Rákóczi György
20Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1634/Rákóczi György
21Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1634/Rákóczi György
22Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1634/Rákóczi György
23Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1634/Rákóczi György
24Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1634/Rákóczi György
25Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1639/Rákóczi György


No comments:

Post a Comment