Pages

Wednesday, March 24, 2010


Posted by PicasaSUKÁN JÁNOS ÉLETÉHEZ.»
1562. Swkan Jánosnak, a kinek Kassay János 456 forintjával tartozik,
Kassay a Forgács-utczán levő házát, mely a város fürdőhaÅLza és
Kalmár Kristóf háza közt van, zálogba vetette két év előtt. Most a
városi tanács határozatából Sukán a házat birtokába vette.
1563. Joannes Sukan Strigoniensis, ius civitatis ab inclyto senatu
est consecutus feria sexta ante Nicolai episcopi.
1564. Franciscus Swkan nomine et in persona egregii domini
Joannis Swkan nunc arcis Agriensis provisoris fratris videlicet sui,
veniens in conspectum senatus arestavit omnes haereditates Joannis
Cassay in territorio huius civitatis Cassoviensis existentes et habitas,
videlicet vineas, agros, prata, terras arabiles et alias quocunque nomine
vocitatos ratione certae summae pecuniarum, quibus idem Joannes Cassay
praefato Joanni Swkan tenetur usque ad iuris revisionem. Actum feria
sexta proxima post ferias domini Andreáé apostoli.
1566. Joannes Sukan prohibet quendam rusticum de Tehan2 ab
aedificio domunculae, quam construere cepit iuxta allodium suum in
superiori suburbio, usque ad revisionem iuris. Actum feria secunda ante
Philippi et Jacobi cum scitu totius senatus.
1 V. ö. XVHI. évf. 492. 1.
• Falu Kassától éjszakra, ma Abauj-Tihany.
Irodalomtörténeti Közlemények. XXI. 24
370 ADATTÁR
Az 1573:ik évi »Actum die 3. Április« a városi tanács Suhannak
most említett felsőkülvaÅLrosi majorja ügy.ben határozatot hoz.
1566. Ego Joannes Swkan recognosco per praesens chirographum
meum inclitum d. senatum civitatis Cassoviensis pro duodecim váxis
vinorum meorum medio domini Leonarti Cromeri eiusdem civitatis notarii
plene et integre numerasse mihi florenos ducentos et septuaginta sex. Super
quibus eundem senatum quieturn facio et expeditum testimonio praesentium
sigillo meo et subscriptione manus propria subsignatarum literarum.
Actum die tertia octobris anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo
sexto.
Idem qui supra.
(Eredetije Kassa város levéltárában, lajstromozatlan.)
1566. Salutem et servitutem. Ne queso moleste ferat dominatio
vestra egregia, quod ad requisitionem dominationis vestrae egregiae et
dominorum Cassoviensium pro qüarta Chyermele minus voto earundem
responderim. Anno superiori fateor quidem me eam dominationem Laurentio
iudici Cassoviensi pro florenis duodecim dedisse, cui si illám etiam gratis
obtulissem, forte dignus fuisset ac non sequitur, ut singulis quoque annis
sic eam in arendam collocarem, profecto sunt certi viri, qui michi etiam
viginti sex florenos pro ea obtrudunt, at magis piacere cupio dominis
Cassoviensibus, quam alicui alteri, propterea si piacet, viginti florenis
singulis annis eam ipsis dabo, ut et ipsi sciant quantum singulis annis
pro illa sint soluturi. Si verő non piacet, sciant me uti iure meo,
protestor autem coram vobis ne dicant domini Cassovienses postea, quod
non dixerim illis. Nam profecto si etiam in specie érit mihi colUgenda,
nemini unquam illám secus quam florenis viginti dabo. Relationen!
expecto, perscribam autem et respondebo idem ad literas dominorum
Cassoviensium, quia etiam ego vento non possum viucere.
Prepositus Orodiensis.
Kivül: Domino Joanni Swkan. 1566.
Sukan János 1567-ben Erdőbányán szőlőt vett 137 forinton
Mydvischer Mártontól, a ki a pénzt már 1564-ben felvette érte.
1568. Nobilis domina Anna, relicta olim egregii Mathiae Literati
Pathok concivis istius civitatis, nunc autem egregii Joannis Swkan de
Strigonio concivis itidem huius civitatis consors pereskedik Daubman
Kristóffal.
1570-ben Sukán egy kassai rétet vesz meg; 1571-ben szőlőt
a Vereshegyen 75 frton, a Gátszögön földet 20 frton, ismét szőlőt a
Vereshegyen 60 frton.
Anno Domini 1570. Thomas Resko per suam uxorem tuth auf
den Weingarthen, den Sukan János gekauft hatt von Miclos, des Lucas
Zappanos sohn, auf sein, des Rosko sohn, Nicolaum. Actum am 3 Tag
Januarii.
1579. Actum die 24 Mártii, a városi tanács végzést hoz, hogy
ADATTÁR 371
azt a szőlőt, melyei nyolcz év előtt Suhannák Keöwesdy Albert zálogba
vetett, a zálogbavevő tovább használhatja.
1579, Én Kewesdy Albert Kassai, vallom ez én jelenvaló levelemnek
rendibe és adom mindeneknek tudtára, kiknek illik, hogy én az
mostani feleségemnek, gyermekimnek és egyéb atyámfiainak, kiket ez
alatt való megírt dolog illethetne (?), terhüket reám vévén, az én szőlőmet,
mely vagyon az kassai határban Thérharaszthon napkelét felől
Pánczéljártó |Jánosné szőlője mellett, napnyugat felől Kotta György szőlője
között, vetettem zálogba .az vitézlő Swkan János uramnak azaz
másfélszáz forintba, melybe ennek előtte nyolcz esztendővel az én elébbeni
feleségemmel Kowach Margit asszony nyal egyetemben'vetettem volt
zálogba az Wyntertné szőlőnknek ezen szőlő felől valónak felét, ugyan
ő Kegyelmének Swkan Jánosnak. Mostan azt megeresztvén, ezt vetettük
ilyen ok alatt, hogy ez esztendőbe vegye el hasznát és én tartozzam
ez esztendő vízkereszt napjára minden okvetetlen az másfélszáz forintot
az elébbeni kötéslevél szerint olyan p.nzül, mineműt azkoron adott,
megfizetnem vagy örökösim megfizetni. Ha penig az megmondott napra
meg nem fizethetném vagy meg nem akarnám fizetni, vagy örökösim.
meg nem fizetnék az megnevezett másfélszáz forintot olyan pénzzel,
minemüt adott, az szőlő örökbe Swkan János uramé és az ő maradékié
legyen és annak utánna se én, se maradékaim ki ne válthassák. Tartozom
peniglen én, az én maradékím is mindenek ellen az szőlő békességes
uraságába megoltalmazni mind Swkan János uramat, mind örökösit.
Sőt vetettem zálogba az nevezett módon és okkal ez tiszteletes személyek
előtt, Kotta György, Tholnay István deák, Lakatgyártó István
uraim előtt, kinek bizonyságára adtam ez levelemet pecsétemmel és ez
uraim pecsétivei megerősítetett. Kassán kelt ez levél Szent György havának
ötöd napján ezerötszázhetvenkilencz esztendőbe.
Kotta György, Lakatgyártó István, Tholnay István, Kewesdy Albert.
(Eredetije papiroson, rányomott négy gyűrűpecséttel. Kassa v. lvt.
3484. sz. a.)
*
1588. Keökemezei Jánosné, Bogathi Dorko: Sukan Orsolya ein
verlassene Wittib des Emerici Bano: Keökeömezey Sófi asszony des Merki
János hinderlassene wittib sambt íren pruedern Keökeömezey Pál und
Keökeömezey Christopf, diese alle und jede haben vor den herrn Richter
Hansen Öler offendtlich einbekhendt, das sie den Weingarten der Ihnen
von den herrn Sukan Pal verblieben und nach Stattgerechtikheit zuegeteilt
worden, laut eines aufgerichten Contracts, der edlen und tuegendtsamen
Frauen Sukan Janoschin Kiszil Anna umb hundert fünfzig fl. iure
perpetuo volkhomlich verkauft haben, dorfür sie auch das gelt par
emphangen und destwegen ganz und gar sindt zuefrieden gestellt wor-
, den, also das sie einfüren nimmer keinen zuespruch noch anforderung
zue benennten Weingarten haben wollen noch sollen. Actum 26. Julii.
Anno 1588.
(Kassa város jegyzőkönyve.)
24*
372 ADATTÁR
Anno 1606. 7 die Junii. Attestationes ad instantiam nobilis viri
domini Stephani Herczegh concivis Cassoviensis. Primus:1 Materna András
uram hiti után vallja, hogy ez az testamentom, az melyet Sukán Jánosné,
Kizil Anna asszony utolsó akaratjakor bizonyos személyek előtt tett.
Sőt ő kegyelmének pecsété, kezeírása raita vagyon, mely ő kegyelme
kezeírását ő maga Materna András uram megismert, mely testamentumot
1597. 28 die Mártii exhibeáltanak az becsületes tanácsnak Sebaldus
Artnerus nótáriusságának idejében. Secundus: Erszéngyarto János
deák hite után azt vallja, hogy az Sukánné Kiszil Anna asszony testamentumának
levelén ismeri, hogy az ő édes atyja pecsété vagyon egyik.
Tertius: Trucz Mihály hite után azt vallja, hogy az Sukánné
asszonyom testamentum levelén ismeri bizonyosan az ő Istenben elnyugodt
attyának pecsétét és kezeírását, hogy az legyen.
Quartus: Gedeon János hite után azt vallja, hogy ez Sukánné
testamentomlevelén az Istenben elnyugodt Gedeon Ádámé, az ő atyja
pecsété és kezeírása vagyon.
(Jegyzőkönyvtöredék, a mely 1557—1596-ik évre szóló királyi
rendeletek összeírt másolatának fedele.)
KEMÉNY LAJOS.
1 T. i. testis.

No comments:

Post a Comment