Pages

Tuesday, April 20, 2010

magyarország családaiNegyed: 1.
Adózók neve: Paulus KabaiMartinus VolffmillerMichael SzencziJoannes GerhardGeorgius CsörgeSemseyValentinus UngváriLeopoldus KoklácsGeorgius FéjaJoannes GánócziFranciscus LengyelJoannes TályaiStephanus Segnei;Kisdy-szemináriumGeorgius SnaiderAdamus BorsiPetrus KozmaThomas Bodnár örököseiJacobus AsztalosNicolaus FonaiJosephus KardosAndreas NagyJoannes SzalaiJoannes DrimanovszkyTobias CzajenlingerMichael KecskemetiPetrus HamvaiJoannes RemPaulus SzanyJoannes MorvaiCsernelPaulus SzámJoannes ZavadkaiPaulus KemenczeiStephanus RadvanyiGeorgius LukácsMatthias JerneiJoannes RáczThomas TornyosMartinus Sari;Josephus GyüriNicolaus SzatthmariMichael LaskaiPaulus JegerMartinus GlaczPetrus SandiStephanus HomonaiJoannes DrakoSpekkelMichael TarnocziMatthias VinklerStephanus SzirmaiStephanus SzeredaiPetrus Szirmai;Franciscus Barkoczy de ImregJoannes DubniczkyMichael DemeczkyGeorgius SzillassiJacobus MeskóMarcus HortiGabriel SzürényiSamuel MeiszJosephus JamberesiakAndreas KleesJoannes ErnauMichael AiszdorferGerogius FaitmajerJacobus DiveniStephanus GalambosJoannes RaicherAndreas KassaiGeorgius BohatiMatthias LefflerTobias KaulJoannes HubertGeorgius LengyelTadaeus ObriszAugustinus SmellJoannes SambokretiPaulus Nagy;Paulus VolffpergellJoannes VolffmeczCaspar MiskolcziGabriel KonyassiPaulus KassaiGeorgius GaállStephanus KőpénczésAndreas HarangozóValentinus KapásJoannes SaárosiStephanus BerekszaziStephanus Könczel;Staphanus FülekyJoannes VasarhelyiMichael PéntekGeorgius SziplakiJoannes HamerschmidAndreas ResegiAndreas DebreczeniJoannes AispergerStephanus SzendreiGabriel SziszlerSamuel HörmanFranciscus BarkocziMichael Németh

Negyed: 2.
Adózók neve: szerzetesnők rendházaegri káptalanSzepesi KamaraFranciscus ZaborszkySzentivanyBartholomaeus MaraiSamuel PatakyGeorgius DulaMichael KaroliSigismundus Holló örököseiPetrus ViczaiGeorgius Nikhazi;Sigismundus SirmerVadaniVassGeneralatusAndreas TernaiAndreas PelsőcziPaulus GyűrkyAndreas HavatiMichael GlaczingerJoannes HáziThomas Pajer örököseiJacobus RauAntonius MatossatPaulus DucentallerDaniel Fux;Michael GyöngyessiMatthias RosnyaiJoannes SzentistvanyiGeorgius DésSimon KossoJoannes MadlJoannes MitészThomas KüttelesPaukovicsAndreas TrencsinyiElias GeszteliMichael KalaiStephanus, Martinus Szőlőskei;Michael KarolyiJoannes SamolyiJoannes KissJoannes SzendreiMichael KrisztianMichael MiskolcziBarkocziklucskói apácakolostorJacobus TurocziMichael FischerAndreas KrasznaiGeorgius IvácsMichael GalczingerStephanus PaalffiStephanus SikeGeorgius SikeKaivariAbraham VinterJoannes MiskolcziPaulus UjhelyiMichael CziriakiGömöriChristianus KöttölesAndreas SzepsiMatthias VinklerJacobus StephanikTéhaniCsanarterLaurentius Hajer;fegyvertárJoannes RozgonyiMichaelJoannes FrankoGeorgius HagymasiJoannes Sziszler örököseiMarcus BaronSamuel SzeremiPaulus KáraszKeglevichJoannes OsustoricsJoannes KilianMichael GombosEmericus Szentmartoni;Joannes Lengyel, nemesi konviktusFranciscus KorponaiStephanus BajzátFranciscus Divini örököseiCaspar SziszlerPetrus Divini örököseiJoannes GünderfingerPetrus TylGabriel PaálfalvyMartinus RáczPetrus KisdiEmericus GombosFranciscus PalastiHartani örökösökMichael VásarhelyiStephanus SoósMichael LengyelStephanus PaxiJoannes DrakóDavid CsomortanyiCsapóStephanus TömesvariGeorgius HorvathDaniel KovacsSamuel Csapó;Matthias KuklyaJoannes SubertJoannes KalmarAndreas JaszaiMartinus ThurocziJoannes GeiszterferSigismundus PetnehaziGeorgius ResAndreas SvaldaiAndreas SaárosyStephanus RadikovicsMatthias KassaiMichael Upori;Caspar GeszterJosephus SchmidoMartinus Senkjezsuita rendházJoannes DirnerJoannes PapAndreas MarkóStephanus EcsediJoannes Stosz örököseiMatthias DubravszkyValentin BodnárBiankiJoannes BurgerPetrus ListPurger SiffterThomas ÜvegesJoannes Jaszaiegri káptalanJoannes NibesztMelchior GutvertSigismundus ScultetiJoannes SzegiPazamentarJoannes EsztergáiosJoannes BakosJoannes DamianThomas NyulassiMichael Tarnoczi id.;Sigismundus VallaMichael PopkoMartinus SenkMichael SzesztaiValentinus RotariusAndreas FazikasBarczaiGeorgius KelemenyiChristianus SzékelyJoannes SchiffterBalthazar BennerJoannes KovacsGabriel Zemplenyi;Stephanus SuranyiStephanus VancsaiPaulus SzatthmariAndreas KereszturiJeremias NovelliValentinus StpanszkyStephanus SaárosiStephanus HelmecziSigismundus BonisGeorgius KomaromiMartinus GaztbekJoannes HamersmithAndreas BalintfiPaulus FarkasanyiStephanus FűzűsJoannes KleinSamuel RozgonyiPetrus GrupJoannes FazikasJoannes FűsűsJoannes KalaiBécsi VargaDaniel AszalaiPaulus DomasiLadislaus ÖttvesMatthias KaizerJoannes KlampnerMichael VaradiKarre örökösökJoannes ZathlerMartinus HappelGeorgius SnaiderStephanus VancsaiChristophorus VenczellStephanus VaradiFranciscus HegyiMartinus SenkSamuel DvozdikIsakovics;Neomariana házDominicus Kaprany örököseiEmericus Nagy SzombatiStephanus BenyoFranciscus SvarczembachFranciscus HajgelAndreas HoleczStephanus MadarJoannes SzepessiThomas GombkettőAndreas Lux
Oldalszám: 224225226227228229230231232233234235236237238239
  adatok Dokumentumok adatai


I. Genealogia generosi ac nobilissimi viri domini Martini Doboczi 1658 renovata


Martinus Doboci, arcis Onodiensis supremus capitaneus erat filius Demetri Doboci, Demetrius filius Johannis, Johannes Pauli, Paulus filius Stephani de Daboc ex comitatu Ugocsa.
Uxor Demetri Doboci Helena filia Michaelis Körtvélesi ex Catharina Görgőy.
Volt az szegény megholt annyámnak az apámmal öszve négy ura. Első volt Doboci Demeter, kinek fia Doboci Márton. Másik ura volt Ragoci Estván attól maradt egy leánya, Ragyóci Katta aszony, Sztankóci Jánosné.
Harmadik volt Balok György, attól maradot egy fia, Balok Estván, kinek unokája lakik fölső Dobszán, Balogh Antal fia.
Nedegyik volt Komoróci György, attól semmi gyermeki nem maratanak. Kis Ruszkán laktak, Pelejtén temetik el őket.
En Doboci Marton vöttem feleséghől Gyulay Gál Estván leányát, Gál Margitát, meltül vadnak fiaim: Doboci György, Ferencz, Péter és András. Az szegény anyám Körtvélesi Mihál leánya, ki volt Görgői Katta aszonytól való.
Körtvélesi Mihálnak volt fia Lásló, Lásló fia Mihál, Háskuton laktak.
Voltanak az szegény anyámnak leányi, Henzelőci Gáspárné és Sztankóci Györdné.
Körtvélesi Mihál volt mind egy Körtvélesi Margidval, Erzébedvel, mely Margitot vett volt el Görgőy Lőrinc, az Erzébetet Bertóti Imre.
Margitnak a fia volt Görgőy Cristóph, László, Benedek, melynek fiai: Görgői Cristóph, Estván, Vilhelm, Márton.
Erzébetnek fiai, leányi, fia Bertóti Lajos, János. Lajosnak a leánya Berzevici Jánosné Hamburkon lakozó. Ugyan másik Lajosnak leánya Berzevici Andrásné.
Az én nagyapámmal, Körtvélesi Mihályval volt mint egy aranyától való Berzevici Estván, Herlyik, Márton, mely Körtvélesi annyát vötte volt el. Berzevici Fridrik és annak fiai voltak ez felöl megirt attyafiak.
Berzevici Estvánnak maradot egy fia, János, leányi edgyik Daróci Berzevici Jánosné, másik Körtvélest lakozó nagy Szumbati Gergely Deákné. Harmadik Bocskay Miklósné, ki volt az előt Szűnyay Istvánné.
Berzevici Heniknek fia Herlik, Ádám. Berzevici Mártonnak leánya Herczegh Györdné.
Görgöy Christóphnak voltanak öt leánya, mellyet férnek attanak. Edgyiket Friski Bertóti Jánosnak, 89mely volt az előbi feleségétől való. Monaki Mihál János Péter hugától.
Az utolsó felesége volt Czetneky Ferencz leánya, melytől való az fia Estván Leányi edgyik Mariási Andrásné, másik Sulyok Estvánné, harmadik Pécsy Gáspárné, nedegyik Berzevici Bálintné.
Bertóti Imrének is maratakkal volt leányi, melynek vadnak maradíki. Edgyiket vötte volt el Gasmiry Lajos, annak leánya Viczei Estvánné, annak leánya Nagy Miháli Györdné Korczván. Az másik Mocskay Balás fiánnál, mely Mocskay Balásnak az felesége attyafia volt az szegény anyámnak, Dobóci nemzet volt.
Az feleségem Doboci Martoré Fövényesi Gál Margit, mely volt Gál Estván leánya Gyulay, ki Gyulából ki őzetvén, az pogánság miat, lakot Szatmárt. Mely Gál Estvánnak az felesége volt Szarvas Kövy Horvát Ferenc leánya, Horvát Sára. Mely Horvát Ferencnek az felesége volt Derencseni Margit, Győrd leánya, ki Mohac alatt veszed volt.
Annak at Derencseni Győrdnek három leánya volt és egy fia, Farkas, kinek Estván volt a fia, deficiált. Derencseni Győrdnek más leányi Derencseni Borbálya Loránttffi Jánosné, kinek fiai es leányi voltanak.
Edgyik fia volt Loránttffi László, annak fia Mihál, ki most Sáros-Patakon lakik. Az leánya Orsik aszszony Bakos Jánosné, kinek a fia Bakos János de Osdgyán.
Loránttffi Jánosnak volt még más leánya is, Barbély Demeterné, mellynek fiai Barbély János és Ferencz, kínek most unokája Halmi Gábor.
Az mely jószágot kit honnét nagy munkám és fáratságom, kőtségem után sok perel, alkovásal jutot kezemhez, ezek:
Az szegény atyám után in comitatu Ugocza Daboczon egy nemes őlyes (űlés) a falu végén, a többi ki volt gondviselentlenség miat el egenedet (elidegenedett).
Az szegény annyám után jutot volt Körtvélest az udvarház, de melete való kertek jutotak volt hugaimnak, öcsöimnek, mellyek az ő résziket mint Sztankóczi Jánosné hugomnak attanak Ragoczi Katta aszszonnak, kinek az annyával egy vagyok.
En is az keveset békével nem birhattam a szomszédok miat, hanem én is attam Ragoczi Katta hugom aszszonnak és Kis Ruszkán való udvarházat vettem kezemhez, mely három nyomásra jó földöi vadnak, az előt is az szegény annyámé volt, de az öcsöim hirem elatták volt annyám halála után.
Az töb joszágot, kit feleségem után birok Martoniban, Szalonnán, Meszszesen in comitatu Borsod.
Item az Derencseny jószágban, ki az Derencsenieknek anyai joszágok volt, ki adatot volt az Szény jószágból Derencseni Imre bánnak és Szapolay Jánosnak, ki akkoron erdélyi vayda volt, de az ő része elidegenedet, ki most is Wayda rísznek hivatatik.
Martonyiban csináltattam az udvarházat, melyhez gondviselisem által szerzetem földöket, réteket. Az udvarházom kivül vagyon két egész házhely, kit Murany János es Nagy Juhasz házhellyének hinak.
Item egy fél ház Lengyen Jakabé. Az faluvégen birok egy pusztát Tott Mátthé hellét zálogul hatvan forintba. Az szőlő alat az halastót és az rétet szerzetem Köbliben lakozó aszszonytól.
Martonyiban az Szkaliczán bir egy földet, Pogány András dézmája ide jár, Kataliny ortványa is ide való, az Laczban is Beczkaháza felé azon kivül immár jó földeket cseréltem öszve darabokat az udvarházhoz.
Szalonnán birok harmadfél ház jobbágyot, kin laknak Benne András, Gál Péter, Lengyen Pál, jó nemes rétek földnek vadnak azon kivül az szalonnai határban.
Item szalonnai határban a Őrdő farkon birok egy rétet. Tizenegy szőlőnek az dézmát is az Kavacson.
Meszszesen birok egy jobat-helt (jobbágy-helyet) földökkel edgyetemben. Réteket, földöket, kiket magam szerzettem, irtottam.
Meszszesi falo végen vagyon egy rétem, mellyet adot volt Loránttffi Pál ajándíkon, de én is száz forint érő lovat adtam volt neki ajándíkon. Másik ugyan ortván rét, melyet magam szolgáival irtattam. Harmadik is az száraz patakban szolgáimmal irtattam a meszszesi földin.
In comitatu Gömör Bakos Jánostól alkovás által és Loránttffi Miháltól adatot jószágh az feleségemnek, Ratkon, Babaluskan, Sztrizben, Laponyán egy néhány jobbágy és Derencsénben.
Babaluskán ött jobbágy, két pusztán.
Sztrižen négy egész hely de egynehanyon laknak rayta, jó réte erdeje vagyon.
Ratko mezővaroska, ott jutot ött házhely, mellynek edgyikén udvarházat csináltattam, ahoz jó földek vadnak és három jók rétek és az puszta halastó is az udvarházhoz való.
Derencsenben egy házhely, ki Szabados házahellének hivatatték, rétei vadnak négyhez és jó földei. Laponyai puszta teleknek fele, kinek erdeje, réte mind külöm vagyon.
Simoniban vagyon hat egész hely egy negyed rész, ki Derencseny résznek hivattaték. Tudom a Lorántfiak eleget fognak beneteket felőle ontatni (untatni), de soha ne adgyátok kezekhez. Kötéslevelünk vagyon egymás kezöt Bakos János, Lorántffi Mihály, ahoz tarcsátok magatokat, ki Jászón költ.
Tur Tisza Varsant megnyertem tűlek, arról is köttés levél vagyon, de háromezer forintnál kölemben hozzá nem juthatok, arról is kötés levél vagyon, ki Jászón költ, hit tiszteség vesztíst allat.
Az tatya köttés levelünk Lorántffi Mihalyal, Bakor Jánossal, hogy mellyikünknek magva szakadna, edgyikröl másikra maradgyon joszágonk, az contractusban megh vagyon irva.
Az Tottsagról való jószágról hogy megalkuttam Loránttffi Mihály, Bakos János megh adta az kötést az Káptolomban, de az feleségem ot nem volt, két ezer arany a köttele, ki felbontaná s meg nem alloná.
Tur Tisza Varsanrul:
Ugy végesztünk volt akkoron, hogy hat esztendeigh ki nem válthassam az három ezer forinton, de az immár elmult régen. Kinek Isten közületek három ezer forintot adna, ugy mingyárást megh kellene oszolni.
Az mi joszágok perben vadnak, az mellyet meg nierhetnénk valamint valahogy egyenlő kőczégül Loránttffy urammal, Bakos urammal, az három részre kell oszlani, harmad részre mienk, kinek magva szakadna, edgyukünkrul masikunkra marad jószágh.
Az jószágnak adajárul való jedczés in comitatu Borsod: 90Martoniban egész jobbágy tartozik Szent Mihály napián egy forint adóval, de ha szölője vagyon, egy cseber borral tartozik. Ki fél helyes, ötven pénzel, avagy fél czeber borral tartozik.
Szalonnan az szerint tartoznak.
Meszszesen az szerint tartoznak. Ratkon in comitatu Gömör:
Szuchacz Sebesteni Tamás és Pál egy ház helyen laknak, de anni földeket foglaltak házokhoz az török birodalomkor mint szintén három hászhoz valót.
Felül rajtok szálitottam egy szűr mivest, kinek Kitalta János neve, és ahoz az ház helyhez való földcket is az Szuchaczok bírjak.
Azon felül vagyon egy puszta, kinek . . . . . . . . . . .* pusztának híják, az a neve, annak az földeit is mind az Szuchaczok birják.
Igyekeznek némelyek, hogy megh osztanák ház hely számra az földeket, de ti annak ne ályatok. Hanem az Szuchaczok három mivest adgyonak mikor hova kell, mert mikor megalkuttunk, akkor nékem Szuchaczokot minden hozzájok tartozó örökségestül attak, nem mondhatyák, hogy az után foglalták, törvénjel sem nyeri el senki. Ot dézmával nem tartoznak, hanem bort árulni tartoznak.
Az mely házat ot Ratkon csináltattam, azt soha senkinek ne adgyátok, edgyitek meg éri azzal lakójul, jó földek, rétek vadnak hozzá. Ad Udvarh elynek felét Mikolas Győrdnek attam, de az város koze nem kel hadni fizetni, mert az is nemes ülés, dézmájat ide adgya.
Az ratkai jobbágyok Ratkon való földeket megh szánthattyák és az réteket megh kaszálhatyák, azintén elegendők oda.
Adajok pedigh Szent Györdgy napián. d. 50
Item Szent Mihály napián frt 1 d. 50
Item Karácson napián d. 50
Egyéb aprólék az ratkaiaknak azért engedtetet megh, hogy bort árulnak.
Az Totcsagon mindenik jobbagy tartozik Karácsonra egy egy madárral,
Egy egy kita kenderrel,
Egy egy font olayal,
Egy egy tyukkal, meg azon kivül is adgyon.
Sztrisieknek adajok:
Szent Mihály napián mindenik egész
helytűl frt. 1 d.
Item Szent György napión frt. – d. 12
Mindenik ház helytül annak előtte
mindeniktűl volt d. 24
Egy egy tyukkal is tartozik mindenik.
Babatusiaknak adajok:
Szent Mihály napián mindenik ház
heltül frt. 1 d.
Szent György napián ugy hallottam,
hogy mindenik neltül tartoznak frt. – d. 10
Az pusztátul kettőtül, babaluskaitul
vöttem esztendőnkint frt. 2 d. Igasságh szerint dézmával is tartoznak.
Derencsenben, mely puszta vagyon, arra jobbágyot kel szálítani és a szerint szolgáltatni, mi az igaz adaját is ugy venni mint egyebek adgyak, oth kilenczedet tartoznak adni az földekbül. Ahoz jó négy rét vagyon, földek minden nyomásra, de az kik reá szállottak, mind közinkben osztották, mert ot nem volt jobbágyhely, Hanem czak az uraknak zelleri szolgái, most csak egy nyomásra vagyon szántó föld. Laponiai puszta teleknek jó földei, rétei vadnak, az földet ki be veti hetedik kereszt az föld is az úré, dézma.
Az veteket (réteket) pénzen athatni el. Esztendőnkint meg leszen 18 szekérel.
Az mezeiét is senki adomán nelkűl nem élheti, szabad az marhát róla be hajtani, de ha major házat rajta csinálhatna, úgy volna jó haszna. Erdők ez jószágocskában jók vadnak, melyekben ha disznókat. haitnak vidékiek, tizeddel tartoznak és valló pénzel, kinek tized nem jutna.
Magunk jobbágyi minden esztendönként tizedvel tartoznak az disznókbul es juhbul, méhbül.
Mindenik jobbágy Sztrižen, Babaluskán tartozik egy egy köböl zabbal, szombatival.
Derencseni erdő, ha termene, disznó tizedbül, Bakos Jánosval Lorántffi Mihályval, fele dézmája mienk. Az urak hedyérül, ki . . . . . . .* hivatik, azonképen Poloma, Krokava, fele vagyon. Az derencki erdő is köz, mert ugy vagyon az alkuvás, hogy mindenüt az derencsenyi jószágban olyan igasságom legyen, mint Lorántffinak s Bakos uramnak, melyrül levél kőt jászai conventbul.
Derencsenben vagyon három ház hely; edgyik Bakos Jánosé, másik Lorántffi Mihályé, harmadik Fövényesi Gál Margitháé, Doboczi Mártonnéjé es: Derencseninek az falutul külöm erdeje, ki Urak erdejének hivattatik, oth csak az urak marhája járt, ha kinek disznait reá bocsátyák, annak az jövedelme fele minket illet, Lorántffival es Bakos János urammal.
Az derencseni jószágban mely erdök vadnak, mindenüt köz az erdők jövedelme Bakos urammal es Lorántffy urammal, vidéki emberektül ugy mint fele, az fele az töb atyafiaké, és kinek kinek az jobbágya dézmával tartozik adni urának.
Malomrul való jedczés:
Ratkai malombeli részt az vígezés szerint bírnia kel harmad részt.
Strižen uy malnot kel épitetni, mert ez mostani más ember földén vagyon építeni, és ez malom, ki vagyon, urat illet, mert elszököt az ki csinálta volt.
Babaluska is vagyon malom hely.
Simoniaknak adajok mindenik edgy jobbágytul Szent György adaja esztendőnkint frt. 3 d. – Buzabul tavaszbul kilenczedet tartoznak adni, de ot hét ház helynek. Gál Peteré ki volt ez Pongracz Miklosé magatok vessétek be mindenkor ugy haszna leszen. Egy negyed rész is vagyon kinek Borla hele neve, azt is magatok vessétek megh.
Két egész jobbágy vagyon. Edgyik Marton Lűriacz másik Baczkó Péter. Zellérek vadnak nálok, azok is tartoznak segíteni mi nekünk. Rétek jók vadnak ez ház helyhez, azokat minden esztendőben meg kel kaszálni es szénájul eladni. Egy egy kita kendervel is tartoznak esztendőnkint és káposztát is adnak egyéb uraknak, és kendert vetnek és meghkészétik. Egy egy font olaival is tartoznak.
Az falu földén vadnak osztatlan rétek, melyeket az falu Valal réteinek hínak, melyekre mostanságh pénzt vettek fel az falu török adajára, az mely jobbágyim 91Gál Péter es Pongrácz Miklós onnét eljöttek azokon az mi ő rájok háramlott, az pénzben megh vették rajtok. Az rétbül az én részemet ki kel mérni és mi számunkra kaszálni.
Másutt is vagyon az fele köz rét osztatlan ugyan Simoniban, megh kel osztani, azon kel lenni.
Volna töb joszág is Simoniban, melyet Jakofiné birt, kinek csak jegy ruhájával tartoznám, de Loránttffi Mihály titkon, hogy nekünk ne Iegyen közünk hozzá, adot Jakofinénak száz negyven forintot, ugy foglalta el.
Gömör vármegyén tiltottam Lorántfit, hogy jegy ruhájának felette megh vetelétül. Jakofiné is Sos Anna aszont eladásátul és szolgabirót kértem ki az jószágnak megh számlálására, mely csak abban maradot. Vagyon relatiója akkorbeli szolgabirónak, melyet megh kel keresni az nemes vármegye prokutolumjában (így!), és ugy tetzik ki, melyik joszágh legyék az az Derencseniéi.
Holmi régi perek vadnak fen, melyek octavát illetnek, azokrul ugy vagyon végezésünk, hogy mint megnyerhetünk benne, vagy perrel vagy alkuvásul valamint valahogy ugy hogy egyenlő kőcségül keressük és egyenlöképen osztozzunk Lorántfi Mihály, Bakos János és feleségem Fövényesi Gal Margit három felé és melynek magva szakadna, edgyikrül másikra szályon, az levelek pedigh Szarmaskoi (így!) Horvat Ferencztűl marattak, melyek Lorántfi Mihályval vadnak, végezésünk olyan vagyon, hogy megh adgya öket, kinek mását. Erős kötes vagyon rula, jászai conventben költ,
Vadnak Körős Maros kőzőt is jószágok, kik közösök voltanak Gal Andrásval, melynek fia Gal Mihály, az én feleségem Gal Estván leánya. Ezek edgyek voltunak.
Körős Maros közöt volt edgyik falujok, Medgyes. Az másik Fővenyes; ezek Gyula táján vadnak, de puszták. Ezeken kívül sok falukban volt jószágh: Keziben, Csabacsudon, Ötvenyesen, Egy haza Kerekiben, Csepregen, Csigatövisen, Otlakon.
Gal Estvánnak Szakmárt is volt háza.
Gal Estvánnak volt két felesége. Az első volt Uyfalusi nemzet, melyet hinak Szilvas Uyfalunak. Edgyik Judith Horvat Miklósné, melyek vadnak leányi unokái. Annak leánya vagyon Galgocz felé Paczalan Kalnay Jánomé, mostan edgyík Ieánya vagyon Nagy Tarkaniban. Az harmadik volt veseny Miklósné, annak fia Estván Erdelyben lakik.
Ersebet második leánya Gal Estvánné az volt Verboczy Jánosné, annak az fia Pál és leánya Judith. Ugyan ennek az elébi urátul vagyon egy fia Horvat Mihály, Erdelben lakik.
Az utolsó feleségétül Gal Estvánnak nem maradot töb gyermeke az felesésemnél Gal Margitnál, az volt Horvat Ferencz leányátul, Horvát Sárátul, mely Horvát Sára volt Derencseny Margit leánya, mely Margit volt Derencseni György leánya. György volt Derencseny Imre bán fia, mely Horvátországban veszet volt Szegenyvára alat fiával edgyüt Pálval, ki akkoron horvátországi bán vala.

II. Genealogia generosi ac nobilissimi viri domini Petri Doboczy.
Petrus Dobóczy filius generosi quondam domini Martini Dobóczy, sacræ cæsareæ regiæque maiestatis præsidii Onodiensis supremi capitanei.
Az szegény attyámnak az szegény anyámtul voltanak négy fiai: György, Ferencz, Péter és András. György és András deficiáltak, Ferencznuk marat három fia: Gábor, Sigmond és Ferencz s két leánnya Örzik és Sára. Nékem Doboczy Péternek három fiaim János, András és Sámuel, az feleségemtül Cseytey Liptay János leányátul, Judittól, kitől születtenek ezen felül meg irt fiaim.
Az nagyobik fiamot megházasítottam, vette el Sáros vármegyéből Roskovány Christoph leányát, Sophiát, kinek vagyon fia Márton és leánnya Mária. Az két fiaim nőtelenek, András és Sámuel.
Az szegény anyám halála után marat vólt jószágunk az annyárul az mint az attyám genealogiábúl ki tetsik. De az én báttyaim, Doboczy György, Ferencz és eőcsém, András elzálogositotanak, kit én sok kőcségemmel s fáradtságommal, némely részét kiváltottam. És azon kívül Csetnek városában szép eőreőgségeket szerzettem magam industriájábul. Ugy mint keő házat feöldével, rétével, kiről levél vagyon. Más házat vettem négy száz forinton, kiben János fiam lakik, feöldével, rétével edgyüt.
Az eőstül marat jószágot Geőmeőr vármegyében, Ratkón és Sztrisben váltottam ki Palatinus uramtúl ezer forinton.
Item Borsod vármegyében Szalonnán váltottam ki pater, jesuitáktúl negyedfél száz forintokon, három házhelly vagyon, és az Kavacson léveő szőlők. Az Küvölgyön az pinezét és mellette léveő szőlőt is pénzen vettem, kiről levél vagyon. Az Nádasban is Bene András szőlője enim, János fiamnak attam volt, de vissza vettem, mivel gongyát nem viselte. Az Kavacson, szalonnai hegyen, egynéhány szőlőbül jár fele dézmája nékem, fele az földes uramé, az mint az attyám genealogiából ki tetzik.
Az töb eőstül marat jószágok, kik zálogban vadnak, azokról vadnak levelek, kitt én attam el, kitt pedig az báttyaim, az levelekből ki foglh teczeni.
Az simonyi jószág kétt karban van elzálogositva Kazay uramnál.
Martony udvarház négy száz forintban, még azon kívül kétt egész házhell van zálogban, egyik M urany házhele, másik Csudó házhele.
Doboczy Ferencz gyermekinek engettem bírni Martonyban Lengyel Jakab fél házhelét és Mesessen is fél házhelet, ki csak enim vólt, de illyen okon hogy jusomat ki nem vettem, hanem olly jussom vagyon most is mint az előtt, migh én bírtam. Azért mezejét, erdejét szabadon élheti morhám és szabad uraságában vagyok most is, azután is fiaim birhattyák szabadossan mint igaz feöldes urak.
Zemplyn vármegyében az attyámrul marat jószág zálogban Keörtvélest Rákoczy Ferencz uram udvarházának elenében, három száz forintban, kiről levél vagyon.
Item Kis Ruszkán egy nemes udvarház helly, de puszta, az is zálogban vagyon két száz forintban, kirül 92levél vagyon, most Bancsy Sigmond uram birja az mint értem.
Az szegény attyámnak Ugocsa vármegyében Daboczon volt udvarháza az falu végén, – nagy keörtvéllyfa volt az ház eleöt, minden pénz nélkül, ot való attyafiak birják, az ki oda menne közületek, keresné ki, szőlő is volt hozzá.
Az feleségem attyárul, Liptay Jánosrúl, és annyárúl, Pogány Margitrúl melly jószág lehetne, Cseytén Liptay Ferencz, az feleségem báttya birta az attyai jószágát, ki ez mai napig is osztatlan. Az feleségem részét Liptay Ferencz fiátul ki kell keresni, egy udvarház vólt, öt zellyér, jó földek, rétek és jó három szőlők. De ezen jószág közös vólna Szent Györgyön lakozó Romhany Judittal, Molitor Sámuelnéval, mivel eő is edgyik attyafiu.
Az feleségem annyárúl, Pogány Margitrúl az Dunán túl Szala vármegyében marat jószág, kit Liptay Ferencz, az feleségem báttya, Szelecsény János uramnak adó arendában atta, az melly ugyan Szelecsény ben lakik. Az feleségemnek az részét is mint Liptai Ferencz vette fel 28 esztendőtől folyvást, kit az fián kell keresni mint tutoron, mivel az attya percipiálta épen az jövedelmet.
Az mi az én eőstűl marat jószágomat illeti, kit Geömeör és Borsod vármegyékben bírok, és kik zálogba vadnak is, mind az szegény annyám elejéről, Derencsény familiárúl szálottanak vólt.
Item az gyulai jószágban kit birok is, kik el is vadnak zálogosítva mind az szegény annyám attyárúl, Feővenyessy Gall Istvánrúl szálottanak. Magam is bátyámmal, Doboczy Ferenczel egynéhány falukat kértünk eő Feőlségétűl, most is kettőt birok Doboczy Ferencz árváival edgyüt, Nagy Iratost s Tompát, az többi zálogban vadnak, kirűl szép levelek is vadnak, ha Isten erőt ád, kiválthattyátok leveleknek continentiája szerint, az melly falukat bírtam azon falusi lakos embereknek levelejébül tudhattyátok mint adósztanak.
Dr. BOROVSZKY SAMU.


Notitia topographica, politica inclyti comitatis Zempleniensis per Antonium ...

Notitia topographica, politica inclyti comitatis Zempleniensis per Antonium ...‎ - Page 268

Antal Szirmay - 1803 - 486 pagesFamilia Beöthy, a qua penes ... Galambos» Ko ver, Balogh, Kassay , et Kovács ...
Full view - About this book - Add to bookshelves ▼
Új lap - 1

 - [ Translate this page ]
Lelesz stb. helységekben csodálkozva tapasztalja, hogy magyarok közt van ugyan, ......1657-ben még egy Lesztár György (alias Kassay) nevű, egyébként itt ...
www.tarnalelesz.koznet.hu/mt%20nepess.htm - Cached
Tudjuk, hogy Bolya a XVII. század közepe óta királyi adományként a nemes Kovács nemzetség tulajdona. 1657-ben még egy Lesztár György (alias Kassay) nevű, egyébként itt idegen nemes 5 jobbágytelkét zálogba adja, tehát a Kovács nemzetség birtoklása ekkor még Bolyán nem kezdődött el.  1703-ban viszont már Kovács András leleszi nemesé, aki jogait érvényesítendő, tilalmazza Bolyán az átjárást. A pusztán a majorsági szántók és a Verő között országút vezetett Lelesz és Pósvár között, ami korábban forgalmas lehetett, mert Sírok felől haladva Pétervására elkerülésével megrövidítette az utat Lelesz és Borsodnádasd felé. Ebben az időben tehát már Bolya a Kovács nemzetség tulajdonában művelt terület volt, majorsági szántókkal. A távolság valószínűvé teszi ekkor is a szállás kezdeteinek kialakulását, de konkrét adataink csak jóval későbbi időkből vannak.A várvédő egri hősök névsora - Bethlen Gábor Hagyományőrség ...

Kassay Lukács egri tizedes, megcsonkult. Korcsolás Máté egri tizedes, a fején sebesült; más sebeket is kapott, és meg is siketült ...
www.bethlenhagyomanyorseg.hu/index.php?action=menu5&sapdir...
[PDF] IV. A REFORMÁTUS KOLLÉGIUM DIÁKNÉVMUTATÓJA

 - [ Translate this page ]


File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
Kassai, Cassai. Casparus. (1612) 76. Stephanus. (1737)3169. (1738)tog ...... Szentlászlai. Samuel. (1619) 233. Szentmártoni, Sz. Mártoni. Johannes ...
adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf3077.pdf

Petri Mór: Szilágy vármegye monographiája /

 - [ Translate this page ]
Kassai György. 1649–1654. Benedekfalvi Ramocsa Mihály. 1650. Dancs deák. ...Szentlászlai János. 1741. Vizkeleti János. 1741. Füredi Kun János. ...
mek.niif.hu/04700/04750/html/93.html - Cached
Gyulafehérvár, az érseki székhely

 - [ Translate this page ]


1658-ban és 1661-ben a szultán büntetõ hadjáratának katonái rombolnak a templomban,..... s pár évre, 1568-ban az unitárius is, mert János Zsigmond fejedelem, .... Elsõ nyomdásza, aki késõbb ferences páter lesz: Kassai András. Jezsuiták ...
www.hhrf.org/gyrke/gyulafehervar.html - Cached - SimilarFile Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
tagból álló városi tanács választotta a Zsigmond királytól 1411-ben kapott privilégium, ...13.1653-1658.Szentlászlai /Kassai/ Balázs esperes./1655-1658...
kiralylajos.extra.hu/.../Nordhungaria%20Informo%202009-09-10%20HUN. pdf
PDF] 


Báró Horváth család levéltára 1340-1954

 - [ Translate this page ]


File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
Kassay Zsigmond fia György záloglevele Vchrcsány Györgynek. 1688. (magyar). ... Kassay György és Bácsmegyey Éva contractusa 1689. (magyar). ...
www.szabarchiv.hu/.../Gyarmathy%20Zsigmond_ Báró%20Horváth%20család%20levéltára%201340-1954.pdf


 1. Scrinia Slavonica, issue: 7 / 2007 — JAKUŠIĆI - PLEMIĆI SLAVONSKOG ...

   - [ Translate this page ]


  by P Sedlák - 2007
  stależ Nikole Joo de Kaszahaza 1645.50 i Dionizija Zechyja iz Rimavske Sece. VFULQLD VODYRQLFD. 44 Stasiewski, Bernhard, Die selbständigen und die mit Rom ...
  www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id...
 2. [PDF]


  JAKUâIûI Y PLEMIûI SLAVONSKOG PORIJEKLA U POVIJESTI SLOVACKE

   - [ Translate this page ]


  File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
  by XY SRWYUGLRSOHPLNHSRYODVWLFHLVORERGHQDYODVWHOLQVWYX9HOLNL
  lakatos) u gradiću Medzev 1639.,49 promaknuću u plemićki i magnatski stależ Nikole Joo de Kaszahaza 1645.50 i Dionizija Zechyja iz Rimavske Seče ...
  hrcak.srce.hr/file/41224 3. A magyar arisztokrácia családi kapcsolatrendszere a 16-17- században

  de consilio praelatorum et baronum nostrorum duximus annuendi et concedendi, ..... ac fidelium servitiorum suorum meritis … te Nicolaum Joo de Kaszahaza...
  archivum.piar.hu/arisztokrata/12rangemelesek.htm - Cached - Similar  A TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

  Kassai János. 15954. Miskolci János. 16064. Egri Kónya Bálint .... 16491. Szürnyei Gergely. 16524. Porcsalmi János. 16682. Fély Dániel. 1725-1729 körül3 ...
  www.freeweb.hu/csutortoki/tiszaninnenilelkeszek.htm
  http://www.totosy.com/index.html
  Magyar nemescsalád

  Pethő János Sopron vármegye főispánja, kassai, komáromi kapitány volt. .... Fia, István, a Magyar Kamara elnöke, 1649-ben megszerezte Vázsonkő (Nagyvázsony) ...
  www.freeweb.hu/andrew77/2003/ncsalad.htm
  Melléklet
  Almássy
  Balassa
  Bánffy
  Batthyány
  Bebek
  Bethlen
  Bocskai
  Cillei
  Csák
  Dessewffy
  Dobó
  Dóczy
  Dragffy
  Draskovich
  Drugeth
  Erdődy
  Forgách
  Frangepán
  Garai
  Grassalkovich
  Guthi Országh
  Hédervári
  Illésházy
  Kállay
  Keglevich
  Kemény
  Kendeffy
  Kornis
  Kőszegi
  Lázár
  Lónyai
  Nádasdy
  Nyáry
  Pejacsevich
  Pekry
  Perényi
  Pethő
  Prónai
  Rákóczi
  Rhédey
  Soós
  Szapolyai
  Székely
  Zichy
  Zrínyi

  © Andre Lowoa     2004     Lágler András ©


Inventarium de operibus litterariis ad res Hungaricas ...

»Postquam accepit dictus excellentissimus dominus generalis in Pootz… ...... KASSAIMICHAELIS György. 1640–1725. De antipodibus, (08. 08. 1677) ...
www.bkiado.hu/netre/Netre_kulcsár/ANNOTATIONES1.htm - Similar
Full text of "Revue des revues; bibliographie analytique, des ...

F. Luterbacher (dans une lettre : 41, 17, 3 *die qui dictus erat'); .... à propos du livre d'Urliclis sur la vie de m Tacile, de Kassai *l)o Tucilo ...
www.archive.org/stream/.../revuedesrevuesbi07pariuoft_djvu.txt - Similar
Transsilvania, sive Magnus Transsilvaniae principatus: olim Dacia ... - Google Books Result

by József Benkö - 1778
Sacri Sermones de Fidei Articulis. /.)Libel- lus de Morte , Refurrecbone & Vita xternâ. <í.) DeProfodia Libri ». ¿ç Liber i. de. re ...
books.google.ca/books?id=vZoOAAAAYAAJ...

Wed, May 13, 2009 12:58:59 PMKassai Bechich
From:
Tibor Breznan  
View Contact
To:dbreznan@hotmail.com; breznan 

Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal - Google Books Result
by Iván Nagy, István Friebeisz - 1863 - Hungary... az I . es 4. osztály vörös udvarában hátulsó lábaÍH arany oroszlán all , elsö jobb lábával kivont Bardot] tartva ; a 2. es 3. osztály kék udvarában ...
Kassai Bechich N. ^hich Tamis I. Gybrgy U56; Í466. ndikló* Adalbert Sandrin Jakab Jái 145«. 1472. r caalidn^ v Márton 1617. ...
www.archive.org/stream/magyarorszgcsal00friegoog/ magyarorszgcsal00friegoog_djvu.txt - Similar pages
Ondrejkovics - O Nás - obsah

Kassai Bechich N. synovia Bechich Tamás 1456 a Gyorgy I. *1456. Bechich Tamás jeho synovia Miklós I. (Mikuláš) 1456, Adalbert 1472, Jakab (Jakobeus, Jakub), ...
www.ondrejkovics-sandor.com/?lg=1&s=84&art=95&comp=&PHPSESSID= f93%20&galb=43 - 95k - Cached - Similar pages

Ondrejkovics - Ondrejkovics Sandor von Szlavnicza

 - [ Translate this page ]Kassai Bechich N. Sohne Bechich Tamás 1456 und Gyorgy I. 1456. Bechich Tamás seine Sohne Miklós I. 1456, Adalbert (Adalbertus) 1472, Jakab (Jakobeus, ...
www.ondrejkovics-sandor.com/?lg=11&s=79&galb=43 - 86k - Cached - Similar pages
More results from www.ondrejkovics-sandor.com »

Veridicus Mercurius

 - [ Translate this page ]Kassai Bechich N. synovia Bechich Tamás 1456 a I.Gyorgy 1456. Bechich Tamás jeho synovia I.Miklós (Mikuláš) 1456, Adalbert 1472, Jakab (Jakobeus, Jakub), ...
veridicusmercurius.blog.cz/ - 246k - Cached - Similar pages
The family of Nagycsepcsényi és Muthnai Vladár-családFerenc óvári és szentmiklósi Pongrácz · Ferenc Pongrácz · Ferenc Vladár (1858-) Ferenc Vladár · Ferenc Vladár · Ferenc Vladár · Ferenc Vladár ...
vladar.eu/tree/index.html - 1k - Cached - Similar pages
http://mek.niif.hu/00300/00355/html/index.htmlhttp://mek.niif.hu/00300/00355/html/index.html

No comments:

Post a Comment