Pages

Friday, April 23, 2010

ERDÉLY RÉGI CSALÁDAI.

ERDÉLY RÉGI CSALÁDAI.
A kőrispataki Kálnoky család.
(Vonatkozással a Mikó és Nemes családok őseire is.)
A közös eredetű Mikó, Nemes és Kálnoky családok legelső őseire nézve az eddig közzétett leszármazási táblák nem egyeztek teljesen egymás között. Ugyanis a XII. században élt Akadás fiának Vinczének ezen táblákon három fiú tulajdoníttatik, Mikó, Egyed és Domokos. Ezek közül Egyedmagtalanként van feltüntetve s Mikótól, Lázár nevű fián kezdődőleg vezetik le a Mikó családot, Domokostól pedig a Nemes és Kálnoky családot. – Míg azonban a Nemes család genealogiája szerint e két család csak a Domokos utáni ötödik nemzedéknél vált volna szét, midőn az 1459-iki hídvégi nemes Bálint egyik fia Mihály a Nemes családot, másik fia Pedig Miklós utóbbinak (Kálnoky nevet felvevő) András fia álal a Kálnokycsaládot alapította volna: eddig a Kálnokyak családfáján az utóbb említett Andrásnak őseiként merőben más keresztnevűeket találunk, mint a Nemes család genealogiájában mutatkozók, fel egészen egy I. Lajos királyunk korában élő Nemes Andrásig, ki tehát chronologice a Vincze unokáinak korába esnék.
Bármily nehéz legyen is ily régi korbeli leszármazási viszonyokat teljes biztossággal kideríteni, most már főkép a Szabó Károly feledhetlen tudósunk Székely Oklevéltárában megjelent oklevelek alapján mégis megkisérthetjük ez ellentétek összeegyeztetését. Ez okmányokból az első ősnek Akadásnak ivadékai három generátión át, tehát egészen Nagy Lajos királyunk koráig megállapíthatók. – Ugyanott mindhárom család elődeire nézve az 1428–86. évekből is találhatunk leszármazási adatokat, sőt mivel ezek némelyike az okmányban szereplőnek atyját is megnevezi, még közelebbre is jutunk a biztos leszármazásnak 1349-ben megszakadt fonalaihoz. Alig egy-két generatió hézaga maradna tehát közben; ha tehát itt a családi traditiók jogosultságát vevén segélyül, az ősök azon neveit, kik a régi családfákon előjönek s diplomatikai adatainkkal nem ellenkeznek, megállapítottaknak veszszük, mindhárom családnak leszármazását Akadástól, az ismeretes első közös őstől, megbízhatólag levezethetjük és pedi a Kálnoky és Nemes családét hézag nélkül, a Mikóét pedig egy, esetleg két generátió hézagával, miként I. táblánkon látható.
I. TÁBLA.
Akadas Siculus de Sebus.; Comes Vincencius vagy Benchench 1252-ben adományúl kapja Zek földét.; István 1 1291.; Domokos 1291.; Nicolaus v. Mikó 1 1291.; János 2 1349.; István 2. 1349.; János 2 1349.; László 2 1349. 1366.; Jakab magister de Hidvég 2 1349. 1366.; János 2 1349.; Mihály 2 1349.; Miklós 2 1349.; Péter 2 1349.; Demter 2 1366.; Nemes Máté de Kalnok.; Mihály. 4; György. 4; Demeter 3 1428, a kőrispataki Kálnoky család törzse. Lásd a II. táblán.; László 3 1428.; Nemes Bálint 4 1459. a hidvégi Nemes család törzse.; valamelyiköknek fia esetleg unokája: Mikó de Hidvég. 5; Lőrincz 5 1476. 1479. 1486. (Erdő-Szt-Györgyi Medgyes Márta, a Balázs leánya 1486.); István 5 innen a hidvégi Mikó család.
images/1891-92xw143.jpg
Felvilágosító megjegyzéseink ide vonatkozólag a következők:
1. Az 1252-iki adománylevélben Vincenciusként, s 1291-ben már magyarosítva Benchenchként előforduló Comesnek fiai István, Domokos ésMikó 1291-ben örökbevallást tesznek Bothteluk nevű birtokukra nézve, mely a körülírás szerint a mai Benczencz falunak felel meg Hunyadmegyében. Ebből látható, hogy a régi genealogusok tévesen írták Vincze egyik fiáúl Egyedet, István helyett. E tévedés talán onnan eredhetett, hogy az 1291-iki okmány a birtok körülírásánál megemlékezik Egidiusról, mint szomszédról, ki azonban nem Vincencius vagyis Benchench, hanem egy bizonyos Leustachius fia volt. Az okmány téves olvasása csúsztathatta tehát be az Egyedet, kit aztán magvaszakadtként jelöltek, Vincze fiai közé.
2. Vincze három fiának gyermekeit felsorolja az 1349-iki okmány, mely a küküllői kerületben fekvő Sombur, Gerebench és Arapatak határainak megjártatásáról szól, s melyben a határjártatók atyjai közül Domokos és Mikó névszerint meg is vannak jelölve, ellenben a harmadik ágból származó János és István unokatestvéreknek atyja ugyan nincs megnevezve, de hogy ez az 1291-iki István lehetett, az a megelőző jegyzetben tárgyalt okmányból világos. – A most említett határjártatók közől Jacobus magister de Hyduegy még 1366-ban is élt egy Demeter nevű fivérével együtt, ki az 1349-iki határjáratáskor (talán zsengébb koránál fogva) még nem szerepelt. – 1366-ban ezen Jakab és Demeter testvérek Oltszemen és Málnáson fekvő birtokaikba iktattatnak be, s Nicolaus de Hyduygh fiainak mondatnak; miből látszik, hogy a Nicolaus és a magyaros Mikó név egymás helyett használtatott. Azt pedig, hogy a szóban forgó két fivér csakugyan a táblánkon megjelölt Jakab és Demeter, az 1291-iki Miklós vagy Mikó fiai voltak, nem pedig esetleg ennek Miklós fiától való unokái: kétségtelenné teszi a Szabó K. idézett munkája 72. lapján olvasható 1366 julius 17-iki okirat, melyben mellettök unokatestvérük László is, mint a Domokos fia, van megemlítve.
3. Kálnoky Nemes Máté fia László és Demeter az idézett mű 1428-iki oklevelében említtetnek. Az ugyan nem tünik ki a szövegből, hogy ezen Nemes Demeter szintén a Máté fia volt-e, de nincs is kizárva; s ezért azon tekintetnél fogva, melyet fennebb a régi családfák hagyományos adatai iránt érintettünk, táblánkon így tüntettük fel, s ezen Demetertől folytatjuk tovább II. táblánkon a Kálnokyak családfáját. Így aztán az említett Mátét a régi családfákkal egyezőleg István fiáúl téve, a származási sorozat felfelé egészen ezen Istvánig teljesen megegyező a Kálnokyak régibb családfáival; csak ezen túl van eltérés, a mennyiben az eme családfák élén álló Andrásnak, ki I. Lajos korában élt volna, az oklevelek adatai folytán el kell esnie.
4. A hídvégi Nemes család eleire vonatkozólag az eddig is ismeretes leszármaztatás összhangban van az idézett oklevelek adataival, s egy Szabó K.-nál közölt 1479-iki periratban ízről-ízre megerősíttetik.
5. A hídvégi Mikó családot illetőleg, az ennek régebbi családfáin látható I. Istvántól felfelé eltérés van; a mennyiben a családi hagyományok szerint ennek atyjául tett Lázárt az oklevelekben sehol sem találjuk, legkevésbbé az 1291-iki Miklósnak vagy Mikónak fiai sorában, kiknek koráig különben chronologice fel sem érhet. – Aligha tévedünk tehát, midőn itt is névcserét sejtünk, s a Lazarus helyett Laurentiust teendőnek, vagyis azon Lőrinczet, ki Szabó K. Oklevéltára 223. lapján 1476-ban Nemes Mihálylyal ügyvédet vall, a 231. lapon látható 1479-iki okmány szerint pedig «Laurentius filius Mikó de Hidwegh»-nek neveztetik, s kinek neje egy 1486-iki okmány szerint (259. lapon) Erdőszentgyörgyi Medgyes Balázs leánya, Mártha vala. – Ezen Lőrincznek atyjáúl, a mint láttuk, Mikó (= Miklós) van megjelölve, de a chronologia nem engedi ezt az 1349-iki Miklóssal azonosnak vennünk, mert ha nem is két, de legalább egy generátiónak közbe kellett esnie. Azt tehát, hogy ezen Mikó, kinek fia az 1476–86-iki Lőrincz volt, az 1291-iki Mikó hat fia közül melyiknek volt fia vagy unokája, az eddig ismert adatokból megállapítani képesek nem vagyunk. – Különben a Mikó család már ezen korban több ágazaton is el lehetett terjedve, mert csak a Szabó Károly által közölt oklevelek is említik 1476-ból Mikó Benedek és Pétert, 1506-ból Mikó Mihályt stb., kik a családfákon élő nem jönnek.
Ezek után lássuk a Kálnokyak családfáját az I. táblán látható Demetertől kezdve, lehetőleg teljesen; ez sok erdélyi családra nézve érdekkel bir, minthogy az eddig közlöttekből a család nőtagjai többnyire ki voltak hagyva, s e miatt a kapcsolatos családok genealogiájával foglalkozók számtalan nehézségbe ütköztek. – Sajnos, hogy a nemesi ág legújabb nemzedékéről nincsenek adataink.
II. TÁBLA.
Kálnoky Demeter 1428. Lásd az I. táblán.; Borbála. (Karácsonfalvi Jánosy Antal).; András 1459.; Mihály.; I. Bálint 1506.; Péter 1552 főkapitány (Burcia Apor Klára).; II. Bálint 1560. 1566. 1567. 1586. (Petky Anna, a dersi Petky János canc. leánya).; Tamás 1566. 1567. 1586. Lásd a III. táblán.; I. János 1612 háromszéki főkirálybiró. (Sárfalvi vagy sófalvi? Károly Katalin az István leánya Bethlen Sárától).; Druzsa. (a. Kemény János). (b. Basa Tamás).; Anna 1624. (a Halmágyi István). (b. Basa N.).; Bálint † 1627 aug. 4.; István 1631 miklósvársz. alkirálybiró. 1639-ben osztozik. (Béldy Anna a Kelemen leánya).; Kata. (a. rosályi Kun István). (b. Csáky László).; Zsuzsa † 1706. (Mikes Kelemen).; Sámuel 1686 háromszéki főkirbiró, kincstartó, tartományi főbiztos, 1694 erdélyi udv. canc., 1697 apr. 2. óta gróf † 1706. (gr. Lázár Erzsébet † 1709).; Adám 1705 csiki főkapitány † 1719. (Mamucca della Torre Mária).; Anna. (Lugossy Ferencz).; Zsófia. (Boldogfalvy János).; Hedvig.; Borbála (br. Apor Péter).; Ágnes (gr. Ferrati Bertalan).; Zsuzsánna apácza†.; Antal lovassági tbk. (simonyi és vársányi Simonyi Jozéfa).; Tamás a porosz háboruban mint kapit. †; Sámuel a porosz háboruban mint ezredes †; József az ugynevez. török. (ürmösi Maurer Julia).; Katalin. (gr. La Mezano de Salins).; Domokos. (Kendeffy Judith).; Judith (gr. Petky Istv).; Teréz. (Szalkay István).; N. (Mezeyné).; Jusztina. (br. Jósika Zsigmond).; Lajos tordai főisp. 1786. (gr. Blumegen Elonora).; Ádám sz. 1784 † 1820. (Tkalecz Katalin sz. 1796 † 1875).; Mária. (cs.-sz.-domokosi Sándor Mihály).; Éva (a. s. szentiványi Henter Ferencz). (b. László Gerg).; Henrik. (gr. Engl Mária-Anna).; János † 1833. (br. Jósika Borbála sz. 1789 † 1863).; Jozéfa. (báró Mattencloit).; Dénes sz. 1814 † 1888. 1847 felsőfeh. főispán.; Julia † 1867. (a. ürmösi Maurer Mihály). (b. gróf Haller Lajos).; Francziska † 1846. (schütt- és altenburgi Seethal János).; Eleonora sz. 1809 † 1845.; György sz. 1810 † 1844 százados. (gr. Haller Anna sz. 1815 † 1878 mint br. Szentkereszty Zsigmondné).; Pál sz. 1814 † 1881.; Jozéfa sz. 1816 † 1866.; Imre sz. 1822 † 1886.; Bódog sz. 1824 őrnagy. (br. Brees-Chrostin Ludmilla).; Gusztáv sz. 1799 † 1884 főhadnagy. (gr. Schrattenbach Izabella sz. 1809 † 1875).; Bódog †; Zsigmond ezredes sz. 1828 † 1872.; Sándor vezérőrn. sz. 1830.; Krisztina sz. 1831 † 1877. (gr. Stolberg Günther sz. 1820).; Gusztáv altáborn. külügyminister sz. 1832.; Ilona sz. 1835. (gr. Sylva Tarouca Ágost sz. 1818 † 1872.); Szidonia sz. 1837 † 1870.; Béla sz. 1839 † 1880. lovaskapitány.; Gizella sz. 1840. (br. Wiedersperger Ede sz. 1835 † 1882).; Adél sz. 1843. (a. gr. Waldstein János sz. 1809 † 1876. b. hg. Sabran-Pontives Eleazar sz. 1840).; Hugo őrnagy sz. 1844 (gr. Dietrichstein-Mensdorff-Puilly Mária sz. 1858).; Mária apácza sz. 1850.
images/1891-92xw144.jpg
III. TÁBLA.
Kálnoky Tamás 1566. 1567. 1586. Lásd a II. táblán.; Benedek 1612 nótáztatik.; Mihály 1639. szül. Alsó-Csernátonban s magát Száraz Ajtai előnévvel irta. 1649 miklósvársz. üln. 1660 csiki főkapitány. (alsó csernátoni Domokos Katalin).; László 1639. (Becsky Mária 1651).; Anna. (a. albisi Bod Lukács) (b. tamásfalvi Tury Ferencz).; Farkas 1656 kormánytanácsos. (Keresztesy Judith).; Bálint 1678 nótáztatik.; Péter 1704 csiki főkapitány.; Tamás. (Balogh Erzsébet).; Miklós.; László. (Rétyi Katalin előbb Tompa Miklósné).; János. (Boér Zsófia) †; Éva. (Farmantin kapitány).; József 1704 † 1711.; Teréz. (a. Kendeffy László). (b. Székely Mihály). (c. kenyérmezei Mezey György).; Kata. (Fekete Mihály).; Krisztina. (a. Barabás Péet). (b Zámbler Szaniszló).; Anna. (s. szentiványi Henter Dávid).; János 1715. (Domby Anna).; Mihály 1711–1727. (Sarmasághy Krisztina).; Erzsébet (kilyéni Székely Zsigmond).; Antal. (angyalosi Forró Terézia).; Ferencz.; Sándor tábornok. (Lovász Klára) †; Ernesztina-Anna. (Erencz kapitány).; Krisztina. (illyefalvi Biális János).; Ilona. (Boér Ferencz).; Zsuzsa (Rápolthy András).; József. (a. Szacsvay Erzsébet) (b. Székely Anna) melyiktől?; Klára. (Hatolykai Pócsa Sámuel).; Róza (Mikó Pál).; Sándor.; Károly.; András.; József.; Karolina.; Erzsébet.
images/1891-92xw145.jpg
KIS BÁLINT.

No comments:

Post a Comment