Pages

Monday, April 26, 2010

Abaúj-Torna vármegye nemeseinek összeírásai -Abaúj-Torna vármegye nemeseinek összeírásai -‏
From:
Tibor Breznan (dbreznan@hotmail.com)
Sent:
November 13, 2009 11:44:53 AM
To:
dbreznan@hotmail.com
Kassay János. Kazinczy Gergely és Márton 1. Szappanos Jakab. Kádas Mihály 1. ...... Bacsa György 12 d. Bacsa Márton 18 d. Monos János 30 d. ... csaladkutatas.extra.hu/html/abauj-torna_vm_nemesek.html - Cached

CSALÁDTÖRTÉNET.
Abauj- és Tornavármegye nemeseinek összeírásai
Mindinkább távolodunk azon időktől, midőn a nemesi rend, mint külön társadalmi osztály a maga kiváltságaival, előjogaival fennállott s mig lassanként a régi nemesi családok ivadékai kezdik feledni őseiket, addig a történelem a multak hű őreként virraszt mellettök. A nagy átalakulások a nemességet beleolvasztották a többi osztályokba s a mai viszonyok között szinte csodálkozva nézzük, hogy kiváltságos állását oly sokáig fenn tudta tartani. Mert bizony régente a nemesség képviselte a nemzetet; a politikai és társadalmi életben egyaránt ő vitte a vezérszerepet. Vele szemben a jobbágyság nagy tömege - mint másutt is - csak szolgasorsban élő néposztály volt s a közéletbe nem folyt be. Csak akkor jött számba, ha megadóztatásáról, terheinek kirovásáról volt szó. A nemességen kivül csupán a polgári osztály érvényesült; de csak városa életében, melynek falai közé zárkózva féltékenyen őrizte szabadalmait. A nemesek felsőbbségét és vezetőképességét biztosították kiváltságos jogai. Werbőczy István Hármaskönyve szerint ezen kiváltságok négy fő pontba foglalhatók:
1. A nemes ember előzetes megidézés nélkül le nem tartóztatható.
2. Csak királya hatalma alatt áll.
3. Ment mindennemű adózástól.
4. A "ius resistendi" értelmében alkotmányellenes királya ellen fegyvert foghat. Mindezzel szemben csak a honvédelem kötelezettsége hárul reá.
Ezeket az állapotokat a kor szelleme hozta magával és tartotta fenn. A haladó idővel azonban a nemesség lépésrőllépésre kénytelen volt a fejlődés egyre hatalmasabb hullámverései alatt többet és többet feladni régi kiváltságaiból. Le kellett mondania 1687-ben az "ius resistendiről s a közteherviselésből is egyre fokozottabb mértékben kellett kivennie a maga részét; mig végre megérett az idő, mely kiváltságai fölött meghúzta a lélekharangot. Valamint az ország sorsának intézése az országgyűléseken, épen ügy a vármegyei élet irányítása a vármegye közgyűlésein a nemesség kezében volt. Vármegyei tisztviselő is csak nemes ember lehetett. Ezért nemcsak tisztán genealógiai szempontból, hanem vármegyénk múltjának teljesebb felderítése szempontjából is kívánatos az itt élt nemes családok megismerése. E tekintetben kiváló szolgálatot tesznek a különböző nemesi összeírások, melyek vagy adókivetések, nemesi felkelések szervezése, vagy hivatalosan elrendelt nemesi nyomozatok alkalmával készültek. Ez utóbbiak csak a XVIII. században kezdődnek. Az alábbiakban különböző korszakokból néhányat be fogunk mutatni a nemesi jogok fennállásának utolsó idejéig úgy Abauj-, mint a régi Tornavármegyéböl. Ezzel módot fogunk nyújtani annak a megállapítására is, hogy a különböző korszakokban nőtt-, vagy fogyott-e vármegyénkben a nemesek száma s mely családok tűntek el akár kihalás, akár elköltözés miatt megyénkből. Abaujvármegye nemesi összeirásai. Az első abaujvármegyei nemesi összeírás, melyet felfedeznünk sikerült, 1646-ból való; tehát azon időből, mikor a tömeges nemesítés már javában folyik. Kár, hogy nem áll rendelkezésünkre korábbi jegyzék, mely a vármegye legrégibb, törzsökös nemeseit külön is bemutatná. Mindamellett ez is nagy becscsel bir, mert külön adja a birtokos és külön az armalista nemeseket; még pedig amazokat járásonként, ezeket még községenként is. Szembetűnő ezen összeírásban a névsor gazdagsága. Nem csalódunk ha azt mondjuk, hogy
az országban aligha van sok olyan vármegye, mely kiterjedéséhez arányitva a XVII. században annyi nemest számlált volna kebelében, mint Abaujvármegye.
I. Az 1646. évi nemesi összeírás
I. Birtokos nemesek:
1. Csereháti járás. 1) Baxy Mihály özv. Bárczay Jánosné özv. Báthory Miklósné özv. Báthory Zsigmondné Bech Miklós Bory György Fráter Pál Fáy Gábor özv. Fáy Istvánné Fáy János Fuló János árvái Fuló Miklós Horváth (Jászay) András Horváth (Vajdai) András Horváth (Vajdai) György Horváth (Szemerey) Pál Jánoky Mihály Koczárdi György Kun György Kun István Lenkey György árvái Máriássy István Monaky György Osváth István Palágyi István Petneházy János Pincz Gergelyné Putnoky Mihály Szemere György Szemere János Szemere Pál Szirmay Péter Torma Pál Vécsey Sándor Vendéghy Tamás.
2. Füzén járás. -) Balay István Barkóczy László Deweny István Erős Sándor özv. Forgách Miklós grófné özv. Forgách Zsigmond grófné özv. Horváth (de Kissevits) Mihályné Ispán Ferencz Kékedy Balázs Lónyay Zsigmond Meszty György Molnáry Gergely Mosdózsy Imre Nádasdy Ferencz Olchváry András Oroszlány Mihály Szilly György Tatay György 1) Fáy János szolgabiró járása. 2) Olchváry István szolgabiró járása.
3. Kassai járás.
1) Abbaffy Márton Árokszállásy Bálint Asgutty János Bárczay Ferencz Bárczay Sámuel és György özv. Bégányi Ferenczné Bodoni Mihály Bornemissza (Szendrői) János Czobor Imre Czykó Pál Farkas alias Szabó István Getsey Ferencz Getsey Pál Görgői György Gyarmathi János Győri István maradékai Gyulaffi László Horváth István (Mladesevits) Kewiczky János Kormos Ferencz Madár István Meszty György Némethy Király Mátyás Priny Gábor özv. id. Priny Györgyné Priny Imre Priny Zsigmond Putnoky János özv. Semsey Lászlóné Semsey Sándor Sztrucz Ferencz Székelly (de Nagyida) András Tarchay György Tárkány István Vass Mihály Várady Pál Várady Péter Veseny Mózes Vesselényi Ferencz gróf. 4. Szikszói járás. ") Barna Ferencz Becskereky György Bekény János Chernél György Csáky István gróf Czeke Györgyné Czeke Péter árvája Czeke János Farkas (de Gibárt) György Fuló István Girincsi Mátyás és László Göbel István Hamvay Péter Horváth András Horváth Ferencz Horváth (de Felsőméra) István Horváth János Ibrányi Ferencz Irsai András Kátay Ferencz özv. Kátay Györgyné özv. Keglevits Miklósné Keresztes János Kinissy János Kormos István Kornis (de Ruszka) Ferencz Lánczi Gergelyné l) Getsey Ferencz szolgabiró járása. 2) Gibárti Farkas György szolgabiró járása.
Nagy Mihály Pongrácz Kristóf Puky Péter Rákóczi Pál gróf árvái Szalkay György Szalkay István Szegedy Gergely Szepessy István Szuhay Gáspár és Mátyás Ternyey György Zákány András. II. Armalista nemesek. /. Csereháti járás. Alsószend. (Senki) . Bakta. Csök Mártonné Vadászi István. Bérét. Csathó Mihály Kardos Mátyás Salygodi Miklósné Szemerei András Vadászi Istvánná. Buzita. Csabay István Farkas Péter Kovács János. Bútkos (Büttös) . Philepp János Thott Mihály. Csenéte. Beké Bálint Kis Mihály Széli Miklós. Demecser. (Senki) . Felsőgagy. Nagy György Panthos György Vatay György. Felsöszend. (Senki) . (Senki) . Felsönovaj. Fulóhércs. Nagy Mózes Torma Pál Vas Pál. Gagybáior. Kelemen János Kovács Ferencz Uza Bernhárd. Jászó. Alpháry János Asztalos András Balogh Mihály Boghdáni István Dániell Deák Egress Márton Filiczki András György Deákné Imreh Deák Kézsmárki Mihály Marussi András Medar György Petrakowit Pál
Posony Mihály Szabó András Színi János Thamaskó Mátyás Thamaskóné Trotnmbitás György. Kupa. Aszalai István Balayné Berzi Jakab Demjén András Dobai András Farkas János Farkas Pál István János Kuppay György Kuppay István Kuppay Pál Palássti Gergely Rácz István Szabó Péter. Litka. Beké János. Pamlény. Pamlényi Gergely Pamlényi István Pamlényi János. Papi. (Senki) . Petri. Nagy János. Peder. Pederi János Pederi Miklós Réphási Mihály Székely Gergely Volya Mihály Zsarnai Mátyás. Selyeb. Veresmarti Péter. Somodi. Balassa Gergely. Szála. Bakó Mihály Bakó Pál. Szászfa. Almási György Berczeli Pál Csenik Péter Isza János Pap Márton Ragályi Adrás. Szemere. Hegymeghi Zsigmond Horváth Pál Peczell Imre Szemerei Márton Vajda Miklós. Szcpsi. Abaffi Márton Almássi György Angocz Pál Borbély Mihály Bresznay András Búzás István Caszai István Csizmadia György Csörghe János Fodor Andrásné Gerecz János. Gönczy István Görgei István Deák
Herke István Nikházy János István Deák Nyerghes István Komáromy Mihály Nyerghes János Korocz István Nyerghes Mihály Kovásznay Györgyné Rácz György Kovásznay János Réthi György Kozma Gergely Rubely Mihály Kozma János Szabó András Lakatos György Szabó István Lakatos István Szabó Kérész István Mangocz János Szűcs György Mészáros Mátyás Szűcs Mihály Mihály Deák Szűcs Pál MolnárfAndrás Varannay András Molnár Máté Vargha Pál. Nyarssy Miklós Szöled Nikházy Gergely (Senki) . Nikházy István
Dr. Czobor Alfréd. (Folyt, köv.)
A Torna-vármegyében kihirdetett czímeres nemeslevelek.
Aki nemesség- és czimeradományban részesült, tannak nemeslevelét azon vármegye közgyűlésén, amelynek területén élt, ki kellett hirdettetnie, ha azt akarta, hogy az illető vármegye nemeseinek pecsétes lajstromába felvétessék s ott nemesi jogait gyakorolhassa. A kihirdetést - mely az adományozás után rendszerint egy-két éven belül megtörtént - belefoglalták a jegyzőkönyvbe s a czímereslevél hátlapjára, rendesen alul a pecsét felfüggesztésére szolgáló felhajtott részre is reávezették. Ez utóbbin a kihirdetés helye, éve, napja és a kihirdetést végző tisztviselő neve áll; a jegyzőkönyvben pedig a fő- és társszerzők nevei, többnyire az adományozó uralkodó neve, a czímereslevél keltezésének helye és ideje van feltüntetve. S épen ez a fontos. Mert megeshetik,
hogy az eredeti armálison akár az impetratorok vagyis a nemességszerzők nevein, akár a keltezésen kaparások észlelhetők. Ezen az alapon a czímereslevél hamisnak, vagy legalábbis gyanúsnak tűnhet fel; holott a kaparás az író hibájából is keletkezhetett. Ilyenkor a czímereslevélre vezetett kihirdetés útbaigazítást nyújt, mely megyében és mikor lett az armalis kihirdetve. A megfelelő vármegyei jegyzőkönyvek azután megadják a választ, vájjon az impetratorok nevei, vagy a dátum azonosak-e vagy sem. Alább a Torna-vármegyében 1) 1569-től, vagyis azon évtől kezdve, a mikor e vármegye fenmaradt jegyzőkönyvei kezdődnek, egészen 1720-ig kihirdetett nemeslevelek következnek, közben megszakítással, mert - sajnos - az 1670-1687 terjedő jegyzökönyvek nincsenek meg. Abonyi Mátyás; fel.: Kovács Margit; fiai: István, Gergely és János; leánya: Kata. Berentes Péter és István. - 1. Lipót, Neustadt, 1668 márcz. 15. Kh. 1668 máj. 30. (Feria quarta proxima post Dominicam SS. ét I. Trinitatis.) (1668. 341.)
2) Adamus Pál 1. Szatka. Agyagos János; fel.: Bodó Kata; fia: István. I. Lipót, Bécs, 1677. okt. 27. Kh. 1678. máj. 4. (1678. 1. és 2.)
Almássy Literati (de Almás) István alias Bakó; fel.: Pap Judith. Szabó Márton és fel.: Kovácsy Erzsébet s fiaik: János, István és Márton. Kh. 1609. (1609. 72.)
Almásy 1. Lippay alias Almásy. Angyal György 1. Tóth András. Arday alias Kovács András és testv.: Márton és István. Kh. 1628 nov. 20. (Feria secunda post festum B. Elisabethae Viduae.) (1628. 172.)
Aszalai Pál 1. Pap alias Zdobay György. Attya alias Szabó 1. Szabó alias Czecze. Ágosthon András 1. Kúra alias Föl-Némethy. ')
Az Abaujvármegycben kihirdetett nemeslevelek jegyzékét Csorna J. közölte monographiája függelékében. - Torna-vm. levéltárának a legújabban történt rendezése tette lehetővé anyagának felkutatását s így ezen jegyzék összeállítását is. 2) Kh. = Kihirdetve. - A zárójelbe tett számok a megfelelő közgyűlési jegyzőköny év- és lapszámat jelentik. 5
Ádám István; fel.: Celle Anna; fiai: István és György; leánya: Zsófia; testv.: György. Wien, 1635. máj. 16. Kh. 1635. jun. 13. (1635. 205.)
Árvay János 1. Dömötör András. Baczó Mihály; fel.: Elek Anna; testv.: István, András, Péter, György és János. Kh. 1630. jun. 25. (Feria tertia post festum S. Joannis Bapt.) (1630. 182.)
Baghy Mihály; fel.: Anna; testv.: Albert és Mihály. Kh. 1633. ápr. 13. (1633. 201.)
Bajusz Gálszéchy Tamás 1. Terney István. Bak János, István, Péter és András. Wien, 1636. fehr. 1. Kh. 1636. ápr. 9. (1636. 210.)
Bakos alias Palozosi András vagy János; fel.: Száz Zsófia; fiai: Mátyás és István; testv.: István és ennek fel: Dobos Anna. Kh. 1660. máj. 10. (Feria quarta post Dominicam Jubilate.) (1666. 266.)
Bakó alias Kovács János. Nyársy (de Szebeny) Miklós. Wien, 1635. decz. 19. Kh. 1636. okt. 25. (1636. 213.)
Bakó 1. Almássy Literatus alias Bakó. Bakó alias Szabó 1. Gáll alias Oláh. Balogh János; fel.: Lengyel Kata. I. Lipót. Wien, 1665. aug. 28. Kh. 1665. decz. 16. (1665. 257.)
Balogh János 1. Kovács alias Golniczay. Balogh Lukács 1. Hunyady Ferecz. Balogh Pál; fel.: Pogonyi Anna; fia: Pál; leányai: Erzsébet és Klára. I. Lipót. Wien, 1698. okt. 15. Kh. 1699. márcz 14. (1699. 732. és 733.)
Balogh Tamás; fel.: Pap Ilona. Borsody András és fel.: Molnár Anna. Bécs, 1636. márcz. 11. Kh. 1636. jul. 14. (1636. 212.)
Balásdedk Jakab; fiai: István és András; leányai: Kata és Anna; testv.: Tamás; rokona: Barkay Tamás. Wien, 1633. aug. 20 Kh. 1634. máj. 3. (1634. 203.)
Baranya Tamás; fel.: Labo Anna; fia: András és ennek fel.: Zsuzsanna; nagybátyja: Bertalan. III. Ferdinánd. Wien, 1651. márcz. 12. Kh. 1651. nov. 16. (1651. 175.)
Baranyay alias Horváth (de Szancha) Péter; testv.: István. Pozsony, 1638. - 24. Kh. 1638. ápr. 14. (1638. 220.)
Baranyai alias Szabó Tamás; fel.: Ballá Zsófia; fiai:
Péter és András; leánya: Anna; testv.: Gáspár. III. Ferdinánd. Wien, 1652. márcz. 6. Kh. 1652. decz. 19. (1652. 196.)
Barato György 1. Kiss Miklós. Barbcly Tamás 1. Demeter György. Barlogh István; fiai: János, Péter és András; testv.: Magyar István és János. Szaradi alias Kys János. I. Lipót, 1659. márcz. 11. Kh. 1659. decz. 30. (1659. 23.)
Barkay Tamás 1. Balásdeák Jakab. Bartha Pál és Gergely. Kh. 1634. febr. 10. (Feria quinta post festum B. Dorotheae Virg. ét Mart.) (1634. 203.)
Bartók (de Görgő) Márton, János és Mihály. Kh. 1619. aug. 3. (1619. 130.)
Bartus Gergely, Pál, György, Albert és István 1. Visontai Gáspár. Batha (v. Bathla) István és testv.: György. Wien, 1636 febr. 1. Kh. 1636. ápr. 9. (1636. 210.)
Baxa Gergely, Philep János és Funit Miklós. I. Lipót, Wien, máj. 29. Kh. 1658. szept. 19. (1658. 269.)
Bebek alias Nagy Márton. Farkas Péter és Benyő András. III. Ferdinánd. Wien, 1640 ápr. 13. Kh. 1643. ápr. 15. (1643. 56.)
Bene Gergely, István, Péter és Pál 1. Szabó András. Bem (de Szikszó) Mihály; fel.: Szűcs Zsófia; fia: György. II. Ferdinánd, Wien, 1632. jun. 10. Kh. 1643. nov. 9. (1643. 76.)
Benics András 1. Tóth András. Benchik István; fel.: László Kata; testv.: János, István és másik János. Szép János és fel.: Benchik Dorottya s fiai: István és Mihály. III. Ferdinánd, 1654. jul. 2. Kh. 1655. nov. 18. (1655. 244.)
Benyő András 1. Bebek alias Nagy. Beredz Barnabás és fiai: Márton, Tamás és Demeter. III. Ferdinánd, Wien, 1641. decz. 31. Kh. 1642. okt. 29. (1642. 47.)
Berentes Péter és István 1. Abonyi Mátyás. Berky György és István 1. Kozla István. Berndth István, János és Mihály 1. Fazekas István. Bertha Gergely és János Kh. 1636. ápr. 9. (1636. 210.)
Berzy Gergely; testv.: Miklós, István, Antal, másik Miklós, Albert és ennek fia János. Kh. 1634. jun. 14. (Feria quarta post Dominícam SS. ét I. Trinitatis. (1634. 204.)
Bezdar György 1. Szatka János. Bíró Gergely; fiai: Márton és István; Márton és fel.: Tösér Dorottya s fia: Gergely. I. Lipót. Wien, 1663. jan. 23. Kh. 1665. ápr. 14. (1665. 236.)
Bodnár János és György. I. Lipót, Bécs, 1677. okt. 30. Kh. 1678. máj. 4. (1678. 1.)
Boghdáni István 1. Rubel Mihály. Bor István és testv.: Miklós, János, Pál és Mátyás. Sopron, 1635. febr. 3. Kh. 1636. jul. 14. (1636. 212.)
Borsody András 1. Balogh Tamás. Bosnyák Pál és testv.: Ferencz, Mihály, István és Miklós. Szabó György. I. Lipót, Wien, 1663. márcz. 6. Kh. 1664. márcz. 12. (Feria quarta post Dominicam Reminiscere.) (1664. 190.)
Bothgal János; fel.: Szabó Dorottya; fiai: Miklós és János; testv.: György. Liptay János. Wien, 1632 decz. 10. Kh. 1636. okt. 1. (1636. 213.)
Bralla István 1. Hotta György. Breznai György és Mihály 1. Orbán Jakab. Buday István; testv.: György, János és Péter. III. Ferdinánd, Pozsony, 1649. máj. 16. Kh. 1650. szept. 13. (1650. 133.)
Bujdosó alias Nagy-Alberth István és fel.: Fajgel Erzsébet; leánya: Sára. I. Lipót, Wien, 1698. febr. 18. Kh. 1698. decz. 9. (1698. 712.)
Bűmet Tamás. III. Ferdinánd, Wien, 1652. jan. 12. Kh. 1652. ápr. 18. (1652. 186.)
Búza (de Diószegh) István; fel.: Borbélyi Anna; fiai: Imre és István; leányai: Dorottya és Judith. Szőke György és Borbély Judith. Regensburg, 1636. okt. 20. Kh. 1637. márcz. 18. (1637. 214.)
Chákány András 1. Hotta György Chimár János 1. Tihemeri alias Szekér. Chiszár János és testv.: István, Palló Mátyás, Stanimér Márton. Pászthory György. Szemes András. Vendéghy János.
III. Férd. Regensburg, 1653. decz. 4. Kh. 1654. márcz. 12. (1654. 209.)
Chiszár /. Horváth alias Chiszár. Choturnay István 1. Darahoczy György. Cristan András; fia: Mihály; fel.: Gencz Erzsébet. Dobzó András és fel: Cristan Erzsébet. Pozsony, 1659. nov. 19. Kh. 1661. febr. 16. (1661. 79.)
Cristan János; leánya: Kata; testv: István. III. Férd. Wien, 1653. márcz. 9. Kh. 1653. decz. 4. (1653. 206,)
Csató Demeter és fiai: János és György. - Bethlen. Kh. 1626. máj. 6. (1626. 160.)
Csattos Demeter és testv.: János, Gergely, Gáspár, Márton, Lukács és Bazil. Kh. 1628. nov. 20. (Feria secunda post festum B. Elisabethae Vid.) (1628. 172.)
Csákány András 1. Hotta György. Csedraky (de Ováry) Péter, Mihály, András, Pál és Ferencz. III. Ferdinánd. Wien, 1654. okt. 1. Kh. 1655. szept. 30. (1655. 240.)
Cseh (ifj.) János; testv.: Lörincz, János és András. Kh. 1633. febr. 16. (1633. 198.)
Cserepi György; fel.: Töt Erzsébet; fia: György; leányai: Kata és Anna; testv.: Nagy alias Cserepi Mihály ennek fel: Isoo Kata és fiaik: Mihály és János. I. Lipót. Neustadt, 1668. ápr. 17. Kh. 1668. jun. 2. (1668. 324.)
Cserney 1. Petrács alias Cserney. Csizmazia Márton 1. Smagai Bálint. Csizy Pál; fel.: Pap Ilona; fiai: János és György; testv.: Lukács és ennnek fel.: Szany Ilona s fiaik: György, Mihály és István. Kh. 1633. nov. 16. (1633. 203.)
Csorba György és fel.: Kata; rokona: Sys Bálint. Kh. 1632. máj. 5. (Feria quata prox. post festum Inventionis S. Crucis.) (1632. 193.)
Csűre (de Gömör) István; testv.: János és Zsófia-I. Lipót. Wien, 1662. ápr. 2. Kh. 1662 szept. 18. (1662. 149.)
Czabay Gergely és testv.: István; fel.: Erzsébet. Kh. 1629 jun. 20. (1629. 175.)
Czattky János 1. Ungha András. Czeglédy Balázs szendröi várnagy; fel.: Farkass Anna;
unokája: János; testv.: Máté, Márton, István, János és Jakab. Wien, 1631. ápr. 10. Kh. 1631 jun. 18. (1631. 190.)
Czeldner Dániel 1. Hűlik György. Czibere János 1. Herke János. Czombor János 1. Rubel Mihály. Danffy András és Benedek 1. Nagy-Tállyai András. Dávid János; fiai: András, Mátyás, István, Péter; testv.: Jakab. Kh. 1634. jun. 14. (Feria quarta post Dominicam SS. Trinitatis.) (1634. 204.)
Deli (de Jósvafő) Gergely, Benedek és János. II. Mátyás. Kh. 1714. nov. 14. (1714. 219.)
Deli (de Jósvafő) György és János. Kh. 1618. jul. 18. (1618. 124.)
Demeter György fiai: Mihály és György; Demeter János. Barbély Tamás. Pettüs Mihály. III. Férd. Wien, 1651. febr. 28. Kh. 1652. ápr. 18. (1652. 186.)
Derzy János, István, Jakab és Albert. Kh. 1628. febr. 9. (1628. 166.)
Deső Gergely; fel.: Kormos Dorottya; testv. Péter, István, Mihály; leánya: Dorottya és Kata. Kiss János. Péntek Gergely. Kh. 1633. máj. 25. (1633. 202.)
Dia János és Bálint; fiai: István, György és János. III. Férd. Wien, 1639. márczius 24. Kh. 1639. június 28. (1639. 222.)
Dobzó András 1. Cristán András. Dohos Isván; unokatestv.: Mihály és István és másik Dohos Mihály. Simon György és Nagy János. Wien, 1637. nov. 15. Kh. 1638. ápr. 14. (1638. 220.)
Dokos Mihály, Márton és István I. Tóth György. Domby János; fel.: Dobszó Kata; fiai: Szepsy Pál és István. Jósa András. III. Férd. Wien, 1651. decz. 18. Kh. 1652. jan. 31. (1652. 182.)
Dóczy Mihály 1. Kardos Tamás. Dömöter András és Árvay János. III. Ferdinánd. Wien, 6151. márcz. 15. Kh. 1651. okt. 5. (1651. 173.)
Drahoczy György; fel.: Becskeházy Erzsébet; fia: Pál, Drahoczy Imre, Gergely és Péter. Choturnay István. Regensburg, 1654. febr. 6. Kh. 1654. márcz. 12. (1654. 209.)
Dr. Czobor Alfréd. (Folyt, köv.)
Abauj- és Tornavármegye nemeseinek összeirásai (Dr. Czobor Alfréd), A Torna-vármegyében kihirdetett czímeres nemeslevelek (Dr. Czobor Alfréd), Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából, I. évfolyam, 2. szám. 1910. május, 58-64., 64-70 .o.
Abauj- és Tornavármegye nemeseinek összeírásai
2. Füzéri járás: Abaujvár. György Deákné és fia Kinizsiné Asszonyom. Alsó-Kéked. (Senki.) Alsó-Olcsvár. Györgyi Benedekné Horvát Miklósné Király György Király Mátyás Olcsváry András Olcsváry Márton Tarczay Ferencz. Alsó-Redmecz (Regmecz.) Terebessi Pál Tönde Benedek. Apáti. Szabó Pál. Bistye. Erdélyi Pál 1. Gönczi István 2. Gönczi István Hutka András Hutka Gergely 1. Hutka István 2. Hutka István Hutka Péter Major Imre Tüdős Dienes Tüdős Gergely Tüdős György Tüdős Imre Tüdős István Tüdős Mihály. Bogdány. Lőrincz István Makta Mihály. (Senki.) Bűd. Felsö-Csáj. Bartók András Polcz Istvánné Soltész Bálint.
Felső-Kemencze. András Deák Bobrik Gergely Gonya István Gonya Péter Soltész András Soltész János Soltész Mihály Szabó Mihály. Felső-Kéked. Enyiczkey János Enyiczkey Mihály Kis Péterné Molnár György Szabó István Szas György Török Márton. Felsö-Redmecz. (Senki.) (Senki.) (Senki.) Filkeháza. Füzéralja. György. Garas Gergely Ötvös Pál Telekessi János. Györké. Benkő Mátyás Diósi Imre Diósi Máthé Soós Imre. Kajata. Bánóczi János Ferenczi Tamás. Kápolna. ifj. Wámos István id. Wámos István Kis-Borzwa (Bózsva) . Asszony András Terhes András Thott István. Kis-Kázmér. Kállai István. Komlós. Kristóff András Krispinus István. Kovács- Vágás. Balogh Gergely Bodnár Ambrus Bodnár András Bodnár Irnre Bodnár Jánosné Bodnár Máthé Botka András Botka Gergely Botka György Botka Imre Botka János Botka Pál Botka Péter Dohos Mihály Genyey György Kapcza János Kapcza Pál Kapczi András Kovács Mihály Mihály Deák
id. Molnár Ambrus Olajos Bálint Reskó Mihály Soltész Ambrus Soltész János Takács István Tinkó György Ujlaky András. Mátyásháza. Huszti János Wégh Jánosné. Mikóháza. Erdélyi György. Nagy-Borzwa (Bózsva) . Dancza István Terhes Mihály. Nyíri. Hass Imre Koncsol Balázs Kovács András Kovács Györgyné Kovács János Kovács Mátyás Kovács Mihály Kovács Pál Marton István Marton Mihály 1. Marton Péter 2. Marton Péter Marton Tamás Nagy György Nagy Pálné Sebeök András Sebeök Pál Tott János. Pálháza. Molnár István Pandák István Thott Mihály. Radvány. Balogh Mihály Erdélyi István Pongrácz Pál ifj. Pongrácz Pál Soltész Mihályné Vargha János. Rozgony. Király György Király Mátyás. Szalánczka. Czepany Imre Csepany István Éllek András Horváth János Horváth Tamás Kovács János. Szalánczváralja. (Senki.) Szinye. Szabó János. Széplak. Neveleös Tamás. Telkibánya. ifj. Antal András id. Antal András Csontos András. Vajkócz. Bory Andrásné. Vily. Balogh Péter Balogh Szabó János Kovács Gergely
Pandák János Simon Pál Sándor György Tott András. Zsadány. Szabados Márton Szentrnartony László. Zsujta. Baranyay Lászlóné Bornemisza János Borsodi György Borsodi Zsigmond Kovács István Méray Zsigmond Mihály Deák Posony István Szabó János Szűcs István Váratkay István Wattay Gáspár. 3. Kassai járás. Alsó-Láncz. Thott Orbán Wasyly András. Baxa. Andi György Horváth Miklós Nagy Jánosné Pap István Soltész Pálné Szabó Imre. Bőse (Bölzse) . Szabó András Warannay Jánosné. Buzafalva. Feltóti János Németh Zsigmond Szabó Pálné Szentpéteri István. Csány. András Deák Arday András Egeresi Tamás Lánczy Mihály Cseh. Bedecz Mihály Gémes András Komjáti István Szabó Mátyás Tott Tamás Wécsey János. Csontosfalva. Irsai András Lipcsei Gergely. Gönyií. Nagy Zsigmond. Hím. Alpári János Wathay István. Mindszent. Balpataki János Nagy Péter Székely Boldizsár. Dr. Czobor Alfréd. (Folyt, köv.)
A Torna-vármegyében kihirdetett czímeres nemeslevelek. Egri Pál; fel.: Deli Judith; fiai: János és István; leányai: Erzsébet, Anna és Judith; testv.: István és fiai: Márton, György, János és Pál. Kádas Mihály. I. Lipót, Wien, 1669. ápr. 15. Kh. 1669. jul. 3. (1669. 381.)
Egry Mihály 1. Nagy András. Elek István 1. Sándor Péter. Elek Péter és Pál 1. Vass Gergely. Erdély Miklós; fiai: Pál, István, Imre, Gergely, János, András és Bálint. Pozsony, - jan. 2. Kh. 1638. ápr. 14. (1638. 220.)
Esto János; testv.: Balázs és fiaik. Wien, 1636. febr. 4. Kh. 1636. ápr. 9. (1636. 210.)
Farkas (de Görgő) Albert és János. Kh. 1619. aug. 3. (1619. 130.)
Fazekas István és testv.: János. Turóczy János és Mihály. Iszkay Ferencz és Simon. Jeszenyei András. Váradi alias Kardos Mihály és István. Bernáth István, János és Mihály. I. Lipót. 1659. márcz. 1. Kh. 1659. ápr. 16. (1659. 12.)
Farkas Péter 1. Bebek alias Nagy Márton. Fodor alias Hegedűs 1. Terney. Fejes György, Mihály és András. Tóth István. III. Férd. 1651. márcz. 16. Kh. 1663. okt. 11. (1663. 170.)
Fejes Péter; fiai: István, András és Mihály. Szabó Péter és György. Kiss István. III. Férd. , Wien, 1654. decz. 19. Kh. 1656. jan. 23. (1656. 246. 247.)
Féket Mihály 1. Kerékgyártó Pál. Fekete István; testv.: János és Miklós; fiai: István,
János és Miklós. More János; fel.: Szegheö Zsófia. More János fia Miklós és testv.: István. Regensburg, 1653. szept. 24. Kh. 1654. május 7. (1654. 217.)
Fekete Mihály. III. Férd. 1653. márcz. 12. Kh. 1655. szept. 30. (1655. 240.)
Fekete 1. Thoma alias Fekete. Fekete János és György 1. Tiheméri alias Szekér. Fekethe János; fel.: Pozsony Kata; testvére Mihály; fiai: István és László. Seratoris alias Hegedűs István. Lengyel Gergely. Gönczy András. III. Férd. , Wien, 1654. nov. 24. Kh. 1656. ápr. 27. (1656. 255.)
Fekethe János, Mátyás és László. II. Férd. Kh. 1714. márcz. 2. (1714. 185.)
Feyr Pál; fel.: Molnár Anna; fiai: János és András; testv.: Mihály. III. Férd. 1653. ápr. 15. Kh. 1654. május 7. (1654. 216.)
Fodor Gergely 1. Sarko István. Foris Miklós és Mihály. Szűcs Demeter. Kh. 1633. nov. 16. (1633. 209.)
Föl-Némethy /. Kúra alias Föl-Némethy. Funit Miklós I. Baxa Gergely. Füttó Ambrns; fia: György; testv.: Ferencz és István. Sopron, - febr. 1. Kh. 1635 márcz. 7. (1635. 205.)
Füstös Miklós és István, Kövesdi alias Kelemen István és Mihály. I. Lipót. Wien, 1668. jun. 20. Kh. 1669. már. 27. (1669. 361.)
Füsy János (id.) ; fiai: András és János; Füsy István fia János. III. Férd. 1652. febr. 9. Kh. 1652. május 10. (1652. 187.)
Gaál György; fel.: Muszka Dorottya; fiai: András és György; testv.: Lőrincz és György. III. Férd. Wien, 1651. febr. 12. Kh. 1652. decz. 19. (1652. 195.)
Gaál Mátyás és Kyss Mátyás. Kh. 1626. jul. 1. (Feria quarta proxima post festum Petri et Pauli.) (1626. 160.)
Gaál Mihály; testv.: János és Bálint. II. Férd. Wien, 1621. szept. 6. Kh. 1650. márcz. 23. (1650. 127.)
Gaczalkay Antal 1. Oláhpataky Péter.
Gál György; fel.: Bodó Anna; leánya: Erzsébet. I. Lipót. Wien, 1677. aug. 11. Kh. 1678. máj. 4. (1678. 1.)
Gál Mihály, György, András és János 1. Tóth András. Gáli alias Kiss (de Pásztoh) János; fiai: Mihály és János. Kovács Sámuel és fel. ; fiai: Mihály, Péter, György; leánya: Kata. Pap János. III. Férd. Wien, 1643. márcz. 25. Kh. 1643. jul. 22. (1643. 66.) (A czimeres levél is át van írva.)
Gáli alias Oláh János. Szabó alias Bakó Lőrincz. III. Férd. Wien, 1643. márcz. 20. Kh. 1643. jul. 1. (1643. 66.)
Gáli Márton (Perkupán) . I. Lipót. Kh. 1687. jul. 26, (1687. 22.)
Gál-Szécsy Bajusz Tamás 1. Terney István. Gojdan Demeter 1. Nagy Pál. Gönczy András 1. Fekethe János. Gönczy András 1. Literáti (de Göncz)
. Gönczy Mihály, István és másik Mihály. 1. Sólyom András. Gönczy Pál 1. Orbán Jakab. Graizel 1. Prónay alias Graizel. György Mátyás; fiai: István, Pál, János és Gergely. Tóth János és Miklós. Wien, 1636. jan. 25. Kh. 1636. jul. 14. (1636. 212.)
Gyüre 1. Literáti Szikszay alias Gyüre. Hajdú Márton és; Mátyás. Hornik István, György és Mátyás. I. Lipót. Wien, 1662. máj. 16. Kh. 1662. decz. 13. (1662. 150.)
Hanko István; fel.: Tejfeles Kata; fiai: Márton, István és Péter; testv: György és Gergely. Kh. 1663. május. 25. (1633. 202.)
Harangozó Miklós 1. Jóhész Ferencz. Hebrancz András 1. Tiheméri alias Szekér. Hegedős alias Seratoris István 1. Fekethe János. Hegedűs alias Fodor Mihály 1. Terney. Hegedűs László; fel.: Lakatos Judit, h; leánya: Anna. I. Lipót. Wien, 1666. jul. 20. Kh. 1667. jan. 13. (Feria quarta prox, post Epiph. Dóm.) (1667. 292.)
Hegedűs Mátyás 1. Vadász János. Heppler György; fel.: Mária; gyermekei: György, Anna és Zsuzsanna. III. Férd. 1643. aug. 9. Kh. 1644. okt. 17. (1644. 90.)
Herke János (Almáson) és Czibere János. Wien, 1712. okt. 29. Kh. 1713. május. 18. (1713. 156.)
Herke János és fel.: Szabó Mária. I. Lipót. Wien, 1687. jan. 26. Kh. 1687. jun. 11. (1687. 20.)
Hochmány Pál 1. Sipos János. Hornik István 1. Hajdú Márton. Horváth alias Chiszár János; fel: Mészáros Anna; fiai: János. Szilágyi István. III. Férd. Kh. 1654. jun. 14. (1654. 222.)
Horváth János; fel.: Dorottya; fia: István; testv.: András, Jakab, Benedek és Demeter. Pozsony, 1630. május 17. Kh. 1634. decz. 29. (1634. 205.)
Horváth (de Szamobór) János; fiai: Ferencz és Mátyás. Kh. 1628. nov. 20. (Feria secunda prox. post festum B. Elisabethae Vid.) (1628. 172.)
Horváth László 1. Kozák György. Horváth (de Szancha) 1. Baranyay alias Horváth. Hotta György; fiai: Ferencz és Imre; fel.: Kassay Kata. Tóth István; fel.: Kovács Anna; fia: Miklós; testv.: István és Mihály s ennek fel.: Kovács Kata s fia: Mihály. Tóth János és fel.: Eötvös Kata; leánya: Kata. Bralla István, Jeney János és József, Csákány András és fia: Ábrahám. III. Ferd. Regensburg, 1653. decz. 18. Kh. 1654. szept. 2. (1654. 229.)
Hűlik György; fia: János. Czeldner Dániel. Kovács József és Boldizsár. 1636. április 7. Kh. 1636. május 4. (1636. 212.)
Hunyady Ferencz; fia: Ferencz. Balogh Lukács. Sopron, 1639 febr. 3. Kh. 1636. jul. 14. (1636. 212.)
Hurka István 1. Kolos Mihály. Haszár Benedek és Kováts Miklós (Csongrád-vármegyében 1651. febr. 8-án kihirdetett nemeslevele) Kh. 1702. jan. 30. (1702. 136 és 137.)
Iglár alias Nagy Lukács; fel. ; Kosocz Zsuzsanna; fia: András; testv.: János, Mihály és István. Kh. 1632. jun. 9. (1632. 195.)
Isoó Mihály 1. Totth alias Kiss István. Issó (de Zyn) András és Ambrus. Kh. 1603. jan. 23. (Feria quarta prox. post festum Fabiani et Sebastiani mart.) (1603. 42.)
Istvánffy Mátyás. Kh. 1619. aug. 3. (1619. 130.)
Iszkay Ferencz és Simon. 1. Fazekas István. Jakoby András; fiai: Jakab, Márton, János, István, Ambrus és Demeter. Kh. 1633. decz. 31. (1633. 203.)
Jakobey Antal; fel.: Zsófia. Vinczi András. Poroszlai János. I. Lipót. Pozsony, 1659. szept. 14. Kh. 1659. decz. 30. (1659. 23.)
Janka István 1. Talpas István. Jelenik Márton; fia: András; testv.: János és György. I. Lipót. 1690. márcz. 20. Kh. 1702. jun. 22. (1702. 193.)
Jeney 1. Hotta. Jeszenyey András 1. Fazekas István. Jóhész Ferencz; fel.: Kalmár Kata; testv.: János és István. Katona Mihály és Péter. Harangozó Miklós. Juhász Dávid. Potincza Mihály. Kozma János. I. Lipót. Wien, 1660. ápr. 11. Kh. 1660. máj. 21. (1660. 52.)
Jóna (de Petry) János és testv. Kh. 1619. aug. 3. (1619. 130.)
Jósa András 1. Domby János. Juhász Dávid 1. Jóhész Ferencz. Jurkovics György. I. Lipót. Wien, 1696. ápr. 12. Kh. 1696. nov. 21. (1696. 559.)
Kakas János és felesége: Herke Erzsébet. VI. Károly. Wien, 1713. jul. 17. Kh. 1713. jul. 6. (1713. 159.)
Kalmár István 1. Tóth György. Kamanczy János és testv.: Benedek András Kh. 1629. jan. 31. (1629. 172.)
Kapitány Gergely; fel.: Orsolya; fiai: Gergely, András és János; mostohafia: Kecső Gergely. Wien, 1636. máj. 1. Kh. 1637. (Feria tertia prox. post festum Pentecost.) (1637. 217.)
Kardos Tamás és János. Dóczi Mihály. 1. Lipót. Wien, 1665. ápr. 4. Kh. 1665. jun. 17. (1665. 244.)
Kardos alias Váradi 1. Fazekas István
Karnay alias Sadányi Simon és András. I. Lipót. Wien, 1665. jan. 10. Kh. 1665. jun. 17. (1665. 244.)
Kassay János és György. Kazay Pál. Kh. 1619. (Feria tertia prox. post Dóm. Quasimodo.) (1619. 128.)
Kathona István 1. Kozla István. Katona Péter és Mihály 1. Jóhész Ferencz. Kazay Pál 1. Kassay János. Kazinczy Gergely és Márton 1. Szappanos Jakab. Kádas Mihály 1. Egri Pál. Kalmár István; fel: Buda Erzsébet; testv.: Mihály. III. Férd. Wien, 1652. május 21. Kh. 1652. szept. 5. (1652. 196.)
Kantkor Mihály 1. Rubel Mihály. Kántor György (Almáson) . II. Rudolf. 1714. máj. 5. Kh. 1714. (1714. 194.)
Kecskeméthy alias Szűcs János 1. Tihaméri alias Szekér. Kecskeméthy György; fel: Tóth Anna; testv.: István. Nytkos Márton és fel: Nagy Erzsébet s fiai: István és Ferencz. Szabó alias Várady István. III. Férd. Wien, 1655. jan. 1. Kh. 1656. febr. 24. (1656. 251.)
Kecsö Gergely 1. Kapitány Gergely. Kelemen alias Kövesdi 1. Füstös. Képez István; fel: Balogh Dorottya; fiai: Péter, Pál, Bertalan, János; testv.: Albert és István. III. Férd. Regensburg, 1653. szept. 13. Kh. 1653. decz. 4. (1653. 206.)
Kerekes Péter. Sas Imre, György, István, Mihály, András. Kh. 1636. jan. 23. (1636. 209.)
Kerepes Benedek. Kh. 1630. Feria tertia prox. posí festum S. Joannis Bapt. (1630. 182.)
Keresztes Péter 1. Sólyom András. Kerékgyártó Pál; fiai: János, Gergely és György. Féket Mihály. III. Férd. Wien, 1651. ápr. 17. Kh. 1651. okt. 5. (1651. 179.)
Kiss István 1. Fejes Péter. Kiss János 1. Deső Gergely. Kiss Mátyás 1. Gaáll Mátyás. Kiss 1. Tóth alias Kiss. Kiss Miklós; fel.: Béky Kata; fiai: Gergely és István;
leánya: Kata; testv. János. Barato György. Radoly Pál. III. Férd. Pozsony, 1655. jul. 4. Kh. 1655. nov. 18. (1655. 243.)
Kiss Pál; testv.: Miklós és György. III. Férd. Wien, 1651. márcz. 15. Kh. 1651. (Feria quinta prox. post Dóm. Quasimodo.) (1651. 150.)
Kiss (de Pásztoh) I. Gáli alias Kiss. Kis 1. Kys. Kneysh alias Liptai 1. Lükö János. Koczik János; fel.: Mező Dorottya; testv.: Lőrincz, Péter és János. III. Férd. Wien, 1652. jan. 20. Kh. 1656. jan. 13. (1656. 247.)
Koczkás György, Péter és Miklós 1. Lakathos. Kolos Mihály; testv: Németh Bálint, Hurka István, Mező Péter és István. Borbély Zsuzsanna. Sopron, 1635. febr. 1. Kh. 1635. márcz. 7. (1635. 205.)
Kolossy Bálint; fiai: Gergely és István; leánya: Ilona; fel.: Orosz Kata. Orosz Miklós. Kh. 1630. (Feria tertia prox. post fest. S. Joannis Bapt.) (1630. 182.)
Konczos István 1. Szürszabó György. Kosocz alias Laczka I. Turóczy alias Sinna. Kos Mihály és fia: István, András, Mihály. III. Férd. Wien, 1642. okt. 10. Kh. 1643. jul. 1. (1643. 65.)
Kovács alias Czecze 1. Szabó alias Czecze. Kovács alias Golniczay Gergely; fel: Kecskeméthy Kata; fia: Mihály; leánya: Anna; testv.: István; ennek fel: Gencz Erzsébet és fia: Mihály. Balogh János. I. Lipót, Wien, 1661. febr. 11. Kh. 1661. nov. 12. (1661. 110.)
Kovács 1. Arday alias Kovács. Kovács 1. Bakó alias Kovács, Kovács (de Kőszegh) István. III. Ferdinánd, Wien, 1652. máj. 22. Kh. 1652. jul. 4. (1652. 192.)
Kovács József és Boldizsár 1. Hülik György. Kovács (de Miskolcz) Miklós és Gergely. Wien, 1640. márcz. 17. Kh. 1641. márcz. 13 (1641. 7.)
Dr. Czobor Alfréd. (Folyt, köv.)
Abauj- és Tornavármegye nemeseinek összeirásai (Dr. Czobor Alfréd), A Torna-vármegyében kihirdetett czímeres nemeslevelek (Dr. Czobor Alfréd), Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából, I. évfolyam, 2. szám. 1910. június, 282-283., 283-288. o.
Abauj- és Tornavármegye nemeseinek összeírásai
3. Kassai járás:
Nagy-Bodoló. Adorján Tamás. Nagy-Ida. Baynai Pál Bersenyné Halasi Jánosné Jerem [iás. ] Deák Sütő Miklós Szabó Gergely Székely András Szőlősi András Török András. Pány. Berkeszi Ferencz Hegymegi János Kolos Mihály Seres János. Perény. Marusi Jánosné Tóth Pál. Szakoly. Horki János Soltész Mihály. Szina. Kerekes Márton Posta Mihály Tamok István. Tornyos-Németi. Farkas György Laszainé Sori Pál Zsebes. Dely János.
3. Szikszói járás.
Alpár. Bála János Benkö Mihály Berki Ferencz Berki György Gadnai István Horváth Györgyné Lajos Mihály Szunyogh János Verebély János Verebély Mihály. Alsóbaxa. Abony István Balogh Lukács
Bárány György ifj. Baxi Ferenczné Beretski János Borsos István Csány Pál Cseke Márton Cseke Pál Csiszár Miklósné Dedesi Mihály Gataly István Hegymegi Benedek Jeney János Lőrints Deák Matyus Péter Megyesi György Nagy Benedek Szabó Máténé Tót Györgyné Valy Jakab. Alaóczécze. Czéczei Antal Czéczei György Dienes András Mérai János Sacoly Péter. Alsóméra. (Senki.) Alsóvadász. Hergéts Márton Mészáros János Nagy Gergely Nagy (Labea) Mihály Posgai János Vas András. Baskó. Iratosi Miklós Posony György Bodóköujfalu. Bay Márton Kováts Mihály Nagy György Szabó György Szegő András. Bűd. (Senki.) Csobád. Horvát Márton Kun János Paxi Lőrincz Szabó Zsigmond. . Czekeháza. Czeke Péter árvái Kassai János Zsarnay Ferencz. (Senki.) Felsőczécze. Fekete Mihályné. Felsődobsza. Köteles András Nagy János Somody Miklós Sós Mihály Szabó Márton Szombathi Tamás. Felsöméra. Abony Bálint Lantos Ferencz Lantos István Pots György. Fony. Balogh Máté Dely Mihály
Fügödi Tóbiás Korocz János Papy Gáspár Salgó Farkas Szabó Bálint Toronay Nagy Mihály. Fiiged. Csina Pál Hegy János Horváth Mátyás Kovács Gábor Nagy András Nagy János Terney Péter Vida András Vida János. Gibárt. Ghibárti Farkas György. Göncz. Barta Gergely Csőlből András Egeresi János Gócz Pál Horváth Mihály Klos András Kozma Mihály Kováts Sámuel Kováts Szabó András Rácz Mihály Sebők Tamás Solomi (Sólyomi?) István Szabó Boldizsár Szabó István Szabó Nagy Mihály Szőlts (Szűcs) Boldizsár Telczer Gergely Tóth Mészáros András Varani István Vatay György. Gönczruszka 1. Ruszka. Halmaj. (Senki.) Hejcze. Baxa András Dants Tamás Fodor Péter Kövi István Layos Ferencz Mangó Pálné Medgyesi Andrásné Mester János Mészáros Szabó Pál Nagy István Nagy Péter Szabó András Szabó Gergelyné Szabó István. Horváti. Tóth Márton. Ináncs. Balogh István Kis János Lödör Gergely Pál János Szabó Péter Szántó András Szendi István Thott Albert Varga Jakab. Karácsonfölde. Bodó Gergely Csaba Gergely Csonka György János Deák Pap István. Kér. Benyei Mátyás Berczeli Pálné Berki György Csiby András Gál János Idrány György Károly János Kentes Mihály Király Mihály Makai András Mészáros János Nagy Bálintné Nagy István Sarnai Mihály Szabó András Szabó István Szabó Pál Thomori László Thomori Péter Trocsány Mihály Varga András. Kiskinizs. Barakony András Csató Gáspár Cymbalmos Mihály Hajdú István Hegedűs János Kinisi György Kis Tamásné Komáromi János Mihálly Deákné Nagy Farkas Nagy György Nagy István és György Pap Ferencz Pap Istvánné Sasay István Sasay Péter Szabó Mihályné Korlátfalva. Dienes András Dienes János. Marczinfalva. Czimbalmos Mátyásné Horváth János maradékai Kapczy István Marczynfalusi Mihály Szeley György Szelei István. Nagykinizs. Kinisi András Tót András Tót István. Rázsony. Csató Jánosné Csákány István Keresztes András Macsi Bernát Nagy János Nagy Pál András Oltsvári György Ónody János Szabó István Szőlősi Ferencz Deák György Erdő Gáspár Varga Gáspár Varga János.
Szántó. Bíró Deme Budai Mihály Chyatos (Csattos) János Csizmadia Andrásné Erdős György Ferenczi Pál Finta Jánosné Gergely Deák Hegedűs Mihály Horvát István Istenes Balázs Károly András Koncz Pál Körtvélyesi István Lengyel Sebestyén Lippai Tamás Lökös Mihály Marczynfalusi Péterné Miskolczy György Német János Német Lörincz Péderi András Szinai István Toronyai István Zendi Tamás. Szentandrás. Czeczery Péter Epperjessy Pál Gálvácsy István Hegedős Ferencz Komádi András Komádi János Korlát András Kovács Boldizsár Mar Tamás Szabó Mihály Székelly Tamás Szöke András Toot János. Szikszó. Áts István Bak János Balayti Pál Balogh Pálné Barbély Mihály Borbély Pál Bata Gergely Bán András 1. Beke Jakab 2. Beke Jakab Bene Mihály Berzi Miklós, Bodó Miklós Bor Gergelyné Buzik György Csaba Márton Csaygos István Csibi György Czövek Mátyás Czudar György Doma György Eperjesy György Farkas Mihály Ferenczi István Filep Márton Fügödy Nagy István Füzy Mátyás Gáspár Deák Géczy János Gedo András Gedo György Gergely Deák Gombos János Gyarmati István
Gyurko János Harsány Mihály Harsány Mihályné Hatvány Mihály Hatvány Benedek Hegedűs János Horváth Andrásné Horváth Mártonné János Deák Jóczik István Juhász Bartus Kardos Balázs Kardos Istvánné Kardos Lukács Katona István Katona Zsigmond Kántor György Keczen István Keczen Márton Keresztes Pál Király Mihály Kis Mihály Korodi Mártonné Kos János Kos Mihály Kos Pál Kosa Gergely 1. Kováts István 2. Kováts István Kováts Pál Kutas János Laskay János Lukács András Lukács Deák Makranczy György Makranczy János Mező Péter Miskolczy Pál Molnár András Molnár András Deák Morsa György Muska János Nagy Gáspár Nagy György János Nagy György István Olasz Sőcz János Oremus Mátyásné Pap István Pintér Andrásné Sarnay Mihály Sas István Sepsy Mihály Seczenyi (Szécsenyi) János Sőcz (Szőcs) György Sőcz (Szőcs) Márton Suhay (Szuhay) Istvánné Sudy János. Szabó András Szabó Gergelyné Szabó György Szabó (Tállyai) István Szabó Márton Szabó Mihály Szakáts János Szaniszló Benedek Szarka Péter Szikszay Ferenez 1. Szygyártó András 2, Szygyártó András Szőts György Tarczi Mihály Tarjáni Demeterné Thot István Toló János Tömöri Nagy Jánosné Torjány Péter
Török Jakab Vilmány. Turkely György Baltha János Ujfalusi Tott István Szegedy György. Vadászy Péter Vizsoly. Vakat Lénárd Bodnár Péter Varga János Hunyor Tamás Vas György Kováts Lukács Vágó Gergely Ötvös András Zoczai János. Pap Imre Tolnay Miklós Tusa Tóth Mihály Czakó András. Zon Márton.
A Torna-vármegyében kihirdetett czímeres nemeslevelek
Kovács Miklós 1. Huszár Benedek. Kovács Péter; testv.: Demeter: fel.: Bor Anna; anyja: György Kata. Wien, 1631. febr. 26. Kh. 1631. jun. 4. (1631. 186.)
Kovács Sámuel 1. Gáll alias Kiss (de Pásztoh.)
Kozák András; fel.: Pap Kata; fiai: János, Mihály és Zsigmond. Unokatestv.: Lazányi Mihály. Varga András. I. Lipót. Pozsony, 1659. okt. 24. Kh. 1659. decz. 30. (1659. 23.)
Kozák György; testv.: Mihály, István és János. Nagybátyja: Horváth László. Regensburg, 1653. jun. 3. Kh. (1654. 216.)
Közi Péter; fel.: Mező Anna; fia: András; testv.: János és másik János. III. Ferd. Wien, 1650. aug. 29. Kh. 1651. (Feria quinta prox. post Dom. Quasimodo.) (1651. 150.)
Kozla István; fel.: Kulyn Margit; fiai: György, János és Gergely; testv.: András, Péter, Imre, Mátyás és Lukács. Kathona István, Berky György és István. II. Ferd. Wien, 1633. szept. 17. Kh. 1643. márcz. 4. (1643. 55.)
Kozma 1. Nagy alias Kozma.
Kozma János 1. Jóhész Ferencz. Kozma Péter és fel.: Huszár Kata; testv.: Mihály és Miklós. Kh. 1628. febr. 9. (1628. 167.)
Kórody István 1. Vajas Péter. Körtvélyessy alias Literáti Márton és mások. Kh. 1619. aug. 3. (1619. 130.)
Kövesdy alias Kelemen 1. Füstös. Kövér János; fel.: Balogh Judith; fiai: András, Mihály, Imre és István; testv. ; János és István. Kh. 1630. (Feria tertia prox. post fcstum S. Joannis Bapt.) (1630. 182.)
Krigk alias Possai András; fel.: Chér Anna; fia; János. Lengyel Bertalan. Tymár András és ennek fel.: Chér Judith és leánya Judith. I. Lipót. Wien, 1661. jan. 20. Kh. 1661. szept. 10. (1661. 103.)
Kristan 1. Christan. Kura alias Föl-Némethy Márton; fia: Márton; fel.: Bek Ilona; Thamássy János és Márton. Ágoston András. III. Ferd. 1651. jun. 29. Kh. 1652. ápr. 18. (1652. 186.)
Kys alias Szarudy I. Barlogh. Kys András, Gergely, Mihály. I. Tota István. Labóczky Lázár László; testv.: Ferencz, János és László. Mikó György és fia. III. Ferd. Regensburg, 1653. szept. 23. Kh. 1653. decz. 4. (1653. 206.)
Lancdtos 1. Thoth György. Laczka alias Korocz 1. Thuróczy alias Sima. Lakathos György, Pál és István. Koczkás György, Péter és Miklós. III. Ferd. Wien. - Kh. 1645. decz. 12. (1645. 104.)
Laniator János 1. Sparner alias Seratoris. Lazanyi Mihály 1. Kozák András. Lánczy István; fel.: Csiby Anna; leánya: Anna; testv.: Mihály. Wien, 1634. ápr. 4. Kh. 1634. (Feria quarta prox. post festum Transfig. Domini.) (1634. 204.)
Lengyel Bertalan 1. Krigk alias Possai. Lengyel Gergely 1. Fekete János. Lengyel Mátyás; testv.: András és Dorottya. Wien, 1634. szept. 10. Kh. 1635. jun. 13. (1635. 205.)
Lippay alias Almásy András. I. Lipót. Wien, 1690. ápr. 28. Kh. 1698. jun. 25. (1698. 678.)
Lippay (de Almás) János. I. Lipót. Wien, 1689. ápr. 28. Kh. 1702. jun. 22. (1702. 143.)
Liptay János I. Bothgál János
Liptai alias Knyess (?) I. Lükő
Literati (de Göncz) András és testv.: Gönczy András. Kh. 1615. (Feria secunda prox. ante festum Philippi et Jacobi Ap.) (1615. 100.)
Litcrati (de Almás) Mihály. Miskolczy Mihály, Lukács, Péter és István. Pozsony, 1630. máj. 12. Kh. 1630. ápr. 10. (Feria tertia post festum Corporis Christi.) (1630. 181.)
Literati (de Hidvégardó) alias Megye István; testv.: András, Mihály és Anna. Kh. 1625. jun. 11. (1625. 155.)
Litcrati Szikszay alias Gyüre János; fel.: Csizy Borbála; leánya: Ilona; testv.: András és ennek fel.: Dorottya s leányuk: Ilona; unokatestv.: Nagybálinth István. Kh, 1633. ápr. 13. (1633. 200.)
Literati l Almássy Literati (de Almás)
. Lohin Szabó alias Szinai Mátyás; fel.: Kapronczay Kata; testv.: Mihály; unokatestv.: Vincze (de Szina) András és György. I. Lipót. Wien, 1667. jan. 20. Kh. 1667. aug. 25. (1667. 308.)
Lökes Márton és testv.: János és Pál. Sárkány István. III. Ferd. Wien, 1651. márcz. 15. Kh. 1651. okt. 5. (1651. 173.)
Lukács György 1. Sebeök István. Lükő János; fel.: Koncz Kata: Ujházy György és fiai: Márton és György. Kneysh alias Liptai Mátyás. I. Lipót. Wien, 1669. ápr. 15. Kh. 1669. jul. 3. (A czímer is le van irva.) (1669. 381.)
Magas Boldizsár; fiai: András és János. Kh. 1626. jul. 1. (1626. 160.)
Maghóczy András. Szabó János és Gáspár. III. Ferd. Wien, 1651. febr. 15. Kh. 1651. (Feria quinta prox. post fest. Dom. Quasimodo.) (1651. 150.)
Magyar István és János I. Barlogh István. Márthon István; fel. Sára; fiai: István, János, Lukács és András; leányai: Anna és Dorottya; testv.: György s ennek fia András. Wien. Kh. 1636. ápr. 9. (1636. 210.)
Marthon János és Ambrus I. Szaniszló (de Szoldczay) .
Maxa Sebestyén. Kh. 1622. aug. 29. (1622. 132.)
Mayor István; testv.: Miklós, Márton, Péter, Bálint, György és Gáspár. Kh. 1633. jan. 15. (1633. 200.)
Megye I. Literati (de Hidvégardó) alias Megye. Mező Balázs és testv.: János és István. II. Ferd. Pozsony, 1630. máj. 16. Kh. 1643. nov. 19. (1643. 77.)
Mező Péter és István I. Kolos Mihály. Mihályffy Márton I. Szabó Máté. Mikó György éa fia I. Labóczky Lázár. Millian Miklós Mátyás, másik Mátyás, György, István, János és Pál. III. Ferd. Regensburg, 1653. szept. 23. Kh. 1654. jan. 21. (1654. 208.)
Miske László; fel. Veressy Judith; fia: Pál; leánya. Kata; testv.: Demeter. Lincz, 1648. aug. 10. Kh. 1650. Szentháromság vasárnapra következő harmadik vasárnap utáni csütörtök. (1650. 128.)
Miskolczy alias Szabó Lukács; fel.: Borsos Kata; fia: György; leánya: Erzsébet és Kata. Kh. 1630. Kér. sz. János ünnepe utáni kedd. (1630. 182.)
Miskolczy Benedek I. Szabó András. Miskolczy Mihály, Lukács, Péter és István I. Literati Mihály (de Almás)
. Molitor István I. Rubel Mihály. Molnár István és János. III. Ferd. Wien, 1642. decz. 15. Kh. 1643. ápr. 15. (1643. 55.)
Molnár Márton és fiai: János és Mátyás; l. testv.: János; ennek fiai: János és István; 2. testv.: Mihály. III. Ferd. Regensburg, 1653. nov. 8. Kh. 1654. nov. 26. (1654. 228.)
Molnár Mátyás és György 1. Petko János. Molnár I. Szalonnay alias Molnár. More János I. Fekete István. Nagy 1. Bujdosó alias Nagy. Nagy I. Novakay alias Nagy. Nagy András; fel.: Dancs Kata; testv.: Gergely; ennek fel.: Fazekas Anna. és leánya: Borbála. Egry Mihály. Kh. 1633, nov. 16. (1633. 203.)
Nagy András, János és István I. Prónay alias Graizel.
Nagy ( (de Dada) András. I. Lipót. Wien, 1664. okt. 28. Kh. 1667. decz. 7. (1667. 311.)
Nagy András 1. Osvatt Imre. Nagy alias Cserepi 1. Cserepi. Nagy alias Kozma Gergely Miksa. Kh. 1714. nov. 14. (1714. 219.)
Nagy Benedek; fel.: Layos Kata; testv.: Tamás és ennek fel.: Pap Anna. Wien, 1633. jan. 12. Kh. 1634. Szentháromság vasárnapja utáni szerda. (1634. 204.)
Nagy Ferencz I. Tótth János. Nagy I, Bebek alias Nagy. Nagy I. Iglár alias Nagy. Nagy György, András és Imre I. Tóth György. Nagy György; testv.: György, Mihály, János, Péter és István, Kh.: 1634. nov. 18. (1634. 205.)
Nagy István; fiai: András és János: Wien, 1632. jan. 25. Kh.: 1634. ápr. 19. (1634. 203.)
Nagy János és István; István fel.: Sepsi Kata és leánya Anna. I. Lipót. Wien, 1693. nov. 16. Kh.: 1694. febr. 11- (1693. 353. 354.)
Nagy János 1. Dohos István Nagy Lukács 1. Sparner alias Seratoris. Nagy Mihály, András és György 1. Totth András. Nagy Mihály; fel.: Molnár Zsófia, fia: István; testv.: Tamás és Pál; utóbbi fel.: Chigany Anna és fiuk: István. III. Ferd. 1652. jan. 20. Kh.: 1652. máj. 10. (1652. 186. és 187.)
Nagy Pál; fia: Sámuel; testv.: István, Ferencz, György. Gojdan Demeter. I. Lipót. Wien, 1659. jun. 24. Kh.: 1659. (Szentháromság vasárnapra következő ötödik vasárnap utáni kedd jul. 15.) (1659. 20.)
Nagy Péter; testv: György és István. III. Ferd. Wien, 1652. máj. 29. Kh.: 1652. szept. 5. (1652. 194.)
Nagybálinth István 1. Literáti Szikszay alias Gyüre. Nagy-Golopy alias Szabó István. III. Ferd. Prága, 1652. okt. 20. Kh.: 1653. decz. 4. (1653. 206.)
Nagyidai János. 1712. jul. 16. Kh.: 1712. augusztus 23. (1712. 103.)
Nagy-Palugyay Ferencz, György és János. III. Ferd. Pozsony, 1648 jun. 18. Kh.: 1650. decz. 7. 1650. 140.)
Nagy-Szegedy Mihály; fel.: Sebessy Anna. Regensburg, 1653. ápr. 15. Kh.: 1654. máj. 7. (1654. 216)
Nagy-Szent-Györgyi Ferencz bemutatja a maga és unokatestvére, Péter nemeslevelének Hevesvármegyében történt kihirdetését. (1714. 220.)
Nagy-Tállyay András; fel.: Kotor Ilona; fia: István; leányai: Anna és Erzsébet: testv.: Tamás, Miklós és István. Danffy András és Benedek. Wien, 1634. jul. 2. Kh.: 1634. aug. 8. (1634. 204.)
Naszray András; fel.: Kacsa Kata; testv. János; ennek fel.: Erzsébet és fiuk: Gergely. Szűkös György. III. Ferd. Regensburg, 1653. ápr. 2. Kh.: 1653. szept. 25. (1653. 200.)
Negyedes Mihály; testv.: János és Jakab. Onga Benedek. Wien, 1633. jan. 3. Kh.: 1634. Szentháromság vasárnapja utáni szerda. (1634. 204.)
Nehéz András és testv. III Ferd. Kh.: 1649. aug. 21. (1649. 110.)
Nemes Gáspár; fiai: András és István; fel.: Ilona; leányai: Kata és Dorottya. Wien, 1633. febr. 24. Kh.: 1649. jul. 7. (1649. 110.)
Német Bálint I. Kolos Mihály. Német Gáspár I. Turóczky Pál. Németh Mátyás. Kh.: 1648. jun. 10. (1648. 120.)
Novakay alias Nagy Miklós; testv.: János. Tliury István. III. Ferd. 1652. nov. 9. Kh.: 1652. jul. 4. (1652. 193.)
Nyúrsy (de Szebeny) I. Bakó alias Kovács. Nytkos Márton I. Kecskeméthy György. Oláh I. Gáli alias Oláh. Oláh János és Mihály I. Sarkó István. Oláhpataky Péter és testv.: György s ennek fiai: János, Gergely és Mihály. Gaczalkay Antal és fiai: János és István. - Regensburg, 1653. szcpt. 23. Kh. 1654. máj. 7. (1654. 216.)
Onga Benedek i. Negyedes Mihály. Orbán Imre; felv.: Gyürke Margit; fia: Márton; leányai: Zsófia és Erzsébet; unokája: Villant Imre. Kh. 1609. Fülöp és Jakab apostolok. napján. (1609. 72.)
Orbán Jakab; testv.: Balázs. Pendih János és Kristóf. Breznai György és Mihály. Gönczy Pál. 1660. márcz. 5. Kh. 1660. máj. 13. (Feria quinta prox. post Dom. Exaudi) (1660. 33.)
Orosz István; fel.: Mező Kata; testv.: Gergely és János. III. Ferd. Wien, 1651. máj. 10. Kh. 1652. jan. 31. (1652. 182.)
Orosz Miklós I. Kolossy Bálint. Osvatt Imre, Miklós és János; Imre fia: János; unokatestv.: Nagy András. III. Feid. Wien, 1651. ápr. 17. Kh. 1652. márcz. 7. (1652. 185.)
Palló Mátyás I. Chiszár János. Palozosi I. Bakos alias Palozosi. Palugyay I. Nagy-Palugyay. Pontos Péter (zsarnói lakos) . Kh. 1626. jun. 20. (1626. 160.)
Panyi Bálint; testv.: János és ennek fia: István; másik testv.: István és ennek fia: Márton. Varga Gergely. I. Lipót. Neustad, 1668. ápr. 7. Kh. 1668. szept 12. (Feria quarta proxima post Dominicam XV. St. et I. Trinitatis.) (1668. 340.)
Pap alias Zdobay György. Aszalai Pál. Pozsony, 1649. máj. 10. Kh. 1649. jun. 23. (1649. 109.)
Pap György és István I. Thoma alias Fekete. Pap István és testv: János és György. III. Ferd. Wien, 1651. ápr. 8. Kh. 1654. jan. 21. (1654. 208.)
Pathkos István és testv.: János. Wien, 1636. febr. 4. Kh. 1636. ápr. 9. (1636. 210.)
Pászthory György I. Chiszár János. Pásztohi Gáli alias Kiss János I. Gáll alias Kiss (de Pásztoh.)
Pendih János I. Orbán Jakab. Petthö István. Kh. 1626. jan. 4. (Feria tertia proxima post festum Circumcisionis Domini.) (1626. 156.)
Petko János; fel.: Vachot Anna; testv.: János és fiai: János és Márton. Molnár Mátyás, György. III. Ferd. Pozsony, 1655. máj. 9. Kh. 1655. aug. 22. (1655. 235.)
Petrács alias Csernyey Pál; fiai: Albert és Pál; testv.: István. III. Ferdinánd. Wien, 1651. márcz. 15. Kh. 1651. jun. 7. (1651. 172.)
Pettüs Mihály I. Demeter György.
Pédery Péter Kh. 1580. (Feria 4 post festum beati Nicolai Ep. (1580. 31.)
Péntek Gergely I. Dezső Gergely. Philep János I. Baxa Gergely. Phinthye (de Zén) András; fia: János; fel.: Zsófia. Kh. 1626. jul. I. (1626. 161.)
Poniwás István; fia: Pál; fel.: Takács Anna; testv.: György, Jakab és Mihály; felesége testvére: Takács András. Czegedy István. Kh. 1633. jun. 15. (1633. 202.)
Poroszloi János I. Jakobey Antal. Posony Mihály; fel.: Lakatos Anna; testv.: János. Kh. 1634. Dorottya szűz és vértanú utáni csütörtök. (1634. 203.)
Possai I. Krigk alias Possai. Potincza Mihály I. Jóhész Ferencz. Potsat (v. Possat) Ambrus; fel.: Korpáss Kata; fiai: Bálint és Benedek; leányai: Anna és Borbála. Kh. 1630. Kér. sz. János utáni kedd. (1630. 182.)
Pósa István; fel.: Pósa Ilona; leányai: Dorottya, Kata és Erzsébet; l. testv.: Gergely; fel.: Borbély Anna; leányai: Enfrozina és Orsolya; 2. testv.: Jakab; fel.: Dinnyés Dorottya; 3. testv.: Imre. I. Lipót. Ebersdorf, 1668. okt. 20. Kh. 1669. márcz. 27. (Czímerleírással.) (1669. 361.)
Prónay alias Grajzel György; fiai: István és András; test.: Tamás és ennek fia: Tóbiás. Nagy András, János és István. Tóth Mihály és László. I. Lipót. Wien, 1660. jan. 28. Kh. 1660. máj. 13. (Feria quinta proxima post Dominicam Exaudi.) (1660. 33.)
Radoly Pál I. Kiss Miklós. Rébek János; fia: Mátyás és ennek fel.: Tóth Kata s fiaik: István és Péter; János másik fia: György. Wien, 1634. jul. 12. Kh. 1634. nov. 18. (1634. 205.)
Révay Mátyás; fel.: Teky Erzsébet; leánya: Anna; testv.: János és Zsuzsanna. III. Ferd. Pozsony, 1655. márcz. 20. Kh. 1655. nov. 18. (1655. 244.)
Rubel Mihály; fel.: Kovács Zsófia; fia: Demeter. Kánthor Mihály. Szűcs Pál. Czombor János. Szabó Mátyás. Molitor István és fia: András. Boghdáni István. Regensburg, 1636. okt. 20. Kh. 1637. márcz. 4. (1637. 214.)
Sadányi I. Karnay alias Sadányi. Sarko István; testv.: Oláh János és Mihály. Fodor Gergely. Kh.: 1630. (Feria tertia post festum B. Joannis Baptistae) . (1630. 182.)
Sarnay Benedek; testv.: Mátyás és ennek fia: István. Kh.: 1598. Feria quarta prox. p. fest. h. Margarethae Virg. (1598. 15.)
Sas Imre I. Kerekes Péter. Sándor Péter; fel.: Szabó Borbála; atyja: András; testv.: András, György és Zsuzsanna; unokatestv. Elek István. Pozsony, 1630. máj. 8. Kh.: 1630. (Feria quarta proxima post Dominicam Quasimodo) . (1630. 181.)
Sárkány István I. Lökés Márton. Sebeők István; testv.: István, Mihály, András. Lukács György. Wien, 1633. okt. 30. Kh. 1634. jan 7. (1634. 203.)
Sebeők István I. Visontay Gáspár. Segheő Tamás és mások. Kh.: 1618. jul. . 18. (1618. 124.)
Seratoris alias Hegedős I. Fekethe János. Simon György I. Dohos István. Simon János, Gergely és Mihály testvérek; Gergely fia István. Sőcz Gergely és fel.: Simon Erzsébet. Pozsony, 1662. jun. 1. Kh.: 1664. jan. 23. (1664. 178.)
Sinna I. Turóczy alias Sinna. Sípos János. Hochmány Pál, Mihály Gergely és János. Tóth Mihály és fel.: Baliogh Anna s fiai: István, Gergely és Mihály. Regensburg, 1653. szept. 1. Kh.: 1654. máj. 7. (1654. 217.)
Smagai Bálint; testv.: András és Csizmazia Márton. Wien, 1637. nov. 16. Kh.: 1638. ápr. . 14. (1638. 220.)
Smid János; fel.: Imre Anna; fiai: Márton, János és András; leányai: Zsuzsanna és Borbála. I. Lipót. Wien, 1663. jan. 17. Kh.: 1663. máj. 30. (1663. 159.)
Soltész János. VI. Károly. Kh.: 1715. máj. 2. (1715. 254.)
Sólyom András. Gönczy Mihály István és másik Mihály. Keresztes Péter. Regensburg, 1653. aug. 23. Kk: 1654. máj. 7. (1654. 217.)
Sőcz Gergely I. Simon János. Sparner alias Seratoris István; testv.: István és János.
Nagy Lukács. Laniator János. Wien, 1659. jun. 14. Kh.: 1659. jul. 15. (1659. 20.)
Stanimér Marton I. Chiszár János. Sys Bálint I. Csorba György. Szabó András; testv.: István, János és Mihály. Bene Gergely, István, Péter és Pál. Miskolczy Benedek. Kh.: 1633. decz. 31. (1633. 203.)
Szabó Ádám. III. Ferd. Wien, 1652. febr. 29. (1652. 195.)
Szabó alias Bakó I. Gáll alias Oláh. Szabó alias Czecze Gergely; Kovács alias Czecze István; Czecze alias Szűcs István. Szabó (de Mehy) György. Szabó Attya István. II. Ferd. 1628. szept. 3. Kh. 1643. szept. 16. (1643. 74.)
Szabó alias Tóth Mihály; testv.: János, István és András. III. Ferd. Wien, 1650. okt. 29. Kh. 1653. márcz. 27. (1653. 198.)
Szabó alias Várady István I. Kecskeméthy György. Szabó Demeter; fel.: Dorottya; testv.: Péter és Balázs. Tóth Máté, Márton, Lukács, Mátyás, Balázs, János és István. Regensburg, 1636. okt. 20. Kh. 1637. márcz. 4. (1637. 214.)
Szabó Gáspár és fiai: János, István és Márton I. Almássy Literati (de Almás)
. Szabó György I. Bosnyák Pál. Szabó Jáuos és Gáspár I. Maghuczy András. Szabó János, Péter, András, István és György. Wien, 1635. szept. 8. Kh. 1636. jul. 14. (1636. 212.)
Szabó (de Almás) János és gyerm. Kh. 1618. nov, 14. (1618. 125.)
Szabó Lukács; fel.: Csiszár Ilona; testv.: Márton, István és János. Kh. 1633. máj. 25. (1633. 202.)
Szabó Máté; fel.: Keszy Magdolna; testv.: Gáspár Bertalan és Miklós; unokatestv.: Mihállyffy Márton. Wien, 1631. jul. 8. Kh. 1642. jun. 5. (1642. 41.)
Szabó I. Almássy Literatus alias Bakó. Szabó I. Bakó alias Szabó. Szabó I. Baranyai alias Szabó.
Dr. Czobor Alfréd. (Folyt, köv.)
Abauj- és Tornavármegye nemeseinek összeirásai (Dr. Czobor Alfréd), A Torna-vármegyében kihirdetett czímeres nemeslevelek (Dr. Czobor Alfréd), Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából, I. évfolyam, 3. szám. 1910. október,. o.
Abauj- és Tornavármegye nemeseinek összeírásai
A Kassán 1649-ben élő nemesek. Almásy Mátyás Által Gáspár Árokszállásy Bálint Árvay Mátyás Baloghy György Csáthy György Deblinger Simon Doby György Drovanszky Ferencz Feja András Gál Mihály Gyöngyössy János Kapussy János Károlyi Mihály Kárllyi Pál Kemenczey István Király Tamás Komjáthy János Kalmár György Kuthy István Madarassy György Maklári András Mándi István Nehesz János Pathaky György Rajsz János Rozgonyi János Szabó Ferencz Székely István Szikszay János Szilágyi István Thállyay János Udvarhelyi György Veresegyházy János A Kassán 1649-ben élő, polgárjoggal bíró nemesek. Aranyossy János Bakonyi István. Borbély László Boros Miklós Búrja Péter Csizmadia Gáspár Eötvös István Erhárt Bálint Felghmayer Kristóf Gyannaty János Györkey István Hunyady Benedek Kassay István Kádos István Károllyi Lőrincz Kereszturi Literatus György Kékedy Márton Kolosváry István Madár István Majtinyi András Makláry András Makláry István Mathócsy György Mathócsy Tamás Meser György Mikovinyi Dániel
Miskolczy András Tarján István Miskolczy György Tnornay István Nádaskay Szabó János Varannay György Nyitray Ferencz Varjasi Nyereggyártó András Özv. Pattantyús Istvánné Vass András Püspöky István Vass János Sich Kristóf Özv. Vass Mihályné Silach Péter Deák Várady Miklós Styrbicz András Vida István Szentgróthy János Vizkelethy Balázs. Szenthkirállyi Sebestyén (Revisiones rationum ab Anno 1645 ad annum 1689. Abaujvm. levt.)
A Torna-vármegyében kihirdetett czímeres nemeslevelek
Szabó I. Lohin Szabó alias Szinai. Szabó I. Miskolczy alias Szabó. Szabó I. Nagy-Golopy alias Szabó. Szabó (de Mehy) I. Szabó alias Czecze. Szabó Mátyás; test.: Márton, András és István. Kh.: 1630. (Ker. sz. János ünnepe utáni kedd.)
Szabó Mátyás I. Rubel Mihály. Szabó Mihály; fel.: Kismarthony Ilona; fia: András. II. Ferd. Wien, 1642. szept. 20. Kh.: 1643. nov. I. (1643. 77.)
Szabó Péter és György I. Fejes Péter. Szabó I. Miskolczy alias Szabó. Szabó I. Vendéghy alias Szabó. Szakái János. Wien, 1639. márcz. 24. Kh.: 1639. okt. 26. (1639. 1.)
Szakáll (de Szillicze) János. Kh.: 1628. (Feria secunda proxima post festum B. Elisabethae Viduae.) (1628. 172.)
Szalay Benedek. Kh.: 1622. nov. 30. (1622. 133.)
Szalay Benedek; fiai: István, János, Tamás és Mihály. Kh.: 1626. jun. 20. (1626. 160.)
Szalonnay alias Molnár Péter; fia: Mihály; testv.: Mihály. Pozsony, 1637. decz. 5. Kh.: 1638. ápr. 14. (1638. 220.)
Szalóczy Sándor; fiai: János; leányai: Anna, Kata, Erzsébet; rokona: Mihály s ennek fel.: Dús Zsófia; vérrokonai: György és Mátyás. III. Ferd. Wien, 1654. jul. 2. Kh.: 1654. nov. 26. (1654. 228.)
Szaniszló (de Szoldzay) János; atyja: András; fiai: Miklós, Benedek, György, Pál; leánya: Erzsébet; Marthon János; test: Ambrus. II. Ferd. Wien, 1634. máj. 20. Kh.: 1643. jul. 22. (1643. 68.)
Szappanos Jakab; fel.: Szaniszló Erzsébet; leánya; Kata; testv.: György és András. Kazinczy Gergely és Márton. Wramoczky Tóbiás, Tamás és Jónás. Szánthó György. Kh.: 1633. máj. 25. (1643. 202.)
Szarady alias Kiss János 1. Barlogh István. Szatka János; testv.: György, Mihály és András. Bezdár György. Adamus Pál. Wien, 1661. jan. 24. Kh. 1661. febr. 16. (1661. 79.)
Szatthmáry 1. Zatthmáry. Szánthó György 1. Szappanos Jakab. Szántó Márton; fel.: Czegely Erzsébet; testv.: János, Mátyás, András, Lőrincz, Benedek, Pál és István. Kh. 1633. máj. 25. (1633. 202.)
Szász István; fia: János. Székely Miklós. Kh.: 1632. (Feria quarta proxima post festum Inventionis S. Crucis.) (1632. 193.)
Szegedy István 1. Poniwas István. Szekeres István 1. Tóth András. Szekér István 1. Török István. Szekér 1. Tiheméri alias Szekér. Szepellyák Gergely, Tóth András. III. Ferd. Pozsony, 1655. márcz. 12. Kh.: 1655. aug. 27. (1655. 234. 235.)
Szepsy Pál és István 1. Domby János. Székely Marton; fel.: Jász Kata; gyerm.: János és
Kata. III. Ferd. Wien, 1651. márcz. 16. Kh.: 1651. nov. 16. (1651. 175.)
Székely Miklós 1. Szász István. Szép János 1. Benchik István. Szikszay 1. Literáti Szikszay alias Gyiire. Szilágyi István 1. Horváth alias Chiszár. Szinai 1. Lohin Szabó alias Szinai. Szinnyey Mihály; fiai: András. János; fel.: Gogh Anna; testv.: István. Kh. 1634. (Feria quinta proxima post festum B. Dorotheae virg. et mart.) (1634. 203.)
Szőke György 1. Búza István. Szűcs alias Czecze 1. Szabó alias Czecze. Szűcs alias Kecskeméthy János 1. Tiheméri alias Szekér. Szűcs Demeter 1. Foris Miklós. Szűcs Pál 1. Rubel Mihály. Szűke György 1. Kováts Péter. Szűkös György 1. Naszray András. Szűrszabó György; fel.: Konczos Dorottya; fia: István. Konczos István és fel.: Molnár Borbála. 1. Lipót. Wien, 1661. ápr. 2. Kh.: 1661. decz. 13. (1662. 150.)
Szűz Menyhért; fia: Dániel; fel.: Zozik Orsolya; testv.: György s ennek fel.: Cserbecz Ilona; testv.: Szűz András, Mátyás és Jakab. III. Ferd. Wien, 1654. jul. 2. Kh.: 1655. aug. 27. (1655. 235.)
Takács András 1. Poniwás István. Talpas István és testv.: András. Janka István. III. Ferd. Wien, - nov. 15. Kh.: 1644. febr. 17. (1644. 40.)
Terncy István; Gálszécsy Bapusz Tamás. Fodor alias Hegedűs Mihály. III. Ferd. Regensburg, 1653. decz. 18. Kh.: 1654. okt. 1. (1654. 225.)
Thatnássy 1. Kura alias Föl-Némethy. Thoma alias Fekete István; id. István és János; János fia István; id. István fel.: Szőrös Borbála; János fel.: Orosz Kata. Pap György és István. 1. Lipót. Luxemburg, 1665. máj. 4. Kh.: 1665. jun. 17. (1665. 244.)
Thot György; fiai: János és András; testv. ; Thoth Gergely és Lancdtos János. III. Ferd. Wien, 1561 jun. 27-Kh.: 1655. okt. 5. (1655. 173.)
Abauj- és Tornavármegye nemeseinek összeirásai (Dr. Czobor Alfréd), A Torna-vármegyében kihirdetett czímeres nemeslevelek (Dr. Czobor Alfréd), Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából, I. évfolyam, 4. szám. 1910. december,. o.
Abauj- és Tornavármegye nemeseinek összeirásai.
II. Abauj-vármegye 1726-ban igazolt nemesei.
1) Ezen összeirás nem foglalja magában az 1726-ban élt abauji nemesek teljes névsorát, amennyiben többen, számszerint vagy 35-en, a vizsgálóbizottság által nemességük világosabb bizonyitására lettek utasitva.
Abonyi András (Szent-István-Baksa)
Alberth István (Szántó)
Alomuczi máskép Fejér György (Vilmány)
Alexius Simon (Kis-Bodoló)
Apostol György, András, Mihály, István, János, másik György és István (F. -Kásmárk)
Arvay Imre és Mihály (Kassa)
Bagi másként Szűcs János (Szikszó)
Bagoly István (Visoly)
Bakó Dániel és János (Czekeháza) Balássy István (Kassa)
Ballá János (Szepsi) Balogh István (Szepsi)
Balogh István (Onga)
Balogh (de Tolna) Zsigmond (Onga)
Balpataky Mihály (Peder)
Baranyay György (Zsujta)
Baranyay István (Nyiri)
Barbély lásd Vas. Barlogh András (Fony)
Bartók János (Zsadány)
Basó Pál és András (Idrány)
Baxi András (Szent-István-Baxa)
Bán Péter (Szent-András)
Bányay Zsigmond (Tornyos-Németi)
Bárczaycsalád. Bárdos András (Szikszó)
Becskeházi István (Szala)
Beke György, László, János és Pál (Csenéte)
Benda András, János, György, Mihály, ifj. András (Szántó)
Benyó János (Pány)
Berczik István és János (Jászó)
Berki János (B. -Ujfalu)
Bernáth-család
Bessenyi máskép Nagyiday Zsigmond (Czekeháza)
Beszterczey lásd Mihay. Béki István (Kis-Kinizs)
Bodnár István és János (Kovácsvágás)
Boldisár Imre (Szikszó)
Botka György (Kovácsvágás)
Botthgál János (Dobsza)
Bőr György (Kupa)
Bresztel Antal (Alsó-Mecenzéf)
Breznai Pál (Szepsi)
Buda Gergely (Méra)
Butkay Mihály és fia, Márton (Al. -Vadász)
Csató Zsigmond (Detek)
Csáki Péter, Ferencz és János (Szent-András)
Csedreki lásd Óváry Csemiczki-család. Csélneki István (Rásony)
Csibi András és Zsigmond (Kis-Falu)
Csikovics lásd Kenyheczi
Csiszár
Csizmadia máskép Gönczi András (Boldogkő-Ujfalu)
Csizmadia lásd Halmi. Csontos János (Horváthi)
Czeczi (Csécsi) János (Szikszó)
Czéczei Péter és fiai: István és Péter (Szent-András)
Czifkai Ádám (Nagy-Ida)
Dancs lásd Kőrössy. Demeczky László (Bernátfalva)
Dessewffy (Cserneki) -család
Désy János (Kassa)
Dienes István, Ádám, Ferenc és György (Korlát)
Dióssy Imre, György, István (Györke)
Diviky János (Szikszó)
Dobos Mihály és János (Marczinfalva)
Dobranoki György (Szala)
Dobronoczki Mihály (Kér)
Domonkos Ferenc (Szántó)
Egri Péter (Göncz)
Éles máskép Réti János (Szikszó)
Farkas Mátyás (Szikszó)
Farkas István (Szepsi)
Farkas Mihály (Horváthi)
Fáy-család. Fekete László (Szikszó)
Fejes István és András (Göncz)
Fejér István (Felső-Kéked)
Fejér lásd Alomuci
Feketepataky András és István (Gönc-Ruszka)
Fodor lásd Nagy
Földvári lásd Podoriczki
Fukk Zsigmond és András (Gönc)
Fügedi Dávid, Sándor és János (Kupa)
Füstös Miklós (Szikszó)
Gadnai István (Alpár)
Gácsi György (F. -Fügöd)
Gállffy máskép Lakatos Mihály (A. -Vadász)
Gálffy Sámuel (Horváthi)
Gellei István (Péder) .
Geöböl István, György és másik István (Hejce)
Gerecs András (Kassa)
Glaczinger Mihály (Kassa)
Gombkötő máskép Jabloncai András (Szántó)
Gona Mihály (Felső-Kemence)
Gócs György (Jászó)
Gönczi János (Biste)
Gönczi lásd Hoporsorom
Gönczi lásd Csizmadia
Gyarmathi Sámuel és fia János (Cekeháza)
György Dávid (Korlát)
Győri István (Makranc)
Győri Mihály (Alsó-Olcsvár)
Gyüre János (Pere) Halászi János (Berencs)
Halmi máskép Szabó János és Halmi máskép Csizmadia István (Szepsi)
Hangácsi Zsigmond (Kenyhec)
Harangozó András (Szepsi)
Havas István, András, Mihály, János (Belső-Bőcs), Pál szerencsi lakos
Hegedűs lásd Ivács.
Hergécz Mátyás és fiai: György és Ferenc (Boldogkő-Ujfalu)
Hideg máskép Nagy Mihály (Büd)
Hillyai Tamás (Sz. -J. -Baxa)
Hirkó János (Jászó)
Homonnay István (Kassa)
Hoporsorom máskép Gönczi István (Bátor)
Horváth-Bugarln de Brezowicza másként Milojkovics Boldizsár (Csécs)
Hutka Márton és András (Biste)
Imre András és János (Jászó)
Ipi István (Gönc)
Ivánkay István (Szent-I. -Baxa)
Ivács máskép Hegedüs György (Kassa)
Ivocs Pál (Boldogkő-Újfalu)
Ivocs lásd Ragályi
Jablonczay lásd Gombkötő
Jábróczki (de Jabród) -család
Jakabfalvi György (Bátor) Janka István (Gagy)
Janka Péter (Bátor)
Jászay István (Szántó)
Jeney Zsigmond és Ferenc (Mikóháza)
Johész András (Szepsi)
Jósvay Zsigmond (Horváthi)
Kandó (de Farmos) -család.
Kardos János és István (Szent-András)
Karnay máskép Sadányi István (Kér)
Kádas Ferenc, József, Miklós (Szent-István-Baxa)
Kállai lásd Veres. Kállay János Mihály és fia Sámuel (Kassa)
Kegyes László és fiai: Gábor és Mihály (Kér)
Kecskeméti István (Kér)
Kecskeméti István (Szántó)
Kenyheczi máskép Csikovics János (Cekeháza)
Kereki Péter, György és István (Szent-András)
Kereszi János (Nagy-Bodoló)
Képes máskép Szabó. Király Pál (Csobád)
Király Sámuel (Rozgony)
Kiss János (Beret)
Kis máskép Putnoki Péter (Horváthi)
Kis-Pál András, János, György (Rásony)
Kolbán István (Szepsi)
Kolcsár Zsigmond (Nagy-Ida)
Koncz (de Naményi Gábor (Gibárt)
Korponay Ferenc (Kassa)
Kós Pál (Szikszó)
Kotta máskép Csiszár Mátyás (Szántó)
Kovács Gergely (Szikszó)
Kovács János (Szántó)
Kovács János (Göncz-Ruszka)
Kovács János (Marczinfalva)
Kovács Ferenc, István és János (Kupa)
Kovács István és Pál (Korlát)
Kovács Sámuel és Ferenc (F. -Füged)
Kovács (de Kéked) Mihály, János és István (Gönc)
Kölböl András (Gönc)
Körtvélyesi máskép Pap István (Szikszó)
Kövi János (Szászfa)
Kőrössy máskép Dancs József (Dobsza)
Kun Ferenc (Vizsoly)
Kun István (Gönc)
Lánczy-család. Lengyel János özvegye és fiacskája János (Szántó)
Literati István (Jászó)
Lukácsik János (Kassa)
Abauj- és Tornavármegye nemeseinek összeírásai. II. Abaujvármegye 1726-ban igazolt nemesei.
Major György (F. -Kásmárk)
Manczur István (Szent-András)
Mariássy- (de Markusfalva) család
Masáry Kristóf (Szent-István-Baksa)
Mártha György, Mihálynak fia (Csécs)
Máthé lásd Nagy. Márcy László (Him)
Melczer (de Kellemes) -család Melda István (Hejcze)
Mészáros lásd Nagy. Mihay máskép Beszterczei Sámuel (Szántó)
Milajkovics máskép Horváth Bugarin I. Horváth.
Miskólczy Mihály (Györke)
Molnár id. és ifj. András (Jászó), József (Zsarnó) , István (Vilmány)
Molnár András és János (Vécse)
Molnár István (Göncz)
Molnár János és György (Vilmány)
Molnár Pál, István és György (K. -Vágás)
Nagy András (Szepsi)
Nagy István (Szent-István-Baksa)
Nagy Mihály (F. -Kásmárk)
Olajos Pál (Tornyos-Németi)
Olasz László és József (Gecse)
Olcsváry-család. Orosz (de Csicser) -család
Óváry máskép Csedreki Péter (Szántó)
Palásty-család. Palkó János (K. -Vágás)
Pamlényi István (Kupa)
Pandák István, Miklós, Zsigmond és András (K. -Vágás)
Pandák István, Gábor és Zsigmond (Villy)
Pandák János, István, András és Zsigmond (K. -Vágás)
Pankotay János, Mihály és András (Göncz)
Papp Márton, János és György (K. -Vágás)
Pap György (Ináncs)
Pap János és István (F. -Kásmárk) , Mihály (Bakta)
Pap lásd Körtvélyessi. Pataki lásd Potocsnyák. Percsi András (Szepsi)
Pécsi Ferenc (Szántó)
Pécsi János (H. -Kércs)
Péczely István (Felső-Kásinárk)
Pederi Mihály (Péder)
Piskóti máskép Szabó Mihály és János (Demecser)
Pogoriczki máskép Földvári János (Marczinfalva)
Pongrácz Pál (Villy)
Pongrácz (de Szent-Miklós et Óvár) Pál (F. -Méra)
Potincza István (Szepsi)
Potocsnyák máskép Pataki Jakab (Jászó)
Pócs György (Szepsi)
Putnoki lásd Kis
Ragályi máskép Ivocs Ferencz és András (Szászfa)
Ráczkövi Ferencz (Péder)
Regéczi István (Szászfa)
Reskó János (Bogdány)
Reviczky (de Revisnye) Pál (Demecser)
Rétey György (Detek) .
Réti lásd Éles. Sadányi lásd Karnay
Sajgó György (Horváthi)
Sayghó (de Szent-Tamás) János (Bernátfalva)
Sárossy Mátyás (Kér)
Scrobák János (Kér)
Schustrik Imre (Kassa)
Sebestyén György (Kér)
Sebő István, János, Pál és másik János (Sz. -I. -Baksa)
Sebők máskép Molnár István, Márton (Zsujta-Szikszó) , János (Idrány)
Serke Pál és Mihály (Vilmány)
Simonyi Mihály (F. -Redmecz)
Sóldos Mihály (Vilmány)
Somogyi Péter (Nagy-Kinis)
Szabó Ferencz (Fony)
I. Szabó János (Villy)
II. Szabó János (Villy)
Szabó János (Csobád)
Szabó János, István, Mihály, Dávid és Ádám (Alsó- szend)
Szabó Péter (Szinnye)
Szabó lásd Halmi
Szabó máskép Képes (Szepsi)
Szabó lásd Piskóti
Szabó lásd Vendéghi
Szabó máskép Novajkai Pál (Kér)
Szabó máskép Szatthmári István (Horváthi)
Szabó máskép Vámos János (Göncz)
Szakmáry András (Szepsi)
Szalkay János (Kér)
Szanyiszló János, András, István és Pál (Szikszó)
Szatthmári lásd Szabó
Szekeres István (Csécs)
Szemere (de Szemere) -család
Szendi (de Szend) Mihály (F. -Szend)
Szendrey István (Szepsi)
Szendrei István és Péter (Marczinfalva)
Szentimrey László (K. -Vajda.)
Szent-Mártonyi id. Mihály és ifj. László (Zsadány)
Székely György (Szikszó)
Szél Miklós (Csenéte)
Szép István (Kassa)
Szilágyi András (Nagyida)
Szilágyi György és János (F. -Kásmárk)
Szilvay István (Szántó)
Szirmay (de Szirma) -család
Szobonya János és András (Beret)
Szombati lásd Vásári
Szoráth Ferencz és György (Rásony)
Szucsány Mátyás (Boldogkőujfalu)
Szücs lásd Bagi. Szük Mihály (Beret)
Tamaska Mihály (Villy)
Tamássy János (Somodi)
Tasnády János (Czekeháza)
Terney István (F. -Fügöd)
Thuráncsky (Thuránszki) -család
Thurzó (de Nossicz) János (Kassa)
Tinis György (Szántó)
Tolvay Pál, István és János (Alsó-Fügöd)
Tóth Péter (F. -Redmecz)
Török Zsigmond (Szent-András)
Tőzsér András (Nagyida)
Trocsányi György (Gibárt)
Tüdős Pál (Biste)
Valla Zsigmond (Kassa)
Vancsay István (Kassa)
Vass János (Boldogkőujfalu)
Vas máskép Barbély István, János és András (Csécs)
Vágássy Ferencz (Horváthi)
Vámos lásd Szabó
Vámossy György és István (Selyeb)
Vásáry máskép Szombati István (Felső-Fügöd)
Vendéghy-család.
Vendéghy máskép Szabó András és Mihály (Zsujta)
Verebélyi Péter (Kér)
Veres máskép Kállai István és Mihály (K. -Vágás)
Vécsey András, János és István (Péder)
Végházy László (Kér)
Vitális György (Nagy-Bodoló)
Vitarius László, Ferencz (Kupa) és Gábor (Pamlény)
Vizi Mihály és György, Bresztel Antal (Alsó-Meczenzéf)
Zsadányi lásd Karnay.
Pótlás: Gál János (Csécs)
Abauj- és Tornavármegye nemeseinek összeirásai. (Dr. Czobor Alfréd), Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából, II. évfolyam, 1. szám. 1911. május,. o.
Abauj- és Tornavármegye nemeseinek összeirásai. (Dr. Czobor Alfréd), Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából, II. évfolyam, 2. szám. 1911 szeptember,. o.
Abauj- és Tornavármegye nemeseinek összeírásai. III. Abaujvármegye 1754-55-ik évi nemesi összeirása. * ) I. Birtokos nemesek. /. Csereháti járás. Alexius András (alszolgabiró) Andrássy László Bajusz Gáspár Csehy András (tornamegyei esküdt) Csemniczki Miklós özvegye, Pongrácz Zsófia és fiai Fáy (Faji) András Gelley István Hangácsy Miklós Hopostórom (helyesebben Hoporsorom) István özvegye Horváth Menyhért özvegye Pletrics Anna Hubay György Jakabfalvy Miklós Jób Pál özvegye Jóhész András Kandó Zsigmond özvegye és fiai Keczer István özvegye Labancz István özvegye és fia, Zsigmond Matolcsi özvegye Nagy Zsigmond Nikházi Imre * ) Ez az összairás már megjelent a Nagy Iván cimü folyóirat 1899-iki (1.) évfolyamának 36-39. és 81-83. lapjain, valamint dr. Illéssy J. és Pettkó B. , , Az 1754-55-iki országos nemest összeirás" c. fűzetében. Minthogy e művek egyrészt ma már nehezen szerezhetők meg, másrészt a nemeseket egyszerüen csak betürendben sorolják fel, szükségesnek tartottuk legalább járások szerint a birtokos és armalista nemesek névsorát külön közölni.
Pamlényi András Pap István Pereszlényi József Pőrös Zsigmond özvegye és fiai Putnoky Imre Ragályi Ferenc Reviczky János özvegye Rutkay Sámuel Szakmáry József Szeldmajer Sebestyén Szemere Zsigmond Szentimrei (Krasznikvajdai) László Szél János Szilágyi István Tiszta (Lipsini és Sellyebi) Pál (főjegyző) Turánszky László Vendéghy András Vécsey Elek Vitkóczy Pál.
2. Füzéri járás. Baranyay György Berthóty János Bónis György Botka Gábor Czékus József Daczó Pál Dessőffy Ferencz (alispán) Fejér István Hegymegi Borbála (Br. Meskó Jakab özvegye) Kelcz Zsigmond Melczer Pál Niczky Lajos Ondrejkovics Sámuel Orosz László Pandák János Palásti Ignác Pálfalvay Gábor (alszolga- Pécsi Sándor [biró) Soós Imre (aljegyző) Szentmártonyi Mihály Szerencsi Ferenc Téglássy András Váratkay István Zombory Imre (másodalispán.
3. Kassai járás. Bárczay (Bárczai) János Benyó István Bónis András Csáky Antal gróf (főispán) Csörge István Demeczky Zsigmond Dessőffy István Dobay (Dohai) János Hangácsy Zsigmond Horkay József Jábroczky Gábor Komáromy Elek özvegye Kormos István Kornis Mihály (szolgabiró) Korponay József Koscsányi István Lánczy (Lánczi) Imre Marczy László Martindes János Mariassy István Meskó Jakab báró Nádassy János özvegye Ottlik Miklós Pigay György
Püspöki István Semsey (Semsei) Pál Szallay István (szolgabiró) Szentpétery Dániel Szilágyi András Szirmay István Szőke Pál Vécsey István Viczmándy István Vitális György.
4. Szikszói járás. Abonyi András Andreánszki (Primóczi és Szentandrási) Imre. Babocsai István Bakó Dániel Bakó János Baksi András Balajti Benedek Bán Péter Beszterczey Sándor Béki István Bobronoky András Bogoly Lajos Boldisár János Budaházy Gábor Csajkos József Csebi Zsigmond Csécsei Pál Csoma András Czeper István Czékus Sándor Cziráky András Dants Kőrössy József özvegye és fiai: László, Gábor, István és János Deme József Dési János Dienes György Dobos János Dobronoky lásd Bobronoky Fancsali Jóbl lásd Jób Faragó János özvegye Fazekas János Fekete Zsigmond Fövényessy György Gadnai István Garas János özvegye és fiai: István és Ádám Gábriel Miklós Girincsi (Pótsacsécsi) István Gönczi János Gyarmathy János Györffy (Telekesi) Lajos Győri Ferencz Gyurkovits János Gyüre János özvegye Harsányi Mihály Hideg István Horváth Ferencz Horváth (Bibityei) András Horváth (Ostorharitsi) Zsigmond Horváth (Pálóczi) Farkas szolgabiró Hunyor István Illési Pál Irsai Zsigmond Ivánkai György Jób lásd Fancsali Kalas Pál Kanitz Ernő özvegye és két fia Katona László Kádas Ferencz Kereky György
Király Gábor Kiss János Kiss György Koczka Miklós Komjáti Ferencz Koncz (Namény) Gábor Kováts Péter Kováts (Selyebi) János Kóta Mihály Körtvéllyesi István Kőrössy lásd Dants Krajnik Sándor Lánczy (Lánczi) Mihály (alszolgabiró) Lehoczky István özvegye és fia Imre Lisznyay Dániel Megyeri Gábor Melczer (Kellemesi) Ferencz Mocsáry Balázs özvegye Nagy János Nagy Sándor Nagy (Daróczi) Mihály Némethy György özvegye és fia György Nikházy László Novajkai Pál Ocskay András özvegye és fiai: András és Antal Pap István Pállya János Pécsy (Pécsujfalusi) András Péczely István Pogoriczky Sámuel Pongrácz (Szentmiklósi és Óvári) Pál Pósa (Szentkirályszabadjai) István Puky András Ragályi (Kiscsoltói) Szemere Miklós özvegye Szentmihályi József (esküdt) Szirmai Péter özvegye Szlavikovszky Ambrus Ternyei Pál Török István Trócsányi György Ubrissy Gábor Vendéghy Gáspár Verebélyi Péter Vizi Mihály Zsujtay (Zsujtai) András. H. Armalista nemesek. /. Csereháti járás Apostol Mihály Bagossy Mihály Ballá Ferencz Barlogh István Bazsó János Becskeházy György Beke Márton Berczik György Bernáth Mihály Bodvay Sámuel Bőr Márton Breznai György Buza Miklós Csathó György Csengery András Csorba Mihály Csörge István Czelczer Mihály Dobronoky György
Dobza András Elek Elek Fittus Ferencz Fuk János Fügedy János Füleky János Gecskey Ferenc Gerecs Sámuel Gócs István Haim lásd Kovács Halmi János Harangozó Mihály Havas János Hirkó András Imre János Jakabházy István Kazay Mihály özvegye Kádár Mihály Kecskeméthy András Képes András Kis József Kóczy Mózes Kóczy Szabó János Kolbán György Kónya Gábor Kovács András Kovács máskép Haim Pál Kövy György Kun Mihály Kupay István Kupecz György Liszkay Gergely Magyar Zsigmond Molnár István Molnár (Rimaszécsy) helytelenül Redmeczy András Nagy András Najmon György Nehéz Miklós Nyerges János Pattay Péter Pál János Piskóty Mihály Portörő Gáspár Potincza István Presztel János Rácz Mihály Redmeczy lásd Molnár Rimaszécsy lásd Molnár Sebők János Sipos lásd Szendrey Skrobák György Somody András Szabó lásd Kóczy Szalay István Szánthó János Szendrey István Szendrey Sipos István Szép János Id. Szikszay Gergely Szobonya János Szőcs András Szőke János Szőke (Selyebi) József Tahi János Tamássy János Tinis János Turóczy József Vámossy Sámuel Veres Péter Vitarius Ferencz.
Abauj- és Tornavármegye nemeseinek összeirásai. (Dr. Czobor Alfréd), Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából, II. évfolyam, 3. szám. 1911. október,. o.
Abauj- és Tornavármegye nemeseinek összeirásai. Abaujvármegye 1754-55-ik évi nemesi összeirása. 2. Füzéri járás. Angyal Mihály Asszony Andás Barani István Bodnár István Diósi Zsigmond Dobronoky Ferencz Dohos József Egri János Erdélyi János Fodor János Góna István Gönczi Mihály Hutka András Jenei János Kállay János Király János Koncsol István Kovács Mihály Lisznyai Dániel Martony András Molnár András Nagy András Papp Miklós Pongrácz József Rimaszécsy István Sebők István Sóltész András Szabó János Szegedi Mihály Szombati Mihály Tivadar Imre Tóth István Tüdős Pál Urbán János Vendégi Mihály Zsadányi András.
3. Kassai járás. Bányay Zsigmond Borbély János özvegye Buza János Dihenes Zsigmond Diós István Fodor György Katona Mihály Kádár Mihály özvegye Kolcsár Mihály Márta János Nagy György Nevelős István Ollajos Pál Pusztay János Ráczkövy Ferencz Szekeres István Szoboszlay András özvegye Tóth János
4. Szikszói járás. Ábrahám István Albert István özvegye és fiai Márton és István Angyal János Apostol János Aranyas András Bagi Ferencz Bagoly lásd Bogoly Bakos István Balogh Sámuel Bardos Pál Barlogh Ferencz Bartsa János Bányai József Becskeházy Gábor Bende András Bende János özvegye és fiai: István és György Bende Lukács Benke György özvegye és fia, János Berky János Bersenyi József Biliczki János Bodgál Miklós Bodolay István Bogoly Ferencz Bör György Buda Gergely Buday György Butkay Márton Comáromy lásd Komáromy Csató István Cseh György Csehovits Márton Csengeri István Csetneki István Csizy István Csontos János Csorba Mihály Czeglédy András Czeke Pál Czijáky János Czövek István 1. Debreczeni István 2. Debreczeni István Disznós Pál Dobronoky János Dombi Mihály Donáth György és fiai: István és András Egri Mihály Eperjesi Mihály Élesréthi Mihály
Farkas János Farkas Mátyás Fazekas György Fábián Márton Fábián Sámuel Fekete György Fekete István özvegye és fia, István Fogarassy Sámuel Frek Zsigmond Füstös Miklós Füzi István Gellény Gábor Gents András Göböl János Gönczi György özvegye és fiai; Gábor és György. Görgey Ferencz Görgey István Györgyi Dávid özvegye és fia: István Harsányi István Harsányi Sámuel Hatvanyi Gergely özvegye és fiai: Gergely István és György Havas István Hebrant József Hegymeghy István Herman Sámuel 1. Héczey András 2. Héczey András Hideg István Homonnay György Horváth András Horváth Mihály Ivány Péter Jancsó Jakab Jászay István Jeney András Jóczik István Jósvay György Kardos István Kardos József Karnay István Karnis Mihály Katona István Katona János Kazay János Kálmán György Károlyi Ádám Károllyi István Kecskeméthy István özvegye Kecskeméthy János Kegyes Mihály Képes János Kiss Pál Kiss Tamás Kismester Pál özvegye és fia, Pál Kisvárday Sámuel Koczi Szabó István Kolbán István Komáromy Ádám Korody János Korócz András Kovács Gergely Kovács György 1. Kovács István 2. Kovács István 1. Kovács János 2. Kovács János Kovács Lajos Kovács Miklós Kovács Laczkó János Kozák Szabó Mihály
Kozma Mátyás Kölböl János Kőszeghy Ádám Kuncz Sámuel Kupecz Márton Laczkó lásd Kovács Lakatos Isván Laky Péter Lencsés András Lengyel András Lenkei Márton Légrádi Sámuel Literáti-Szendy Ferencz Liszkay Bálint Major György Makay János Marton István Máthé (Nagy) lásd Nagy Máthé Miskolczi István Miskolczi Szücs István Molnár István Molnár-Szabó György More János Morvay Mihály 1. Nagy István 2. Nagy István Nagy János 1. Nagy Márton 2. Nagy Márton Nagy Pál Nagymáthé Sámuel Nádaskay György Nedeczky Lukács Nemes György Nemes Péter Négyes János Németh József Nyilas György özvegye és fia Pál Oláh Péter Óváry Péter Pamlényi István Pankotai András 1. Pap János 2. Pap János Pap Sámuel Pál György Pigay Lőrincz Pinyegei Gábor Piskóthi János Pogoriczky Sámuel Rácz István Romány János Remenyik István Sajgó János Sallai Mihály Sárossi Mátyás Sebő János Serke Pál Sipos Mihály Skopecz Péter Sógor-Teleki István Soltész István Szabó András Szabó Péter Szabó lásd Koczi Szabó Lásd Kozák Szabó Lásd Molnár Szalkai Mihály Szaniszló András Szaniszló Pál özvegye és fia János Szarka István Szatmári János Szelei György
Szemere Péter Szendi István Szendi lásd Literáti Szentpéteri Gábor Szepessi György Szécsi Mihály Székelly György Szilágyi György Szilágyi-Tóth István Szilvássi István Szirmer János Szobonya István Szombaty András Szóráth Ferencz Szücs István Szücs lásd Miskolczi Szürke István Tamássy Péter Tarcsy István Teleki lásd Sógor Tomanits István Tóth István Tóth János Tóth lásd Szilágyi Turóczi László Udvarnoki János Ungvári István Vadasfalvy Gábor Vas Mihály Váczy János Vágássy György Vámosi János Veres István Vég Mihály Végházy László Vittelky Ferencz Vojtó Gáspár Zabari Sámuel
Abauj- és Tornavármegye nemeseinek összeirásai. (Dr. Czobor Alfréd), Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából, II. évfolyam, 4. szám. 1911. december,. o.
Abauj- és Torna-vármegye nemeseinek összeirásai
Torna-vármegye nemesi összeirásai
Torna-vármegye legrégibb nemesi összeirását az 1660-ik évi közgyülési jegyzőkönyv őrizte meg, 1) mely járásonként külön sorolja fel a fő- és birtokos nemeseket és külön az armalistákat, megjelölve az általuk fizetett taksákat is. A megye csak két járásra volt felosztva, a Felsőre és Alsóra. I. Az 1660. évi nemesi összeirás. 1. Birtokos nemesek: 1. Felső járás. 2) Andrássy Mátyás (Hárskút) 9 frt. Andrássy Miklós (Dernő) 10 frt. Barakonyi Ferenc (Torna) 10 frt. 3) Becs Miklósné (Zsarnó) 11 frt. Gecsei Zsigmond (Szádelő) 2 frt. Halmi Gábor (Méhész) 12 frt. 1) Torna vm. Közgy. Jegyzőkönyve 1660. fol. 44-51. 2) Miskolczi Gergely szolgabiró járása. 3) A költő.
Özv. Horváth Györgyné 6 d. Özv. Horváth Lászlóné 24 d. Páter Kardos István (?) 12 d. Vendégi. Füzi István l f. 24 d. Füzi János l f. 24 d. Zsarnó. Lucskai Mihály 60 d. Magyar Pál 12 d. Pontos György 18 d. Pontos János 60 d. Pontos Pál 15 d. Sóri Gergely 60 d. Sóri Mikóls 12 d. Özv. Szegedi Pálné 50 d. Szőlősi Mátyás 30 d. Tuszo János 40 d. Vadas János 60 d. 2. Alsó járás. Barakony. Pálur István 36 d. Pálur Mihály 18 d. Becskeháza. Székely János 18 d. Egerszeg. Tősér János 12 d. Jósvafő. Dali Gábor Dali György Deli István l f. Deli János l f. Maxa Péter 60 d. Tarczali Gábor 12 d. Komjáti. Csodó András 36 d. Komjáti Gábor 24 d Komjáti János 48 d. Komjáti Péter 30 d. Osvárt Mátyás 12 d. Nádasd. Csudo Gergely l f. 50 d. Farkas Péterné 30 d. Kerepessi János l f. 50 d. Kovács István 42 d. Lóczi János 24 d. Nagy Vati János 80 d. Pogonyi Ferencz 40 d. Pogonyi István s Mihály 80 d. Özv. Pogonyiné 60 d. Szabó István 12 d. Szabó Mihály 12 d. Székely Péter l f Vati lásd Nagy. Perkupa. Kovács Péter 24 d. Máthé György 18 d. Máthé János 18 d. Szegliget. Görgei János 4 f. 50 d. Szelicze. Bacsa György 12 d. Bacsa Márton 18 d. Monos János 30 d.
Sulyok Ferenc (Jósvafő) 48 den. Szepessi Pál (Perkupa) 11 frt. Széki Péter (Becskeháza) l frt. 50 den. Szini András (Teresztenye) 6 frt. Szirmai Péter (Kápolna) 5 frt. Tökölyi Zsigmond (Jósvafő) 4 frt. Zajdó János (Szelice) 4 frt. Zákány András Perkupa) 8 frt. 2. Armalista nemesek. 1. Felső járás Almás. Bakó István l frt. 50 den. Holecs András 2 f. Istvánffy Mátyás Körtvélyessi János 11 d. Szalai Mihály 60 d. Vajda Móricz 12 d. Barka. Almássy János 24 d. Bodnár András 28 d. Özv. Bodnár Jakabné 6 d. Görgő. Angyal János 24 d. Bartók Demeter l f. Bartók Mihály l f. 24 d. Beregszászi Lőrincz 15 d. Farkas János 24 d. Özv. Farkas Máténé 12 d. Farkas Péter 60 d. Jobbágy Benedek 48 d. Jobbágy István 18 d. Özv. Jobbágy Istvánné 18 d. Jobbágy János l f. Jobbágy Lőrincz 18 d. Jobbágy Mihály 12 d. Kis Jobbágy Istvánné 12 d. Lucskai Pap János 15 d. Miskolczi Gergely szolgabiró l f. 24 d. Molnár István 24 d. Német Tamás 51 d. Pap lásd Lucskai l. Péderi András 60 d. 2. Péderi András 33 d. Özv. Péderi Mártonné 75 d. Péderi Mihály 15 d. Rajczi András 48 d. Varga István 60 d. Hárskut. Orbán Imre 36 d. Orbán János 40 d. Hidvégardó. Kazai János l f. 24 d. Kovács István l f. Kovács Márton l f. Özv. Kozma Gergelyné 6 d. Lucska. Pap János 60 d.
37Szakál János 30 d. Szakál Márton 36 d. Szakál Péter 24 d. Szakaly Mihály 30 d. Szín. Horváth András l f. Isoó Mátyás 24 d. Jóna István 50 d. Jóna Tamás 60 d. Jóna Zsigmond 60 d. Oláh Jakab 18 d. Szalóczi Sándor 60 d. Szegő Gergely 12 d. Teresztenye. Biró Gergely 50 d.
Kassán lakó nemesek adólajstroma
I. Lipót király kormánya hozta be a portiónak elnevezett adónemet, amelyet a nemesség is köteles volt fizetni. Az 1691-ik évben a Kassa városára kivetett ilyen adóból 35 portió, vagyis az egész évi adónak 35-öde a városban lakó nemességre esett, ami havonként 223 magyar magyar forintra rúgott. A lajstrom ez: Prima limitatio. 1) Anno 1691. die 21. Novembris. Defalcatio 35 portionum pro nobilitate Cassoviensium, quae 35 portiones pro uno mense faciunt florenos hungaricales 223. Anno praeterito solverunt 2) flor. den. Jam solvere debentur3) flor. den. Defalcantur4) flor. den. Georgius Ujfalusi. 2. 55 2. 55 Nihil. Domus Semseiana. 34. 20 26. - 8. 20 Georgius Pelsőczi. 9. - 7. - 2. -Gábriel Dolinai. 20. 60 18. - 2. 60Domus Tárkániana. 14. - 5. - 9. -1) Adókivetés. 2) A mult évben fizettek. 3) Ez évben fizetni kötelesek. 4) Ez évi lerovás.
Seminarium Kisdianum 1) - 15. 45 12. - 3. 45 Domus Karoliana. 30. - 27. - 3. - Andreas Szabó de Vajda - 6. - 6. -. - Adamus Sztankai a domo Jánoki 8. 54 7. - 1. 54 Michael Kecskeméthy - 18. - 12. - 6. - Relicta Hanvaiana. 18. - 14. - 3. - Relicta Madariana cum filio - 9. 40 6. - 3. 40 Stephanus Kormos. 9. - 8. - 2. - Franciscus Belényessi - 5. 13 5. -. 13 Michael Rósa. 6. - 5. - 1. - Haeredes Göncziani. 8. 54 7. - 1. 54 Franciscus Barkóczi. 6. - 6. -. - Michael Demeczki. 14. - 10- 4. - Ioannes Pattantyus. 12. - 9. - 3. - Paulus Kis. 5. 99 4. - 1. 99 Stephanus Varró. 3. 72 3 -. 72 Georgius Mathóczi. 5. 15 3. 2. 15 Relicta Georgii Szenczi. 7. 26 5. - 2. 26 Valentinus Veres. 10. 26 9. - 1. 26 Relicta Mathiae Veres. 8. 54 8. -54 Cornes Franciscus Barkóczi. 41. 04 36. - 5. 04 Ioannes Gránáth. 12. - 9. - 3. - (Az első oldal összege)
395. 89 322. 55 75. 42 Ladislaus Szentivány. 12. 42 10. - 2. 42 Sigismundus Holló. 27. - 25. - 2. - Ioannes Guldenfinger. 10. 26 8. - 2. 26 Stephanus Udvarhely cum fratre Nikházy. 46. - 24. - 22. - Ibidem relicta Váradiana. 15. - 9. - 6. - Mathias Marczibán. 8. 52 6. - 2. 52 Alexander Vas. 15. 38 11. - 4. 38 Relicta Tornaiana. 10. - 7. - 3. - Paulus Györki. 10. - 9. - 1. - Relicta Luszanczkiana. 9. - 8. - 1. - Relicta Göcziana. 6. 52 5. - 1. 52 Ioannes Bárczi. 35. 03 24. - 11. 03 1) A Kisdi Benedek egri püspök által alapitott papnevelőintézet.
Kassán lakó nemesek adólajstroma 39 Haeredes Göcziani. 2. 55 1. - 1. 55 Sigismundus Váradi. 2. 86 2. - 1. 86 Michael Hegyfalusi. 4. 72 3. - 1. 72 Domus Keglevicziana.
15. 45 12. - 3. 45 Relicta Ádámi Priny. 14. - 12. - 2. - Convictus. 10. 16 8. - 2. 16 Franciscus Dévény. 18. 54 15. - 3. 54 Vilhelmus Dracheim. 28. 24 24. - 484 Petrus Dévény in domo Sirmeriana. 4. 12 Petrus Dévény per se. 7. 68 8. - 3. 93 Successores Petri Dévény. 60. - 55. - 5. - Relicta Pothornaiana per se. 4. 47 3. - 1. 47 Ivannes Záborczki. 30. 78 24. - 6. 78 Gabriel Szörény. 5. - 4. - 1. - Stepanus Kálmánczai. 12. - 7. - 5. - Relicta Petri Dévény. 18. 80 15. - 380 Relicta Hartyániana. 35. - 30- 5. - Andreas Szabó de Göncz. 2. 09 2. - 1. 09 Patres jesuvitae a domo Mokcsaiana. 12. 81 8. 4. 81 (A második oldal összege)
526. 95 390. - 118. 13 Capitulum Agriense. 42 34. - 8. - Joannes Miskolczi. 5. 13 4. - 1. 13 Relicta Michaeli Váradi. 45. - 40. - 5. - Stephanus Záborczki. 10. 26 8. - 2. 26 Stephanus Váradi. 31. - 20. - 11. - Successores Czifkaiani. 11. 32 8- 3. 32 Georgius Kádas. 8. 54 6. - 2. 54 Franciscus Faigell. 4. - 2. - 2. - Franciscus Girinczi. 25 65 20. - 5. 65 Sigismundus Begány. 5. 13 3. - 2. 13 Joannes et Sámuel Horváth. 7. - 5. - 2. - Stephanus de Perény. 8. -. - 8. 54 Georgius Szakmáry. 1. -. - 1. - (Az utolsó oldal összege)
210. 14 148- 54. 57 Kassa város levéltárából. Kemény Lajos.
Abauj- és Tornavármegye nemeseinek összeirásai. (Dr. Czobor Alfréd), Kassán lakó nemesek adólajstroma (Kemény Lajos) Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából, III. évfolyam, 1. szám. 1912. május, 35-39. o.
Abauj- és Tornavármegye nemeseinek összeirásai.
II. Tornavármegye 1732-ben igazolt nemesei.
Agyagos Zsigmond (Görgő) Alattyány János (Görgő) Arday másként Pelsuczy István (Jósvafő) Aszalós Mihály (Zsarnó) Balásdeák lásd Bodnár Balogh László (Hidvégardó) Bartha János és Pál (Almás) Bartók lásd Görgey Bereczky lásd Mólnár Biró Balázs (Teresztenye) Ifj. Biró János (Teresztenye) Bodnár József (Zsarnó) Bodnár másként Balásdiák János (Lucska) Bodó másként Kászonyi Lőrincz (Komjáti) Boros Péter (Szin) Bugarin lásd Horváth Bujdosó Zsigmond (Almás) Császár Péter (Jabloncza) Csehy György és János (Zsarnó) Cserghő Mihály Czibere János (Almás) Czombor János (Nádaska) Dávid István (Szin) Dely Ferenc, András, ifjabb Ferenc és ifjabb András, Péter (Jósvafő) Dia György (Almás) Diák másként Literáti István (Körtvélyes) ; ifj. István és János (Szin) Farkas János (Görgő) Id. Farkas János (Görgő) Fejér másként Pap János Lucska) Fekete István (Zsarnó) Fekete István Fekete László és és János (Perkupa) Frona András (Barka) Füzy János, Péter és István (Vendégi) Gál István (Perkupa) Gerecz (de Meczenzéff) Sámuel (Előbb Szepsi, majd Görgő) Görgey másként Bartók János és Miklós (Szögliget) Gyarmathy Ferenc és István (Görgő) Herke István (Almás) Horkay Miklós (Szin) Horváth másként Bugarin (de Brezovicza) András Iso István és János (Szin) Jobbágy Gábor és Mihály (Görgő) Jóna István és János (Szin) Kakas János (Almás) Kapitány Mihály és Ferenc (Varbócz) Kászonyi lásd Bodó Kerepessy István (Nádaska) Kolbán István (Zsarnó) Komjáthi Imre (de et in Komjáthi) (Komjáti) Kopre Jakab (Hidvégardó) Kovács Ferenc (Hidvégardó) Kovács lásd Szikszay Kozma György (Hidvégardó) László János (Kápolna) Lippay János és András (Almás) Literáti lásd Diák Lóczy István (Lenke) Lóczy János, István és Gergely (Jósvafő) Lükő János és Márton (Körtvélyes) , Gábor (Perkupa) Magyar Ferenc (Almás) Martha Sámuel és István (Zsarnó) Maxa István és György (Jósvafő) Mészáros János (Varbócz) Mrazik másként Rajczy Pál és András (Görgő) Mólnár János (előbb Jósvafő, majd Egerszög) Mólnár másként Bereczky János (Görgő) More Ferenc (Zsarnó) Nagy (de Felső Váll) András (Szilice) Nagy Ferenc Nagy István (Torna) Nikházy János (Zsarnó) Olasz Bálint (Nádaska) Oláh Gergely és István (Hidvégardó) Orbán András és József (Háskut) Pap István (Szögliget) Pap László (Zsarnó) Pap lásd Fejér Pelsuczy lásd Arday Pogonyi Zsigmond (Hidvégardó) Rajczy lásd Mrazik Rátky Zsigmond (Varbócz) Rhaell Antal Sebő Gergely (Almás) Soltész János (Hidvégardó) Szabó másként Tarczalyi András és Péter (Szöllősardó) Szakál lásd Zajdó Szalay János és Mihály (Almás) Szalóczy János és Márton (Szin) , István és János (Teresztenye) Szeghő István (Jósvafő) Szentmiklóssy Zsigmond és János (Vendégi) Szikszay másként Kovács István (Szin) Szikur Márton, János, ifjabb Márton és Ferenc (Háskut) Tamás János (Szin) Tarczalyi lásd Szabó Vadas Mátyás (Zsarnó) Valkay István (Görgő) Id. Várady István, ifj. István, Péter, János és Márton (Szilice) ; János és Márton (Szin) Váró István (Zsarnó) Vitarius Gábor (Komjáti) Zajdó másként Szakái János (Szilice) Zory (Zsóry) Pál (Zsarnó) Zsarnay Ferenc és András. (Tornavármegye 1732. évi közgyűlési jegyzőkönyve.)
Abauj- és Tornavármegye nemeseinek összeirásai. (Dr. Czobor Alfréd), Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából, III. évfolyam, 2. szám. 1912 szeptember, 98-99. o.
Abauj- és Tornavármegye nemeseinek összeirásai.
Tornavármegye 1754-55. évi nemesi összeirása.
1. Birtokos nemesek:
Aderján János Aderján Mihály Andrássy (de Csik-Szent- Király) István báró Aszalay István Aszalós Mihály Balás András Balás Ferencz Balás György Balás József Balogh László Bartók István Bartók János Bartók Mihály Bartók Miklós Becze József Bereczki Mihály Bereczki másként Molnár János ifj. Biró János Biró Mihály Bodnár András Bujdosó István Császár Péter Csehy András Csehy György Dávid István Deák István Deák János Deli András ifj. Deli Ferencz id. Deli Ferencz Deli György Deli István Deli Márton Deli Mihály Deli Sámuel Dobák András Dobák Mihály Egerer Frigyes Farkas András Farkas Ádám Farkas Sámuel Fekete Mihály Fekete (de Várad) Sámuel Frona András Fügedi Mihály Füzy Ferencz Füzy István Gáll István Gedeon János Görgey János Gyarmathy Ferencz Gyarmathy István Gyarmathy Mihály Horkay András Horváth (de Brezovicza) András Isó János Isó Pál Jobbágy János Jobbágy Mihály id. Jóna Ferencz ifj. Jóna Ferencz Jóna Gábor Jóna János Jóna Miklós Jóna Pál Kapczy Miklós Keglevics (de Buzin) József Ádám gróf Kerepessy János Képes János Kérészi Sámuel Kéry Mihály Kovács Ferencz Kozma György Kupecz Mátyás id. Lippay András ifj. Lippay András Lippay István Lippay Mátyás Lóczy Péter id. Lükő János ifj. Lükő János Magyar István Mártha András Mártha István Mártha Sámuel Móré Ferencz Molnár István Molnár lásd Bereczki Nagy Szent-Györgyi Zsigmond Nikházy János Oláh András Oláh János Orbán Józef Pap András Pap János Pap László Pogonyi Ferencz Pongrácz György Recsky István Soltész János Szakál Ferencz ifj. Szakál János id. Szakál János Szakál János Szakál Márton Szakál Mihály Szalay András Szalay János Szalay Mihály Szalóczy János fia Ferencz Szalóczy Márton Szendrey István Szentgyörgyi lásd Nagy Szentványi (de Szentivány) László Szentmiklóssy János Szentmiklóssy József Szentmiklóssy Mihály Szikur András Tamás János Terbócs Miklós Vadas Mátyás Valkay Zsigmond id. Váradi István ifj. Váradi István id. Váradi Márton ifj. Váradi Márton Váradi Mihály Váradi Péter Vitarius Gábor Zsarnay András Zsarnay Ferencz Zsarnay Mátyás Zsarnay Mihály.
2. Taksás nemesek: Arday Barabás Arday Mihály Argalács András Balla János Bartha István Bartha János id. Bartha Pál ifj. Bartha Pál Bereczki másként Molnár Mihály id. Biró János Boros István Bujdossó Zsigmond Czibere István Farkas András Fekete Zsigmond id. Gyenes István ifj. Gyenes István Gyenes János Herke János ifj. Jóna István Kapitány Mihály Kovács lásd Szikszay Képes István Kopre Mihály László János Lóczy Gergely Lóczy István Lóczy János Maxa István Mészáros István Mészáros János Molnár lásd Bereczki Mólnár Ferencz Mólnár István Mólnár Mihály Olasz György Olasz János Pap István Regéczy János Sebő István Sebő János Sebő Márton Szabó lásd Tarczali id. Szegő István ifj. Szegő István Szikszay másként Kovács Márton Szikur Ferencz Szikur György Szikur János Tamás István Tamás Márton Tarczali András Tarczali János Tarczali másként Szabó Gábor Tősér Márton Vargha István Vargha Mihály Ziber Mihály.
Abauj- és Tornavármegye nemeseinek összeirásai. (Dr. Czobor Alfréd), Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából, III. évfolyam, 3. szám. 1912 november, 160-163. o.
Abaujvármegyében kihirdetett cimeres nemeslevelek (1564-1711)
Folyóiratunk 1910-ik (I.) évfolyamában (64. , 141. , 215. , 283. 1.) közöltük a Tornavármegyében kihirdetett cimeres nemesleveleket. A jó szolgálat, melyet e kihirdetések, kivált az armalisok hitelességének megállapitásánál nyujtanak, kivánatossá teszi, hogy az Abaujvármegyében történt kihirdetéseknek is közreadjuk pontos dátumait. Abaujvármegye közgyűlési jegyzőkönyvei az 1564-ik évvel kezdődnek. A legrégibb armalispublicatio a Thury-család II. Lajos királytól és a Kun-családnak Rudolftól nyert armalisának 1579-ben történt kihirdetése. Mohácsi vész előtti időből keltezett cimeres nemeslevél a Thury-családén kivül még egy van a kihirdetések között t. i. II. Ulászlónak a Kamancz-család részére 1506-ban adományozott armalisa, mely Abaujban 1631-ben lett a közgyűlésnek bemutatva.
Abády lásd Czövek. Aczél Benedek; fel.: Borzy Anna; fiai: István és Benedek; leánya: Anna; unokatestv.: Nagy Péter. II. Ferdinánd. Wien, 1619. január 19. Kh. 1620. aug. 3. (fol. 37.)
Adorján János; apja: Pál; testv.: Tamás és István. Prága, 1628. február 16. Kh. 1628. dec. 15. (f. 313.)
Ago Gáspár; fel.: Sára; fiai: Péter és Ferenc; leányai: Anna és Erzsébet. I. Lipót. Prága, 1658. jan. 12. Kh. 1665. jan. 27. (f. 214.)
Alaczkay lásd Pataky. Alajos (de Vajas) Pál. Botka János és Gergely. Poskó János. Bethlen Gábor. Kassa, 1626. febr. 24. Kh. 1627. dec. 14. (feria tertia proxirna post festum Conceptionis gloriosissimae semper Virginis Mariae.) (f. 270.)
Albert Márton; fia: István; leánya: Zsuzsanna. Orosz János. Perlagy Mihály. III. Ferd. Regensburg, 1654. márc 21. Kh. 1654. jan. 5. (f. 214.)
Alexander Gáspár; fel.: Intibus Erzsébet; fiaik: János és György. I. Lipót. Luxemburg, 1665. május 4. Kh. 1665. dec. 7. (a 260. folióhoz csatolt papirszeleten.)
Alexius Dávid; fel.: Ekker Rebeka; testv.: Mihály és ennek fia: Mihály. I. Lipót. Wien, 1669. okt. 8. Kh. 1669. dec. 16. (f. 476.)
Alföldy Lőrincz; fel.: Kyss másként Miley 1) Margit; fia: Mihály; leánya: Anna. I. Lipót. Wien, 1666. április 3. Kh. 1669. dec. 16 (f. 476.)
Almássy Mihály; fiai: Pál és Mihály. III. Ferd. Pozsony, 1655. ápr. 13. Kh 1656. május 22. (f. 145.)
Almássy István (kassai polgár) ; fel: Beszerményi Nagy Zsófia; fia: István. II. Ferd. Sopron, 1625. okt. 24. Kh. 1626. márc. 18. (die Jovis proximae post dominicam Oculi.) (f. 204.)
Alzer lásd Fazekas. Annus másként Szabó András. II. Ferd. Neustadt, 1625. szept. 24. Kh. 1626. február 16. (f. 203.)
Angyal lásd Nagy. Angyalossy másként Sebestyén, lásd Száraz-Ajtai. Ardóy lásd Szabó Csengery. Arros (de Pana) Tamás. III. Ferd. Wien, 1642. dec. 4. Kh. 1643. jun. 22. (f. 93.)
Aszalós másként Kerekes Márton; fel.: Ilona; fiai: Mihály és Márton; leányai: Anna és Orsolya; testv.: Ambrus. Wien, 1625. április 30. Kh. 1625. (feria secunda proxima ante festum b. Elisabethae viduae) . (f. 200.)
1) A cimereslevélben helyesen "Misley".
Ádám Mihály; fia: János; testv.: Kristóf. II. Ferdinánd. Wien, 1634. március 19. Kh. 1634. május 8. (f. 66.)
Ároktőy Bálint; fel: Kulcsár Zsuzsanna; testv.: Mattyus János. III Ferd. Pozsony. 1646. okt. 2. Kh. 1647. szeptember 23. (f. 136.)
Baba lásd Gyurkó. Bagaméry lásd Boda. Bak János, Beke István Jakab. Czikay János. Dióssy Péter. Kh. 1638. jan. 25. (f. 329.)
Bak Márton; fel.: Hegedüs Ilona. III. Ferd. Luxemburg, 1656. május 7. Kh. 1658. junius 3. (f. 384.)
Bakony István; testv.: István és Ilona. M. Ferd. Wien, 1635. aug. 4. Kh. 1635. okt. 15. (f. 164.)
Bakos András; fel.: Anna és nővére: Simony Ilona; testv.: Bakos Miklós és István. III. Ferd. Pozsony, 1655. április 12. Kh. 1656. ápr. 3. (f. 235.)
Balassa Gergely; testv.: Tamás, Kata, Zsuzsanna és Erzsébet és ezek férjei: Fekethe Bálint, Poka Benedek és Csikay Péter; hajadon nővérei: Ilona és Dorottya; anyja: Hegyi Ilona, Balassa János özvegye; nagybátyjai: Balassa Benedek és János, továbbá Hegyi István; unokatestv.: Hethessy András. II. Mátyás. Kh. 1635. szept. 17. (f. 159.)
Balassa lásd Sarkady. Balogh Máté; fel.: Botka Margit; testv.: István, Gáspár és Zsuzsanna. II. Ferd. Wien, 1623. julius 21. Kh. 1624. jun. 17. (f. 140.)
Balog László; fel.: Lucskay Zsuzsanna; fiai: István és János; testv.: István és János; unokatestv.: Balog János. I. Lipót. Luxemburg, 1665. ápr. 29. Kh. 1665. jul. 6 (f. 242) Balogh másként Rakaczay János; fel.: Csontos Margit; fia: ifj. János; leányai: Anna és Zsuzsánna. I. Lipót. Wien, 1671. jul 26. Kh. 1671. aug. 22. (f. 91.)
Balogh Gergely; fel.: Nyiri Ilona; fia: András; leánya: Ilona. I. Lipót. Wien, 1668. julius 20. Kh. 1669. április 30. (f. 457.)
Balogh István; fel.: Vatay Anna; fiai: Sámuel és István; leánya: Jndit. Kh. 1702. jul. 5. (f. 95.)
Balogh lásd Cserepes.
Balogh lásd Fogyass Balogh lásd Galvácsy. Balogh lásd Kozma. Balogh lásd Lybochori. Balogh lásd Veres. Balogdy lásd Száraz. Baranyay Mihály; fel.: Maier Zsófia; testv.: István és János. II. Ferdinánd Wien, 1634. április 20. Kh. 1634. szept. 25. (f. 111.)
Baráth János; testv.: Péter és ennek fiai: István és János. III. Ferdinánd. Wien, 1638. junius 28. Kh. 1639. április 11. (f. 425.)
Borbély másként Csoltkay János és fia: János. I Lipót. Teplicze, 1664. julius 16. Kh. 1665 aug. 8. (f. 247.)
Borbély (de Göncz) Gáspár. Sopron, 1622. julius 30. Kh 1622. okt. 12. (feria secunda proxima ante festum beati Francisci confessoris) . (f. 76.)
Borbély lásd Paálkay. Barla András; fiai: Pál, Imre, Mihály és András; testv.: Pál és András. Kövér Imre. Ferencz Péter Nővérei: Zsuzsanna, Kata és Erzsébet III. Ferd. Regensburg, 1640. október 6. Kh 1643. aug 24. (f. 108.)
Barlabást Jakab és János. III. Ferd. Pozsony, 1638. március 4. Kh. 1638. szept. 28. (f. 364.)
Barna lásd Hővizi. Bartha Pál; fel.: Oláh Margit; fiai: Gergely, Péter, István, Pál és János; testv.: Tamás, János és László; veje: Esztár István és ennek fel.: Barta Katalin. . I. Lipót. Wien, 1668. jun. 30. Kh. 1669. ápr. 2. (f. 443.)
Bartha másként Kovásznay Imre; fel.: Kloz Dorottya; testv.: András, György és Tamás. Kloz András és Miklós. Bartha Ferencz. II. Mátyás. Prága, 1611. julius 5. Kh. 1612. jun. 25. (f. 270.)
Bartók János, Mátyás, István, másik János. Szabó Mihály. Miklós Péter. Dros István és Márton. Wien, 1652. május 2. Kh. 1653. ápt. 29. (f. 26.)
Batay János. I. Lipót. Wien, 1659. jan. 22. Kh. 1659. április 28. (f. 398.)
Bán másként Szabó András; anyja: Erzsébet; fel.: Király Zsófia; leánya: Dorottya. Wien, 1629. május 14. Kh. 1630. márc. 22. (f. 364.)
Bálintffy András; testv.: István és János. Orosz András és János. I. Lipót. Wien, 1660. november 25. Kh. 1661. március 28. (f. 61.)
Bárán lásd Gőry. Bárdos lásd Fájffy. Báthory másként Szücs Mihály. Borbély Tamás. Nagy (de Szathmár) György. Bebek Mihály. Rácz Sámuel. I. Lipót. Wien, 1666. febr. 17. Kh. 1666. jun. 7. (f. 292.)
Báthy lásd Fülep. Báthory lásd Szabó. Báiyi lásd Szarvas. Bebek lásd Báthory. Bebek lásd Rácz. Becskereky György; fia: Ferenc. 1629. Wien, dec. 3. Kh 1630. márc. 22. (f. 364.)
Bedecz Mihály; felv.: Gáli Erzsébet; testv.: István és János. II. Ferd. Wien, 1635. máj. 7. Kh. 1635. október 15. (f. 164.)
Beer lásd Henkus. Begáni György. I. Lipót. Wien, 1677. márc. 29. (f. 57) Beke lásd Bak. Beniős lásd Nicasy. Benkő György és János. I. Lipót. Pozsony, 1659. . . . . 17. Kh. 1660. jan. 5. (f. 1.)
Benyó Mihály; fia: Mihály; testv.: Mátyás; III. Ferd. Wien, 1651. jun. 24. Kh. 1651. szept. 4. (f. 234.)
Berczik lásd Dejtey. Bernátt lásd Jászay. Beniczy lásd Visonyi. Berta Imre; fel.: Tooth Erzsébet; testv.: János és György ez utóbbi fel.: Czineri Erzsébet. II. Ferd. Wien, 1631. junius 24. Kh. 1632. jul. 9. (f. 474.)
Bester lásd Mihay.
Beszerményi Nagy lásd Almássy. Beszterczey lásd Szentkirályi. Bédery György. I. Lipót. 1662. Kh. 1662. december 18. (f. 94.)
Békéssy János; fel.: Kecskeméty Zsuzsanna; fia: János; testv.: István. Bethlen Gábor, Nagyszombat. Kh. 1621. március 10. (f. 48.)
Biner Vidor Ernő; fel.: Mária; fiai: Timót, Vidor, János, Osvát, Frigyes, András; leányai: Dorottya és Margit. I. Lipót Wien, 1660. junius 16. Kh. 1662. május 13. (f. 86.)
Robrowa lásd Nawroczky. Boczkó lásd Philöp. Boda István; fiai: id. Pál és ifj. Pál. Szabó János. Bagaméry András, Mihály és Pál. I. Lipót. Wien, 1668. április 28. Kh. 1668. dec. 3. (f. 421.)
Bodnár Miklós; fel.: Márkus Kata; fiai: András és István; leánya: Erzsébet; testv.: András és ennek fel.: Farkass Borbála s ezek gyerm.: Ferenc és Kata; unokatestv.: Dokos István és ennek fel.: Dorze Kata. Szabó Mihály és fel.: Erzsébet. II. Ferd. Wien, . 10-ikén Kh. 1632. ápr. 30. (f. 458.)
Bodnár lásd Tótt. Bodó lásd Pintér. Boghdán Miklós; fiai: István, Mihály és György. III. Ferd. Wien, 1640. máj. 10. Kh. 1641. máj. 6. (f. 559.)
Bogoly Pál; fel.: Mangro Zsófia; fiai: János és András; testv.: György. II. Ferd. Neustadt, 1625. szept. 26. Kh. 1632. május 19. (f. 456. Bokor-Kapossy István; fel.: Fridrik Mária; testv.: János és Pál; János fel.: Zsuzsanna és fiuk: János. Wien, 1628. nov. 26. Kh. 1629. márc. 10. (Sabbatho proximo post dominicam Invocavit) . (f. 334.)
Boldisár János. III. Ferd. Wien, 1643. aug. 10. Kh. 1646. aug. 27. (f. 86.)
Bonar másként Jeszenák Cyörgy; fiai: György és Márton; leánya: Zsófia. I. Lipót. Wien, 1674. ápr. 21. Kh. 1674. jun. 25. (f. 243.)
Boncz lásd Sadányi.
Borbereghy (de Gott-Beret lásd Istomp.)
Borbély (de Beregszász) ; fel.: Poka Dorottya; anyai unokatestv.: Ferenc. Nagy Mihály. II. Ferd. Wien, 1635. máj. 7. Kh. 1636. aug. 25. (f. 235.)
Borbély (de Dech) Pal; fel.: Pap Ilona; fiai: István, János és György; leányai: Kata és Margit. Kh. 1627. jul. 5. (f. 256.)
1) Borbély lásd Báthory. Borbély lásd Sávoly. Bornemissza (de Miskocz) Gáspár és István. Kh. 1580. december 19. (feria secunda proxima post festum beatae Luciae.) (f. 180.)
Bornemissza másként Kádas István; fel.: Milda Anna; fiai: György és Pál. III. Ferdinánd. Wien, 1642. december 4. Kh. 1643. január 22. (f. 93.)
Borsi István. I. Lipót. Wien, 1657. julius 10. Kh. 1658. junius 3. (f. 378.)
Borsi lásd Vitályos. Borsody Péter; testv.: Márton; leánya: Anna. II. Ferdinánd. Wien, 1631. január 9. Kh. 1631. dec. 5. (f. 436.)
Borzy lásd Nicasy. Bory András; fel.: Csuda Anna; leánya: Zsuzsanna; testv.: Boldizsár, Péter és Demeter. Vajkóczy János és Zsigmond. Kh. 1638. január 25. (f. 329.)
Botka Ferenc; testv.: Péter, Mihály, István és ennek fia: András. I. Lipót. Wien, 1659. március 8. Kh. 1660. március 8. (f. 6.)
Bottka Imre; testv.: János. II. Ferdinánd. 1635. március 4. Kh. 1635. május 7. (f. 132.)
Bottka lásd Alajos. Botka lásd Balogh. Boza lásd Kiss Bósa Miklós; fel.: Eötvös másként Tolnay Kata; fiai: István és Zendy Tamás. II. Ferd. Sopron, 1625. okt. 24. Kh. 1626. március 19. (f. 204.)
Braun lásd Lengyel. 1) Barkóczy Anna a kihirdetésnek ellenmond.
Bresznenszkin lásd Püchel. Bresztel lásd Vizy. Bresztel Antal. - III. Ferd. Pozsony, 1649. május 25. Kh. 1652. február 26. (f. 296.)
Buda lásd Nagy. Bulikovszky lásd Fazekas. Burnat Sándor és testv.: János. - II. Ferd. Wien, 1635. julius 31. Kh. 1636. január 22. (f. 174) Buza lásd Zabary Carove Jakab (olasz származásu kassai polgár) . Kh. 1600. szeptember 12. (f. 123.)
Casser Mihály; fel.: Steinheiser Eufrozina; fia: János. II. Ferd. Wien, 1634. március 9. Kh. 1635. március 9. (f. 124.)
Chiögér Mihály és unokatestv.: Domonkos János és Tymár Márton. - Ferd. Wien, 1632. szeptember 6 Kh. 1633. november 21. (f. 50.)
Chizy másként Szabó Márton; fiai: Jakab és Pál; testv.: Mátyás. II. Ferd. Wien, 1636. május 13. Kh. 1636. november 19. (f. 261. Choma András és György; nővéreik: Zsuzsánna és Mária. I. Lipót. Pozsony, 1659. október 15. Kh. 1660. február 10. (f. 3.)
Colosváry lásd Kolosváry. Cristan lásd Kovács de Zobráncz. Cristan lásd Mangocz. Cristan lásd Tooth. Csaba lásd Horváth. Csapó (de Kecskeméth) Mihály; fel.: Kecskeméthy Kata; fiai: Mihály és János; János fel.: Sytnoni Kata. III. Ferd. Wien, 1652. május 4. Kh. 1652. (?) (f. 362.)
Csapó lásd Kapczy. Csány lásd Nagy de Nádasd. Cse lásd Dancsa. Cseh lásd Ferenczy. Csehy Péter; fel.: Anna; fia: György; testv.: Márton; ennek fel: Orsolya és fiuk: Gergely. II. Mátyás. Pozsony, 1613. április 2. Kh. 1615. julius 6. (f. 367.)
Csehy lásd Szenthe. Csengery lásd Szabó Csengery. Csepüs lásd Olchváry. Cserepes lásd Gyöngyössy Cserepes István; fel.: Balogh Zsófia; fiai: Mihály és János; testv.: Gyöngyössi másként Cserepes Mihály. I. Lipót. Wien, 1668. augusztus 16. Kh. 1668. dec 3. (f. 420.)
Csernei György. I. Lipót. Wien, 1668 julius 20. Kh. 1668. december 3. (f. 420.)
Csikay lásd Balassa. Csikovics lásd Kenyheczy. Csiszár lásd Gönczy. Csiszár lásd Máthé. Csizmadia lásd Gönczy. Csizmagia másként Szilágyi Ferenc; fel.: Megyery Anna; leányai: Borbála és Kata; testv.: Dániel és József. II. Ferd. Wien, 1634. február 2. Kh. 1635. ápr. 14. (f. 126.)
Csizmazia lásd Veresmarty. Csoltkó lásd Hirkó. Csoltkay lásd Borbély. Csoma lásd Choma. Csontos lásd Balogh másként Rakoczay. Csontos lásd Nagy. Csontos lásd Tánczos. Csota Pál. I. Lipót. Wien, 1662, április 12 Kh. 1662. június 26. (f. 87.)
Csuda lásd Bory. Csüge lásd Petry. Czakó Gergely; fel.: Erzsébet; fia: Gergely; leánya: Dorottya. Németh Márton. III. Ferdinánd. Wien, 1650. november 10. Kh. 1652. április 9. (f. 309.)
Czakó Pál; testv.: Czakó (de Fáj) Benedek és Czakó György. Bethlen Gábor. Nagyszombat, 1623. október 15. Kh. 1624. március 18. (f. 134.)
Czebe János; fel.: Szentessy Erzsébet; leányai: Anna és Kata; testv: István. III. Ferdinánd. Wien, 1656. március 31. Kh. 1656. szeptember 11. (f. 263.)
Czeglédy lásd Győry másként Tölczéky.
Czeglédy lásd Kún. Czeke lásd Kertes. Czikay lásd Bak. Czineri lásd Borsa. Czövek Mihály; fia: Mátyás és ennek fia: János és Mihály; Mihály fel.: Abády Dorottya. II. Ferdinánd. Ebersdorf, 1632. szeptember 12. Kh. 1633. május 9. (f. 34.)
Dr. Czobor Alfréd. Még néhány cimeres nemeslevél.
Ambros lásd Koszoros. Bakó alias Kovách János; testv.: Miklós és ennek fiai: István és Mihály. II. Ferdinánd. Wien, 1635. december 19. (Tornavármegye Közgy. Ir. M. 1849-140. sz.)
Bartha-család eredeti armalisa összeégve. I. Lipót. (Torna-vármegye Közgy. Ir. M. 1855-71. sz.)
Batta lásd Vidich. Fejes Péter; fiai: István, András és Mihály. Szabó Péter és György. Kis István. III. Ferdinánd. Wien, 1654. dec. 19. (Tornavármegye Közgy. Ir. M. 1849 - 140. sz.)
Horkovich Kelemen; fiai: József, Gábor, István, László és Sándor; leányai: Mária, Krisztina, Terézia és Amália, kik mind Kovács Magdolnától származtak. II. Ferenc. Wien, 1804. február 3. (Tornavármegye Közgy. Ir. M. 1801-10. sz.)
Jakabházy lásd Koszoros. Kis lásd Fejes. Koszoros másként Jakabházy István és fel.: Ambros Ilona. (II. Ferdinándtól nyert cimeres nemeslevelük megerősitése.) I. Lipót. Wien, 1695. junius 14. (Tornavármegye Közgy. Ir. M. 1801-7. sz.)
Kovách lásd Bakó. Kováchy Márton; fiai: Zsigmond és János; leánya: Erzsébet; testv.: István és ennek fia: János. II. Ferdinánd.
Abaujvármegyében kihirdetett cimeres nemeslevelek (1564-1711.) (Dr. Czobor Alfréd), Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából, III. évfolyam, 4. szám. 1913., . o.
Abaujvármegyében kihirdetett cimeres nemeslevelek (1564-1711.)
(Folytatás.)
Dancs (de Kőrös) János; fel.: Gathályi Mária; fia: János. I. Lipót. Wien, 1667. nov. 16 Kh. 1668. máj. 2. (f. 376 papirszeleten. Dancsa másként Cse Mihály és Péter armálisának ellentmondanak. 1647. (f. 121.)
Darka András és János III. Ferd. Pozsony, 1655. március 25. Kh. 1655. dec. 20. (f. 206.)
Debreczeny Literátus György. Kh. 1580. május 15. (f. 127.)
Debrey lásd Parat. Debrődy másként Juhász János. Kh. 1691. jul. 17. (f. 10.)
Dejtey György és Berczik János. III. Ferd. Wien, 1640. ápr. 24. Kh. 1640. szept. 24. (f. 535.)
Dely másként Litrátonyi lásd Gyurkó. Demjén Péter; fel.: Bányász Kata; Trocsán István. II. Ferd. Wien, 1636. április 28. Kh. 1637. julius 6. (f. 313.)
Demjén lásd Soltész. Dereghi István; fel.: Anna; fia: Orbán. II. Ferdinánd Wien, 1629. május 24. Kh. 1630. január 4. (f. 362.)
Dédessy István; fel.: Soltész Sára; gyerm.: Zsigmond, Kata és Erzsébet. II. Ferdinánd 1635. aug. 3. Kh. 1635. szeptember 17. (f. 158.)
Dédessy lásd Thury Dési lásd Dombi. Dgyüka lásd Tóth de Dorogh. Dienes Mihály és András. Wien, 1619. junius 23. Kh. 1622. október 13. (f. 76.)
Dióssy Mihály; apja: Imre; fia: Ferencz; testv.: Tamás, János és Erzsébet; unokatestv.: Mátyás és Mihály. II. Ferdinánd Sopron, 1634. december 19. Kh. 1635. április 14. (f. 126.)
Dióssy lásd Bak. Diószegi lásd Nagy. Diviky Albert, Kovács Pál és Kormos Mihály. III. Ferd. Regensburg, 1653. dec. 18. Kh. 1658. február 25. (f. 331.)
Dobos István és János. III Ferdinánd Pozsony, 1638. március 15 Kh. 1638. junius 21. (f. 336.)
Doby István; testv.: Jakab, György és Kata. II. Ferd. Wien, 1632. március 9. Kh. 1632. április 30. (f. 456) . Dokos lásd Bodnár. Domahidy István; fel.: Kata; testv. András és Pál. II. Ferdinánd Wien, 1619. május 28. Kh. 1620. március 23. (fol. 24.)
Dombi másként Dési István, Péter, Tamás és János. I Lipót Pozsony, 1659. szept. 3. Kh. 1660. április 26. (f. 20.)
Domko lásd Györy. Domonkos lás Chiögér. Donát György, Gáspár, Márton és István. Konya András. III. Ferdinánd Wien, 1651. október 2 Kh. 1652. február 26. (f. 296.)
Dora lásd Egri. Dorze lásd Bodnár. Dosnyák János, László, Simon és András. I. Lipót Wien, 1664. augusztus 28. Kh. 1665. julius 6. (f. 241.)
Draheym Vilmos. I. Lipót. Wien, 1659. január 22. Kh. 1659. április 28. (f. 397-398.)
Drevenak (de Pysendorf) György és testv.: János és Ferencz. II. Rudolf Prága, 1589. január 29. Kh. 1616. február 1. (f. 386.)
Duh Gáspár; fel.: Kovácsy Erzsébet; fia: András; testv: István és ennek fel.: Török Kata és ezek gyermekei: György és Dorottya. III. Ferdinánd Wien, 1638. április 10. Kh. 1639. március 2i. (f. 419.)
Dull lásd Soltész másként Nagy. Egerfel-Némethy András, Mátyás, István és György. Wien, 1651. november 18. Kh. 1652. junius 3. (f. 363.)
Eghry (de Szén) György, János és Mihály. II. Ferdinánd Wien, junius 1. Kh. 1632. máj. 14. (f. 463) Eghry lásd Gyulay. Egri Dénes. Eghrey másként Dora Márton. Gönczy másként Csiszár Mihály Wien, 1622. augusztus 14. Kh. 1625. január 31. (f. 166.)
Egyed Péter; fel.: Sipos Erzsébet; fiai: István és György; testv.: János, Gergely, Márton Jabab és Mihály. I. Lipót. Wien, 1661. junius 7. Kh. 1662. ápr. 18. (f. 84.)
Egyed lásd Filiczky. Ekker lásd Alexius. Eördögh lásd Ördögh. Eötvös másként Tolnay lásd Bósa. Eperjessy lásd Lengyel. Erdely (de Radvány) Pál; fiai: Imre, János, Mihály és [stván. Bethlen Gábor Gyulafehérvár, 1628. julius 22. Kh. 1628. okt. 13. (f. 302.)
Erdélyi András. III. Ferdinánd Wien, 1638. december 14. Kh. 1639. április 11. (f. 424.)
Erdélyi lásd Itro. Erkratt Hermann; fel.: Margit; fiai: Fülöp, Ernő, Antal, Lajos, János és Miklós; leánya: Anna Katalin. Keller Fülöp Tivadar. Quast János. I. Lipót Wien, 1664. november 1. Kh. 1666. dec. 13. (f. 312.)
Erős Zakariás; fel.: Fajgel Ilona; leányai: Ilona és Judit; testv.: Albert. III. Ferdinánd Wien, 1649. október 23. Kh. 1650. (f. 47.)
Erszénygyártó lásd Fasy. Estván János; fel.: Kelemen Kata; gyerm.: István, János és Demeter, Anna és Erzsébet. II. Ferdinánd Wien, 1634. jan. 15. Kh. 1636. ápr. 7. (f. 193.)
Faskó György; fel.: Szabó Margit; fia: Miklós; leánya: Anna. III. Ferdinánd Pozsony, 1638. március 20. Kh. 1639. jan. 10. (f. 389.)
Fasy Mátyás; fel.: Erszénygyártó Kata; testv.: András és ennek fel.: Thury Kata. II. Ferdinánd Wien, 1626. máj. 3. Kh. 1626. szept. 7. (f. 235.)
Fazakas Bulikovszky János; fel.: Palczer Erzsébet; gyerm.: János, Erzsébet és Anna; veje: Scovranek János; unokája: Turánszky Jakab és fel.: Alzer Erzsébet leányai: Erzsébet és Mária. I. Lipót Wien, 1670. jan. 10. Kh. 1671. jan 23 (f. 77.)
Fegyveres (de Mezőterem) Pál, Ambrus és János, Ambrus fel.: Mezthy Kata és gyerm.: János, Zsófia és Erzsébet. Wien, 1583. máj. 11. Kh. 1584. Feria quarta proxima postfestum Philippi et Jacobi. (f. 297.)
Feir Leonárd; fel.: Mészáros Anna; gyerm.: Demeter és Miklós, Borbála és Kata; test.: Kyss István és Uj István. II. Ferdinánd Wien, 1632. október 5. Kh. 1633. május 2. (f. 27.)
Fejérkövy György és János. III. Ferd. Pozsony, 1649. május 9. Kh. 1652. február 26. f. 296.)
Fekethe Bálint lásd Balassa. Fekethe Demeter (Szinán) . Kh. 1694. febr. 20. (f. 104) . Fekethe (de Várad) Ferencz. II. Mátyás. Kh. 1612. máj. 14. (f. 262.)
Fekethe János és Mihály. I. Lipót Wien, 1669. jul. 31. Kh. 1669. szept. 16. (f. 461.)
1) Fekethe (de Szent Mihály) János; fel.: Kata; fiai: György, Demeter és Péter. Wien, 1629. nov. 1. Kh. 1629. december 15. (f. 361.)
Fekete Mihály; fel.: Hegedüs Anna; fia: András. Tarjány János és fia: Mihály. III. Ferdinánd Wien, 1651. márc. 28. Kh. 1651. julius 10. (f. 226.)
Fekete lásd Krasznay. Felső lásd Lukács. Felső-Barla lásd Lukács. 1) A kihirdetésnek ellenmondanak. (U. o.)
Feöldessy Mihály. II. Rudolf. Kh. 1607. Feria secunda proxima post festum b. Francisci confessoris. (f. 204.)
Ferberin lásd Herlsperger Ferencz lásd Barla. Ferenczy István; fel. ; Cseh Anna; leányai: Kata és Ilona; testv.: Gábor és ennek fel.: Kapros Ilona. Wien, 1628. okt. 6. Kh. 1629. március 10. (f. 334.)
Feyr (de Szakmár) János; testv. Boldizár, Pál és Mihály. Kh. 1650. márc. 8. (f. 46.)
Fényes János; fel.: Anna; fia: István; testv.: Mihály és Péter. II. Ferd. Wien, 1631. febr. 3. Kh. 1631. dec. 19. (f. 439.)
Fichur lásd Farkas. Figedy (de Felső-Figed) Tóbiás; fel.: Judit; testv.: Korocz János és Fighedy János s ennek fel.: Tokay Zsuzsanna és leánya: Anna. Wien, 1632. febr. 16. Kh. 1632. aug. 19. (f. 478.)
Figedy lásd Szőrös. Filiczky András; fel. Egyed Dorottya, Vámossy András és fel.: Jászay Kata. III. Ferd. Pozsony, 1637. dec. 17. Kh. 1638. ápr, 12. (f. 333.)
Fintha István; anyja: Táncos Katalin. II. Ferd. Wien, 1629. okt. 14. Kh. 1630. febr. 9. (f. 363.)
Flass Márton; fel.: Zsuzsánna; leánya: Anna; testv.: Mihály. II. Ferd. Wien, 1635. aug. 4. Kh. 1635. aug. 4. Kh. 1635. nov. 12. (f. 166.)
Fodor János, Szalánczi András és István. I. Lipót. Wien, 1667. szept. 28. Kh. 1667. okt. 3. (f. 341.)
Földessy lásd Feöldessy. Fridrik lásd Bokor-Kapossy. Fronmüller Kristóf idősebb és ifjabb. II. Ferd. 1636. jan. 8. Kh. 1636. jun. 9. (f. 207-208.)
Fuk János; fel.: Kaskó Margit; fia: András; testv.: Péter. Pozsony, 1647. február 17. Kh. 1647. december 2. (f. 141.)
Fiilep András; fel.: Báthory Anna; gyerm.: János és Zsuzsánna. Koszma (vagy Kotyna?) János. I. Lipót Wien, 1672. szept. 3. Kh. 1675. jan. 31. (f. 287.)
Füzy Mátyás; fel.: Major Kata; fiai: István, János és György. II. Ferdinánd Wien, 1631. december 12. Kh. 1632. február 6. (f. 448) Füzy lásd Ördögh. Gaál lásd Győry. Galambos (de Mándok) Antal; testv.: István, Anna és Kata. Prága, 1617. ápr. 21. Kh. 1617. május 8. (f. 442.)
Galgóczy lásd Medve. Galvácsy István; fel.: Balogh Zsófia; fia: János. II. Ferdinánd Wien, 1633. március 13. Kh. 1634. szeptember 4. (f. 95.)
Gara (de Pankota) András; fel.: Tury Kata; testv.: János és István. II. Mátyás Prága, 1616. febr. 21. Kh. 1642. ápr. 28. (f. 39.)
Gathályi lásd Dancs. Gál lásd Nagy. Gáll lásd Bedecz. Gecző András; testv.: János és István; István fiai: János és György, I. Lipót Luxemburg, 1662. máj. 3. Kh. 1662. aug. 15. (f. 89.)
Geguss (de Kis-Gésen) János; fel.: Varjassy Zsuzsánna; gyerm.: András és István, Kata és Zsófia. Wien, 1630. febr. 14. Kh. 1630. márc. 22. (f. 364.)
Gellyén-Légrády János; fel.: Kulin Erzsébet; testv.: Péter és Mihály. Nagy (de Légrád) Péter. Lipót Pozsony, 1659. nov. 28. Kh. 1661. márc. 28. (f. 61-62.)
Gerbichics másként Sárfeőy György, atyja: Tamás; testv.: Gergely; nővérei: Ilona, Kata és Margit. II. Mátyás Pozsony, 1613. márc. 28. Kh. 1613. ápr. 29. (f. 287.)
Gerecz (de Meczenzéf) Gergely; fiai: Mátyás és János. II. Ferd. Sopron, 1625. okt. 18. Kh. 1626, febr. 16. (f. 203.)
Gerstner Dávid; testv.: János, Jakab és András. II. Rudolf Prága, 1580. okt. 15. Kh. 1591. Feria secunda post dominicam Oculi. (f. 43.)
Golhartt lásd Grenczer. Gordon Ferencz. III. Ferdinánd Wien, 1651. jan. 9. Kh. 1651. április 5. (f. 172.)
Göbel Gáspár; fel.: Tassi Kata; fiai: István és Gáspár; testv.: János. I. Lipót Wien, 1670. április 10. Kh. 1671. augusztus 22. (f. 91.)
Göböl lásd Jeney. Gönczy János és Mihály. I. Lipót Wien, 1663. ápr. 24. Kh. 1663. julius 4. (f. 127.)
Gönczi Literáti András; testv.: András. II. Mátyás Linz, 1614. aug. 6. Kh. 1615. május 4. (f. 349.)
Gönczi másként Csizmadia András. Gönczi másként Molnár István. I. Lipót Wien, 1668. nov. 2. Kh. 1669. dec. 16. (f. 475.)
Gönczy lásd Vizsolyi. Gönczy másként Csiszár lásd Egri. Granath János. I. Lipót Wien, 1677. jun. 30. Kh. 1677. szeptember 6. (f. 93.)
Grenczer Péter; fel.: Golhartt Anna; fiai: János és István. II. Ferdinánd Wien, 1627. julius 20. Kh. 1627. dec. 14. (f. 270.)
Griboczky Ferencz; fel.: Vaszy Erzsébet; testv.: Péter. III. Ferd. Wien, 1640. márc. 8. Kh. 1641 jun. 17. (f. 569.)
Grinajgel János; fel.: Kendy Zsuzsánna. III. Ferd. Pozsony, 1655. márc. 19. Kh. 1656. febr. 28. (f. 218.)
Gujotth (de Monteourtth) Ferencz és fel.: Pirchoch Ludmilla; leánya: Mária. II. Mátyás Wien, 1618. máj. 4. Kh. 1519. ápr. 22. (f. 22.)
Gyarmathy lásd Juhász. Gyeőry János; fel.: Palojthay Anna; leányai: Anna, Borbála és Euphrosina. Somogyi István. II. Mátyás Pozsony, 1613. márc. 10. Kh. 1613. jun. 10. (f. 289.)
Gyöngyössi másként Cserepes lásd Cserepes. Gyöngyössy lásd Hurka. Győry másként Tölczéky Mihály; fel.: Kalmár Dorottya; gyerm.: Mihály, Sámuel, János, Erzsébet; testv.: Domko másként Tölczéky András és fel: Sajgó Erzsébet; többi testv.: Czeglédy másként Tölczéky István és Gaál másként Tölczéky András. I. Lipót Wien, 1661. jul. 7. Kh. 1662. márc. 30. (f. 83.)
Győry lásd Gyeöry. Gyulay másként Szántay György; fel.: Eghry Erzsébet; gyerm.: Bálint, Ilona, Erzsébet és Kata. II. Ferd. Wien, 1634. febr. 20. Kh. 1635. ápr. 14. (f. 126.)
Gyurkó János; fel.: Baba Dorottya; gyerm.: István, Mihály, András és Ilona. Dely másként Litrátonyi György. II. Ferdinánd Ebersdorf, 1632. szeptember 16. Kh. 1632. dec. 1. (f. 487.)
(Folyt, köv.)
Abaujvármegyében kihirdetett cimeres nemeslevelek (1564-1711.) (Dr. Czobor Alfréd), Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából, IV. évfolyam, 1. szám. 1913., . o.
Abaujvármegyében kihirdetett cimeres nemeslevelek (1564-1711)
Hamar lásd Kónya. Hankó Jakab; fel.: Sajdel Margit; fia: Jakab; leányai: Erzsébet és Anna. I. Lipót. Wien, 1678. jun. 25. Kh. 1678. dec. 19. (f. 113.)
Harczias István; fia: Ferenc és egy leánya; unokatestv.: István. II. Ferd. Sopron, 1625. okt. 17. Kh. 1626. febr. 16. (f. 203.)
Harkaczy lásd Hatvany. Harmath Pál; fel.: Poch Erzsébet; fia: András; valamint testvére II. Ferd. Regensburg. 1637. jan. 6. Kh. 1637. junius 15. (f. 307.)
Hartel János; fel.: Margit; fiai: János, Simon és János Ádám. I. Lipót, Wien, 1660. jun. 19. Kh. 1661. február 7. (f. 43,) Hattfalussy lásd Lengyel. Hatvany Mihály és Gergely; anyja: Harkaczy Orsolya; fel.: Szülye Anna és ennek testv.: Szülye János; fiai: István, Mihály és Gergely; leányai: Dorottya, Kata és Erzsébet; testvérének felesége: Horváth Erzsébet. II. Ferd. Wien, 1634. jun. 9. 1634. szept. 25. (f. 112.)
Hdrsfalvay lásd Szarvas. Hegedüs lásd Bak. Hegedüs lásd Fekete.
Hegedüs lásd Jdgendorffy. Hegedüs lásd Nagy. Hegyi lásd Balassa. Hejczey másként Mangó István, Pál és András. 1618. Kh. 1619. (f. l.)
1) Henkus György. Boér Zsigmond és János. I. Lipót, Wien, 1682. ápr. 20. Kh. 1683. febr. 8. (f. 51.)
Her lásd Szathmáry. Hergecz Mátyás. I. Lipót Kh. 1700. nov. 29. (f. 31.)
Herlsperger Ádám 2) ; fel.: Ferberin Zsófia; fia: Ádám; leánya: Éva. Wien, 1625. ápr. 7. Kh. 1625. Feria secunda proxima post festum beati Jacobi Apostoli, (f. 197.)
Hethessy lásd Balassa. Héczel Mihály és Lázár másként Szabó Miklós. Wien, 1648. (?) 3-án. Kh. 1653. ápr. 29. (f. 25-26.)
Hidas lásd Ladányi. Hirkó András és György; előbbi fel: Csoltkó Margit; fiai: Jakab és János; György; fel.: Rod Anna. I. Lipót. Wien, márc. 23. Kh. 1678. dec. 19. (f. 113.)
Homonnay lásd Szabó. Horváth András; fel.: Sebők Anna; gyerm.: György, János és Mária. 1. Lipót, Linz, 1681. jan. 15. Kh. 1681. julius 4. (f. 210.)
Horváth (de Széplak) György. III. Ferd Wien, 1650. jun. 18. Kh. 1651. febr. 15. (f. 118.)
Horváth Márton; fel.: Csaba Zsófia; gyerm.: András, Kata és Borbála; testv.: András. II. Ferd. Wien, 1634. január 28. Kh. 1634, szept. 4. (f. 95.)
Horváth Mátyás. III. Ferd. Wien, 1657. máj. 23. Kh. 1657. dec. 10. (f. 330.)
Horváth Mihály. III. Ferd. Wien, 1654. 1654. szept. 3. Kh. 1655. jan. 16. (f. 165.)
Horváth Mihály, Mátyás, id. György és ennek fel.: Soltész Kata. Wien, 1628. dec. 8. Kh. 1629. nov. 23. (f. 358.)
Horváth Pál, Mátyás és István. III. Ferd. Wien, 1639. márc. 15. Kh. 1640. márc. 5. (f. 479.)
Horváth lásd Hatvany. Hosszumezey lásd Szentkirályi.
Hővizi másként Barna György. I. Lipót, Wien, 1664. jul. 11. Kh. 1664. dec. 15. (f. 208.)
Hunyady Bálint. II. Ferd. Wien, 1635. márc. 15. Kh. 1635. jun. 4. (f. 139.)
Hunyor András. I. Lipót, Wien. 1698. aug. 3. Kh. 1699. január 15. (f. 309.)
Hunyor (de Vizsoly) Tamás; fiai: János és István. II. Ferd. Várad, 1625. nov. 16. Kh. 1626 febr. 16. (f. 204.)
Hunyor Tamás; fiai: János és István. II. Ferd. Wien, 1627. szept. 11. K. 1627. Feria tertia proxima post festum Conceptionis gloriosissimae semper Virginis Mariae (f. 270.)
Hurka másként Gyöngyössy István és Miklós. III. Ferd. Pozsony, 1646. okt. 2. Kh. 1647. ápr. (f. 124.)
Huszár György; fel.: Némedy (?) Borbála; leánya: Kata Pozsony, 1613. ápr. 5. Kh. 1615. szept. 28. (f. 376.)
Illyés Pál és András. II. Ferd. Wien, 1635. junius 12. Kh. 1635. okt. 15. (f. 164.)
Imre Gergely és János. III. Ferd. Wien, 1640. jan. 9. Kh. 1640. ápr. 16. (f. 505.)
Imre János; fiai: János, György, Mihály és Bálint. I. Lipót, Wien, 1663. márc. 9. Kh. 1669. ápr. 8. (f. 443.)
Iníibus lásd Alexander. Istenes Balázs; fel.: Nagy Anna; fia: Mátyás. III. Ferd: Wien, 1639. máj. 12. Kh. 1639. szept. 5. (f. 455.)
Istomp másként Borbereghy (de gottberett) Péter. - Bethlen Gábor, Kassa, 1624. február 22. Kh. 1624. márc. 18. (f. 133.)
Itró másként Erdélyi Bertalan. I. Lipót, Wien, 1658. okt. 9. Kh. 1659. jul. 8. (f. 407.)
(Folyt. köv.) Dr. Czobor Alfréd. * ) A jegyzőkönyv el rongy olódása miatt a pontos dátumok nem állapithatók meg. 2) Ősei Németországban nemesek voltak.
Abaujvármegyében kihirdetett cimeres nemeslevelek (1564-1711.) (Dr. Czobor Alfréd), Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából, IV. évfolyam, 2. szám. 1913., . o.
Abaujvármegyében kihirdetett cimeres nemeslevelek. (1564-1711.)
(Folytatás.)
Jalkóczy István; fia: Imre. Kh. 1688. szept. 13. (f. 14.)
Jágendorffy András; fel.: Hegedüs Erzsébet; leányai: Anna, Borbála és Dorottya. III. Ferd. Wien, 1639. márc. 2. Kh. 1639. máj. 7. (f. 426.)
Jászay Mátyás és Mihály. I. Lipót. Wien, 1668. jul. 20. Kh. 1668. dec. 3. (f. 420.)
Jászay Mihály; fel.: Bernát Kata; fia: Sámuel. III. Ferd. Regensburg, 1653. ápr. 15. Kh. 1654, aug. 31. (f. 146.)
Jászay Tamás; fel.: Sirokai Ágnes; fiai: György, Mátyás, Bálint, Pál és Tamás; leányai: Dorottya és Erzsébet. II. Mátyás. Pozsony, 1613. márc. 31. Kh. 1613. ápr. 29. (f. 287.)
Jászay lásd Filiczky. Jeney másként Szabó Lukács; fel.: Göböl Anna; fia: István, Mihály és György. Kovács Anna és Jeney István fia: András. I. Lipót. Wien, 1672 jul. 12. Kh. 1673. szept. 25. (f. 206.)
Jeszenák lásd Bonar. Juhász György; fia: György. I. Lipót Wien, 1686. jul. 28. Kh. 1686. okt. 24. (f. 318.)
Juhász János és Gergely. Gyarmathi Mihály. Wien, 1652. jun. 4. Kh. 1653. ápr. 29. (f. 26.)
Juhász lásd Debrődy. Juhász lásd Kónya. Jósvay lásd Nagygacsalyki. Kaátha János. Tooth Pál. II. Mátyás, 1613. ápr. 6. Kh. 1613. ápr. 29. (f. 287.)
Kachandi Imre. Kelőch Benedek. II. Ferd. Wien, 1619. április 14. Kh. 1620. máj. 25. (f. 29) Kalancz István; fel.: Peklény Erzsébet; fiai: Márton és Imre. II. Ferd. 1633. nov. 1. Kh. 1636. szept. 15. (f. 233.)
Kalmár lásd Győry, másként Tölczéky. Kalmár lásd Kovács (de Szobránc.)
Kalmár lásd Zabary. Kalnay János; testv.: László és István. Prága, 1587. ápr. 30. Kh. 1590. Feria secunda proxima post festum B. Egidii abbatis (f. 387.)
Kamanczi János, a csanádi egyházmegye kanonokja és néhai Csáki Miklós csanádi püspök káplánja; testv.: Ferenc és Gergely. II. Ulászló, Buda, 1506. Sz. Mária Magdolna ünnepén. Kh. 1631. szept. 6. Kanizsay lásd Parajos.
Kapczy Tamás; fel.: Csapó Ilona; test.: István és ennek fel.: Nagy Kata. III. Ferd. Wien 1638. jun. 19. Kh. 1639. szept. 5. (f. 455.)
Kapossy lásd Bokor-Kapossy. Kapossi lásd Sarkady. Kapros lásd Ferenczy. Karapán lásd Váczy. Kh. 1612. (f. 262.)
Kardos Boldizsár; fiai: Gergely, Balázs, Pál, István és Mihály; leánya: Anna. III. Ferd. Wien, 1637. nov. 20. Kh. 1638. jun 10. (f. 335.)
Kaskó lásd Fuk. Kassay István. II. Ferd. 1635. jun. 25. Kh. 1635. október 15. (f. 164.)
Katona lásd Polyák. Kádas (de Thur) István és Gáspár. II. Rudolf, Prága, 1593. jul. 19. Kh. 1616. máj. 2. (f. 400.)
Kádas lásd Bornemissza. Kádár Miklós és testv.: István, János és György. III. Ferd. Wien, 1639. ápr. 10. Kh. 1649. ápr. 13. (f. 235.)
Kállay Mihály; fel.: Kiss (de Göncz) Anna; gyerm.: János, Ferenc, Mihály és Zsuzsánna. Kh. 1675. jul. 31. (f. 305-306.)
Kálmán másként Tótt János; fel.: Kata; fiai: János és István. III. Ferd. Regensburg, 1654. márc. 26. Kh. 1655. márc. 11. (f. 187.)
Kálmánczy lásd Nagy (de Sárköz) . Kánthor lásd Király (de Rozgony) . Kecskeméthy lásd Békéssi. Kecskeméthy lásd Csapó. Kecskeméthy lásd Komáromy. Kelemen (de Domrád) Mihály, István és András. II. Ferd. Wien, 1627. jun. 28. Kh. 1627. Feria tertia post festum Conceptionis Virginis Mariae. (f. 270.)
Kelemen lásd Estván. Keller lásd Erkratt. Kellő (de Árokszállása) Bálint és Zsófia. II. Ferd. Wien, máj. 6. Kh. 1626. szept. 7. (f. 235.)
Kelöcs lásd Kachandy.
Kendy lásd Grinajgel. Kenéz Imre lásd Szabó. Kenyheczy másként Csikovich János I. Lipót. 1689. jan. 28. Kh. 1690. ápr. 26. (f. 110.)
Kerekes István; testv.: György és Gáspár. II. Ferd. Wien, 1625. máj. 12. Kh. 1635. okt. 15. (f. 164.)
Kerekes lásd Sőcz Keresztes Ferenc; fel. ; Anna; fia: János; testv.: János, Gergely, Anna, Erzsébet és Kata és ennek fia: Veres Ferenc. III. Ferd. Pozsony, 1655 máj. 27. Kh. 1655. szept. 14. (f. 193-194.)
Keresztúri István; fel.: Zebeczky Anna. Makai Éva és Zsófia. I. Lipót Wien, 1663. jun. 13. Kh. 1664. ápr. 26. (f. 182.)
Kerékgyártó György; testv.: Ilona. II. Ferd. Wien, 1632. jul. 31. Kh. 1633. márc. 14. (f. 10.)
Kerékgyártó lásd Makay. Kertes István; fel.: Czeke Dorottya; fia: Jánós; testv.: Mihály. Király András. III. Ferd. Regensburg, 1653. szept. 1. Kh. 1654. jun. 10. (f. 117.)
Kertész György. Kh. 1687. okt. 2. (f. 361.)
Kertész lásd Faragó. Kertész lásd Medve. Képes András; testv.: Máté és István; fel.: Ambrusi Margit. Prága, febr. 19. Kh. 1628. jun. 30. (f. 294.)
Kigyósy István és Mihály. III. Ferd. Pozsony, 1637. aug. 17. Kh. 1638. ápr. 12. (f. 333.)
Királ (de Somogy) János; fel. ; Apollónia. Kh. 1587. szept. 18. (f. 240.)
Király Mátyás; fel. Pap Kata; gyerm.: Mátyás, György és Erzsébet. II. Ferd. Wien, 1632. márc. 24. Kh. 1632. szept. 4. (f. 479.)
Király de Rozgony) Mátyás; fia: György és ennek fia Mátyás. Kánthor János és György. II. Ferd. Wien, 1632. márc. 6. Kh. 1633. Feria secunda post festum bb. Philippi et Jacobi apostolorum. (f. 32.)
Király Pál, néhai György fia; István és másik Pál, néhai István fia és még egy Pál, Máté fia. Wien, 1648. nov. 30. Kh. 1652 ápr. 9. (f. 317.)
Király lásd Bán. Király lásd Kertes. Király lásd Marczin. Király lásd Pénzes. Kiss Gergely; fel.: Szőcs Erzsébet. Wien, 1619. márc. 4. Kh. 1619. aug. 10. (f. 23.)
Kiss György, Miklós, János, Demeter és másik János. I. Lipót Wien, 1660. dec. 1. Kh 1661. jun. 20. (f. 71.)
Kiss István. Kiss másként Totossy Gergely. Kiss Gáspár és Péter. I. Lipót Pozsony, aug. 27. (?) Kh. 1660. jan 5. (f. 1.)
Kiss Mihály; fel.: Boza Ilona; gyerm.: György és Kata. III. Ferd. Wien, 1637. márc. 31. Kh. 1637. nov. 28. (f. 328.)
Kiss másként Szerencsy Mihály; testv.: István. III. Ferd. Wien, 1649. okt. 29. Kh. 1650. jul. 5. (f. 61.)
Kiss lásd Feir. Kiss (de Makó) lásd Kovács (de Göncz) . Kiss lásd Olajos. Kisfaludy Mihály és György. III. Ferd. Regensburg, 1641. márc. 13. Kh. 1641. dec. 16. (f. 14) Kloz lásd Bartha. Koczy István; fel.: Dorottya; fiai: István és Dávid; testv.: Balázs. II. Ferd. Wien, 1631. okt. 6. Kh. 1631. dec. 19. (f. 439) Kolban lásd Zabary. Kolozsváry másként Nagy Lőrinc; fel.: Vörös Kata. Kh. 1638. márc. 29. (f. 331.)
Komáromy Mihály, Kecskeméthy János és. rencsy. 1) Wien, 1639. hó 2. Kh. 1639. junius 18. (f. 443.)
Komenszky András. I. Lipót, Wien 1676. nov. 21. Kh 1677. február 22. (f. 36.)
Koncsik lásd Koncsin. Koncsin (de Pásztoh) Bálint; fel. ; Szép Anna; fiai: István és Mihály; leánya: Anna; testv.: Koncsik Mihály. - Wien, 1628 máj. 9. Kh. 1619. Feria secunda proxima post dominicam Exaudi. (f. 22.)
1) A jegyzőkönyv elrongyolódása miatt olvashatatlan.
Koncz Vilmos. Pozsony, 1653. márc. 20. 1656. október 2. (f. 276.)
Koncz lásd Pósa. Konczios lásd Kovács. Kondasz Ferenc, György, Mihály és István. III. Ferd. Wien, 1651. márc. 25. Kh. 1651. jul. 10. (f. 226.)
Kontt (de Monak) Ambrus; testv.: Imre és ennek fel.: Mészáros Anna. Pozsony 1618 márc. 8. Kh. 1618. december 10. (f. 471.)
Konya lásd Donát. Korláth Mihály és István. II. Ferd. Pozsony, 1630. máj. 15. Kh. 1632. ápr. 30. (f. 458.)
Kormoss Bálint; fel.: Gönczy Anna; fiai István és György. III. Ferd. Wien, 1651. jun. 29. Kh. 1652. jan. 23. (f. 291.)
Kormoss lásd Diviky. Korocz lásd Figedy Kos lásd Pintér. Kosa János, Ferenc, Mihály és Péter. I. Lipót Luxemburg, 1666. máj. 28. Kh. 1666. szept. 13. (f. 309.)
Kotyna (?) lásd Kozma. Kovács András; fel.: Szendy Borbála; gyerm.: István és Zsuzsánna. III. Ferd. Wien, 1639. ápr. 5. Kh. 1639. október 17. (f. 461.)
Kovács Gergely; fel.: Anna; fia: Márton; testv.: Péter és István. III. Ferd. Wien, 1651. jan. 11. Kh. 1651. december 19. (f. 285.)
Kovács István. III. Ferd. Wien, 1640. jan. 14. Kh. 1641. dec. 16. (f. 14.)
Kovács István; unokatestv.: András és István, III. Ferd. Pozsony, 1646. okt. 28. Kh. 1647. szept. 3. (f. 129.)
Kovács Márton; testv.: Péter, János, András, Miklós és Bálint. II. Ferd. Wien, 1635. ápr. 26. Kh. 1635. szeptember 17. (f. 158.)
Kovács Mihály. I. Lipót. Luxemburg, 1665 máj. 4. Kh. 1665. dec. 7. (f. 270.)
Kovács Mihály, Pál, Mátyás és Imre testvérek. III. Ferd. Regensburg, 1641. ápr. 20. Kh. 1641. aug. 26. (f. 587.)
Kovács Péter; fel.: Dohos Erzsébet. Konczios Mihály, Vida Péter. II. Mátyás. Prága, 1617. nov. 22. Kh. 1618. jul. 16. (f. 470) Kovács Péter; testv. Péter, Ambrus és János. II. Ferd. Wien, 1632. márc. 17. Kh 1633. jan. 31. (f. 2.)
Kovács Simon; fel.: Süthő Erzsébet; leánya: Dorottya. Wien, 1618. márc. 16. Kh. 1619. márc. 4. (f. 10.)
Kovács (de Göncz) István. Kiss (de Makó) István. II. Mátyás. Pozsony, 1613. ápr. 6. Kh. 1613. okt. 14. (f. 290.)
Kovács (de Miglécz) István. Thott (de Nádaska) János. Kovács Márton és György. Tot János. Bethlen Gábor. Gyulafehérvár, aug. 28. Kh. 1628. jun. 9. (f. 293.)
Kovács (de Szobránc) Lőrinc; fel.: Cristán Kata; fia: Mihály; leányai: Dorottya, Anna és Borbála. Kalmár Mihály. II Mátyás. Wien, 1620. jun. 19. Kh. 1617. febr. 6. (f. 420.)
Kovács másként Tooth Gáspár; fel.: Vargha Dorottya; fia: András; unokatestv.: Mihály és János. III. Ferd. Pozsony, 1649. márc. 31. Kh. 1649. aug 10. (f. 250.)
Kovács lásd Diviky. Kovács lásd Fábri. Kovács lásd Mak. Kovács lásd Milléthe. Kovács lásd Nadlányi. Kovács lásd Tooth. Kovács lásd Ujfalusi. Kovácsy lásd Duh. Kovásznay lásd Bartha. Kozma János és István. Balogh Péter. Prága, 1628. febr. 16. Kh. 1628. jun. 30. (f. 294.)
Kozma (vagy Kotyna?) lásd Fülep. Kónya György; fel.: Kiss Kata; testv.: Kónya Márton, Molnár István, Juhász Mihály és Hamar István. I. Lipót Wien, 1668. jun. 25. Kh. 1668 dec. 3. (f. 420.)
Könczel Bálint; fel.: Szabó Dorottya; fia: István; leánya: Anna. III. Ferd. Wien, 1651. jan. 18. Kh. 1651. nov. 20. (f. 274.)
Kötör Bálint, János, István, Pál, Tamás és Ambrus. Wien, 1651. nov. 28. Kh. 1652. ápr. 19. (f. 338.)
Kövér István és Miklós. III. Ferd. Wien, 1637. aug. 23. Kh. 1638. ápr. 12. (f. 333. Kövér lásd Barla. Kövi István, Péter, Miklós és András. III. Ferd. Wien, 1649. jul. 19. Kh. 1650. jun. 5. (f. 61.)
Kőmives lásd Tobola. Kőrös (de Göncz) István és testv.: Pál es Anna. Poch Mihály. II. Mátyás Wien, 1612. jan. 1. Kh. 1613. jan. 21. (f. 277.)
Kőrössy Péter; fel.: Németh Anna. III. Ferd. Pozsony, 1655. ápr. 4. Kh. 1656. febr. 28. (f. 219.)
Krasznay János; fel.: Fekete Ilona. III. Ferd. Wien. 1650. aug. 30. Kh 1650. okt. 3. (f. 78.)
Kulcsár lásd Ároktőy. Kulin lásd Gellyén-Légrády. Kun Pál. Wien, ápr. Kh. 1625. Feria secunda proxima post festum b. Jacobi apostoli (f. 197.)
Kún másként Czeglédy István, Benedek, Kelemen, János, Miklós és György. II. Mátyás. Wien, 1609. jun. 9. Kh. 1657. márc 17. (f. 291.)
Kun lásd Ugron. Kutassy Gergely; fel.: Szanthó Erzsébet; unokatestv.: Sebestyén. II. Ferd. Wien, 1627. jul. 28. Kh. 1631. aug. 9. (f. 409.)
Kúthy másként Pastoris István; fiai: István és Sámuel; testv.: Péter és Mózes. I. Lipót. Pozsony, 1659. nov. 7. Kh. 1660. ápr. 26. (f. 20.)
Kürthy Benedek; fia: András; testv.: Máté és János. Wien, 1626. jun. 3. Kh. 1627. jul. 5. (f. 256.)
Laczkó másként Szepssy Máté, erdőbényei ref. lelkész, fel.: Soprony Borbála; fia: István. Wien, 1623 jun. 13. Kh. 1628. jan. 10. (f. 276.)
Ladány Gergely. Hidas Gergely. II. Ferd. Wien, 1636. ápr. 20. Kh. 1636. jun. 9. (f. 208.)
Ladányi másként Nagy János; fel.: Thövisses Erzsébet; gyerm.: György, Mihály, Dorottya és Kata; testv.: Péter és Miklós. Wien, 1629. jan. 10. Kh. 1629. máj. 16. (f. 337.)
Lajos lásd Nagy.
Lakatos lásd Nagy-Gacsalyki. Laki István, Pétes és János. Wien, 1652. február 22. Kh. 1652. jun. 3-4. (f. 363.)
Landak lásd Ujfalussi. Langh János kassai jegyző; fel.: Schadt Borhála; fiai: János, Gáspár és Kristóf. Pozsony, 1613. márc. 18. Kh. 1613. dec. 16. (f. 293.)
Lánczy Mihály. I. Lipót. Wien, 1676. jun. 22. Kh. 1676 aug. 17. (f. 12.)
Lánczy Pál. Tatár András. Pozsony, 1649. ápr. 30. Kh. 1649. jul. 19. (f. 248.)
Lázár másként Szabó, lásd Heczel. Lengyel András és Boldizsár. Hattfalussi György. Turóczi János, I. Lipót. Wien, 1665. aug 5. Kh. 1666. márc. 22. (f. 279.)
Lengyel János és Pál. Prága, 1638. jul. 30. Kh. 1639. jun. 15. (f. 443.)
Lengyel másként Eperjessi György; fel.: Braun Dorottya. Lengyel János, Sámuel, Mihály és András. Wien, 1669. nov. 9. Kh. 1669. dec. 16. (f. 476.)
Lengyel másként Gábor György. IlI Ferd. Regensburg. 1653. dec. 18. Kh. 1654. (f. 158.)
Lengyel másként Obrusovszky Sándor és János. I. Lipót. Wien, 1675. nov. 22. Kh. 1676. febr. 20. (f. 321.)
Légrády lásd Gellyén-Légrády. Libethoy lásd Ronyai. Lybocsory Mihály; fel. Tóth Anna; fia: János. Balogh György. I. Lipót. Wien, nov 8. Kh. 1669. jun. 6. (f. 454.)
Lipay lásd Makláry: Liszkay lásd Pap. Literáti Ardói Péter II. Ferd. Kh. 1636, jun. 23. (f. 218.)
Literáti (de Beszermény) Pál. Bethlen Gábor. Beszterczebánya, 1624. jan. 14. Kh. 1625. aug. 25. (f. 198. Literáti Szepsy másként Marusy István, lásd Literáti Székely. Literáti Székely (Siculus) András; fia: András; rokona: Literátus Szepsy másként Marusy István. Sopron, 1625. nov. 19. Kh. 1626. feb. 16. f. 204.)
Literátus lásd Debreczeny, Litrátonyi lásd Gyurkó. Lőrinczy (de Bogdány) Pál; fel.: Barsy Zsófia; fiai: Péter, János, Mihály, György és István; leányai: Dorottya, Orsolya, Erzsébet és Magdolna. I. Ferd. Pilsen, 16-, márc. 21. Kh 1621. szept 21. (. 60.)
Lucskay lásd Balog. Lucza Balázs, Márton és Mihály. Wien, 1618. márc. 2. Kh. 1619. Feria secunda proxima post dominicam Exaudi. (f. 22.)
Lukácsik Gergely. Kh. 1688. dec. 9. (f. 26.)
Lukáts másként Felső Miklós, István és János. Felső-Barla János. II. Ferd. Wien, 1631. jun. 24. Kh. 1632 máj. 14. (f. 462.)
(Folyt. köv.)
Dr. Czobor Alfréd.
Abaujvármegyében kihirdetett cimeres nemeslevelek (1564-1711.) (Dr. Czobor Alfréd), Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából, IV. évfolyam, 3. szám. 1913., 164-173 . o.
Abaujvármegyében kihirdetett cimeres nemeslevelek (1564-1711) . * )
* ) Legutóbbi közleményt lásd IV. évfolyam 164-173. lap
Madarász lásd Szabó-Thury Magyar Jakab; fel.: Bornemisza Kata. Magyar György. II. Ferd. Wien, 1626. jul. 13. Kh. 1626. szept. 7. (f. 235.)
Maier lásd Baranyay. Majer lásd Ördögh. Majerini Jónás. Wien. 1623. szept. 10. Kh. 1624. szept. 30. (f. 152.)
Major lásd Füzy. Mak másként Kovács (de Alsó-Redmecz) Antal (néhai) ; fiai: András, Vincze, Ambrus, Bálint, Pál és Lukács. Soltész (de Felső-Kemencze) János. Kh. 1580. Feria secunda proxima ante festum Beatorum Viti et Modesti Martyrum. (f. 148.)
Makai lásd Kereszturi. Makay Balázs; fel.: Kerékgyártó Zsófia; fiai: Mihály és György; leánya: Kata. Sopron, 1622. jun 3. Kh. 1623. jan. 31. (f. 91.)
Makay István; fel.: Róza; fia: János; leánya: Zsófia. II. Ferd. Wien, 1632. ápr. 24. Kh. 1633. ápr. 11. (f. 9.)
Makay Pál. III. Ferd. Wien. 1643. febr. 28. Kh. 1643. aug. 3. (f. 107.)
Makláry András; fel.: Lipay Borbála; testv.: Gáspár és ennek gyerm.: András, István, Gáspár, Ferenc és Judit. II. Ferd. Wien, 1632. márc. 19. Kh. 1632. ápr. 30 (f. 456.)
Makláry lásd Szilágyi. Makranczi Istvánnak, (néhai) nemes Dobranszki Zsuzsannától származott fiai: János, Mihály, István és Gáspár. III. Ferd. Pozsony, 1655. ápr. 13. Kh. 1655. szept. 14. (f. 194.)
Makranczy lásd Simon. Maly lásd Tooth. Mangocz Mihály; fel.: Cristan Erzsébet; fiai: János és Bálint. Melda Péter. II. Ferd. Wien, 1631. okt. 5. Kh. 1632. febr. 6. (f. 448.).
Mangó lásd Hejczey. Mang * o lásd Bagoly. Marczenoczky lásd Nedecsey. Marczin (de Rozgon) Pál; fel.: Király Ilona; gyerm. ; Gergely, Anna, Dorottya, Margit és Erzsébet. II. Mátyás. Prága, 1617. jan. 9. Kk. 1617. aug. 21. (f. 468) Markuth Mihály; fel.: Éva; fia: Mihály; leánya: Anna Mária. I. Lipót. Wien, 1659. jul. 28. Kh. 1660. febr. 10. (f. 3.)
Marton lásd Roosa. Marussy lásd Literáti Székely. Matho István. III. Ferd. Wien, 1640. nov. 30. Kh. 1641. márc. 4. (f. 551.)
1) Mathóczy Mihály és Miklós. Wien, 1649. január 30. Kh. 1649. nov. 15. (f. 269.)
Matócsy Tamás. II. Ferd. 1631. aug. 6. Kh. 1632. jun. 25. (f. 470.)
Matókné lásd Petrás. Maurovics Tamás; gyerm.: Mátyás, György, János és Erzsébet. Wien, 1623. szept. 4. Kh. 1624. szept. 30. (f. 152.)
Mayer lásd Vincze. Mazák lásd Nadlányi. Márczy lásd Sarkady. Márkus lásd Bodnár. Máthé Bálint; fel.: Chiszár Judit; testv.: János, István és másik István. III. Ferd. Pozsony, 1649. ápr. 2. Kh. 1650. szept. 5. (f. 64.)
Máthé (de Pethő-Szinnye) Gergely. Bethlen Gábor. Nagyvárad, 1623. ápr. 26. Kh 1623. okt. 9. (f. 122.)
Mátthyás János; testv.: István és János. Pálházy Mihály. II. Ferd. Wien, 1629. okt. 18. Kh. 1634. máj. 8. (f. 66.)
Medve György; fel: Nagy Kata; fiai: Péter és János; fivérei: Ferenc és Miklós; nővére: Ilona és ennek fia: István. Galgóczy Simon és fel.: Samoly Anna. Kertész András és fel.: Samoly Zsófia, meg fiaik: István és János. III. Ferd. Wien, 1655. szept. 15. Kh. 1656. jan. 5. (f. 213.)
1) Becz Anna a kihirdetésnek ellentmond, (f. 554)
Megye Bálint, Albert és Péter. II. Ferd. Sopron, 1622. jun. 12. Kh. 1623. jan 8. (f. 80) Megyesy lásd Csizmagia. Melda Mihály. Wien, 1618. ápr. (?) 9. Kh. 1619. márc. 4. (f. 10.)
Melda lásd Mangocz. Melda lásd Pócs. Meszthy lásd Fegyveress (de Mezőterem.)
Mező lásd Vágó. Méray András; fel.: Anna, fia: Gergely. III. Ferd. Wien, 1640. márc. 9. Kh. 1641. jun. 17. (f. 569.)
Mészáros István és testv. (neve nincs kitéve.)
I. Lipót. Wien, 1675. máj. 28. Kh. 1676. febr. 20. (f. 321.)
Mészáros lásd Feir. Mészáros lásd Kontt. Mihay másként Beszter András I. Lipót Wien, 1690. ápr. 13. Kh. 1690. jun. 19. (f. 116.)
Mike István; fel.: Tőrös Anna; András és fel.: Ilona; Mike István, János és Pál. Wien, 1628. jul 15 Kh. 1629. jan. 13. (f. 325.)
Miklós lásd Bartók. Mikó lásd Vajda. Milda lásd Bornemissza. Miley lásd Alföldy. Milléthe Balázs, Pál, Jakab, György János Gergely. Kovács György Mihály. Szabó Tamás. II. Ferd. Wien, 1632. máj. 19. Kh, 1633. máj. 9. (f. 34.)
Mindszenthy Mátyás. II Ferd. Wien, 1632. máj. 27. Kh. 1633. ápr. 11. (f 10.)
Miskolczy Gergely; fel.: Tánczos Kata; testv.: András és István. 1625. nov. 9. II. Ferd. Sopron. Kh. 1626. márc. 19. (f. 204.)
Mohos István, Mihály és Pál; nővéreik: Kata, Anna és Erzsébet II. Ferd. Wien, 1619. ápr. 4. Kh. 1620. márc. 23. (f. 24.)
Mojaczovszky Sebestyén; fel.: Ujas Anna; testv.: Mátyás. Wien, 1650. márc. 14. Kh. 1650. nov. 28. (f. 90.)
Molnár Miklós. I. Lipót Wien, 1666. okt. 20 Kh. 1668. febr. 13. (f. 387.)
Molnár Pál és György. I. Lipót, Pozsony, 1655. jun. 24. Kh. Borsod vm-ben 1656-ban. (1689. f. 34.)
Molnár lásd Kónya. Molnary (de Szentkirály) Gergely és István. III. Ferd. Wien, 1643. febr. 25. Kh. 1643. aug. 3. (f. 107.)
Monos András; fel.: Nehéz Judit; gyerm.: János és Kata. III. Ferd. Wien, 1651. jan. 7. Kh. 1651. ápr. 5. (f. 118.)
Mosolygó Mátyás és István II. Ferd. Linz, 1636. jun. 24. Kh. 1637. jun. 15. (f. 307.)
Mosóczy (de Thurócz) Dávid és György. I. Lipót. Wien, 1661. aug. 8. Kh. 1662. febr. 4. (f. 81.)
Musay (vagy Mysay) István; fiai: János és Tamás. II. Ferd. Wien, 1628. jul. 23 Kh. 1630. jan. 4. (f. 362.)
Mutter lásd Ujváry. Müedy másként Piricsy György; fel.: Kata; gyerm.: Demeter és Erzse. II. Ferd. Regensburg, 1630. szept. 20. Kh. 1631. dec. 19. (f. 439.)
Mykó lásd Mikó. (Folyt, köv.)
Abaujvármegyében kihirdetett cimeres nemeslevelek (1564-1711.) (Dr. Czobor Alfréd), Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából, V. évfolyam, 1. szám. 1914-1915., 38-41. o.
Abaujvármegyében kihirdetett cimeres nemeslevelek (1564-1711) . * )
* ) Legutóbbi közleményt lásd V. évfolyam 38-41. lap
Nadlányi másként Mazár Dániel; fel.: Kovács Anna; testv.: Illés, András és Judit. I. Lipót. Laxemburg, 1677. jun. 10. Kh. 1679. máj. 9. (f. 128.)
Nagy András és fia: István. I. Lipót Wien, 1661. aug. 8. Kh. 1662. febr. 4. (f. 81.)
Nagy Benedek; fel.: Layos Kata. Nagy Tamás. Pap Anna. II. Ferd. Wien, 1633. jan. 12. Kh. 1634. szept. 4. (f. 98.)
Nagy Ferenc, István és Péter. I. Lipót. Pozsony, 1659. szept. 27. Kh. 1660. ápr. 26. (f. 20.)
Nagy István. Angyal János. II. Ferd. Regensburg, 1636. szept. 6. Kh. 1639. szept. 5. (f. 455.)
Nagy Imre; fia: Mihály. Diószeghy Ferenc. I. Lipót. Wien, 1666. ápr. 7. Kh. 1666. szept. 13. (f. 309.)
Nagy István; fel. ; Sztankovics Mária; fia: Sándor. Ollós Simon. Gál Miklós. I. Lipót. Wien, 1669. jun. 26. Kh. 1670. márc. 3. (f. 44.)
Nagy János. III. Ferd. Pozsony, 1655. márc. 20. Kh. 1663. febr. 1. (f. 96.)
Nagy Márton; fel.: Tóth Anna; fia: Márton; testv.: Miklós. Bakai György és fel.: Szeneczi Anna. I. Lipót. Laxemburg, 1663. máj. 27. Kh. 1664. jan. 18. (f. 163.)
Nagy Márton és Orbán. I. Lipót. Sopron, 1682. jun. 14. Kh. 1683. fehr. 8. (f. 5K) Nagy Mihály. III. Ferd. Wien, 1656. okt. 24. Kh. 1657-dec. 10. (f. 330.)
Nagy Mihály; fel: Farkas Anna. Utóbbi fivére: Farkas Mihály és fel.: Orosz Margit és ezek leányai: Kata; Farkas Mihály testv. Miklós. I. Lipót. Wien, 1651. márc. 14. Kh. 1666. szept. 13. (f. 309.)
Nagy Mihály és Buda Gergely. I. Lipót. 1690. jun. 10. Kh. 1691. márc. 13. (f. 138.)
Nagy (de Dombintos) Boldizsár, Sámuel és Mózes. III. Ferd. Pozsony. 1655. máj. 8. Kh. 1655. jul. 17. (f. 191.)
Nagy (de Isep) János, László, Mihály és István. III. Ferd. Wien, 1637. aug. 23. Kh. 1639. febr. 15. (f. 404.)
Nagy (de Nádasd) András; fel: Csani Kata; fiai: Márton, Miklós és György. II. Wien, 1629. nov 10. Kh. 1630. jan. 4. (f. 362.)
Nagy (de Saarköz) Mátyás; fel.: Kata. Kálmánczy István. II. Ferd. Wien, 1632. okt. 26. Kh. 1633. jul. 11. (f. 39.)
1) Nagy (de Tisza-Varsány) Mihály. III. Ferd. Wien, 1649. nov. 26. Kh. 1650. febr. 8. (f. 37.)
Nagy másként Csontos István. III. Ferd. Wien, 1650. febr. 15. Kh. 1650. jul. 5. (f. 61.)
Nagy másként Hegedüs Ferenc; fel. ; Tooth Anna; fiai: János, György és István; leánya Anna. III. Ferd. Pozsony, 1637. dec. 22. Kh. 1638. jul. 12 (f. 338.)
Nagy másként Varga (de Sajó-Keresztur) Lukács; fel.: Bakó Dorottya; gyerm.: János, György, Orsolya és Erzsébet. Bethlen Gábor. Kassa, 1624. ápr. 9. Kh. 1624. ápr. 17. (f 137.)
Nagy másként Vécsey István, Mihály és János. Wien, 1618. máj. 18. Kh. 1619. ápr. 27. (f. 22.)
Nagy (Beszerményi) lásd Almássy. 1) Minthogy Sárközi Nagy másként Czimbalmos András résztvett az 1631-ik évi pórlázadásban, sem az alispán, sem a kassai generális nem akarja nemesnek elismerni, (f. 39. és 45.)
Nagy (de Szathmár) lásd Báthory. Nagy lásd Borbély (de Beregszász.)
Nagy (de Légrád) lásd Gellyén. Nagy lásd Kolozsváry. Nagy lásd Kopczy. Nagy lásd Ladányi. Nagy lásd Rákay. Nagy lásd Soltész. Nagy lásd Szendrey. Nagy lásd Szőcs. Nagy lásd Szikszay. Nagy lásd Török. Nagy Gacsalyki András. Jósvay György. Előbbi fel.: Képes Kata és gyerm.: András, György, Judit és Kata. Lakatos György. I. Lipót. Wien, 1665. ápr. 22 Kh. 1666. dec. 13. (f. 312) Nagyiday György; fel.: Krasznay Erzsébet. Tölczéki János. Ujváry Mihály, I. Lipót. Pozsony, 1662. jul. 7. Kh. 1663. szept. 29. (f. 141 142.)
Nagykassay András; fel.: Sujtay Zsófia; fiai: Pál, Mihály és András; leányai: Anna és Zsófia; testv.: István. I. Lipót. Wien, 1677. márc. 23. Kh. 1677. szept. 6. (f. 94. 1) Nagy-Psenyeczky Pál; fel.: Dobák Anna; fia: János. III. Ferd. Wien, 1642. jun. 25. Kh. 1643. aug 3. (f. 107.)
Navas lásd Nevelős. Nawroczky Tamás; fel.: Bobrowa Regina; fiai: György, Albert és András; leányai: Zsófia, Mária, Anna és Kata. I. Lipót. Wien, 1686. szept. 19. Kh. 1686. dec. 9 (f. 334-335. 2) Nádudvary (vagy Nad-Vavary) lásd Nevelős. Nedechey Bálint; fiai: Lukács, Márton és Tamás. Marczenoczky István. I. Lipót. Wien. 1667. jan. 15. Kh. 1667. dec. 12. (f. 350.)
Nehéz lásd Németh. 1) A kihirdetésnek Horváth György egri nagyprépost ellentmond. (U o) 2) Nemeslevelük oly feltétel alatt hirdettetik ki, ha - minthogy lengyel származásuak - honfiusittatják magukat. (U. o)
Nehéz lásd Monos. Nesztor György és Jakab. II. Ferd. Wien, 1634. jan. 8. Kh. 1634 szept. 25. (f. 111.)
Neuman Ábrahám, Bertalan és Máté. I. Lipót. 1672. jul. 1. Kh. 1673. szept. 25. (f. 206.)
Nevetős Márton; fel.: Kecskés Borbála; fia: András és ennek fel.: Zsófia; másik fia: Mihály. Regensburg, 1653. dec. 18. Kh. 1655. jan. 21. (f. 166.)
Nevetős Mihály; fel.: Navas Anna; fiai: István és György; leánya: Anna. Nad-Vavari (igy!) (talán Nádudvari) János. III Ferd. Wien, 1652. jan. 20 Kh. 1652. ápr. 9. (f. 309.)
Némedy lásd Huszár. Németh István; fel.: Nehéz Anna; gyerm.: György, István és Kata. III. Ferd. Wien, 1642. márc. 7. Kh. 1643. jul. 6. (f. 102. 1) Németh (de Misloka) Márton és fia Mátyás. II. Ferd. Wien, 1624. máj. 6. Kh. 1624 aug. 19 (f. 146.)
Németh lásd Czakó. Német lásd Szepsy. Némethy lásd Eger- Fel-Némethy. Nicasy másként Beniős; fiai: István és Pál; leánya: Kata; testv.: György és Balázs; veje: Borzy István és fel.: Fekethe Kata. II. Ferd. Wien, 1634. márc. 1. Kh. 1634. jul. 22. (f. 88.)
Novák Márton. III. Ferd. Pozsony, 1638. jan. 21. Kh. 1638. szept. 6 (f. 351.)
Nováky Ádám. I. Lipót. Linz, 1681. febr. 15. Kh. 1681. dec. 29. (f. 228.)
Nováky Márton, Jakab és János. I. Lipót Wien, 1666. jun. 23. Kh. 1666. dec. 13. (f. 312.)
Nyereggyártó lásd Szikszay. Obruchovszky lásd Lengyel. Ocsvay András, János, Mátyás és István. I. Lipót. Wien, 1658. dec. 12. Kh. 1660. márc. 8. (f 7.)
1) E cimeres nemeslevél 1642-ben Pest vm. -ben is kihirdettetett.
Olasz Pál; fel.: Czeglédy Judit; fia: Jónás. II. Ferd. Wien, 1627. jul. 15. Kh, 1627. jun 8. (f. 270,) Oláh lásd Bartha. Olcsváry másként Csepüs Pál, János, György és István. Bethlen Gábor, "In civilate Marchionatus Moraviae Hunno Brodiensi", 1621. dec. 10. Kh. 1622 márc. 30. (f. 66.)
Ollós lásd Nagy. Ondo lásd Szölőskey. Orbán lásd Farkas. Orkuty Mihály. I. Lipót. Wien, 1676. nov. 21. Kh. 1677. febr. 8. (f. 35.)
Orosz lásd Albert. Orosz lásd Bálintffy. Orosz lásd Farkass. Országh Pál, György, István, Ferenc, János és András. III. Mátyás. Wien, 1609. nov. 1. Kh 1610. szept. 21. (f 236.)
Osváth Fülöp; fel.: Kellemesy Erzsébet; fiai: Pál, Mátyás és János; Pál fia: Mihály; Fülöp testv.: Miklós és ennek fel.: Pósa Margit. Wien, 1649. febr. 4. Kh 1649. jun. 25. (f. 245.)
Óváry másként Szőcs István; fel.: Konczos Erzsébet. I. Lipót Wien, 1666. febr. 17. Kh. 1667; jun. 7. (f. 292.)
Ördögh másként Ujlaky András; fel.: Füzy Anna. Másik Ördögh András és fel.: Pásztor Ilona. Majer Márton. III. Ferd. Wien, 1652. jun. 8. Kh. 1658. márc. 25 (f. 332.)
Paátkay (de Göncz) Mátyás; fel.: Borbély Kata; Bethlen Gábor. Kassa, 1626. máre. 1. Kh. 1627. febr. 15. (f. 237.)
Paczal György; fel.: Kalmár Mária. Paczal Miklós. Szabó Mihály és fia: István. Wien, 1652. febr. 28. Kh. 1652, máj. 6. (f. 346) Paczay Mátyás. I. Lipót, Laxemburg, 1668. máj 5. Kh. 1671. jul. 18. (f. 86 87.)
Palagy István, János és Lukács. III. Ferd. Pozsony. 1646. okt. 2. Kh. 1642. szept. 3. (f. 129.)
Palczer lásd Fazakas. Palojthay lásd Gyeőry.
Palóczy Mihály. Bethlen Gábor. Kassa, 1621. máj 20.: Kh. 1622. márc. 30 (f. 65.)
Pandák János. Kachandi Imre. Kelőch Benedek. II Ferd. Wien, 1619. ápr. 14. Kh. 1620. máj. 25. (f. 29.)
Pankotay lásd Vanyai. Kh. 1612. Pap másként Liszkay János; fiai: János, István és Péter. I. Lipót. Wien, 1663. febr. 9. Kh. 1663. ápr. 9. (f. 107.)
Pap másként Privigyei Miklós, András és János. I. Lipót. Wien, 1667. jan. 25. Kh, 1667 jul. 4. (f. 337.)
Pap lásd Borbély (de Dech.)
Pup lásd Király. Pap lásd Nagy. Pap lásd Sarkady Pap lásd Szentkirályi. Pap lásd Szveczka. Parajos István; fel.: Kanisay Anna. I. Lipót. Wien, 1675. jul. 21. Kh. 1676. márc. 9. (f. 331.)
Párat Miklós. Debrey Péter és András. III. Ferd. Wien, 1651. nov. 19. Kh 1652. ápr. 9. (f. 309.)
Pataky Tamás; fel.: Alaczkay Margit; fia: János. II. Ferd Baden (Austria) , 1635. jun. 5. Kh. 1636. jan. 22. (f. 174.)
Pataky lásd Ronyay. Pastoris lásd Kuthy. Payerl Tamás. Kh. 1682. (A névmutató szerint) Pálházy lásd Mátthyás. Pásztor lásd Ördögh. Peip György. III. Ferd. Pozsony, 1655. jun. 14. Kh. 1656. febr. 28. (f. 217) Peklény lásd Kalancz. Penczy lásd Sőcs. Perlaigi lásd Albert Pernieky János, Imre, György és Mihály. III Ferd. Wien, 1650. jul. 9 Kh. 1651. febr. 15. (f. 1118.)
Petrás Jakab; fel.: Smolcsáné Gertrud; fiai: János, Jakab, András, Mihály és Tamás; leányai: Kata, Mária és
Erzsi; testv: Tamás és ennek fel.: Matókné Margit s fiuk: János I. Lipót. Wien, 1678. jun. 23. Kh 1678 dec. 19. (f. 112.)
Petay Pál, Benedek és Tamás. Czüge János. Wien, 1635. jul. 12. Kh. 1649. jul. 5. (f. 247.)
Pezner István. I. Lipót. Pozsony, 1659) . okt. 20. Kh. 1661. tebr. 7. (f. 43.)
Pénzes (de Kolbassy) Pál és György. Király Pál és Imre. Tőke János. Bethlen Gábor. Körmöczbánya, 1626. dec. 12. Kh. 1627. jun. 8. (f. 270.)
Péter Miklós; id. testv.: György; fiai: András, Ambrus, István és János. Wien, 1652 febr 23. Kh. 1652. jun. 3 4. (f. 363.)
Philep lásd Talpas. Philöp Márton fiai: András és János. Boczkó András és ennek gyerm.: János és Kata. Simon István. I. Lipót. Wien, 1668. jun. 30 Kh. 1670 jan. 6. (f. 19-20. Pintér András; fel: Bodó Borbála: leányai: Ilona és Anna; veje: Kos Márton. II Ferd. Wien, 1631. máj. 30. Kh. aug. 9. (f. 409.)
Piricsy lásd Müedy. Poch lásd Harmath. Poch lásd Körös. Podmar (keresztneve nincs kitéve) ; fel.: Stengel Apollónia; fia: Péter. Wien, 1652. febr. 28. Kh. 1652. nov. 27. (f. 390.)
Pohoczky másként Lengyen András III. Ferd. Wien, 1651. márc 20. Kh. 1651. jul 10. (f. 226.)
Poka lásd Borbély (de Beregszász.)
Polinay György. I. Lipót. Wien, 1675. ápr. 5. Kh. 1676. febr. 20 f. 321.)
Polgár másként Katona György. Wien, 1651. jun. 29. Kh. 1652. máj. 6 (f 346.)
Pócs Miklós. Melda István, János, András és György. III. Ferd. Wien, 1654. jul. 9 Kh. 1656. febr. 29. (f. 219.)
Póka lásd Balassa. Pósa Tamás (Szántói) ; fel.: Koncz Anna; fiaik: Mihály és Márton; leányaik: Dorottya és Borbála. Testv.: Potsa Pál és Lukács. Wien, 1623. jul. 14. Kh 1623 szept. 23. (f. 121.)
Pósa lásd Osváth. Praiserin lásd Zelscher. Privigyei lásd Pap. Püchei Sándor; fel. ; Bresznenszki Anna; leányai: Anna és Zsuzsa; testv.: Menyhért. I. Lipót. Wien, 1668. jul. 18. Kh. 1669. fehr. 12. (f. 431.)
Püspöky másként Samsdorffer Jakab, Tamás, György, Benedek és András. II. Rudolf. Prága, 1598. jan. 8. Kh. 1619. ápr. 27. f 22.)
Pzez lásd Sőcs. Quast lásd Erkratt.
(Folyt. köv.)
Dr. Czobor Alfréd.
Adóhátralékos nemes háziurak Kassán.
I. Memóriáié restantiarum portionalium 1718.
Illustrissimus dominus haro Stephanus Senyéi. Jacohus Mcsko. Qahrielis Szörény successores. Zsóka István. lllust. dominus comes Barkóczy. Perillustris cl. Oeorgius Nikliázi. /fariassiana. Patai. Alexandri Wass successores. Tornai successores. Pauli Györki successores. Dominus Jacobus Ran. Bárczi successores. D. Keglevics. Franciscus Olasz. Successores Poturnyai Ladislai. D. Andreas Dévény.
D. Adamus Jabróczki. D. Gábriel Pálfalvai. Illustrissimus dominus Petrus Zichy. D. baro Gombos. D. Franciscus Palásti D. Sigismundus Bonis. D. Michael Wáradi. D. Stephanus Wáradi. II. Domini excellentissimi generalis Nigrelli successores. Spectabilis Michael Fischer. Andreae Keczer successores. Relicta Petri Hamvai. Reverendus Paulus Kálmánczai. Adami Mariássi successores. Spectabilis Emerici Gombos succesores. Pauli Györki successores. Franciscus Fajgel. Alexandri Wass successores. Francisci Girincsi successores. Paulus Kiss. Spectabilis Stephanus Sennyei. Illustrissima comitissa Keglovics. Stephani Kulmunczcai sucessores. Petri Szirmai successores. Ioannis Gundelfinger successores. Stephani Gandel successores. Sigismundus Bónis. Perillustris Jacobi Mesko successores. Andreae Hermann postarum magistri successcres. Andreae Göcze successores. Stephanus Zsóka. Georgius Nikházi. Jacobi Rau successores. Illust. Franciscus Barkóczi de Szala. Andreae Tornai successores. Gabrielis Pálfalvai successores.
Perillustris Franciscus Barkóczi de Imreg. Ioannes et Ladislaus Bárczi. Petri Diviny successores. Ioannis Árvai successores. Samuel Patai. Stephanus Wáradi. Alexander Semsei. Ladislai Poturnyai successores Gabrielis Szöréni successores Michael Wárady. Ioannis Czifkay successores. Petri Divény successores. Francisci Divény successores. Illustrissimae comitissae Homonnay successores, Illustr. comes Franciscus Barkóczy. Paulus Semsey. (Eredetije Kassa város levéltárában, lajstromozatlan.)
Abaujvármegyében kihirdetett cimeres nemeslevelek (1564-1711.) (Dr. Czobor Alfréd), Adóhátralékos nemes háziurak Kassán (Kemény Lajos), Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából, V. évfolyam, 2. szám. 1914-1915., . o.
Abaujvármegyében kihirdetett cimeres nemeslevelek (1564-1711.)
1 Radványi György és Mátyás. III. Ferd. Pozsony, 1647. febr. 28. Kh. 1648. szept. 3. (f. 129.)
Rakaczay lásd Balogh. Raysz lásd Ughróczy. Rácz Mihály; fel.: Borbála; fiai: János és István; testv.: Péter és annak fiai: György és István; másik testv.: András, ennek fel.: Dorottya s ezek gyermekei: Mihály és Gáspár; harmadik testv.: István és ennek fel.: Anna, valamint fiuk: János; végül negyedik testv.: Pál és ennek fel.: Anna, valamint fiuk: Péter. Wien, 1628. jul. 20. Kh. 1629. jan. 13. (f. 325.)
Rácz lásd Báthory. Rákay másként Nagy János, István és Tamás. III. Ferd. Wien, 1638. jun. 21. Kh. 1639. jan. 10-11. (f. 389.)
Rákosy lásd Soltész. Redmeczy Mihály; fia: Márton és ennek fia: Mihály. III. Ferd. 1651. máj. 4. Kh. 1651. okt. 30. (a 252. és 253. f. között egy papirszeleten.)
Reskó János. III. Ferd. Pozsony, 1647. febr. 3. Kh. 1647. szept. 3. (f. 129.)
Reyner Menyhért 2) ; fel.: Matérna Margit; gyerm.: Menyhért, Kata és Zsuzsanna; testv.: Gáspár. II. Mátyás. Wien, 1615. jan. 5. Kh. 1616. febr. 1. (f. 386.)
1) Legutóbbi közleményt lásd V. évfolyam 68-75. lap. 2) Azelőtt is nemes volt.
Richterin lásd Tobola. Rigó lásd Vancsay. Risz János, Márton és Miklós. III. Ferd. Wien, 1656. okt. 24. Kh. 1657. dec. 10. (f. 330.)
Rod lásd Hirkó. Rokó István. III. Ferd. Wien, 1656. jul. 20. Kh. 1657. jul. 14. (f. 321.)
Ronyai András; fel.: Pataky Zsófia; fia: Péter; veje: Libethoy János. I. Lipót. Wien, 1671. dec. 12. Kh. 1672. febr. 1. (f. 107.)
Roosa Mihály és Marton Gergely. III. Ferd. Pozsony, 1637. dec. 13. Kh. 1638. máj. 18. (f. 334.)
Roskó lásd Alajos. Rosz (de Tornona) Vilmos; fel.: Krczminszky Zsófia; fia: György. 1) I. Lipót. Luxemburg, 1672. máj. 9. Kh. 1674. jul. 3. (f. 246.)
Roszvágyi lásd Szelley. Sadáni másként Roncz Imre és Mátyás. Bethlen Gábor. Pozsony, 1620. nov. 26. Kh. 1621. máj. 28. (f. 56.)
Sadány György; fel.: Dobronoky Borbála. III. Ferd. Wien, 1649. jan. 29. Kh. 1649. okt. 11. (f. 269.)
Sajdel lásd Hankó. Sajgó István. VI. (III.)
Károly. Kh. 1712. nov. 14. (f. 192.)
Sajgó lásd Győry. Salkelin lásd Zwiffler. Samoly lásd Medve. Samsdorfer lásd Püspöky. Sarkady Mátyás; fel.: Kovács Erzsébet; fia: István. Balassa István. I. Lipót. Wien, 1659. márc. 10 Kh. 1659. jul. 8. (f. 407.)
Sarkady Mihály; fel.: Márczy Anna; leányai: Mária és Judit. Kapossi István Pap István. I. Lipót. Wien, 1667. szept. 21. Kh. 1668. dec. 3-4. (f. 421.)
1) Lengyel származásuak.
Saskó György; fel.: Szabó Margit; gyerm.: Miklós és Anna. III. Ferd. Pozsony, 1638. márc. 20. Kh. 1639. jan. 10 11. (f. 389.)
Sasváry lásd Schneider. Sándorffy István és András. 1) II. Ferd. Wien, 1634. aug. 2. Kh. 1635. ápr. 14. (f. 126.)
Sárfalvay György, azelőtt is erdélyi nemes. I. Lipót. Wien, 1675. aug. 29. Kh. 1676. jun. 1. (f. 372.)
Sárffeőy lásd Gerbichics. Sávoly (de Nagyida) másként Borbély András; fel.: Győry Kata; fia: István. III. Ferd. Wien, 1650. márc. 12. Kh. 1650. nov. 28. (f. 90.)
Schadt lásd Lang. Schneider György; fel: Sasvdry Mária; fia: Mátyás; unokatestv. (fratruelis) : György. I. Lipót. Sopron, 1681. máj. 24. Kh. 1683. febr. 9. (f. 51.)
Scovranek lásd Fazakas. Sebeő János és Tamás. III. Ferd. Wien, 1640. márc. 9. Kh. 1640. máj 7. (f. 505.)
Sebestén László; fia: István; testv.: Márton és János. III. Ferd. Wien, 1650. aug. 19. Kh. 1650. okt. 3. (f. 78.)
Sebestyén másként Angyalossi lásd Száraz-Ajtay. Sebők András, Márton, János és másik János. III. Ferd. Wien, 1642. jan. 8. Kh. 1642. jul. 26. (f. 53.)
Sebők lásd Horváth Sechy lásd Váll. Sepsy Mihály és György. III. Ferd. Regensburg, 1640. jul. l Kh. 1641. aug. 26. (f. 587.)
Serke Pál; fel.: Kovách Anna; fiai: Mihály és János. 1. Lipót. Wien, 1679. febr. 6. Kh. 1683. febr. 9. (f. 51.)
Siculus lásd Literáti. Simon Gergely; fel.: Tóth Margit; gyerm.: István és Kata. Makranczy János és György. III. Ferd. 1637. okt. 15. Kh. 1638. jun. 10. és 1639. okt. 17. (f. 335. és 461.)
Simon lásd Philöp. 1) Nemesség ujitás.
Simon lásd Vizy. Simony lásd Bakos. Sipos lásd Egyed. Sirokay lásd Jászay. Smolcsáné lásd Petrás. Soldos Mihály. I. Lipót. Wien, 1688. okt. 31. Kh. 1688. dec. 9. (f. 25.)
Solger János; fia: András. I. Lipót. Pozsony, 1659. aug. 21. Kh. 1660. febr. 10. (f. 6-7.)
Soltész Mihály; fel.: Szokollya Dorottya; fia: Márton ennek fel.: Kovács Judit és fiuk: Mihály. III. Ferd. 1651. máj. 4. Kh. 1651. okt. 30. (f. 253.)
Soltész másként Elek János; fiai: András és Imre; testv.: Szabó Miklós és András. Demjén György. II. Ferd. Kh. 1636. máj. 4. (f. 206.)
Soltész másként Nagy Albert; fel.: Dull Zsófia; testv.: János és ennek fel.: Szigo Anna. III. Ferd. Ebersdorf, 1637. okt. 3. Kh. 1638. ápr. 12. (f. 333.)
Soltész lásd Dédessy. Soltész lásd Horváth. Soltész (de Felső-Kemencze) lásd Mak. Somogyi György. 1) Sopron, 1622. jun. 15. Kh. 1623. jul. 3. (f. Í16.)
Somogyi György; fel.: Csapó Margit; gyerm.: Lukács, János és Erzsébet. III. Ferd. Wien, 1649. okt. 23. Kh. 1651. jun. 19. (f. 210.)
Somogyi lásd Gyeöry. Sommersdorffer lásd Püspöky. 2) Soos István; testv.: Imre, Pál, Miklós és Dénes. III. Ferd. Pozsony, 1638. márc. 5. Kh. 1639. febr. 14-15. (f. 404.)
Soprony lásd Laczkó. Sotecz lásd Tótt. Sóváry lásd Tarczaly. 1) Azelőtt is nemesek voltak 2) E cimereslevél kihirdetése kétszer is bevezettetett a jegyzőkönyvbe. Egyik helyütt Samsdorfer, a másik szövegben pedig Sommersdorffer szerepel.
Sőcz (Seőcz) másként Kerekes; fel.: Penczy Ilona. Pzez Péter András. Penczy János. Tricz János. III. Ferd. Wien, 1640. ápr. 20. Kh. 1641. jan. 14. Spillenbergh Sámuel. II. Mátyás. Prága, 1615. okt. 20. Kh. 1658. dec. 9 (f. 395.)
Steinheiser lásd Casser. Stengel lásd Podmar. Sternberger Rudolf és János. 1) I. Lipót. Wien, 1696. jan. 3. Kh. 1696. nov. 26 (f. 190.)
Stoltész másként Rákosy György. I. Lipót. Wien, 1660. febr. 5. Kh. 1660. ápr. 26. (f. 20.)
Stöszell Márton. Wien. 1627. jun. 26. Kh. 1628. aug. 18. (f. 294.)
Strásay Gáspár; jegyese: Tholnay Éva; Strásay János. Wien, 1628. aug. 10. Kh. 1628. okt. 13. (f. 302.)
Strobel Sámuel. Flass Márton; ennek fel: Zsuzsánna; leánya: Anna; testv.: Mihály. II. Ferd. Wien, 1635. aug. 4. Kh 1635. nov. 12. (f. 166.)
Sujtay lásd Nagykassay. Süthő lásd Kovács. Sveczka Mátyás; fel.: Pap Kata; gyerm.: Márton, István és Erzsébet. III. Ferd. Regensburg, 1653. okt. 18. Kh. 1656. szept. 11. (f. 263.)
Symoni lásd Csapó. Szabó Gergely. Kenéz Imre. II, Mátyás. Pozsony, 1613. márc. 23. Kh. 1614. febr. 17. (f. 304.)
Szabó György; fel.: Doma Anna. H. Ferd. Wien, 1636. máj. 17. Kh. 1637. jan. 12-13. (f. 268.)
Szabó László; fel.: Ujfalussy Zsófia. III. Ferd. Pozsony, 1638. márc. 20. Kh. 1638. máj. 18. (f. 334.)
Szabó Márton. III. Ferd. Wien, 1652. febr. 21. Kh. 1652. ápr. 9. (f. 309.)
Szabó Márton; fel.: Kata; fiai: Tamás és János; testv.: János és ennek fel.: Szőcs Ilona s fiaik: Márton és Oyörgy. II. Ferd. Wien, 1632. jan. 28. Kh. 1632. jun 5. (f 465.)
1) Azelőtt is nemesek voltak.
Szabó Pál; nővére: Margit. III. Ferd. Wien, 1643. ápr, 17. Kh. 1643. nov. 21. (f. 126.)
Szabó másként Gönczy György; gyerm.: Mihály, István és Kata. III. Ferd. Wien, 1649. nov. 13. Kh. 1650. jul. 5. (f. 61.)
Szabó másként Győri Mátyás; fel: Lánczi Anna; fia: István; testv.: Jakab és Tamás. III. Ferd. Wien, 1649. febr. 4. Kh. 1649. okt. 11. (f. 269.)
Szabó másként Homonay Pál. III. Ferd. Pozsony, 1649. ápr. 29. Kh. 1649. jun. 25. (f. 245.)
Szabó (de Göncz) másként Literátus György; testv.: Gáspár és András. Kh. 1580. Feria proxima ante festum beatorum Viti et Modesti martyrum. (f. 146.)
Szabó másként Literatus János. III. Ferd Wien, 1639: ápr. 7. Kh. 1639. okt. 17. (f. 461.)
Szabó lásd Amrus (az Annus név sajtóhiba.)
Szabó lásd Bartók. Szabó lásd Bán. Szabó lásd Boda. Szabó lásd Bodnár. Szabó lásd Chizy. Szabó lásd Faskó Szabó lásd Héczel. Szabó lásd Jeney. Szabó lásd Könczel. Szabó lásd Milléthe. Szabó lásd Paczal. Szabó lásd Sasko. Szabó lásd Soltész. Szabó lásd Szepsy. Szabó másként Szepessy lásd Tarnovay. Szabó lásd Thott. Szabó lásd Veresmarthy. Szabó - Csengery Mihály; fel.: Gögh Erzsébet. Báthory András és János. Ardóy András. Fiai: István és Ferenc. Pozsony, 1659. aug. 31. Kh. 1660. febr. 10. (f. 3.)
Szabó-Thury Ferencz és Lőrincz; fel.: Dobos Kata. Madarász János. III. Ferd. Wien, 1637. aug. 26. Kh. 1638. ápr. 12. (f. 333.)
Szakaly másként Kis Miklós; fel.: Kathó Erzsébet; testv.: András. II. Ferd. Wien, 1627. jun. 7. 1628. jan. 9-én Gömörmegyében már egyszer kihirdettetett. Kh. 1643. jul. 6. (f. 102.)
Szakách Márton; fel.: Szalay Anna; leánya: Erzsébet; testv.: István és András. III. Ferd. Pozsony, 1647. febr. 16. Kh. 1647. szept. 3. (f. 129.)
Szakállas lásd Ugron. Szakállos Márton; fiai: Mátyás és János. Varga Pál. II. Ferd. Wien, 1635. ápr. 20. Kh. 1636. dec. 2. (f. 263.)
Szalay lásd Szakács. Szalánczi lásd Fodor. Szalánczy lásd Szalkay. Szalkay János; testv.: Szalánczy Gergely és ennek fel.: Fábián Zsuzsanna. Bethlen Gábor. 1624. ápr. 5. Kh. 1624. ápr. 17. (f. 137.)
Szalontay lásd Farkass. Szappanos János; gyerm.: Ferencz, István, Simon és Judit; fel.: Kata. II. Mátyás. Pozsony, 1613. ápr. 5. Kh. 1616. febr. 1. (f. 386.)
Szarvass György. Élesréti János. Hársfalvay Mátyás. Bátyi Mátyás. I. Lipót. Wien, 1661. jan. 12. Kh. 1663. febr. 1. febr. 1. (f. 96.)
Szathmáry Péter; fel.: Her Erzsébet; testv.: István és Mihály. III. Ferd. Wien, 1650. jun. 25. Kh. 1651 márc. 6. (f. 131.)
Szántay lásd Gyulay. Szánthó András; fel.: Kis Margit; gyerm.: István, György, Mátyás, János és Borbála; testv.: György. Wien, 1628. okt. 5. Kh. 1629. dec. 14. (f 361.)
Szánthó lásd Kutassy. Szánthó lásd Török Száraz másként Balogdy Mihály; fel.: Szerdik Erzsébet; testv.: Gergely, István és György. III. Ferd. Pozsony, 1655. ápr. 15. Kh. 1656. jan. 31. (f. 214.)
Száraz-Ajtai Balázs. Angyalalossi másként Sebestyén János. I. Lipót. Wien, 1669. márc. 17. Kh. 1669. jun. 6. (f. 453) Szegedy Dániel és János. Sopron, 1622, jun. 7. Kh. 1622. aug. 29. (f. 73.)
Szegedy Márton; fel.: Zsófia; gyerm.: Mihály, Gáspár és Anna; testv.: András II. Rudolf. Prága, 1579. dec. 15. Kh. 1611. jan. 31. (f. 237.)
Szegedy Máté; Zerghe (de Symánd) Kata II. Mátyás. Wien, 1612. ápr. 24. Kh. 1613. jul. 9. (f. 299.)
Szeghő András; fel: István Margit; gyerm.: András, Zsuzsanna és Kata. III. Ferd. Wien, 1639. máj. 29. Kh. 1641. nov. 11. (f. 3.)
Szekeres András, Dániel és István. III. Ferd. Wien, 1651. márc. 20. Kh. 1651. jul. 10. (f. 226.)
Szelley Sándor1; fel.: Roszvágyi Zsuzsánna; fia: György. Tóth János. 2 I. Lipót. Wien, 1669. jun. 14. Kh. 1669. szept. 16. (f. 461.)
Szendy lásd Bósa. Szendy lásd Kovács. Szendrey András; fel.: Nagy Anna; leányai: Zsuzsanna és Kata. II. Ferd. Wien, 1627. ápr. 21. Kh.: először Esztergomvármegyében 1628-ban; Abaujvármegyében pedig 1632. dec. 1. (f. 487.)
Szeneczi lásd Nagy. Szentessy lásd Czebe. Szenthe András 3; fel.: Csehy Zsófia; gyerm.: Ferenc, Kata és Anna. III. Ferd. Wien, 1640. jan. 30. Kh. 1640. márc. 5. (f. 479.)
Szentgyörgyi másként Tolnay István, Tamás, Miklós és Mátyás. III. Ferd. Wien, 1649. dec. 13. Kh. 1650. okt. 3. (f. 78.)
Szentkirályi (de Eérszentkirály) András és Mjhály; fel.: Szigyártó Besztercey Anna Hosszumezey Tamás. I. Lipót. Pozsony, 1662. jul. 15. Kh. 1662. nov. 13. (f. 43.)
1 Nemességujitás. 2 Uj nemesités. 3 Nemes szülőktől származott.
Szentkirályi Sebestény; fel.: Pap Anna; nővére: Erzsébet. Bethlen Gábor. Nagyvárad, 1624. jun. 10. Kh. 1624. dec. 9. (f. 154.)
Szenthmártony Péter; fel.: Usz Ilona: gyerm: László, Anna és Judit. II. Mátyás. Wien, aug. 10. Kh. 1610. Feria tertia post festum b. Georgii mart. et militis. (f. 231.)
Szentpétery Máté és János. II. Ferd. Sopron, 1635. jan. 17. Kh. 1635. jun. 4. f. 139.)
Szent-Simony György, Mihály és Ferenc. I. Lipót. Wien, 1670. nov. 4. Kh. 1671. szept. 18. (f. 94.)
Szepesi Márton; fel: Veresvágási Margit; gyermekei: Mátyás, Kata és Anna. III. Ferd. Wien, 1651. febr. 11. Kh 1652. febr. 26-27. (f. 296.)
Szepessy lásd Laczkó. Szepessy másként Szabó lásd Tarnovay. Szepesy lásd Vanyay. Szepsy István és György. Német Márton. Szabó Jakab1 II. Mátyás. Pozsony, 1609. dec. 19. Kh 1612. jan. 23. (f. 247.)
Szepsy Mihály; gyerm.: István, Mihály és Judit. II. Ferd. Wien, 1632. szept. 2. Kh. 1633. márc. 14. (f. 10.)
Szepsy lásd Literáti. Szerencsy lásd Kiss. Szerdik lásd Száraz. Székely János és András. I. Lipót. Pozsony, 1662. jun. 5. Kh. 1663. ápr. 9. (f. 106.)
Székely lásd Literáti. Székelly János, András és István. II. Ferd. Wien, 1631. jun. 24 Kh. 1632. jul 9. (f. 474.)
Szigethy Lukács; fiai: Mihály, István és Jakab. II. Mátyás. Wien, 1618. ápr. 11. Kh. 1619. ápr. 22. (f. 22.)
Szigó lásd Soltész másként Nagy. Szigyártó lásd Szentkirályi. Szikszay másként Nyereghjártó István; apja: János; anyja: Nagy Zsófia. II. Ferd. Wien, 1631. márc. 15. Kh. 1632. febr. 6. (f. 448.)
1 Azelőtt is nemesek voltak.
Szikszay lásd Szücs Szikszay. Szilágyi Demeter, Péter és György. III. Ferd. Wien, . 1649. jan. 15. Kh. 1651. jun. 19. (f. 210.)
Szilágyi István; fel.: Makláry Anna. III. Ferd. Wien, 1643. jun. 3. Kh. 1646. márc. 5. (f. 51.)
Szilágyi lásd Csizmagia. Szokolya lásd Soltész. Szolga Péter és másik Péter. II. Ferd. Wien, 1635. nov. 22. Kh. 1636. jun. 23. (f. 218.)
Szorgher Mihály. III. Ferd. Pozsony, 1649. máj. 30. Kh. 1653. dec. 15 (f. 86.)
Szőcs Demeter és György. Kiss Gergely; fel.: Szőcs Erzsébet; fiai: János és Gáspár. (Lásd hiányosan közölve Kiss Gergely alatt) . Wien, 1619. márc. 4. Kh. 1619. aug. 10. (f. 23.)
Szőcs másként Koris Péter; fel.: Tóth Orsolya; fiai: István és Gergely; testv.: Benedek. Nagy András; ennek fel.: Dorottya és fiuk: Gergely. Nagy János; ennek fel: Margit. 1 III. Ferd. Regensburg, 1653. dec. (?) Kh. 1660. aug. 12. (f. 26-27.)
Szőcs lásd Kiss. Szőcs lásd Óváry. Szőcs lásd Szabó. Szőke Miháály (erdélyi) ; fel.: Kata; leánya: Judit. I. Lipót. Laxemburg, 1660. máj. 14. Kh. 1660. aug. 2. (f. 26.)
Szőlősi Sámuel, fel. és gyerm. I. Lipót. 1697. jun. 20. Kh. 1697. jul. 20. (f. 218) Szőlőskei másként Ondó Márton; fia: István. Szücs másként Ujfalusi István. I. Lipót. Wien, 1661. márc. 7 Kh. 1667. dec. 12. (f. 351. Szőrös György; fel.: Figedy Zsuzsánna; testv.: István, Pál és másik István. III. Ferd. Wien. 1651. rnárc. 15. Kh. 1651. jul 10. (f. 226.)
Sztankovics lásd Nagy. 1 A Nagy-családbeliek nemességüket ellenmondás következtébennem gyakorolhatták.
Szuba János. Ádám Mihály; ennek fia: János és testv.: Kristóf. II. Ferd. Wien, 1634. márc. 19 Kh. 1634. máj. 8. (f. 66.)
Szücs Mihály és testv. III. Ferd. Wien, 1657. márc. 15. Kh. 1657. ápr. 9. (f. 292-293.)
Szücs-Szikszay János; fel.: Korody Ilona; gyermekei: Pál és János, Borbála, Ilona, Anna és Zsuzsánna. II. Ferd, Wien, 1631. máj. 26. Kh. 1632. febr. 6. (f. 448) Szücs lásd Báthory. Szűcs másként Ujfalusi lásd Szőlőskei. Szük Demeter. I. Lipót. Kh. 1691. jan. 11. (f. 132.)
Szülye lásd Hatvany. Szürtey János III. Ferd. Pozsony, 1646. nov. 30. Kh. 1647. febr. 19. (f. 116.)
Tache Gáspár; fiai: Tamás, János és Gáspár. III. Ferd. Wien, 1642. dec 30. Kh. 1643 ápr. 20. (f. 78.)
Taiffy lásd Tayffy. Talpas Mihály; fel.: Phileph Anna; gyerm.: István és Zsuzsánna. III. Ferd. Wien, 1652. febr. 21. Kh. 1652. ápr. 9. (f. 317.)
Tamáska Lőrinc; fel.: Borbála; fia: István; továbbá Tamáska Mihály, ennek fel.: Anna és gyermekeik: András, János és Anna. II. Ferd. Wien, 1627. aug. 5. Kh. 1627. dec. 14. (f. 270.)
Tamásy Ferenc; leánya: Zsófia; testv.: Antal, Timót és Margit. II. Mátyás. Wien. 1615. máj. 10. Kh. 1616. máj. 2. (f. 400.)
Tar Ferenc, János és Mihály. III. Ferd. Pozsony, 1655. jun. 17. Kh. 1656. febr. 28. (f. 218.)
Tar György nemeslevelének kihirdetése felfüggesztetik 1687. (f. 361.)
Tarczaly István deák armálisáról bizonylatot kér. 1631. aug 9. (f. 469) Tarczaly másként Sóváry Tamás; fel.: Eghry Zsuzsanna; gyerm.: Pál és Zsuzsánna; testv.: Sóváry Mihály. II. Ferd. Wien, 1635 április 15. Kh. 1635. november 12-13. (f. 164.)
Tarjány Demeter; fel.: Ilona; fia: János. Tarjány András és Sebestyén. II. Mátyás. Pozsony, 1609. nov. 23. Kh. 1613. ápr. 29. (f. 287.)
Tarjány lásd Fekete. Tarnovay Gergely. Szepessi másként Szabó András és János. Wien, 1661. nov. 8. Kh. 1662. nov. 13. (f. 91.)
Tarnóczy János. I. Lipót. Wien, 1670. jun. 18. Kh. 1671. febr. 18. (f. 78.)
Tarnóczy lásd Vitéz. Tassi lásd Göbel. Tatár lásd Lánczy. Tatka lásd Tóth. Tattay György; fiai: György és Sámuel. II. Ferd. Kh. 1635. szept 17. (f 158.)
1 Tayffy Farkas; anyja: Bárdos Zsófia; leánya: Margit; testv.: ? és ennek gyerm.: György, István, Erzsébet és Anna. II. Ferd. Wien, 1629. máj 6. Kh. 1630. febr. 9. (f. 364) Tánczos Mátyás; fel.: Csontos Erzsébet; testv.: Ferenc és Mihály. III. Ferd. Wien, 1650. ápr. 4 Kh. 1650. jul. 5. (f. 61.)
Tánczos Pál; fel. Erzsébet; fiai: János és Pál; testv.: András. Wien, 1618. jul. 15. Kh. 1619. márc. 4. (f. 10) Táncos lásd Fintha. Tánczos lásd Miskolczy. Teyfel György (kassai postamester) ; fel.: Teyfelin Hache Dorottya; testv.: Kristóf és János. II. Mátyás. Linz. 1614. jan. 1. Kh. 1615 május 4. (f. 349.)
Telczer János, Mihály és György. Wien 1624. nov. 29. Kh. 1625. aug 25. (f. 198.)
Telczer lásd Thaar. Tengely János; fel.: Dorottya. III. Ferd. Pozsony, 1638. márc. 23. Kh. 1638. szept. 20. (f. 352.)
Ternyey Miklós; fel.: Lyosz Margit; gyerm.: Miklós, István, Erzsébet, Anna és Kata. I. Lipót. Wien, 1667. jan. 11. Kh. 1667. dec. 12. (f. 350. 1 Nemesség ujitás és vörös viaszpecsét használatának adományozása.
Thaar Gábor (Kassai) . Kh. 1580. augusztus 22. (f. 157.)
Thaar István; fel.: Telczer Zsófia; testv.: János. III. Ferd. Pozsony, 1649. máj. 10. Kh. 1650. ápr. 4. (f. 58.)
Thoncz János; apja: Ádám; testv.: Gergely, Lukács és Márton Bethlen Gábor. Gyulafehérvár, 1627. aug. 27. Kh 1629. nov. 23. (f. 358.)
Thorma (de Petri) Pál és gyerm. Wien, 1629. febr. 6. Kh. 1629. aug. 22. (f. 345.)
Thot István. Pozsony, 1662. szep. 3. Kh. 1662. nov. 24. (f. 92.)
Thot Márton. Wien, 1662. márc. 31 Kh. 1663. febr. 1. (f. 96.)
Thott Mihály és Ferenc; előbbi fel.: Szabó Margit. Prága, 1628. febr. 22. Kh. 1628 jun. 30. (f. 294.)
Thott (de Nadruska) lásd Kovács (de Miglécz) 1 Thót István; fel.: Ujlaki Erzsébet; fiai: István és és Mihály. I. Lipót. Wien, 1669. márc. 27. Kh. 1670. márc. 3. (f. 44.)
Thövisses lásd Ladányi. Thury Literatus Gergely. II. Lajos. Kh. 1579. okt. 5. (f. 98.)
Thúry Pál; fel.: Dédesy Dorottya; leányai: Kata és Erzsébet. 2 Wien, 1627 jul. 15. Kh. 1628. aug. 18. (f. 294.)
Thury lásd Szabó-Thury. Thury lásd Veres. Timár lásd Tymár, Tymár lásd Csiögér. Tobola másként Kömives Mátyás; fel.: Richterin Magdolna. I. Lipót. Wien, 1667 okt. 15. Kh. 1668. dec. 3. és 4. (f. 421.)
Tokay lásd Figedy. Tolnay lásd Bóta. Tolnay lásd Szentgyörgyi. 1 E helyütt a Nádaska szó sajtóhiba Nadruska helyett. 2 Azelőtt is nemesek voltak. (Folyt. köv.)
Dr. Czobor Alfréd.
Abaujvármegyében kihirdetett cimeres nemeslevelek (1564-1711.) (Dr. Czobor Alfréd), Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából, V. évfolyam, 3. szám. 1914-1915., 113-125. o.
Abaujvármegyében kihirdetett cimeres nemeslevelek. (1564-1711.)
Legutóbbi közleményt lásd V. évfolyam 113-125. lap.
1 Tooth Imre és István. Kovács Márton; ennek testv.: Péter, János, András, Miklós és Bálint. II. Ferd. Wien, 1635. ápr. 26. Kh 1635. szept. 17. (f. 158.)
Tooth Mihály; fel.: Erzsébet; fia: János; test.: János. Criston Gergely; András és Miklós. Kovács György, Maly András, Criston Mátyás. II. Ferd. Pozsony, 1630. máj. 10. Kh. 1638. jun. 10. (f. 335.)
Tooth I. Berta. Tooth I. Kaátha. Tooth I. Kovács. Tooth I. Nagy másként Hegedüs. Toth Pál; fel.: Borbála; rokona: Mihály, ennek fel.: Tatka Erzsébet és fiuk: Mihály. I. Lipót. Wien, 1659. jan. 22. Kh. 1659. ápr. 28. (f. 398.)
Toth Pál; fiai: János, István, Gergely és Mihály. III. Ferd. Luxemburg, 1642. máj. 10. Kh. 1643. márc. 14. f. 77. Totossy I. Kiss. Tóth I. Libocsory. Tóth I. Nagy. Tóth I. Symon. Tóth I. Szelley. Tóth I. Szőcs. Tóth I. Úri. Tótt I. Kálmán. 1
Tótt Antal. Bodnár András és Máté. Soltecz Mihály. Bethlen Gábor. Gyulafehérvár, 1625. Kh. 1626. márc. 19. (f. 205.)
Tótth (de Dorogh) János; fel.: Dgyüka Anna; leányai: Mária és Erzsébet. I. Lipót. Wien, 1668. nov. 2. Kh. 1669. jun. 6. (f. 453.)
Tökös I. Ujfalusi. Tölczéky I. Győry. Tölczéky I. Nagyiday. Török Gáspár; fel.: Erzsébet; testv.: István és ennek fel.: Ágnes. II. Ferd. Wien, 1629. máj. 6. Kh. 1630. febr. 9. (f. 363.)
Török István; testv.: András és gyerm.: Zsigmond, László és Mária. Szánthó János. Wien, 1663. máj. 6. Kh. 1664. jan. 18. (f. 163.)
Török János; fel.: Nagy Erzsébet; fiai: Péter, Ferenc-és Gábor; testv.: György és ennek fia: András 1. I. Lipót. Wien, 1665. jan. 7. Kh. 1665. márc. 16. (f. 218.)
Török I. Düh. Tőke (Teöke) I. Pénzes. Tőrös I. Mike. Tösér András; fel.: Vargha Borbála; fiai: István és Ferenc; testv.: Gergely, Mihály és János. II. Ferd. Wien, 1634. ápr. 25. Kh. 1634. szept. 4. (f. 95.)
Tricz I. Sőcz. Tridenty (v. Tridentius) György (Brigensis) testv.: Balázs és János. Kh. 1587. szept. 18. (f. 240.)
Trocsán I. Demjén. Trombitás István. II. Mátyás. Wien, 1615. márc. 10. Kh. 1615. jun. 1. (f. 361.)
Trombitás Miklós. Bethlen Gábor. Kassa, 1624. ápr. 6. Kh. 1624. ápr. 17. Truczer János és András. II. Mátyás. Wien, 1609. szept. 25. Kh. 1617. ápr. 17. (f. 439.)
1 Várad eleste alkalmával régi irataik elveszvén, nemességük megujittatik.
Turánszky I. Fazakas. Turkoly György, János, István, Márton, András, Mihály és Boldizsár testvérek. III. Ferd. Wien, 1637. nov. 20. Kh. 1638. jun. 21. (f. 336.)
Turóczy Máté és Miklós. I. Lipót. Wien, 1665. dec. 11. Kh. 1666. márc. 22. (f. 280.)
Turóczi I. Lengyel. Tury I. Gara. Tury 1. Thury. Tymár 1. Chiögér. Ughróczy János (kállói harmincados) ; fel.: Megyessy Euphrosina, kik azelőtt is nemesek voltak; Zachár másként Eötwes Gáspár; Raysz (de Cassovia) János és fel.: Ughróczy Borbála. II. Mátyás, 1609. okt. 12. Kh. 1626. aug. 17. (f. 233.)
1 Ugron (de Vásárhely) Pál; atyja: Ambrus, anyja: Szakállas (de Vásárhely) Zsuzsánna. Kun András. Bethlen Gábor. Kassa, 1622. márc. 15. Kh. 1622. ápr. 11. (f. 67.)
Uj I. Feir. Ujas 1. Mojaczovszky. Ujfalusi másként Tökös Mihály; fel.: Landak Zsuzsánna; fia: György. Kovács János és Anna. I. Lipót. Wien, 1666. okt. 13. Kh. 1667. febr. 5. (f. 323.)
Ujfalusy Kristóf; fel. és fiai. I. Lipót. Kh. 1689. szept. 29. (f. 65.)
Ujfalusi I. Szöllöskei. Ujfalussy I. Szabó. Ujlaky István; gyerm.: István és György, Borbála és Kata. I. Lipót. Wien, 1668. jul. 30. Kh. 1669. ápr. 8. (f. 443) Ujlaky I. Ördögh. Ujlaky I. Thot. Ujváry másként Mutter Mihály és testv.: György. Bethlen Gábor. Nagyszombat, 1623. okt. 22. Kh. 1624. ápr. 17. (f. 137.)
1 Ez az armális Nagymihályi Ferenc királyi titkár halála után ennek iratai között találtatott s Szepessy Mihály kassai kamarai tanácsos és Póhalmy István, Abauj-vm. táblabirája, által mutattatott be a közgyülésen.
Ujváry l. Nagyiday. Urbán Miklós. I. Lipót. Wien, 1669. jun. 15. Kh. 1669. szept. 16. (f. 461.)
Uri Gergely és Tóth István. I. Lipót. Kh. 1696. dec. 10. (f. 192.)
Usz I. Szenthmártony. Vajda István és Márton. Mikó György; ennek fel.: Kosa Anna; leánya: Erzsébet; testv.: Mikó István. II. Ferd. 1631 jun. 3. Kh. 1633. dec. 12. (f. 52.)
Vajkóczy I. Bory. Valla Zakariás. I. Lipól. Wien, 1666. dec. 23. Kh. 1667. okt. 3. (f. 341.)
Valnit György, István és másik György; előbbi György fel.: Anna. I. Lipót. Wien, 1661. okt. 21. Kh. 1663. ápr. 9. (f. 106) Vallyay Mihály; fia: Gábor, leányai: Erzsébet és Zsuzsánna; testv.: Illés és ennek fiai: Ádám és Dániel. Wien, 1628. jul. 10. Kh. 1628. dec. 16. (f. 313.)
Vancsay másként Rigó Balázs, Mihály és Mátyás. I. Lipót. Luxemburg, 1665. május 4. Kh. 1665. julius 6. (f. 242.)
Vanyay Mihály (a tokaji vár katonája) 1; Vanyay István és János. Pankotay Gáspár. Szepesy István. II. Mátyás. Wien, 1611. febr. 16. Kh. 1612. jun. 25. (f. 266.)
Varga I. Nagy. Varga 1. Szakállas. Varga I. Tősér. Varjassy I. Geguss. Vaszy I. Griboczky. Vatay I. Balogh. Váczy Mihály2; Váczy Gergely és Miklós. Karapán Gáspár özvegye: Kata. II. Mátyás. Wien, 1611. jan. 26. Kh. 1612. máj. 14. (f. 262.)
1 A zavaros időkben elvesztvén ősei nemes levelét, nemessége megujittatik. 2 Az előtt is nemes volt.
Vágó István; fel.: Mező Borbála; fiai: Gergely, János és György; nővére: Ilona. II. Ferd. Ebersdorf, 1632. szept. 16. Kh. 1632. dec. 1. (f. 487.)
Váll Sámuel; fel.: Sechy Zsuzsánna; gyerm.: Gáspár, Sámuel és Erzsébet. I. Lipót. Wien, 1682. febr. 14. Kh. 1683. febr. 9. (f. 51.)
Vámossy I. Filiczky. Vdradi másként Kalmári Péter; testv.: István és Pál; István fiai: Ferencz és János. 1 II. Ferd. Wien, 1626. máj. 15. Kh. 1626. szept. 7. (f. 235.)
Várady János és Pál. Wien, 1625. febr. 1. Kh. 1625. Feria secunda prox. post festum b. Jacobi Ap. (f. 197.)
Várady másként Kalmár János; fel.: Kőmíves Kata és ennek testv.: Kőmíves István. I. Lipót. Wien, 1669. aug. 21. Kh. 1670. márc. 3 (f. 44.)
Veres István (kassai polgár) ; fel.: Thury Zsuzsánna; gyerm.: István, Sára és Dorottya. II. Ferd. Wien, 1632. dec. 23. Kh. 1633. dec. 12. (f. 51.)
Veres másként Balogh Lőrincz. Veres másként Balogh János. III. Ferd. Wien 1642. jul. 12. Kh. 1642. szept. 15. (f 54.)
Veres másként Vetessy Péter és János, valamint István. I. Lipót. Frankfurt, 1658. aug. 4. Kh. 1660. jan. 5. (f. 1.)
Veres I. Keresztes. Vetessy I. Veres. Veresmarty János; fel.: Ilona; gyerm.: János, Benedek, Péter, István, Kata, Márta és Zsuzsánna. Szabó (Koppányi) Ambrus. Csizmazia Domokos, Lukács és János mint vejei. II. Mátyás. Pozsony, 1609. dec. 18. Kh. 1614. jan. 13. (f. 294.)
Veresvágási I. Szepesi. Vécsey I. Nagy. Végh másként Görgey Miklós; fel.: Kata; testv.: János István. Wien, 1627. jun. 1. Kh. 1628. jan. 10. (f. 276.)
Vida I. Kovács. Vincze István; fel.: Mayer Judit; rokonai: Vincze István és Péter. Wien, 1629. nov. 1. Kh. 1629. dec. 14. (f. 361.)
1 Azelőtt is nemesek voltak.
Vincze Márton (polgár) ; fel.: Kata; testv.: György. II. Rudolf. Kh. 1591. Feria Secunda proxima post festum B. Dorotheae. (f. 3.)
Vissoly András; fel.: Beniey Zsuzsánna; fiai: István és András. II. Ferd. Sopron. 1635. febr. 7. Kh. 1642. ápr. 28. (f. 39.)
Viszlay János. Érsek Pál. Wien, 1618. máj. 10. Kh. 1622. szept. 19. (f. 76.)
Viszlay László; fel.: Kassay másként Kis Anna; testv.: György és János. III. Ferd. Wien, 1654. szept. 3. Kh. 1655. jan. 16. (f. 165.)
Vitarius János; fiai: László, Ferenc és Gábor. III. Károly. Kh. 1715. jun. 25. (f. 154.)
Vitályos István; fel.: Borsi Kata; gyerm.: Samu és Judit; testv.: Péter és Ferenc. I. Lipót. Wien, 1666. szept. 18. Kh. 1667. febr. 5. (f. 323) Vitéz András; fel.: Kovács Erzsébet; vejük: Kalmár János és ennek fel.: Vitéz Erzsébet. II. Ferd. Wien, ápr. 17. Kh. 1626. febr. 16. (f. 203.)
Vitéz János; fel.: Tarnóczy Ilona; gyerm.: János és Kata. III. Ferd. Wien, (1650. ?) dec. 18. Kh. 1651. márc 6. (f. 127.)
Vitéz Mátyás. I. Lipót. Kh. 1688. aug. 25. (f. 10) Vizy Gáspár; fel.: Simon Anna. Vizy György és Mihály. Brestel Antal. I. Lipót, Kh. 1676. febr. 20. (f 320.)
Vörös (Weöreös) György; fiai.: Miklós, János és Márton. III. Ferd. Ebersdorf, 1637. szept. 28. Kh. 1637. nov. 2. (f. 326.)
Vrankó Mátyás. III. Ferd. Wien, 1650. márc. 1. Kh. 1650. jul. 5. (f. 61.)
Weydenfelder Márk és Pál. II. Rudolf. Prága, 1598. aug. 19. Kh. 1616. aug. 22. (f. 414.)
Zabary Péter; fel.: Kalmár Borbála; fia: Péter. Kalmár János és István. Kolbán András. Buza István. III. Ferd. Wien, (?) dec. 7. Kh. 1639. máj. 31. (f. 434.)
Zachár I. Ugróczy. Zámoski Prokop, Péter és Szaniszló, I. Lipót. Pozsony, 1663. máj. 23. Kh. 1663. jun. 4. (f. 122.)
Zebeczky I. Kereszturi. Zelscher (de Zeltenfelde) György; fel.: Praiserin Orsolya; fiai: Antal, Ágoston, Tóbiás, leányai: Rebeka, Kata, Anna és Borbála. I. Lipót. Wien, 1666. jan. 16. Kh. 1666. máj. 10. (f. 289.)
Zsadányi I. Sadáni. Zwiffler Frigyes; fel.: Salkelin Erzsébet; testv.: György, L Lipót. Wien, 1659. szept. 11. Kh. 1660. febr. 10. (f. 7.)
(Vége.)
Dr. Czobor Alfréd.
Abaujvármegyében kihirdetett cimeres nemeslevelek (1564-1711.) (Dr. Czobor Alfréd), Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából, V. évfolyam, 4. szám. 1914-1915.,. o.

No comments:

Post a Comment