Pages

Friday, March 26, 2010

NAGYTEREMI, KIRÁLYFALVA, MEGGYKERÉK, DRASSÓ,TIBORCZ Néhai Kassai István árváinak Küküllő és Fehér vármegyei udvarházainál lévő javak leltára

Kassai család. (Kolosvári †.)

Erdélyi család, mely főleg a fejedelmek korában virágzott. Kassai István Bethlen Gábor alatt fő-ember Történelmi tár. Kiadja a m. tud. akademoa IV. 186.*; 1626-ban egyik küldött Brandenburgi Kata elé Kemény János önéletirása, kiadta Szalay L. 78. – Lásd róla Engel Monumenta ung. 362. 367. 370.*. Rákóczy I. György alatt itélőmester. Neje volt Viczei Anna, kinek Drassó egészen a springi és vingárdi részekkel átiratott 1635-ki dec. 10-én K.-fejérvári káptal. Lib. Reg. 20. fol. 204.*, és e jószágokra nézve az ő javára 1636-ban lemondott az Apaffy család B. Bornemisza levéltárából adat.*. Fia volt István, ennek neje Gerendi Klára.
A családfa Török Antal közlése szerint.* következő:
Kassai István 1619–1635. itélőmester (Viczei Anna); II. István (Gerendi Klára); Miklós † 1662. körül; Ferencz (Bánffy Sára); Anna (1. Nemes György 2. Mikes György.); Borbála (n.-megyeri Keresztesi Samu).
II. Istvánnak gyermekei 1655-ki mart. 24-én osztoztak. Ferencz jelen volt Ali basa táborában, midőn Apaffy Mihály fejedelemmé tétetett Benkő Transylv. gen. I. 301.*.
A mult század első felében Borbála-ban kihalt a család, és a Kassai jószágok publicáltatása iránti rendelet 1733. martius 30-án adatott ki B. Bornemisza levéltár.*.1647
NAGYTEREMI, KIRÁLYFALVA, MEGGYKERÉK, DRASSÓ
Néhai Kassai István árváinak Küküllő és Fehér vármegyei
udvarházainál lévő javak leltára

NAGYTEREMI

Itt vagyon az Kassai uram árvái számára is egy udvarház, mely azelőtt zsendelyes
volt, de az elmúlt nyáron mind elégett, de mint törtint légyen, végére nem
mehettünk. Fedele rossz perelyékkel, szalmával fedett félig, de az fele fedél nélkül
vagyon. Melyre nyílik egy kétfele nyíló, öreg zsendelyes kapu kisajtóstól, vassarkú,
pántú, szegezőjű, reteszű.
Az első házra nyílik egy vassarkú, pántú, tolyózárú, kolcsú ajtó, három
üvegablaka hat tálnyér héján. Vagyon benne két padszék, két karszék, egy paraszt
nyoszolya, egy paraszt kemence, egy paraszt asztal, egy pohárszék.
Ebből nyílik más házra még olyan ajtó, melyben most vagyon:
Sajt nro. 17. Borsó metr. nro. 3. Szalonna nro. 11 hájastól, orjástól, aprólékjával.
Egy ószalonna, óhaj harmadfél. Vaj just. nro. 20. Köles metr. 16. Lencse
metr. 1. Tömlőtúró 1. Vasrosta nro. 2. Paraszt asztal nro. 3. Egy záros, kolcsos
láda. Egy bélyegzővas. Egy kapura való vaskolcs. Öt véka liszt. Egy vasas
faásó. Egy kupa. Egy lyukas serpenyő. Egy viselt üst. Egy darab lánc. Öt darab
vadászó háló. Három kosár méh. Kendermag metr. 1. Aszú túró nro. 3.
Ebbel esmet nyílik az harmadik házra egy vassarkú, pántú, reteszű,
lakatú ajtó. Vagyon egy paraszt asztal, két padszék, két rossz nyoszolya, egy almárium,
egy paraszt kemence, vas az ajakán. Egy szekérkötő lánc. Egy ecetes általag.
Két paraszt fogas. Három üvegablaka három tálnyér héján. Egy vasreteszű
lakatú szekrény, egy szita.
Ebből nyílik ki az udvarra egy vassarkú, pántú, tolyózárú, kolcsú ajtó, mely
mellett volt egy sütőház s egy konyha, de most az égéstől fogva pusztán
81
állanak, fedelek sincs. Egy lóbőr és egy tehénbőr vagyon benne. Ajtaja, kemencéje
még fennáll.
Az udvaron való épületek és pertinentiák
Az konyha ellenében vagyon egy boronából rótt, lábon álló, tapaszos, zsendelyes
gabonásház. Az tornácának ajtaja vassarkú, pántú. Az gabonásház ajtaja
is olyan, reteszes, lakattal. Vagyon benne nyolc részben álló szuszék. Abban
vagyon az idei búza cub. maior. nro. 70, metr. 7. Tavalyi férges búza cub. maior.
nro. 12, metr. 4. Verembeli búza cub. maior. nro. 3. Árpa cub. nro. 18. Rozs
cub. 7//5. Vetni való zab cub. maior. 9. Esmet zab cub. nro. 12. Alakor cub.
maior. nro. 6.
Az udvar közepin vagyon egy kőpince, új, szalmával fedett. Ennek külső
ajtaja fasarkú, vasreteszű, lakatú. Vagyon benne két szuszék. Egyikben zab cub.
maior. 1. Két kád káposzta. Egy általag csiger.
Az belső pincére nyílik egy fasarkú, vasreteszű, lakatú ajtó.

(Következik
18 hordó bor felsorolása.)
Item vagyon ez pincében egy fa szivárvány. Egy vasabroncs. Egy vaspánt, két
vassark, egy öreg reteszfő. Observandum: Az mi egyéb dézsma volt Árgyason,
úgymint búza, zab, köles, borsó, bab, kender etc., Drassóba vitték.
Item az udvar szegeletin vagyon egy szalmás szekérszín. Mellette egy
rakás fa. Azon alól egy szalmás istálló. Padlása sövény, jászla boronából rótt.
Ez mellett egy régi szalmás gabonásház, három üres szuszék benne, egy
hitván kas.
Az udvar közepin vagyon egy gárdás kút, egy vasas veder rajta, kötéllel és
egy darab lánccal.
Külső pertinentiák, kertek
Az istálló fara mellett vagyon egy kilenc táblából álló lugasos veteményeskert,
melyben szép szőlőtők és kevés gyümölcsfa is vagyon, sövénye
alkolmas.
Az udvarház fara mellett más, egy nagyobb veteményeskert, ebben
is vadnak gyümölcsfák.
Item az pincén felyül egy gyümölcsöskert.
Item az mező felől egy csűröskert, melyre nyílik egy öreg, zsendelyes,
deszkás, alatt vascsapon, fenn fakáván forgó kapu. Az csűr szalmás, ennek is
deszkás kapuja vagyon mindkét felől. (Következnek a szántók.)
KIRÁLYFALVA
Vagyon Királyfalván egy új udvarház, melyre nyílik az utcáról egy öreg, cifra,
töredezett deszkás kapu, új zsendelye(zé)s alatt, vascsapon forgó, fenn vaspánton,
egy reteszfő rajta, lakat nélkül. Mellette egy félszer ajtó, vassarkú, pántú, reteszfejű,
lakat nélkül, ez is zsindelyes.
Ezen belől vagyon egy udvar, melyben vagyon 24 öl fa. Item két jó istálló,
újak, jó, deszkás padlású, borona jászlú. Ajtaja egyiknek vassarkú, pántú,
vas tolyózárú, az ajtón egy vaslánc jár által, keresztül.
82
Ez külső udvarból nyílik az palánkon belől való udvarra más, öreg, deszkás,
új zsendelyes kapu, vascsapon és vaspánton forgó, vasreteszű, lakat nélkül.
Mellette egy kis, rossz, deszkás ajtó, semmi vas nincs rajta, új zsendelyes.
Ezen belől egy új konyha, tapaszos, zsindelyes. Az konyhája kő, négy
öreg vasrúddal öszvekapcsolva. Ajtaja béllett, vassarkú, pántú, kilincsű, leeresztő
táblája vassarkú, pántú, reteszű. Vagyon benne egy asztal. Az mi konyhaszerszám
volt, Kassai Ferenc uram Fejérvárra vitte.
Az konyha előtt vagyon két rakásban fűrészdeszka nro. 277. Zsendely nro.
200.
Ezen felyül vagyon egy új élésház, ajtaja vassarkú, pántú, csapózárú,
kolcsú, fogontójú. Három deszkaszék benne, cöveken álló. Egy húsvágó bárdocska,
másfél óháj. Egy paraszt nyoszolya. Olvasztott faggyú just. nro. 6. Egy üvegablaka
egy tálnyér héján. Egy abrakmerő sisak. Padlása új, deszkás. Három nyereg
készségestől. Ezen élésházban egy kerékkötő lánc. Ember lábára való vas 2.
Egy körömvágó, faragó harapófogó. Egy kasza. Egy zsendelyhornyoló, két retesz,
két farkasbőr, szépek. Egy öreg vascsákán, két ásó. Egy kis ajtó-vaspánt. Sajt 12.
Tömlő 3. Szalonna nro. 10. Új háj nro. 7. Egy kétköz háló. Egy szarvastekenő,
három dagasztótekenő.
Ez mellett egy új fákból felállatott gabonásház, csak felrótták s bezsindelyezték.
Szekerek. Az udvar közepin egy zsendelyes, lábokon álló szekérszín.
Alatta egy régi, paraszt, vasas társzekér, eszközöstől. Egy nyoszolya. Nyolc hoszszú
asztal. Három paraszt, hosszú padszék. Egy festékes, kisded, kasos, de bőr
sárhányójú kocsi minden szerszámával.
Vagyon esmet egy régi, tapaszos, szalmás gabonásház. Ajtaja vassarkú,
pántú, reteszű, lakatú. Benne egy öreg, két részben álló üres szuszék. Item más
egy szuszék, búza benne cub. min. 22. Item más szuszék, tönköly benne cub.
min. nro. 10. Esmet egy kasban köles, cub. min. nro. 2. Négy általagban alakor,
cub. min. nro. 7. Esmet egy üres kas. Egy öreg cseber. Egy serfőző üst. Egy
feredőkád. Egy vasrosta. Hét töredezett üvegablak. Három öreg, vasas kerék. Egy
új vasatlan kerék csatlóstul. Négy vasas lőcs. 9 szőrzsák, 3 vászonzsák. 6 véka
liszt. Csávált báránybőr nro. 6. Tíz óháj. Négy karika palack. Egy pincetok
palack nélkül. Négy lóra való viselt hám. Csinált kender gel. nro. 1. Két kis
szekrény. Egy tonna. 14 málha darab só. Két vasas ablakfa. Egy szekérborítékra
való fekete bakacsin. Veres tönköly cub. min. nro. 8. Egy mérővéka. Két üvegablaka
rossz, vasas. Az ház héján három rossz nyoszolya. Egy hintóhoz való lánc.
Két ószalonna. Zab cub. min. nro. 4. Az gabonásház ajtaja előtt egy paraszt
asztal.
Ellenbe egy tapaszos, zsendelyes szekérszín. Kapuja vassarkú, pántú,
vasreteszű, lakatú. Vagyon benne két jó hintószekér minden készségével. Az hintókon
boríték vászon.
Vagyon esmet szalmás szín egy, hordókat tartanak benne. Hordó in
toto nro. 26. Öreg kád nro. 4, kettő kisebb. Item vagyon egy főzőház ajtóstól,
kemencéstől, üvegablakostól.
Az udvarház körül félig zsendelyes palánk vagyon, fele meg sövény. Ezen
palánkon vala kiterítve egy ónos háló uln. nro. 12.
Az palánkon kűl egy szalmás sütőház. Ajtaja vassarkú, kilincsű. Két rossz
töredezett ablaka. Benne egy tábori, vaspántos, öszvefogó asztal, 3 padszék, egy
83
paraszt kemence, egy hitván székel kárpit, 3 szita. Elegy fakupa apróstól nro. 10.
Fatál nro. 19. Fatálnyér 20. Egy tokban apró fatálnyér nro. 9. Négy töredezett
üveg ablaktábla. Egy vasfazék. Egy réztálnyér. Négy kopónyákra való lánc. Egy
patkós táska eszközöstől. Egy vas font. Egy égettbor főző fazék fedelestől. Egy
vasnyárs. Egy vágókés. Egy lantornás lámpás. Két kis ónpalack. Két vasrostély.
Négy apró általag. Két hitván páncélujj. Egy rossz kapa. Egy rossz ásó. Egy
szíjas pléhpalack.
Ebből esmet nyílik egy béllett, vassarkú, pántú, zárú, kulcsú, ajtó egy kamarára,
melyben az megírt apróságok, portékák vadnak, és egy karszék.
Esmet más házra nyílik egy béllett, vassarkú, pántú, csapózárú, kolcsú ajtó.
Egy paraszt kemence benne, egy hitván szekrény.
Esmet az sütőkemencére nyílik egy béllett, vassarkú, pántú, reteszű
ajtó, lakat nélkül. Egy hitván asztal benne, 8 tekenő, egy vasserpenyő, tizenhat
rossz fapohár.
Maga az udvarház
Az udvarházat szegény Gerendi Márton uram fundamentomból építtette, melyre
megyen fel egy hitván fagrádics.
Az grádicsról nyílik egy kis tornácra egy festékes, béllett, bogláros,
vassarkú, pántú, új ajtó, az mellyék(e) fa; keresztül által egy szegező gerenda
jár vaskapcsokban (így!). Egy ablak az tornácon ráma nélkül, négy vasvesszős.
Ebből az ház híjára megyen az fagrádics, annak felső ajtaján egy lakat reteszestől.
Az ház héján vagyon két béllett ajtó, egyik festett, másik fejér, két vaspánt
rajta.
Ebbe esmet más olyan ajtó, vas tolyózárú, nyílik más hosszú pitvarra.
Egy üvegablak, rajta hat tálnyér héján. Benne egy padszék, egy karszék, az faloldalon
egy rossz kecse. Ez pitvarnak egyik felében vagyon egy kis takaros jó kőkonyha.
Ebből esmet napkeletre nyílik más olyan bogláros, festékes, csapózárú, kilincsű,
kolcsú ajtó egy kis házra, melybe maga lakott.
Vagyon benne egy festett asztal. Egy új fejér szőnyeg. Három üvegablaka
ép. Egy zöldmázas kemence, jó. Egy vasmacska. Égy vaskalán. Egy karszék. Két
festett padszék. Az fal mellett két festett deszka. Egy paraszt pohárszék. Két nyoszolya.
Három darab festett fogas, négy üvegpalack rajta. Az falba egy festett almárium,
kolcsos, záros. Az almáriumban vagyon egy bőrtáskában puska forma
nro. 7. Egy darab sárga kordovány, egy pecsételő vastábla. Egy rézporozó. Egy
újkeresztyén porozó. Fél sing kék kamuka. Egy darab kék fajlondis. Egy darab
veres fajlondis. 25 veres, száratlan selyemgomb. Két darab posztószél, apró üvegpalack
nro. 6. Egy kis üvegpohár. Egy kis mérték-serpenyő. Egy török oszlopos
kárpit az ház oldalán.
Innét a secretusra nyílik egy festett, bogláros, vaskilincsű ajtó.
Esmet az asszony házára nyílik olyan festékes, bogláros, tolyózárú,
kolcsú ajtó. Vagyon benne három darab festékes fogas, három festett padszék,
egy festett asztal. Az fal mellett festett deszka három darab. Egy nyoszolya, egy
paraszt kályhás kemence, kűlfűtő, egy vasajtó rajta. Az ház falán egy veres, jó
szűnyeg; három üvegablaka ép.
Ebből az udvarra nyílik ki esmet olyan festett, bogláros, tolyózárú ajtó.
84
Esmet nyílik az konyhás, hosszú pitvarra olyan festett, bogláros, tolyózárú
ajtó.
Ebből esmet az öregházra napnyugot fele nyílik egy olyan festett, bogláros,
csapózárú, kilincsű ajtó.
Vagyon abban egy zöldmázos, kűlfűtő kemence. Egy öreg festett pohárszék,
ajtaja vassarkú, pántú. Egy festett asztal, egy darab szebeni posztó rajta. Négy
darab paraszt padszék, egy paraszt, hosszú asztal, három paraszt padszék. Két
ecetes általagban plus minus urn. 4, egy veres bőrös sesselszék. Egy nyoszolya,
vagyon rajta két viselt, kittelyes derekaly, két vereses, négynyüstös héjú
derekaly, két mezítelen derekaly, négy öreg vánkos, három kisebb vánkos, esmet
két vereses vászonvánkos, egy paplan is. Az fal körül egy vég székel kárpit. Esmét
az fal oldalán két oszlopos, szürke teveszőrből szőtt, új kárpit. Az kemence
mellett egy viselt, veres szőnyeg. Az asztalnál egy fejér csókás szőnyeg, új. Egy
öreg, eltörött, réz gyertyatartó. Nyolc lapos, rózsavíznek való üveg. Egy darab festett
fogas. Hat üvegpalack, hárma sutus. Az ház közepin egy vaskarikás gyertyatartó,
vason függ. Három üvegablaka öt tálnyér híján. Ebből nyílik egy pervátára
egy festett, tolyózárú, kolcsú ajtó. Vagyon benne egy hat táblájú öreg üvegablak,
egy kétköz háló.
Ezek penig az házak mind padlásosok, padimentomosok, jó új zsendelyesek.
Az megírt öregházból megyén egy boltra egy új, bogláros, záros, kolcsos
ajtó. Ez boltnak vagyon két üvegablaka. Egy hosszú asztal benne és egynéhány
rend polc. Az szegény Gerendi Márton halála után az atyafiak minden jovait,
köntösit, ládáit ebbe rakták volt, melyeket azután mi inventáltunk ugyan, de akkor
is Pekri Mihály uram jussát praetendálván azokhoz, esmet azon boltba rakatta
be, avagy inkább maga rakta be. Így ezért, mivel az gondviselőnek ehhez több
közi nincs az vigyázásnál – kolcsa is penig az boltnak az úrfiaknál áll – inventáriumba
nem írtam. Ha mikor az szükség kívánja, akkor ezt az többitől külön
megírhatni. Mindazáltal ez álljon az urunk őnagysága kegyelmességén.
Az udvarház alatt vagyon egy kőpince, igen vizes, az alját mind megpadlották.
Ennek külső ajtaja béllett, vassarkú, pántú, reteszű, lakatú. Vagyon
benne egy öreg cseber. Az belső ajtaja is béllett, vassarkú, pántú, reteszű, lakatú.
Vagyon benne egy vasabroncs, egy csapfúrú, egy vascsákány, hegyes, egy vasbot.
Az pincetorkában négy kád káposzta, vereshagyma, fokhagyma elég. (Következik
29 hordó bor és 2 hordó csűgör felsorolása.)
Külső pertinentiák, kertek
Az udvarház mellett vagyon egy gyümölcsöskert, jó sövényes. Item
az sütőház mellett egy jó veteményeskert, jó sövénye, ajtaja lakatos, reteszes.
Fenn az oldalan vagyon egy szalmás csűrkert, az két oldala deszkás,
melyben vadnak ó és új asztagok, egy szalmás jégverem. (Következnek a szántóföldek.)
MEGGYKERÉK
Vagyon Meggykereken egy fából csinált, tapaszos, zsendelyes udvarház, melyre
nyílik az utcáról elsőben egy új, deszkás, leveles, kétfelé nyíló, alatt vascsapokon,
fenn két öreg vaspántokon forgó kapu, fenn galambbúgos, zsendelyes, egy retesz
85
rajta lakat nélkül. Mellette egy bejáró kisajtó, az is fenn vaspánton, alatt vascsapon
forgó, egy vas tolyózár rajta lakat nélkül.
Ez kapu előtt vagyon kűvül 13 szál fenyőgerenda, épületre, hat szál vagy
darab tölgyfa.
Az kapun belől egy tyúknak, lúdnak való szalmás ól, boronából
rótt. Mellette egy rakás palánk támaszoknak való tölgyfa nro. 39. darab.
Azon felyül vagyon egy rossz, zsendelyes, deszkás sütőház, két sütőkemence
benne. Egy öreg cseber, egy kis üst, egy vaskalán, egy fa borstörő. Mellette
egy rakásban hét öl tűzre való fa.
Ez mellett nyílik az udvarról az mezőre egy új kijáró ajtó, alatt vascsapon, fenn
vaspánton forgó, vas tolyózárú, lakat nélkül.
Az udvaron vagyon két öreg tölgyfa gerenda, faragott. Item 58 szál faragatlan
tölgy szaru- és koszorúfa.
Mellette egy rossz, zsendelyes, tapaszos, két részben álló istálló. Egyikre
nyílik egy rossz, félszer, vassarkú, pántú ajtó, padlása félig diribdarab hajódeszkás.
12 ló eltér benne, mindkét felől válú benne.
Az másik is szinte olyan istálló, ajtaja félszer, vassarkú, pántú, egy kis
lánc-retesz rajta lakat nélkül. Két válú benne. Az istállók előtt vagyon 28 faragott
hasfa, 3 kis általag, egy tölgyfa ajtómellyék.
Item ez mellett volt egy igen rossz szekérszín, melyet most elbontván,
új talpokra újólag felcsinálták. Egy darabja zsendelyes, sem oldala, sem padlása
nincs. Alatta vagyon nyaláb zsendely, ló terehben való; két kosár méh.
Az mellett vagyon egy rossz, régi, leomladozott kőház, melyre nyílik egy
régi, rossz béllett ajtó, vassarkú, pántú, fogontójú, famellyékű, belől két vaskapocs
szegezőnek való, egy csapózárnak való retesszel.
Abból nyílik más házra egy rossz, béllett, vassarkú, pántú, reteszű ajtó,
lakat nélkül. Abból esmet nyílik az kertre egy kis félszer ajtó, vassarkú, pántú.
Ismét egy boltra nyílt más olyan ajtó, két vassark rajta, de ez mind melylyékestől
leromlott. Ablakain ez házaknak apró vasvesszők vadnak. Ez házak penig
mind pusztába vadnak, csak az fala vagyon, se padlása, se zsendelye, az bolt
is leszakadt.
Maga az udvarház
Ez udvar közepin vagyon más, tapaszos, fából csinált, lakó udvarház, melynek
tornácára megyen fel egy rossz fagrádics. Az tornácban vagyon egy rossz,
paraszt asztal, egy paraszt padszék, egy fakaloda, két vasretesz rajta lakat nélkül.
Ebből az első házra napnyugotra egy paraszt, béllett ajtó, vassarkú, pántú,
fogontójú, rossz tolyózárú, belől rajta két vaspánt, szegezőnek való.
Vagyon benne egy fekete gyontáros asztal, egy paraszt pohárszék, ajtaja vassarkú,
pántú, reteszű. Két darab paraszt fogas. Egy paraszt padszék, egy béllett
padszék, két festékes karszék, egy embernek való festett karszék. Egy újkeresztyén
zöld kemence, az ajakán egy öreg singvas. Három üvegablaka, kettei merő kristály,
egyik ép, másiknak három tálnyér héja. Harmadik ablak közönséges üveg,
de ép. Padlása, pádimentoma deszkás.
Ebből nyílik egy kis házra egy paraszt, béllett ajtó, vassarkú, pántú, tolyózárú,
kolcsú, reteszű. Vagyon benne egy paraszt asztal, két paraszt padszék,
egy paraszt nyoszolya, egy zöldkályhás kemence, egy singvas az ajaka alatt. Item
két darab paraszt fogas. Egy üvegablaka ép, ennek is pádimentoma deszkás.
86
Ebből nyílik egy kis kamarára egy paraszt, béllett, vassarkú, pántú, vékony
reteszű, reteszfejű ajtó, lakat nélkül. Vagyon benne három rend polc, sajtnak
való, vagyon rajta öt apró sajt, de megette az egér. Item vagyon négy új szalonna
~ nro. 4. Új háj kettő ~ nro. 2.
Ebből esmet egy hitván secessusra nyílik más tossz ajtó.
Innet megtérvén az tornácra, napkelet felé nyílik egy béllett, paraszt ajtó,
vassarkú, pántú, rossz kilincsű, félszer ajtó egy konyhára. Ennek kéménye tapaszos,
vagyon benne egy vasrostély, egy öreg vasnyárs.
Ebből nyílik más házra egy paraszt, béllett ajtó, vassarkú, pántú, fogontójú,
vagyon benne egy paraszt asztal, két paraszt padszék. Három lantornás ablaka.
Egy paraszt kályhás kemence, az ajakán egy singvas. Egy hitván kis nyoszolya,
két darab hitván fogas, egy paraszt táltartó.
Ebből esmet nyílik egy kamarára egy rossz, béllett ajtó, vassarkú, pántú,
reteszű, de semmi nincs benne.
Az udvarháznak egy darabja jó zsendelyes, de az többi igen rossz zsendelyes,
csepegő, el is kell bontani az fedelét, kétfele kell hasítani s csatornára csinálni.
Ez udvarház alatt vagyon egy kőből rakott padlásos pince, melyre nyílik egy
faragott deszkából csinált, félszer ajtó, vassarkú, pántú, reteszű, lakatú. Vagyon az
torkában egy öreg szuszék, üres.
Az belső pincére ajtó nincs. Ebben is vagyon más öreg szuszék, üres,
egy szarvastekenő, hét üres, tapaszos kas, gabonának való.
Két szőrzsákban vagyon búza cub. min. nro. 1. Item egy kádban és öt
szőrzsákban vagyon köles cub. min. nro. 6. Tyúknak való rozs, cub. min. nro. 2.
Lenmag metr. nro. 3. Item két kád káposzta, veres- és fokhagyma elég. Faggyúgyertya
nro. 50. Item Királyfalváról hoztak volt egy bort, urn. nro. 27, de megkezdették,
ki kell adni.
Az egész udvarház körül rossz sövény vagyon, melynek fele felyül zsendelyes,
az több része tövises.
Külső pertinentiák. Kertek
Az puszta kő udvarház mellett nyílik egy veteményes- és gyümölcsöskertre
egy félszer ajtó, vassarkú, pántú, reteszű, lakatú. Igen jó veteménnek
való kert, sövénye jó, lészás.
Ez mellett esmet egy puszta gyümölcsöskert, félszer ajtaja vassarkú,
pántú, reteszfőjű.
Csűrkert
Vagyon az udvarházon felyül egy csűrkert is, sövénye jó, lészás, ösvény
kapuja. Egy kisajtó is megyen reá, fasarkú, faszegezőjű. Vagyon benne egy
szalmás csűr, az oldala rossz, tapaszos. (Következik a gabona- és szántóföldek felsorolása.)
DRASSÓ
Drassón vagyon az udvarházra egy kétfele nyíló, öreg, deszkás kapu, alatt
vascsapon, fenn vaspánton forgó. Egy kisajtó rajta, három vaspánttal, reteszfővel,
lakat nélkül mindenik.
87
Az kapun kívül vagyon 31 szál tölgy koszorúfa. Item egy zsendelyes filegória,
vesszővel font.
Az kapu között vagyon egy fakaloda, retesszel, lakattal. Item az kapun belől
mingyárt vagyon egy boronából felrótt tömlöc. Ajtaja vassarkú, pántú, lakatú.
Ez kapu felett vagyon egy tapaszos, zsendelyes ház, melyre megyen egy fagrádics,
melynek felső felén vagyon egy félszer, vassarkú, pántú, horgas kolcsú ajtó
egy kis folyosóra. Abban vagyon egy asztal, két rossz padszék.
Ez folyosóról nyílik az házra egy félszer, vassarkú, pántú, fakilincsű ajtó,
ennek két rossz lantornás ablaka. Benne két padszék, két paraszt fogas, egy rossz
nyoszolya, egy paraszt kemence. Ebben most az udvarbíró lakik.
Innet lejővén, és az kapu mellett bal kézre térvén, vagyon egy kulcsárház,
melyre nyílik egy paraszt, vassarkú, pántú, fakilincsű ajtó, retesszel, lakat nélkül. Két
rossz papiros ablaka. Egy rossz padszék benne, egy paraszt kemence, két kis általag
ecet.
Ez mellett egy rossz kéményalja, egy nyers disznóbőr benne.
Ez mellett egy rossz ház, kemence nélkül. Vagyon benne rossz báránybőr
nro. 39. Öreg juhbőr nro. 27. Szőrös tehénbőr nro. 17. Tinóbőr nro. 8.
Udvarház és abban való lakóházak
Innet kijővén, egy kőből rakott, új, zsendelyes udvarházra megyen fel egy
fagrádics, ennek felső részén egy kis folyosó. Padlása gyalult deszkás. Itt függ
egy régi, rossz gyalom.
1. Ebből nyílik napnyugotra egy festékes ajtó, vassarkú, pántú, tolyózárú,
kolcs nélkül egy festett mennyezetű házra. Ablaka ennek kettő, kilenc részből álló,
kilenc tálnyér héján. Vagyon benne három padszék, egy paraszt asztal, rajta egy
fekete szőnyeg. Egy paraszt, vas nélkül való zöldkályhás kemence.
2. Ebből esmet nyílik egy festékes, vassarkú, pántú, tolyózárú ajtó kolcs nélkül
más olyan házra. Benne egy zöldkályhás kemence, egy paraszt asztal, két
padszék, két nyoszolya, egyik festett, egy paraszt almárium. Négy ablaka kilenc
részben álló, három tálnyér héján. Mennyezeti zöld.
3. Ebből meg is nyílik más olyan festett ajtó, más kis házra, vassarkú,
pántú, tolyózárú, reteszű. Vagyon benne egy padszék, egy zöld kemence. Az ablaka
kilenc részben álló, ép. Vagyon ebben egy jó szúnyogháló. Ebből az secessusra
egy festékes ajtó.
4. Innet megtérvén az folyosóra, nyílik abból az középső házra egy új, festékes
ajtó, vassarkú, pántú, tolyózárú, kolcsú. Vagyon ebben egy kűlfűtő, zöld
kemence, körül padszékkel bepárkányozva. Az házban körös-körül új padszékek vadnak.
Benne egy új, paraszt asztal egy viselt szűnyöggel. Ablaka öt, kilenc részben
álló, egy fiókablak héján. Egy pincetok benne, hat ónpalackkal.
5. Innet kijővén, nyílik napkeletre egy festékes padlású ebédlőházra
olyan festékes, vassarkú, pántú, tolyózárú, kolcsú ajtó. Vagyon benne egy zöldkályhás
kemence, egy vaskalán, egy iratos nyoszolya, benne egy derekaly, három
rossz vánkos, két paplan; két festékes padszék, három új padszék, két paraszt asztal,
egyik asztalon egy viselt szűnyög. Négy öreg üvegablaka kilenc részben álló, új,
két tálnyér héján. Egy legyező, két réz gyertyatartó, de egyik igen rossz.
88
6. Ez házból esmet nyílik egy olyan festékes, vassarkas, pántos, vaskilincsű,
zár nélkül való ajtó, más festett padlású, kisebb házra. Vagyon ebben három új,
hosszú padszék, egy zöld kemence, egy tükör. Három ép, új ablaka kilenc részben
álló. Egy paraszt, új asztal, egy kis vasrostély, egy rézmozsár, egy darab réz törőjével.
Az fal oldalán egy jó csókás szűnyög.
Ebből az secessusra nyílik egy olyan festett ajtó, vassarkú, pántú.
Esmet ezen házból az kertre is, egy kis folyosóra nyílik olyan festékes ajtó,
vassarkú, pántú, csapózárú. Ez folyosóról esmet nyílik az szalonnásházra
egy vassarkú, pántú, csapózárú ajtó, melyet belől zárnak be. (Következik a benne
lévő „élés” felsorolása.)
Ebből esmet nyílik ki két házra két festékes, vassarkú, pántú, zárú ajtó,
egyiken retesz s lakat áll.
Az udvaron való pertinentiák
Ez házakból megtérve az udvarra, vagyon napnyugot fele egy szalmás szekérszín,
boronából rótt, vagyon alatta egy hintószekér, de igen rongyos állapattal.
Ez szín előtt vagyon 12 faragott sasfa.
Mellette vagyon egy rend istálló, szalmás. Elsőbe elfér 12 ló. Jászla
boronából rótt, padlása félig sövény, ajtaja rossz. Az másikba két részben elfér 8 ló.
Padlása ennek is sövény, ajtaja rossz. Jászla két rend, boronából álló. Esmet ez
mellett egy kis istálló, négy lónak való, rossz, deszkás padlású.
Az istállók előtt az udvaron vagyon egy szalmás pince, melynek felin vagyon
egy deszkás szán, két hosszú korcsolya, négy földes hordó.
Ez pincére nyílik egy félszer, fasarkú, reteszű, lakatú ajtó. Az pince oldala
faragott fából vagyon felállatva. Belső ajtaja vassarkú, pántú, reteszű, lakatú. (Következik
22 hordó bor jelsorolása.) Item ez pincében vagyon egy kis háromágú
fúrú, egy faszivárvány, egy tölcsér.
Az kolcsárház alatt való pincére nyílik egy vassarkú, pántú, reteszű,
lakatú ajtó, melyben vagyon (több hordó gergelyfái és vingárdi bor). Tota
summa vasorum vini facit nro. 53, urnarum vero facit nro. 2114//6.
Vagyon ez pincében egy vasabroncs kolcsostul, egy csapfúrú, egy faszivárvány,
egy szarvastekenő, öt méhkosár mogyoróhagyma, egy liu, egy veder, egy kancsó,
egy kis tekenő. Ez pince is faoldalú.
Harmadik kőpince. Ennek ajtaja vassarkú, pántú, reteszű, lakatú. Másik
ajtaja is olyan. Vagyon ebben hét kád káposzta, két hordó csiger, vereshagyma
cub. 6. Ennek gerendái és padlása leszakadtak, elrothadtak.
Innét kijővén, az pince felett nyílik egy ajtó, vassarkú, pántú, az tyúkház
pitvarára. Vagyon itt két üres általag, egy kád korpa. Az tyukász házának
ajtaja nincsen, de ezen házból megyen fel egy kis tornácra egy kis grádics.
Azon felyül egy béllett ajtó, vassarkú, pántú, reteszű, lakatú. Vagyon ez
tornácban egy vasas fogontós veder, teli árpakásával. Más faabroncsos veder, teli
köleskásával. Egy veder üvegtálnyér. Egy kis börböncében bagolyborsó metr. 1. Egy
kosárban zsendelyszeg nro. 3000.
Ez ház előtt vagyon egy hosszú korcsolya. Héjazatja penig igen rossz ez háznak.
89
Az tornác héján vagyon kosár méh nro. 10.
Ez ház fara mellett tűzre való fa, most elegedendő.
Ez mellett vagyon egy sütőkemence, egy hosszú asztal mellette; ez fedél alatt
nincsen.
Ez mellett esmet egy sütőkemencés házra nyílik egy vassarkú, pántú,
lakatú ajtó. Vagyon benne egy égettbor főző fazék, de ez királyfalvi. Öt cseber.
Ez mellett egy kőkonyha, négy vasrúddal öszvekapcsolva. Egy leeresztő
táblája vassarkú, pántú, ajtaja fasarkú. Vagyon benne egy szakácsasztal, két vágókés,
négy vasfazék, egy serpenyő, két vasrostély, két nyárs. Egy réz mákőrlő, egy réz
abárló, egy rossz tormareszelő, egy szűrőszita, ennek is fele igen rossz. Tálak, tálnyérok
az úrfiaké, magokkal hordozzák.
Item vagyon esmet az udvaron egy cövekeken álló, deszkás gabonásház.
Ajtaja vassarkú, pántú, reteszű, lakatú, vagyon benne hat részre osztott szuszék. Vagyon
benne búza cub. min. nro. 8//1, alakor cub. min. nro. 192//3, zab cub. min.
nro. 23//3, rozs cub. min. nro. 25. Egy vasrosta.
Az udvarház körül palánkkal vagyon bekerítve.
Item az udvar közepin egy kút eszközöstől, jó.
Külső pertinentiák. Kertek
Az udvarból nyílik egy erős, faragott deszkából csinált ajtó, alatt fasarkon, fenn
vaspánton forgó, fazárú, láncon függő, vas szegezője. Az csűr félig rossz zsendelyes,
félig rossz zsúpos, az két oldala deszkás. (Következik a gabonaasztagok és szénakazlak
felsorolása.)
Az csűrkertnek vagyon az mező felől egy öreg, deszkás kapuja, alatt vassarkon,
fenn vaspánton forgó. Zárja fa, vasrúd az szegezője, s láncon függ lakattal.
Ezen kertben vagyon egy jégverem is teli jéggel.
Item vagyon az csűröskert mellett egy jó lókert. Az mellett egy tök veteménnek
való kert, rossz sövényű. Ehhez közel egy káposztáskert.
Vagyon esmet az udvarház fara mellett egy meggyeskert. Esmet az mellett
egy jó sövényű kert, apró oltoványok és ültetések vadnak benne. Ajtaja fasarkú,
fazárú.
Item az udvarház előtt, az tó felől vagyon egy lugaskert. Három renddel
veteményes tábla közte. Vagyon ebben egy szalmás pince, répa, retek, petrezselyemnek
való.
Az csűrkertből nyílik egy faragott kis ajtó az majorházra, melynek az fedele
igen rossz, elrothadt. Az udvarán vagyon egy hosszú pajta, fele boronából rótt,
fele erős sövény.
Mellette egy jó sövényű tehénbarom akol, két rend akol benne, ajtaja
sövény csak.
Item az udvarház kapuja előtt vagyon egy juhoknak való pajta.
Mellette disznóknak való pajta. (Következik a szántóföldek felsorolása.)
90 Tiborc ~ Tiborctelke * Ko (Kolozsvár-É, Bodonkút és Kajántó közt » Kajántó hr) 1285.VI.28.:
... p. Thybwrczthelke intra metas et limites annotatarum p-um Mariathelke et Kajantho ... (Er I.
412). 1332.III.12. Károly Róbert király a magvaszakadt Tuburtius és Sándor Tiburctelke és Bénye
nevő lakatlan birtokát Ugrin fia Jánosnak adta, mivel az ı koppándi részjószágát az újtordai királyi
hospeseknek engedte át. 1341: Tiborctelkén kápolnát építenek (Gyalu XI). 1347: part. terre
Tyburchtelke inter metas p-is Kayantho; 1355: nobilis de Tyborchteleke; 1363: nobiles de Tyburch;
1380-83: p. Benye a. n. Tyburchteleke; 1452: p. Thyburcz; 1499: plebanus p-is Thyborch. Km
apátsági birtok (1347–1499. Cs 5: 418). 1439.III.17.: Thyburch-i Benedek Zalaháziak személyét
igazolta (KmJkv 141); 1452.X.16.u.: Thyburcz felé nagybudai erdı (1069). 1569–77: Forgách
Ferenc birtoka. 1579: Bogártelke, Kajántó és Tiborc birtokot Blandrata György fejedelmi udvari
orvostól közösen megvásárolja Lónai Kendi Sándor és Losonci Bánffy Farkas (Gyalu 1/2).
1579.X.31.: Tiburc. Bánffy Farkas jobbágyai: 1. Gellért Kelemen; 2. Török Márton; 3. Antal Pál;
4. Kovács András és Kovács Máté fél házzal, fél házhellyel és fél házhoz való öröksiggel; 5. Szász
István négy fiával és egy unokájával; 6. Gellér Pál; 7. Bakos Ferenc {-> 1590}; 8. Tornai Pál; 9.
Damakos György; 10. Vajas Mihály; 11. Diósi György; 12 Barabás Máté; 13. Kis Lukács; 14.
Egyed Pál; 15. Mészáros Imre; 16. Gelérd András; 17. Gere Vince; 18. Szindi Boldizsár; 19. Bakos
Ambrus 20. és Szindi Mihály együtt. Az mely pusztát bír Szász István, aztat is bírja. {21.} Egyed
Mester fia Balázs és Fen Jakab fia Miklós (Gyalu 420); =: Tyburchy Zegin nepek zama kik Kendy
Sandornak Jwtotak: {Folyamatosan sorszámozzuk:} {22.} Szabó Gergely; {23.} Barabás Lénárt;
{24.} Szász Gáspár; {25.} Kovács Márton; {26.} Kovács Jancsi fél házzal, és fél házhellyel, és fél
házhely örökségével; {27.} Túros Mihály öt fiával, házával; {28.} Mészáros András; {29.} Török
János; {30.} Molnár Sebestyén; {31.} Bakos Máté; {32.} Babon Antal; {33.} Szabó László; {34.}
Kis Gergely; {35.} Szilágyi Gergely; {36.} Mészáros Benedek; {37.} Szabó Imre; {38.} Szindi
Balázs; {39.} Antal Máté; {40.} Kis Mátyás vagy Csengeri Mátyás; {41.} Bakos István az özvegy
Mészáros Ambrusné házával, fiával, örökségével. Az mely pusztákat bír, Túros Mihály {27.} bírja
most is. {42.} Szabó Józsának három árva fia: Márton, István, és az harmadiknak nevét nem
tudjuk (Gy 2-3). 1588: Tybvrc. A kolozsvári jezsuita rendház birtoka. In Tyburc Anno 1588 in
Augusto fuerunt coloni 35.
Ex quibus sunt 15 qui habent boues (excepto iudice) 100. Conficeri
possunt aratra 10. Prouentus pagi Tyburc ... (Gy 8). 1590: Tyborcz Gyaluhoz tartozó fejedelmi
birtok.
Bakos Ferenc bíró. 42 családfı. Ostoradó minden harmadesztendıben fl. 18. egy harmadfő
vágó tehén. Szent Márton és Szent György adaja d. 72. Karácson ajándikába adnak 3 köböl zabot.
Tized, borárulás, erdı, gira és kolcsárpénz (Gy 18). 1638 Szászfenes: Szász György Tibortzi volt
(37); 1652: Tiborcz. Integra. Carsai {Kolozsvári Kassai István protonotarius} jószágaféle fejedelmi
birtok.
Kis András falusbíró, Öregbik Gellért János, Kis Gellért János Ezek esküdtek meg. 9 csf (1
özvegy, 2 nıtelen) 6x2 = 12 + 3 = 15 + 6 fiú {és 6 leány} = 27 magyar; Egerbegi olahok: 4 csf (1
nıtelen) 3x2 = 6 + 1 = 7 + 3 fiú {és 3 leány} = 13. Fugitivus: Szindi Mihály. Hn: Nyr pad, Bereg
torok, Vereıfel szántó (127-128). 1652 Sólyomtelke: Gál Lázár mostohafia Tiburczon lakik (103).
1674.XII.22.: Tiburc Keresztesi-birtok. 1704: Toborcz ~ Tiburcz falubeli kuruc katonák: Tiburczi
Mihály (178), Pap László, Körösi Mihály (225), Krisán Flora (237), Bika Thamás (254). 1727
Vistai András János: Tekintı – erdélyi helynévkönyv Harmadik kötet Q-Zs
1073
Hévszamos, Fugitivi közt: Szalánczi ... két fiaival ... Tiburczon laknak (Gyalu 342). 1806: Tiburcz
(Kajántó-ÉNy). 1808: praedium Tiburcz (169). Hnt. 13: azh {!} – Su 2: 415. 1341–1652.

No comments:

Post a Comment