Pages

Sunday, March 21, 2010

KASSAY FAMILY GENEALOGY

KASSAY FAMILY GENEALOGY

Kassai Bechich N. synovia Bechich Tamás 1456 a Gyorgy I. 1456. Bechich Tamás jeho synovia Miklós ( Mikuláš ) I. 1456, Adalbert 1472, Jakab ( Jakobeus, Jakub ), János ( Ján ),Sandrin kitol a Sandor ecsaládnév. Sandrin jeho syn Márton 1517 Sandor de Szlavnicza jeho manželka Chlevenszky Ilona a ich deti János II. ( Ján, Joanes ) Sandor de Szlavnicza 1552, Miklós II. ( Mikuláš ) Sandor de Szlavnicza, Borbála Sandor de nicza 1540,
Gaspár ( Gasparus ) Sandor de Szlavnicza I. 1556 (trenčiansky dedičný vicežupan, vicecomes, trencsini alispán) Margit Sandor de 1564. János (Ján) Sandor de Szlavnicza II. 1552 jeho 1.manželka Koloni Sólyom Kata ( Katarína ). 2.manželka Apponyi Kata (Dvorský kancelár Apponyi Juraj 1847-1848) ich deti boli István I. (Stephanus, Stefan) Sandor de Szlavnicza1570 a László I. ( Ladislav, Ladislaus) Sandor de Szlavnicza. I.István ( Stephanus, Stefan ) Sandor de Szlavnicza 1570 jeho manželka Rakolubszky Kata ich deti Margit Sandor de jej 1.manžel Rajcsányi Gyorgy ( Juraj ), 2.manžel Gyepes Farkas.Erzse Sandor de jej manžel Boldisz Rajcsányi, Zsófia Sandor de jej manžel bol Rajcsányi Pál ( Paolus, Pavel ), Anna Sandor de jej manžel bol Simonyi Mózses ( Mojžiš ). II. Miklós Sándor de Szlavnicza manželka Sóky Anna ich deti Menyhért I. aMiklós III. (Mikuláš). Miklós Sandor de Szlavnicza III., jeho manželka Chomory Sára ich deti boli Adalbert Sandor de III., László III., Gaspár (Gasparus) I., János (Ján) Sandor de Szlavnicza II. 1552, jeho 1.manželka Koloni Sólyom Kata. 2.manželka Apponyi Kata ich deti István (Stephanus, Stefan) Sandor de Szlavnicza I. 1570 a László Sandor de Szlavnicza I., jeho manželka Tokos-Ujfalussy Erzse ich deti boliJános Sandor de Szlavnicza III. alnádor 1616, jeho manželkaAranyady Dora, Adalbert Sandor de Szlavnicza II.,Ggyorgy Sandor de Szlavnicza II., ( manželka Motecsiczky Anna ), Pál ( Paolus ) Sandor de, Kata, ( Zsuzsi ),
Ladislaus (Lázsló, Ladislav) Sandor de Szlavnicza II. (nitriansky dedičný vicežupan, nyitrai alispán, vicecomes) jeho manželka bola nebojszai Balogh Erzse, ich deti Anna Sandor de (horóczi Madocsányi Imre), Mihály Sandor de (Kerekes Eva), Adam Sandor de (Majthényi Bora). BoraSandor de manžel Torok de Pat Ferenc I. † pred rokom 1602.
Gaspár (Gasparus) Sandor de Szlavnicza 1556 trencséni alispán(trenčiansky dedičný vicežupan) jeho manželky 1. Schvela Margit 2. Barackay Kata syn I. Pál (Paolus) Sandor de Szlavnicza.
Imre Sandor de Szlavnicza I. trencséni alispán, dedičný trenčiansky vicežupan 1637, (nádasdi Darabos Krisztina), II. István (Stephanus) Sandor de Szlavnicza , Erzse Sandor de jej manžel (b.Pongrácz János), Zsuzsi Sandor de (ákoshazi Sarkány Miklos), Ferencz Sandor de Szlavnicza I. (báró Rottal Kata),Imre Sandor de Szlavnicza I. ( trencséni alispán, dedičný trenčiansky vicežupan, vicecomes) 1637, ( nádasdi Darabos Krisztina ), Ich deti István ( Stephanus ) Sandor de Szlavnicza III., jeho manželky 1. Mariassy Eva 2. Forgách Ilona (František, Ferencz Forgách nitriansky biskup 1602-1607, uhorský palatín 1606 - 1608, ostrihomský arcibiskup 1607-1615). 3. Révay Erzse (Uhorský palatín František (Ferencz) Révay 1543 - 1550), Kata Sandor de jej manžel bol Apponyi Péter, Petrus (Dvorský kancelár Apponyi Juraj 1847-1848). István (Stephanus, Stefan) Sandor de Szlavnicza III., manželky 1. Mariassy Eva 2. Forgách Ilona 3. Révay Erzse, Kata Sandor de jej manžel bol ( Divék Ujfalussy Sándor ), Magdolna Sandor de (b.Majthényi Matyás), Zsófia Sandor de jej manžel (Karner Imre) Imre (Imrich) Sandor de Szlavnicza II. a jeho manželka Okolicsányi Magdolna, Ich deti boli
Pál (Paolus, Pavel) Sandor de Szlavnicza III. (trencséni alispán, dedičný trenčiansky vicežupan) 1714 jeho manželky 1. Radvanszky N. 2. Dobay Anna, Ferencz (František) Sandor de Szlavnicza II. (*1695 † 15.11.1760 Ostratice) jeho manželky boli
Barón Balassa 1.Balassa Anna (*1698 †18.9.1731) 2.Gáfor Magdolna. Pál (Paolus, Pavel) Sandor de Szlavnicza III. 1714 jeho manželky 1. Radvanszky N. 2. Dobay Anna ich deti László Sandor de Szlavnicza jeho manželka Plathy Klára ich deti Imre , László , Mihály Sandor de Szlavnicza jeho manželka Sirmiensis Anna ich syn Pál Sandor de Szlavnicza ( Paolus ), Pál (Paolus) syn (Laszla Sandor de Szlavnicza a Plathy Kláry) manželka Sréter Zsuzsi, Karóly (Carolus) Sandor de Szlavnicza jeho manželka Sréter Erzse †, István (Stephanus) Sandor de Szlavnicza syn Lászla a Plathy Kláry manž. Beniczky Terezia, Lajos Sandor de Szlavnicza syn Laszla a Plathy Klary 1768, Bora Sandor de dcéra Lászla a Kláry Plathy, jej manžel Otlík Ján (Jeho praotec Georgius Ottlýk *1656 †1730 sa v roku 1683 pridal k Imrichovi Thokoly neskôr generál u Františka Rákoczy II.), Zsuzsa dcéra Lászla a Kláry Plathy, jej manželIlgó Sándor, Anna Mária dcéra Lászla a Kláry Plathy. Pál (Paolus) syn Kláry Plathy a Lászla manž. Sréter Zsuzsi ich deti Karoly ( Carolus ) - leányok, Pál ( Paolus ) Morvában, Lajos . Syn Pála ( Pavel, Paolus ) III., István ( Stephanus, Štefan ) jeho manželka Beniczky Terezia ich deti Tamás ( Tomáš ), László , Mihály. Tamás jeho deti István ( Stephanus, Štefan ), Zsigmond, László, Kálmán. István ( Stephanus ) manželka Sándor Adél jej deti Esztér, Béla. Zsigmond Sandor de Szlavnicza manželka Beniczky Mária Gejza. II. Ferecz Sandor de Szlavnicza manželky 1. Balassa Anna 2. Gáfor Magdolna. Ágnes Sandor de ( Petrikovics ), Juliana Sandor de , Imre Sandor de Szlavnicza manželka Dávid Zsuzsi, Magdolna ( Justné ), 2 - tól Péter ( Petrus ) Sandor de Szlavnicza , János Sandor de Szlavnicza, Ferenz Sandor de Szlavnicza, Antal Sandor de Szlavnicza, manželka Príleszky Anna, Janka Sandor de, jej manžel Vály László ( Ladislaus, Ladislav ), Jozefa Sandor de. János jeho synovia Jozsef ( Josephus ) a János, Gyorgy syn Joszefa,jeho manželka Ravasz Anna, János jeho synovia János, jeho manželka Bubla N., Mihály Sandor de Szlavnicza, jeho manželka ( Huszár N. ) a Sándor de Szlavnicza . János Sandor de Szlavnicza,jeho manželka Bubla N., ich deti János, Mihály, István (Stephanus), Ferencz, József ( Josephus ), Mária Sandor de. Lajos Sandor de Szlavnicza 1768 jeho synovia Imre, Lajos Sandor de Szlavniczamanželka ( Ambrózy N. ) ich synovia Karóly ( Carolus ) Sandor de Szlavnicza 1848 sz.birómanželka Ambrózy Zsofi, Lajos Sandor de 1861 arvák godn.manželka Mednyánszky Bora ich synovia István ( Stephanus, Štefan ), Gejza, Arpád.
Mednyánszky ( Predseda uhorskej kráľovskej komory 1842 - 1844 Aloisius Mednyánszky ). Maliar barón Ladislaus Mednyánszky *23.04.1852 Beckov †17.04.1919 Wien.

Ferencz, (František) Sandor de Szlavnicza I., jeho manželka báró ( baroness ) Rottal Kata ich deti János Sandor de Szlavnicza 1666, jeho manželka Berényi Anna, Gaspár ( Gasparus ) Sandor de Szlavnicza III., séllyei várkapit. ( iklódiSzluha Kata ), Mária Sandor de, jej manžel Nyári Imre. János Sandor de Szlavnicza 1666 manželka Berényi Anna ich dcéraAnna Sandor de, jej manželia 1. Széchényi Márton ( Ostrihomský arcibiskup Juraj Széchényi 1685 - 1695 ), 2. Ruttkay István ( Stephanus ), 3. Hunyady László ( kráľovský person. 1723 Ladislav Hunyady ). Gaspár ( Gasparus ) Sandor de Szlavnicza III. ( iklódi Szluha Kata ) ich synovia Gyorgy, Gaspár ( Gasparus ) IV Kurucz táborn. 1693, 1694, 1706 manželka baroness, baró Tokoly Erzse ich syn László Sandor de Szlavnicza 1741 baró ,
Adalbert Sandor de Szlavnicza 1728 nitriansky vicežupan, vicecomes, nyitrai alispán. m. kir. helyt. tan jeho manželka Koszeghy Júlia, ich deti Ferencz Sandor de Szlavnicza ( jeho manželky 1. Bossányi Kriska 2. Motecsiczky Bora ), Kata Sandor de, jej manžel Bossányi Gábor, Anna Sandor de, jej manžel Motesiczky István ( Stephanus ),
Pál Sandor de Szlavnicza ( Paolus, Pavel ) IV. kis krestenei jehomanželka Hunyady Judit. Ferencz Sandor de Szlavnicza, jeho manželky 1. Bossányi Kriska ( plukovník JUDr. Vojtech Bossányi, otcov príbuzný a priateľ narodený Bošany, bol v mesiaci August roku 1944 prednosta 2.oddelenia hlavného štábu východoslovenskej armády v Prešove, v rokoch päťdesiatych bol väznený, neskôr na podradnom mieste vedúceho predajne tlačovín v Bratislave. K žiaľu dnes už oboch nebohých rodičov, obidve ich deti v emigrácii v Canade ). 2. Motecsiczky Bora ich deti Karóly (Carolus) Sandor de, Rozália B. Sandor de ( manžel Szent-Iványi Ferenz ), István ( Stephanus ) az iró 1801 Karóly (Carolus) Sandor de Szlavnicza (Juliana Mária Rudnyánsky de Dezser) 1. dcéry Júlia Sandor de Szlavnicza *28.04.1759 Pešť †1832 Varano, jej manžel gróf Forgách József (Josephus), Anna Sandor de, ( b.Konig Ferencz. ), Pál (Paolus) V. kis krestenei ( Hunyady Judit ) - kráľovská krv, jej vetva rodu Sandor de Szlavnicza ju zdedila po nej, detiIstván ( Stephanus ), V.Pál (Paolus) kir.tan. ( 1.Balogh Bora 2.Csery Jozéfa.), Gyorgy huszár kapit., Jozef, Judit. V. Pál ( Paolus ) Sandor de kir.tan. manželky 1. Balogh Bora 2. CseryJozéfa deti 1 - tol János Sandor de, Anna Mária Draveczky b., Ignácz ( Ignacius ) Sandor de, Krisztina Szent-Miklóssy, Zozefa A.M. 2 - tól Antal Sandor de katona manž. Vietorisz Anna,sestra Ersze Sandor de, jej manž.Kvassay Mihály, Miklós, Mihály Sandor de, ( 1. Lukácsy Magd. 2. Kubicza Anna). 2 - tól Antal Sandor de, jeho manž.( Vietorisz Anna ) deti Mária , Janka ( Ghyczy Rafael ). Miklós deti Miklós ( Karkovanyi Karolina ), Mária , Alojzia Sandor de Buócz Elek, Anna Sandor de manž. Hegedus Zsigm., Janka Sandor demanž.Harsányi Pál (Paolus). Miklós Sandor de manž. Karkovanyi Karolina syn Vincze Sandor de Nyitrai sz.birómanž. Boróczy Mária deti Miklos, Gizela, Jeno, Ilka. Mihály Sandor de manž. 1. Lukácsy Magd. 2. Kubicza Anna deti János, Vincze , József ( Josephus ) Sandor de Nyitrai vm.sz.biró1860, Ferencz Sandor de manž. Jordánszky Etelka †, Józefa Sandor de ( Victorisz László ), Maria, Erzsébet Sandor de ( Scherz Ján ), Janka Sandor de ( Tóth János ), Francziska Sandor de jej manžel Kary Mihály.

Lázsló Sandor de Szlavnicza II., Nyitrai alispán dedičný nitriansky vicežupan (nebojszai Balogh Erzse.) ich deti Anna(horóczi Madocsányi Imre ), Mihály Sandor de Szlavnicza *1675 jeho manž. Kerekes Eva, Ádám ( Adam ) Sandor de Szlavnicza jeho manželka Majthényi Bora.Mihály Sandor de Szlavnicza jeho manželka Kerekes Eva ich deti László ( Ladislav ) Sandor de Szlavnicza a manž. Hávor Juliana, Menyhért ( Melchior ) báró Sandor de Szlavnicza lett *1700 (1.Gubasóczy Anna 2 .b. Mednyánszky Bora ). Ádám Sandor de Szlavnicza manželka Majthényi Bora. deti Ádám Sandor de Szlavnicza, Miklós Sandor de Szlavnicza, jeho manželka Belleváry Kriska. Miklós Sandor de Szlavnicza manž.Belleváry Kriska deti Zsigmond, N. ( Márton Laszló ). Menyhért báró lett 1.Gubasóczy Anna ( Dvorský kancelár Ján Gubasćzy 1679 - 1686 nitriansky biskup ). 2.b. Mednyánszky Bora ) deti 1 - tol Mihály 1743. 1. Bossányi Julia. 2. Bajthay Terezia ), 2 - tol Rozália Sandor de,jej manžel Motesiczky Imre ), Bora Sandor de Szlavnicza, jej manžel Dávid Zsigmond 1 - tol Mihály ( Michel ) Sandor de Szlavnicza 1743, jeho manželka 1. Bossányi Júlia. 2. Bajthay Terezia deti József ( Josephus ) Sandor de Szlavnicza, Antal Sandor de Szlavnicza *1745 †1802 cs. k. kam. septemvir1788 gróf Viczay Eszter, János ( Ján ), Bora, Julia, Teréz. Antal cs.k.kam. deti Vincze gróf ( gr.Szapáry M.Anna ),Eszter Sandor de Szlavnicza 1767, jej manžel bol grof Révay Péter (Petrus, Peter). Uhorský palatín František, (Ferencz) Révay 1543-1550, Vincze gróf Sandor de Szlavnicza married 1788 Graz, manželka grófka Mária Anna Szapáry de Muraszombath Szechysziget et Szapar born 1769 manželka grófka Szapáry M. Anna deti Vilma Sandor de sz. 1801 sept. 5 csill. k. és. p. h. ( grof Festetics József Albert ( Albertus ), Mathilde Mária grófka Sandor de *31.03.1798 in Wien †11.11.1843 sobáš 18.01.1817 Wien, jej manžel Gábor gróf Keglevich de Buzin.

Móricz ( Móric ) Sandor de Szlavnicza sz.1805 maj. 23. cs.k.kam. jeho manželka bola (kňažná, Furstin, princess, herczeg) Metternich Leontine. Gróf Móricz Sandor de Szlavnicza a jeho manželka kňažná Metternich Leontinemali dcéru, kňažnú
Metternich Sandor Kynžvart Paulíne Metternich - Sandor ( sz.1836 február 26.) jej manžel bol (knieža, Furst, prince, herczeg )Metternich Richard (Richardus, Richárd ) ( 1856-tól. ). Mali spolu tri dcéry.

The village (Banát, today Srbija) Aleksandovac, Janosik was founded in 1812 by Hungarian Count Fülöp Sándor deSzlavnicza and was named after him as Újsándorfalva.

BORCZYCZKY Franz Ignaz von RK Oberst 12. Promotion vom 15.02.1779. Nositeľ Military Maria Theresia Order.
KEREKES Siegmund von RK Major 5.Promotion vom 23.01.1760. Nositeľ Military Maria Theresia Order.
SRETER von Szanda Stefan RK Oberst 189.Promotion von 27.06.1922. Nositeľ Military Maria Theresia Order.

SZAPARY Ladislaus Graf RK Feldmarschalleutnant 170. Promotion vom 02.05.1879. Nositeľ Military Maria Theresia Order.

SZENT-IVANY Karl von RK Oberst 88.bis 144. Promotion in den Nositeľ Military Maria Theresia Order.

SZURMAY von Uzsok Alexander Freiherr RK Feldmarschalleutnant 18. Promotion vom 17.8.1917. Nositeľ Military Maria Theresia Order.

BOTTA d´Adorno Jakob Marquis RK Oberstleutnant 3. Promotion vom 4.12.1758. Nositeľ Military Maria Theresia Order.

BOTTA d´Adorno Jakob Marquis RK Major 6. Promotion vom 22.12.1761. Nositeľ Military Maria Theresia Order.

AMBRÓZY von Seden Georg RK RK Oberstleutnant 3. Promotion vom 21.12.1929. Nositeľ Military Maria Theresia Order.

LEDERER Ignaz Freiherr RK Feldmrschalleutnant 18. 88.bis 144. Promotin in den Jahren 1813-1816. Nositeľ Military Maria Theresia Order.

HORVATH Anton von RK Rittmeister 66. Promotion vom 18.08.1801. Nositeľ Military Maria Theresia Order.

PIRET de Bihain Eugen Freiherr RK Generalmajor 166. bis 168. Promotion vom 29.84.10.1866 10.02.1870. Nositeľ Military Maria Theresia Order.

Povesť o vzniku obce Slávnica:
Kráľ, ktorý panoval v 13. storočí (Imre, Imrich, Emeric), usporiadal veľkú poľovačku, ktorej sa osobne zúčastnil. Počas lovu sa rozzúrený ranený jeleň vrhol na kráľa. Kráľa pred istou smrťou zachránil pohotový honec, ktorý v poslednom okamihu usmrtil jeleňa šípom svojho luku. Vďačný kráľ za odmenu povýšil honca do zemianskeho stavu a daroval mu časť zeme a lesov, ktoré dnes patria slávnickému chotáru a Pominovcu. Honec menom Slávnický, už ako zeman, si na darovanom pozemku postavil dom. Celý svoj majetok si dal oborať dvojičkami volov, dvojičkami - chlapcami a samorastlým pluhom, lebo vraj dvojičky prinášajú šťastie. Jeho sluhovia si časom tiež začali stavať domy a tak vznikla obec, ktorá dostala meno Slávnica po svojom zakladateľovi.
Ďalej sa hovorí, že z neznámych dôvodov si potomkovia Slávnického zmenili meno na Sandor - v ich erbe je jeleň.

Náhrobný kameň Andreas Ondrejkovics

Náhrobný kameň Andreas Ondrejkovics

Náhrobný kameň Andreas Ondrejkovics Nachádza sa neďaleko katedrálneho chrámu Spišskej kapituly vedľa pomníku Svätého otca Jána Pavla II. Vzhľadom na vodou nasiakavý druh kameňa z ktorého je zhotovený sa je možné domnievať, že pre povetrnostné podmienky, ktorým je vystavený na danom mieste už nebude dlhšie zachovaný a vzácna historicky cenená pamiatka bude zničená. Bol vyhotovený okolo roku 1670 a na toto miesto bol premiestnený pravdepodobne len nedávno z neznámeho dôvodu. Kameň tohoto druhu by v daných povetrnostných podmienach určite nevydržal viac ako sto rokov.

""

">

Andreas Ondrejkovics

Nachádza sa neďaleko katedrálneho chrámu Spišskej kapitulyvedľa pomníku Svätého otca Jána Pavla II. Vzhľadom na vodou nasiakavý druh kameňa z ktorého je zhotovený sa je možné domnievať, že pre povetrnostné podmienky, ktorým je vystavený na danom mieste už nebude dlhšie zachovaný a vzácna historicky cenená pamiatka bude zničená. Bol vyhotovený okolo roku 1670 a na toto miesto bol premiestnený pravdepodobne len nedávno z neznámeho dôvodu. Kameň tohoto druhu by v daných povetrnostných podmienach určite nevydržal viac ako sto rokov.

Pamätná tabuľa Móricz Sandor de Szlavnicza

Pamätná tabuľa Móricz Sandor de Szlavnicza

Pamätná tabuľa Móricz Sandor de Szlavnicza Pamätná tabuľa sa nachádza na paláci známeho Hornonitranskeho šľachtického rodu Sandor de Szlavnicza v Budapešti na pravom brehu Dunaja. (V dnešnej dobe po nákladnej rekonštrukcii slúži ako palác prezidenta Maďarskej republiky). Jeho pôvodným majiteľom bol slávny športovec, rytier Zlatej ostrohy Móricz gróf Sandor de Szlavnicza. Tabuľa ho zobrazuje v jemu najvlastnejšej situácii , jazde na koni.

""

">

Kópia – Moricz Sando

Pamätná tabuľa sa nachádza na paláci známeho Hornonitranskeho šľachtického rodu Sandor de Szlavnicza v Budapešti na pravom brehu Dunaja. (V dnešnej dobe po nákladnej rekonštrukcii slúži ako palác prezidenta Maďarskej republiky). Jeho pôvodným majiteľom bol slávny športovec, rytier Zlatej ostrohy Móricz gróf Sandor de Szlavnicza. Tabuľa ho zobrazuje v jemu najvlastnejšej situácii , jazde na koni.

Moricz gróf Sandor de

Moricz gróf Sandor de

Moricz gróf Sandor de Móricz Sandor de Szlavnicza, slávny športovec, prezývaný aj diabolský jazdec bol zaťom rakúskeho kancelára kniežaťa Metternicha. Jeho dcéra Pauline kňažná Metternich Sandor bola vydatá zároveň za knieža Richarda K. Metternicha.

""

">

Móricz Sandor de Szl

Móricz Sandor de Szlavnicza, slávny športovec, prezývaný aj diabolský jazdec bol zaťom rakúskeho kancelára kniežaťa Metternicha. Jeho dcéra Pauline kňažná Metternich Sandor bola vydatá zároveň za knieža Richarda K. Metternicha.

No comments:

Post a Comment